ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 81

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

52. évfolyam
2009. március 27.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 255/2009/EK rendelete (2009. március 26.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 256/2009/EK rendelete (2009. március 23.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található azoxistrobin és fludioxonil legmagasabb megengedett szermaradványszintje tekintetében történő módosításáról ( 1 )

3

 

*

A Bizottság 257/2009/EK rendelete (2009. március 24.) a 794/2004/EK rendeletnek a halászati és akvakultúra-ágazat számára nyújtott támogatások bejelentésére szolgáló kiegészítő adatlapok tekintetében történő módosításáról ( 1 )

15

 

*

A Bizottság 258/2009/EK rendelete (2009. március 26.) a tej- és tejtermékágazatban illeték megállapításáról szóló 1788/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 595/2004/EK rendelet módosításáról

19

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Bizottság

 

 

2009/297/EK

 

*

A Bizottság határozata (2009. március 26.) a 2008/866/EK irányelvnek az irányelv alkalmazási időtartama tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2009) 1876. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

22

 

 

2009/298/EK

 

*

A Bizottság határozata (2009. március 26.) a kizárólag gyermekbiztos öngyújtók forgalomba hozatalát biztosító és az újszerű öngyújtók forgalomba hozatalát tiltó, tagállamok által meghozandó intézkedések előírásáról szóló 2006/502/EK határozat érvényességének meghosszabbításáról (az értesítés a C(2009) 2078. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

23

 

 

III   Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 

 

AZ EU-SZERZŐDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2009/299/IB kerethatározata (2009. február 26.) a 2002/584/IB, a 2005/214/IB, a 2006/783/IB, a 2008/909/IB és a 2008/947/IB kerethatározat módosításáról a személyek eljárási jogainak megerősítése, valamint a kölcsönös elismerés elvének az érintett személy megjelenése nélkül lefolytatott eljárásokat követően hozott határozatokra való alkalmazásának előmozdítása tekintetében

24

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

27.3.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 81/1


A BIZOTTSÁG 255/2009/EK RENDELETE

(2009. március 26.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2009. március 27-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. március 26-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL

82,5

JO

68,6

MA

57,6

TN

134,4

TR

91,7

ZZ

87,0

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,5

TR

151,3

ZZ

129,3

0709 90 70

MA

43,6

TR

84,4

ZZ

64,0

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

EG

41,2

IL

61,0

MA

42,8

TN

57,1

TR

76,0

ZZ

55,6

0805 50 10

TR

53,9

ZZ

53,9

0808 10 80

AR

75,7

BR

79,2

CA

78,6

CL

84,5

CN

70,5

MK

23,7

US

112,0

UY

57,1

ZA

83,6

ZZ

73,9

0808 20 50

AR

97,3

CL

136,2

CN

48,8

US

194,4

ZA

89,6

ZZ

113,3


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


27.3.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 81/3


A BIZOTTSÁG 256/2009/EK RENDELETE

(2009. március 23.)

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található azoxistrobin és fludioxonil legmagasabb megengedett szermaradványszintje tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

Az azoxistrobin és fludioxonil legmagasabb megengedett szermaradványszintjét a 396/2005/EK rendelet II., illetve III. melléklete határozta meg. A növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvvel (2) összhangban az új engedélyeztetés keretében az azoxistrobin növényvédőszernek a tarlórépára való alkalmazásához az irányelv 6. cikke (1) bekezdésének megfelelően a jelenlegi legmagasabb szermaradványszint módosítására irányuló kérelmet nyújtottak be. A fludioxonil tekintetében a 396/2005/EK irányelv 6. cikke (2) és (4) bekezdésének megfelelően az import tűréshatárra vonatkozó kérelmet nyújtott be egy harmadik országbeli (Egyesült Államok) kérelmező; ebben az országban a növényvédőszer engedélyezett használata a gránátalma esetében a maximális szermaradványszintet meghaladó maradványokkal jár ahogy a rendelet III. melléklete meghatározza.

(2)

Mindkét kérelmet a rendelet 8. cikkének megfelelően értékelték, majd Portugália és Dánia értékelő jelentést továbbított a Bizottságnak.

(3)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság), figyelembe véve a kérelmekben fellelhető információkat, megvizsgálta a javasolt maximális szermaradványszintek biztonságosságát és indokolással ellátott véleményt bocsátott ki. Ezen véleményeket (a rendelet 10. cikkének megfelelően) továbbította a Bizottságnak és a tagállamoknak, valamint hozzáférhetővé tette őket a számára. (3)

(4)

A Hatóság indokolással ellátott véleményében arra a következtetésre jutott, hogy az adatokra vonatkozó valamennyi követelmény teljesült, és hogy – 27 különleges európai fogyasztói csoport fogyasztói expozíciós szintjének megfigyelése alapján – a maximális szermaradványszintekre vonatkozó mindkét kérelmezett módosítás elfogadható a fogyasztók biztonsága szempontjából. Figyelembe vette az anyagok toxikológiai tulajdonságaira vonatkozó legfrissebb információkat. Sem a két anyagnak való egész életen át tartó kitettség valamennyi olyan élelmiszer fogyasztása révén, amely a két anyagot tartalmazhatja, sem pedig a tarlórépa vagy a gránátalma túlzott fogyasztása által okozott rövid ideig tartó kitettség nem utal a megengedhető napi bevitel (acceptable daily intake, ADI) vagy az akut referenciadózis (acute reference dose, ArfD) meghaladásának kockázatára.

(5)

A Hatóság indokolással ellátott véleménye alapján, és a tárgy szempontjából jelentős tényezőket figyelembe véve, a szermaradványszintre vonatkozó kérelmezett módosítások megfelelnek a 396/2005/EK rendelet 14. cikke (2) bekezdésében megfogalmazott követelményeknek.

(6)

A 396/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével, és sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem ellenezte őket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 396/2005/EK rendelet II. és III. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. március 23-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 70., 2005.3.16., 1. o.

(2)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(3)  EFSA 199 és 200 számú (2008) tudományos jelentései a http://efsa.europa.eu oldalon


MELLÉKLET

A 396/2005/EK rendelet II. és III. melléklete a következőképpen módosul:

(1)

A II. melléklet a következőképpen módosul:

az azoxistrobinra vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

„Növényvédőszer-maradékok és megengedett szermaradék-határértékek (mg/kg)

Kódszám

Olyan csoportok és egyedi termékek, amelyekre MRL-ek alkalmazandók (1)

Azoxistrobin

100000

1.

FRISS ÉS FAGYASZTOTT GYÜMÖLCS; HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK

 

110000

i.

Citrusfélék

1

110010

Grapefruit

 

110020

Narancs

 

110030

Citrom

 

110040

Zöld citrom

 

110050

Mandarin

 

110990

Egyéb

 

120000

ii.

Fán termő héjas gyümölcsűek (héjjal vagy héj nélkül)

0,1 (2)

120010

Mandula

 

120020

Brazil dió

 

120030

Kesudió

 

120040

Gesztenye

 

120050

Kókuszdió

 

120060

Mogyoró

 

120070

Ausztráliai mogyoró

 

120080

Pekándió

 

120090

Píniamag

 

120100

Pisztácia

 

120110

Dió

 

120990

Egyéb

 

130000

iii.

Almatermésűek

0,05 (2)

130010

Alma

 

130020

Körte

 

130030

Birsalma

 

130040

Naspolya

 (3)

130050

Japán naspolya

 (3)

130990

Egyéb

 

140000

iv.

Csonthéjasok

0,05 (2)

140010

Kajszibarack

 

140020

Cseresznyefélék

 

140030

Őszibarack

 

140040

Szilva

 

140990

Egyéb

 

150000

v.

Bogyósgyümölcsűek

 

151000

a)

Csemege- és borszőlő

2

151010

Csemegeszőlő

 

151020

Borszőlő

 

152000

b)

Szamóca

2

153000

c)

Vesszőn termő bogyósok

 

153010

Feketeszeder

3

153020

Hamvas szeder

0,05 (2)

153030

Málna

3

153990

Egyéb

0,05 (2)

154000

d)

Egyéb bogyósgyümölcsűek

0,05 (2)

154010

Fürtös áfonya

 

154020

Nagytermésű tőzegáfonya

 

154030

Ribizli (piros, fekete és fehér)

 

154040

Köszméte (egres)

 

154050

Gyepürózsa/vadrózsa/csipkebogyó

 (3)

154060

Faeper

 (3)

154070

Azarol (mediterrán naspolya/galagonya)

 (3)

154080

Fekete bodza

 (3)

154990

Egyéb

 

160000

vi.

Egyéb gyümölcsök

 

161000

a)

Ehető héjúak

0,05 (2)

161010

Datolya

 

161020

Füge

 

161030

Étkezési olajbogyó

 

161040

Kamkvat

 

161050

Karambola

 (3)

161060

Datolyaszilva

 (3)

161070

Jambul (Jáva-szilva)

 (3)

161990

Egyéb

 

162000

b)

Kisebb nem ehető héjúak

0,05 (2)

162010

Kivi

 

162020

Licsi|

 

162030

Passiógyümölcs

 

162040

Töviskörte (fügekaktusz)

 (3)

162050

Csillagalma

 (3)

162060

Amerikai datolyaszilva (kaki)

 (3)

162990

Egyéb

 

163000

c)

Nagyobb nem ehető héjúak

 

163010

Avokádó

0,05 (2)

163020

Banán

2

163030

Mangó

0,2

163040

Papaja

0,2

163050

Gránátalma

0,05 (2)

163060

Csirimojó

 (3)

163070

Guajáva

 (3)

163080

Ananász:

0,05 (2)

163090

Kenyérgyümölcs

 (3)

163100

Durián

 (3)

163110

Szúrszop (savanyú alma) (guanabana)

 (3)

163990

Egyéb

0,05 (2)

200000

2.

FRISS ÉS FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGEK

 

210000

i.

Gyökér- és gumós zöldségek

 

211000

a)

Burgonya

0,05 (2)

212000

b)

Trópusi gyökér- és gumós zöldségek

0,05 (2)

212010

Kasszava (manióka, tápióka)

 

212020

Édesburgonya

 

212030

Jamszgyökér

 

212040

Nyílgyökér

 (3)

212990

Egyéb

 

213000

c)

Egyéb gyökér- és gumós zöldségek, a cukorrépa kivételével

 

213010

Cékla

0,05 (2)

213020

Sárgarépa

0,2

213030

Gumós zeller

0,3

213040

Torma

0,2

213050

Csicsóka

0,05 (2)

213060

Pasztinák

0,2

213070

Petrezselyemgyökér

0,2

213080

Retek

0,2

213090

Saláta bakszakáll

0,2

213100

Karórépa

0,05 (2)

213110

Tarlórépa

0,2

213990

Egyéb

0,05 (2)

220000

ii.

Hagymafélék

 

220010

Fokhagyma

0,05 (2)

220020

Vöröshagyma

0,05 (2)

220030

Salottahagyma, mogyoróhagyma

0,05 (2)

220040

Újhagyma

2

220990

Egyéb

0,05 (2)

230000

iii.

Termésükért termesztett zöldségek

 

231000

a)

Burgonyafélék

2

231010

Paradicsom

 

231020

Paprika

 

231030

Padlizsán (tojásgyümölcs, törökparadicsom)

 

231040

Okra, gombó, bámia

 

231990

Egyéb

 

232000

b)

Kabakosok - ehető héjúak

1

232010

Uborka

 

232020

Apró uborka

 

232030

Cukkini

 

232990

Egyéb

 

233000

c)

Kabakosok - nem ehető héjúak

0,5

233010

Sárgadinnye

 

233020

Sütőtök

 

233030

Görögdinnye

 

233990

Egyéb

 

234000

d)

Csemegekukorica

0,05 (2)

239000

e)

Egyéb termésükért termesztett zöldségek

0,05 (2)

240000

iv)

Káposztafélék

 

241000

a)

Virágjukért termesztett káposztafélék

0,5

241010

Brokkoli

 

241020

Karfiol

 

241990

Egyéb

 

242000

b)

fejképző káposztafélék

0,3

242010

Kelbimbó

 

242020

Fejeskáposzta

 

242990

Egyéb

 

243000

c)

Leveles káposzta

5

243010

Kínai kel

 

243020

Kel

 

243990

Egyéb

 

244000

d)

Karalábé

0,2

250000

v.

Levélzöldségek és friss fűszernövények

 

251000

a)

Saláta és egyéb salátaféle a Brassicacea családdal

3

251010

Galambbegysaláta

 

251020

Saláta

 

251030

Endívia (széleslevelű batáviai endívia)

 

251040

Zsázsa

 

251050

Közönséges borbálafű

 (3)

251060

Borsmustár, Rucola

 

251070

Vörösmustár

 (3)

251080

Brassica rapa és B. oleracea levelei is bimbói

 

251990

Egyéb

 

252000

b)

Spenótfélék (levél)

 

252010

Paraj

0,05 (2)

252020

Kövér porcsin

 (3)

252030

Levél mángold

0,05 (2)

252990

Egyéb

0,05 (2)

253000

c)

Szőlőlevél

 (3)

254000

d)

Vízitorma

0,05 (2)

255000

e)

Saláta cikória

0,2

256000

f)

Fűszernövények

3

256010

Turbolya

 

256020

Metélőhagyma

 

256030

Zellerlevél

 

256040

Petrezselyem

 

256050

Zsálya

 (3)

256060

Rozmaring

 (3)

256070

Kakukkfű

 (3)

256080

Bazsalikom

 (3)

256090

Babérlevél (nemes babér)

 (3)

256100

Tárkony

 (3)

256990

Egyéb

 

260000

vi.

Hüvelyes zöldségek (friss)

 

260010

Bab (hüvelyben)

1

260020

Bab (hüvely nélkül)

0,2

260030

Borsó (hüvelyben)

0,5

260040

Borsó (hüvely nélkül)

0,2

260050

Lencse

0,05 (2)

260990

Egyéb

0,05 (2)

270000

vii.

Szárukért termesztett zöldségek (friss)

 

270010

Spárga

0,05 (2)

270020

Kardonna

0,05 (2)

270030

Zeller

5

270040

Édeskömény

5

270050

Articsóka

1

270060

Póréhagyma

2

270070

Rebarbara

0,05 (2)

270080

Bambuszrügy

 (3)

270090

Pálmafacsúcsrügy

 (3)

270990

Egyéb

0,05 (2)

280000

viii.

Gomba

0,05 (2)

280010

Termesztett

 

280020

Vadon termő

 

280990

Egyéb

 (3)

290000

ix.

Tengeri moszat

 

300000

3.

HÜVELYESEK, SZÁRÍTVA

0,1

300010

Bab

 

300020

Lencse

 

300030

Borsó

 

300040

Csillagfürt

 

300990

Egyéb

 

400000

4.

OLAJOS MAGVAK ÉS OLAJTARTALMÚ GYÜMÖLCSÖK

 

401000

i.

Olajos magvak

 

401010

Lenmag

0,05 (2)

401020

Földimogyoró

0,05 (2)

401030

Mákszem

0,05 (2)

401040

Szezámmag

0,05 (2)

401050

Napraforgó mag

0,05 (2)

401060

Repcemag

0,5

401070

Szójabab

0,5

401080

Mustármag

0,05 (2)

401090

Gyapotmag

0,05 (2)

401100

Tökmag

0,05 (2)

401110

Sáfrányos szeklice

 (3)

401120

Borágó

 (3)

401130

Magvas gomborka

 (3)

401140

Kendermag

0,05 (2)

401150

Ricinusbab

 (3)

401990

Egyéb

0,05 (2)

402000

ii.

Olajtartalmú gyümölcsök

0,05 (2)

402010

Olajbogyó olajkinyerésre

 

402020

Pálmadió (olajpálmamag)

 (3)

402030

Pálmatermés

 (3)

402040

Kapok

 (3)

402990

Egyéb

 

500000

5.

GABONAFÉLÉK

 

500010

Árpa

0,3

500020

Hajdina

0,05 (2)

500030

Kukorica

0,05 (2)

500040

Köles

0,05 (2)

500050

Zab

0,3

500060

Rizs

5

500070

Rozs

0,3

500080

Cirok

0,05 (2)

500090

Búza

0,3

500990

Egyéb

0,05 (2)

600000

6.

KÁVÉ, TEA, GYÓGYNÖVÉNYTEA ÉS FŰSZEREK

 

610000

i.

Tea (szárított levelek és szárak, erjesztve vagy másképpen, Camellia sinensis)

0,1 (2)

620000

ii.

Kávébab

 (3)

630000

iii.

Gyógynövénytea (szárított)

 (3)

631000

a)

Virág

 (3)

631010

Kamillavirág

 (3)

631020

Hibiszkuszvrág

 (3)

631030

Rózsaszirom

 (3)

631040

Jázminvirág

 (3)

631050

Hársfavirág

 (3)

631990

Egyéb

 (3)

632000

b)

Levél

 (3)

632010

Szamócalevél

 (3)

632020

Rooiboslevél

 (3)

632030

Matétea

 (3)

632990

Egyéb

 (3)

633000

c)

Gyökér

 (3)

633010

Macskagyökér

 (3)

633020

Ginszenggyökér

 (3)

633990

Egyéb

 (3)

639000

d)

Egyéb gyógynövényteák

 (3)

640000

iv.

Kakaó (erjesztett bab)

 (3)

650000

v.

Szentjánoskenyér

 (3)

700000

7.

KOMLÓ (SZÁRÍTOTT), BELEÉRTVE A KOMLÓ-PELLETET ÉS A SŰRÍTETLEN PORT

20

800000

8.

FŰSZEREK

 (3)

810000

i.

Mag

 (3)

810010

Ánizs

 (3)

810020

Fekete kömény

 (3)

810030

Zellermag

 (3)

810040

Koriandermag

 (3)

810050

Római kömény

 (3)

810060

Kapormag

 (3)

810070

Édesköménymag

 (3)

810080

Görögszéna

 (3)

810090

Szerecsendió

 (3)

810990

Egyéb

 (3)

820000

ii.

Bogyósgyümölcsűek

 (3)

820010

Szegfűbors

 (3)

820020

Ánizsbors (japánbors)

 (3)

820030

Kömény

 (3)

820040

Kardamom

 (3)

820050

Borókabogyó

 (3)

820060

Bors (fekete és fehér)

 (3)

820070

Vaníliahüvely

 (3)

820080

Tamarinduszgyümölcs

 (3)

820990

Egyéb

 (3)

830000

iii.

Kéreg

 (3)

830010

Fahéj

 (3)

830990

Egyéb

 (3)

840000

iv.

Gyökér vagy rizóma

 (3)

840010

Édesgyökér

 (3)

840020

Gyömbér

 (3)

840030

Kurkuma (indiai sáfrány)

 (3)

840040

Torma

 (3)

840990

Egyéb

 (3)

850000

v.

Bimbó

 (3)

850010

Szegfűszeg

 (3)

850020

Kapribogyó

 (3)

850990

Egyéb

 (3)

860000

vi.

Virág bibe

 (3)

860010

Sáfrány

 (3)

860990

Egyéb

 (3)

870000

vii.

Magköpeny

 (3)

870010

Szerecsendió-virág

 (3)

870990

Egyéb

 (3)

900000

9.

CUKORTERMŐ NÖVÉNYEK

 (3)

900010

Cukorrépa (gyökér)

 (3)

900020

Cukornád

 (3)

900030

Cikória gyökér

 (3)

900990

Egyéb

 (3)

1000000

10.

ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK – SZÁRAZFÖLDI ÁLLATOK

 

1010000

i.

Hús, húskészítmények, belsőség, vér, állati zsiradék frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve, valamint lisztként vagy ételként feldolgozva; egyéb feldolgozott termék (a felsoroltakra alapuló kolbász és élelmiszer-készítmény)

0,05 (2)

1011000

a)

Sertés

 

1011010

Hús

 

1011020

Zsír sovány hús nélkül

 

1011030

Máj

 

1011040

Vese

 

1011050

Ehető belsőség

 

1011990

Egyéb

 

1012000

b)

Szarvasmarha

 

1012010

Hús

 

1012020

Zsír

 

1012030

Máj

 

1012040

Vese

 

1012050

Ehető belsőség

 

1012990

Egyéb

 

1013000

c)

Birka

 

1013010

Hús

 

1013020

Zsír

 

1013030

Máj

 

1013040

Vese

 

1013050

Ehető belsőség

 

1013990

Egyéb

 

1014000

d)

Kecske

 

1014010

Hús

 

1014020

Zsír

 

1014030

Máj

 

1014040

Vese

 

1014050

Ehető belsőség

 

1014990

Egyéb

 

1015000

e)

Ló, szamár, lóöszvér vagy szamáröszvér

 (3)

1015010

Hús

 (3)

1015020

Zsír

 (3)

1015030

Máj

 (3)

1015040

Vese

 (3)

1015050

Ehető belsőség

 (3)

1015990

Egyéb

 (3)

1016000

f)

Szárnyasok – csirke, lúd, kacsa, pulyka és gyöntyúk –, strucc, galamb

 

1016010

Hús

 

1016020

Zsír

 

1016030

Máj

 

1016040

Vese

 

1016050

Ehető belsőség

 

1016990

Egyéb

 

1017000

g)

Egyéb haszonállat

 (3)

1017010

Hús

 (3)

1017020

Zsír

 (3)

1017030

Máj

 (3)

1017040

Vese

 (3)

1017050

Ehető belsőség

 (3)

1017990

Egyéb

 (3)

1020000

ii.

Tej és tejszín nem sűrítve, cukor vagy édesítő anyag hozzáadása nélkül, vaj és egyéb tejből származó zsiradék, sajt, túró

0,01 (2)

1020010

Marha

 

1020020

Birka

 

1020030

Kecske

 

1020040

 

1020990

Egyéb

 

1030000

iii.

Madártojás friss, tartósított, főzött; Héjas tojás és tojássárgája friss, szárított, gőzön vagy forró vízben főtt, formába öntött, fagyasztott vagy más módon tartósított hozzáadott cukrot vagy édesítőszert tartalmaz/nem tartalmaz

0,05 (2)

1030010

Csirke

 (3)

1030020

Kacsa

 (3)

1030030

Lúd

 (3)

1030040

Fürj

 (3)

1030990

Egyéb

 (3)

1040000

iv.

Méz

 (3)

1050000

v.

Kétéltűek és hüllők

 (3)

1060000

vi.

Csigák

 (3)

1070000

vii.

Egyéb szárazföldi állatból készült termék

 (3)

(2)

A III. melléklet a következőképpen módosul:

a fludioxonilra vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

„Növényvédőszer-maradékok és megengedett szermaradék-határértékek (mg/kg)

Kódszám

Olyan csoportok és egyedi termékek, amelyekre MRL-ek alkalmazandók (4)

Fludioxonil

100000

1.

FRISS ÉS FAGYASZTOTT GYÜMÖLCS; HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK

 

110000

i.

Citrusfélék

 

110010

Grapefruit

10

110020

Narancs

7

110030

Citrom

7

110040

Zöld citrom

7

110050

Mandarin

7

110990

Egyéb

7

120000

ii.

Fán termő héjas gyümölcsűek (héjjal vagy héj nélkül)

0,05 (5)

120010

Mandula

 

120020

Brazil dió

 

120030

Kesudió

 

120040

Gesztenye

 

120050

Kókuszdió

 

120060

Mogyoró

 

120070

Ausztráliai mogyoró

 

120080

Pekándió

 

120090

Píniamag

 

120100

Pisztácia

 

120110

Dió

 

120990

Egyéb

 

130000

iii.

Almatermésűek

5

130010

Alma

 

130020

Körte

 

130030

Birsalma

 

130040

Naspolya

 

130050

Japán naspolya

 

130990

Egyéb

 

140000

iv.

Csonthéjasok

 

140010

Kajszibarack

5

140020

Cseresznyefélék

5

140030

Őszibarack

5

140040

Szilva

0,5

140990

Egyéb

0,05 (5)

150000

v.

Bogyósgyümölcsűek

 

151000

a)

Csemege- és borszőlő

2

151010

Csemegeszőlő

2

151020

Borszőlő

2

152000

b)

Szamóca

3

153000

c)

Vesszőn termő bogyósok

 

153010

Feketeszeder

5

153020

Hamvas szeder

0,05 (5)

153030

Málna

5

153990

Egyéb

0,05 (5)

154000

d)

Egyéb bogyósgyümölcsűek

 

154010

Fürtös áfonya

3

154020

Nagytermésű tőzegáfonya

1

154030

Ribizli (piros, fekete és fehér)

3

154040

Köszméte (egres)

3

154050

Gyepürózsa/vadrózsa/csipkebogyó

1

154060

Faeper

1

154070

Azarol (mediterrán naspolya/galagonya)

1

154080

Fekete bodza

2

154990

Egyéb

1

160000

vi.

Egyéb gyümölcsök

 

161000

a)

Ehető héjúak

0,05 (5)

161010

Datolya

 

161020

Füge

 

161030

Étkezési olajbogyó

 

161040

Kamkvat

 

161050

Karambola

 

161060

Datolyaszilva

 

161070

Jambul (Jáva-szilva)

 

161990

Egyéb

 

162000

b)

Kisebb nem ehető héjúak

 

162010

Kivi

20

162020

Licsi|

0,05 (5)

162030

Passiógyümölcs

0,05 (5)

162040

Töviskörte (fügekaktusz)

0,05 (5)

162050

Csillagalma

0,05 (5)

162060

Amerikai datolyaszilva (kaki)

0,05 (5)

162990

Egyéb

0,05 (5)

163000

c)

Nagyobb nem ehető héjúak

 

163010

Avokádó

0,05 (5)

163020

Banán

0,05 (5)

163030

Mangó

0,05 (5)

163040

Papaja

0,05 (5)

163050

Gránátalma

3

163060

Csirimojó

0,05 (5)

163070

Guajáva

0,05 (5)

163080

Ananász:

0,05 (5)

163090

Kenyérgyümölcs

0,05 (5)

163100

Durián

0,05 (5)

163110

Szúrszop (savanyú alma) (guanabana)

0,05 (5)

163990

Egyéb

0,05 (5)

200000

2.

FRISS ÉS FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGEK

 

210000

i.

Gyökér- és gumós zöldségek

 

211000

a)

Burgonya

1

212000

b)

Trópusi gyökér- és gumós zöldségek

0,05 (5)

212010

Kasszava (manióka, tápióka)

 

212020

Édesburgonya

 

212030

Jamszgyökér

 

212040

Nyílgyökér

 

212990

Egyéb

 

213000

c)

Egyéb gyökér- és gumós zöldségek, a cukorrépa kivételével

0,05 (5)

213010

Cékla

 

213020

Sárgarépa

 

213030

Gumós zeller

 

213040

Torma

 

213050

Csicsóka

 

213060

Pasztinák

 

213070

Petrezselyemgyökér

 

213080

Retek

 

213090

Saláta bakszakáll

 

213100

Karórépa

 

213110

Tarlórépa

 

213990

Egyéb

 

220000

ii.

Hagymafélék

 

220010

Fokhagyma

0,05 (5)

220020

Vöröshagyma

0,1

220030

Salottahagyma, mogyoróhagyma

0,05 (5)

220040

Újhagyma

0,3

220990

Egyéb

0,05 (5)

230000

iii.

Termésükért termesztett zöldségek

 

231000

a)

Burgonyafélék

 

231010

Paradicsom

1

231020

Paprika

2

231030

Padlizsán (tojásgyümölcs, törökparadicsom)

1

231040

Okra, gombó, bámia

0,5

231990

Egyéb

0,5

232000

b)

Kabakosok - ehető héjúak

 

232010

Uborka

1

232020

Apró uborka

0,5

232030

Cukkini

1

232990

Egyéb

0,5

233000

c)

Kabakosok - nem ehető héjúak

0,05 (5)

233010

Sárgadinnye

 

233020

Sütőtök

 

233030

Görögdinnye

 

233990

Egyéb

 

234000

d)

Csemegekukorica

0,05 (5)

239000

e)

Egyéb termésükért termesztett zöldségek

0,05 (5)

240000

iv)

Káposztafélék

0,05 (5)

241000

a)

Virágjukért termesztett káposztafélék

0,05 (5)

241010

Brokkoli

 

241020

Karfiol

 

241990

Egyéb

 

242000

b)

fejképző káposztafélék

0,05 (5)

242010

Kelbimbó

 

242020

Fejeskáposzta

 

242990

Egyéb

 

243000

c)

Leveles káposzta

0,05 (5)

243010

Kínai kel

 

243020

Kel

 

243990

Egyéb

 

244000

d)

Karalábé

0,05 (5)

250000

v.

Levélzöldségek és friss fűszernövények

 

251000

a)

Saláta és egyéb salátaféle a Brassicacea családdal

10

251010

Galambbegysaláta

 

251020

Saláta

 

251030

Endívia (széleslevelű batáviai endívia)

 

251040

Zsázsa

 

251050

Közönséges borbálafű

 

251060

Borsmustár, Rucola

 

251070

Vörösmustár

 

251080

Brassica rapa és B. oleracea levelei is bimbói

 

251990

Egyéb

 

252000

b)

Spenótfélék (levél)

 

252010

Paraj

0,05 (5)

252020

Kövér porcsin

10

252030

Levél mángold

0,05 (5)

252990

Egyéb

0,05 (5)

253000

c)

Szőlőlevél

0,05 (5)

254000

d)

Vízitorma

0,05 (5)

255000

e)

Saláta cikória

0,05 (5)

256000

f)

Fűszernövények

1

256010

Turbolya

 

256020

Metélőhagyma

 

256030

Zellerlevél

 

256040

Petrezselyem

 

256050

Zsálya

 

256060

Rozmaring

 

256070

Kakukkfű

 

256080

Bazsalikom

 

256090

Babérlevél (nemes babér)

 

256100

Tárkony

 

256990

Egyéb

 

260000

vi.

Hüvelyes zöldségek (friss)

 

260010

Bab (hüvelyben)

1

260020

Bab (hüvely nélkül)

0,2

260030

Borsó (hüvelyben)

0,2

260040

Borsó (hüvely nélkül)

0,05 (5)

260050

Lencse

0,05 (5)

260990

Egyéb

0,05 (5)

270000

vii.

Szárukért termesztett zöldségek (friss)

 

270010

Spárga

0,05 (5)

270020

Kardonna

0,05 (5)

270030

Zeller

0,05 (5)

270040

Édeskömény

0,1

270050

Articsóka

0,05 (5)

270060

Póréhagyma

0,05 (5)

270070

Rebarbara

0,05 (5)

270080

Bambuszrügy

0,05 (5)

270090

Pálmafacsúcsrügy

0,05 (5)

270990

Egyéb

0,05 (5)

280000

viii.

Gomba

0,05 (5)

280010

Termesztett

 

280020

Vadon termő

 

280990

Egyéb

 

290000

ix.

Tengeri moszat

0,05 (5)

300000

3.

HÜVELYESEK, SZÁRÍTVA

0,05 (5)

300010

Bab

 

300020

Lencse

 

300030

Borsó

 

300040

Csillagfürt,

 

300990

Egyéb

 

400000

4.

OLAJOS MAGVAK ÉS OLAJTARTALMÚ GYÜMÖLCSÖK

0,05 (5)

401000

i.

Olajos magvak

 

401010

Lenmag

 

401020

Földimogyoró

 

401030

Mákszem

 

401040

Szezámmag

 

401050

Napraforgó mag

 

401060

Repcemag

 

401070

Szójabab

 

401080

Mustármag

 

401090

Gyapotmag

 

401100

Tökmag

 

401110

Sáfrányos szeklice

 

401120

Borágó

 

401130

Magvas gomborka

 

401140

Kendermag

 

401150

Ricinusbab

 

401990

Egyéb

 

402000

ii.

Olajtartalmú gyümölcsök

 

402010

Olajbogyó olajkinyerésre

 

402020

Pálmadió (olajpálmamag)

 

402030

Pálmatermés

 

402040

Kapok

 

402990

Egyéb

 

500000

5.

GABONAFÉLÉK

 

500010

Árpa

0,05 (5)

500020

Hajdina

0,05 (5)

500030

Kukorica

0,1

500040

Köles

0,05 (5)

500050

Zab

0,05 (5)

500060

Rizs

0,05 (5)

500070

Rozs

0,05 (5)

500080

Cirok

0,05 (5)

500090

Búza

0,2

500990

Egyéb

0,05 (5)

600000

6.

KÁVÉ, TEA, GYÓGYNÖVÉNYTEA ÉS FŰSZEREK

0,05 (5)

610000

i.

Tea (szárított levelek és szárak, erjesztve vagy másképpen, Camellia sinensis)

 

620000

ii.

Kávébab

 

630000

iii.

Gyógynövénytea (szárított)

 

631000

a)

Virág

 

631010

Kamillavirág

 

631020

Hibiszkuszvrág

 

631030

Rózsaszirom

 

631040

Jázminvirág

 

631050

Hársfavirág

 

631990

Egyéb

 

632000

b)

Levél

 

632010

Szamócalevél

 

632020

Rooiboslevél

 

632030

Matétea

 

632990

Egyéb

 

633000

c)

Gyökér

 

633010

Macskagyökér

 

633020

Ginszenggyökér

 

633990

Egyéb

 

639000

d)

Egyéb gyógynövényteák

 

640000

iv.

Kakaó (erjesztett bab)

 

650000

v.

Szentjánoskenyér

 

700000

7.

KOMLÓ (szárított), beleértve a komló-pelletet és a sűrítetlen port

0,05 (5)

800000

8.

FŰSZEREK

0,05 (5)

810000

i.

Mag

 

810010

Ánizs

 

810020

Fekete kömény

 

810030

Zellermag

 

810040

Koriandermag

 

810050

Római kömény

 

810060

Kapormag

 

810070

Édesköménymag

 

810080

Görögszéna

 

810090

Szerecsendió

 

810990

Egyéb

 

820000

ii.

Bogyósgyümölcsűek

 

820010

Szegfűbors

 

820020

Ánizsbors (japánbors)

 

820030

Kömény

 

820040

Kardamom

 

820050

Borókabogyó

 

820060

Bors (fekete és fehér)

 

820070

Vaníliahüvely

 

820080

Tamarinduszgyümölcs

 

820990

Egyéb

 

830000

iii.

Kéreg

 

830010

Fahéj

 

830990

Egyéb

 

840000

iv.

Gyökér vagy rizóma

 

840010

Édesgyökér

 

840020

Gyömbér

 

840030

Kurkuma (indiai sáfrány)

 

840040

Torma

 

840990

Egyéb

 

850000

v.

Bimbó

 

850010

Szegfűszeg

 

850020

Kapribogyó

 

850990

Egyéb

 

860000

vi.

Virág bibe

 

860010

Sáfrány

 

860990

Egyéb

 

870000

vii.

Magköpeny

 

870010

Szerecsendió-virág

 

870990

Egyéb

 

900000

9.

CUKORTERMŐ NÖVÉNYEK

0,05 (5)

900010

Cukorrépa (gyökér)

 

900020

Cukornád

 

900030

Cikória gyökér

 

900990

Egyéb

 

1000000

10.

ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK – SZÁRAZFÖLDI ÁLLATOK

0,05 (5)

1010000

i.

Hús, húskészítmények, belsőség, vér, állati zsiradék frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve, valamint lisztként vagy ételként feldolgozva; egyéb feldolgozott termék (a felsoroltakra alapuló kolbász és élelmiszer-készítmény)

 

1011000

a)

Sertés

 

1011010

Hús

 

1011020

Zsír sovány hús nélkül

 

1011030

Máj

 

1011040

Vese

 

1011050

Ehető belsőség

 

1011990

Egyéb

 

1012000

b)

Szarvasmarha

 

1012010

Hús

 

1012020

Zsír

 

1012030

Máj

 

1012040

Vese

 

1012050

Ehető belsőség

 

1012990

Egyéb

 

1013000

c)

Birka

 

1013010

Hús

 

1013020

Zsír

 

1013030

Máj

 

1013040

Vese

 

1013050

Ehető belsőség

 

1013990

Egyéb

 

1014000

d)

Kecske

 

1014010

Hús

 

1014020

Zsír

 

1014030

Máj

 

1014040

Vese

 

1014050

Ehető belsőség

 

1014990

Egyéb

 

1015000

e)

Ló, szamár, lóöszvér vagy szamáröszvér

 

1015010

Hús

 

1015020

Zsír

 

1015030

Máj

 

1015040

Vese

 

1015050

Ehető belsőség

 

1015990

Egyéb

 

1016000

f)

Szárnyasok – csirke, lúd, kacsa, pulyka és gyöntyúk –, strucc, galamb

 

1016010

Hús

 

1016020

Zsír

 

1016030

Máj

 

1016040

Vese

 

1016050

Ehető belsőség

 

1016990

Egyéb

 

1017000

g)

Egyéb haszonállat

 

1017010

Hús

 

1017020

Zsír

 

1017030

Máj

 

1017040

Vese

 

1017050

Ehető belsőség

 

1017990

Egyéb

 

1020000

ii.

Tej és tejszín nem sűrítve, cukor vagy édesítő anyag hozzáadása nélkül, vaj és egyéb tejből származó zsiradék, sajt, túró

 

1020010

Marha

 

1020020

Birka

 

1020030

Kecske

 

1020040

 

1020990

Egyéb

 

1030000

iii.

Madártojás friss, tartósított, főzött; Héjas tojás és tojássárgája friss, szárított, gőzön vagy forró vízben főtt, formába öntött, fagyasztott vagy más módon tartósított hozzáadott cukrot vagy édesítőszert tartalmaz/nem tartalmaz

 

1030010

Csirke

 

1030020

Kacsa

 

1030030

Lúd

 

1030040

Fürj

 

1030990

Egyéb

 

1040000

iv.

Méz

 

1050000

v.

Kétéltűek és hüllők

 

1060000

vi.

Csigák

 

1070000

vii.

Egyéb szárazföldi állatból készült termék

 


(1)  A növényi és állati eredetű olyan termékek teljes listája tekintetében, amelyekre MRL alkalmazandó, az I. mellékletre kell hivatkozni.

(2)  Az analitikai kimutathatóság alsó határát mutatja.

(3)  Növényvédőszer-kód kombináció, amelyre a III. melléklet B. részében meghatározott MRL alkalmazandó.”

(4)  A növényi és állati eredetű olyan termékek teljes listája tekintetében, amelyekre MRL alkalmazandó, az I. mellékletre kell hivatkozni.

(5)  Az analitikai kimutathatóság alsó határát mutatja.”


27.3.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 81/15


A BIZOTTSÁG 257/2009/EK RENDELETE

(2009. március 24.)

a 794/2004/EK rendeletnek a halászati és akvakultúra-ágazat számára nyújtott támogatások bejelentésére szolgáló kiegészítő adatlapok tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 27. cikkére,

az állami támogatásokkal foglalkozó tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A halászati és akvakultúra-ágazat számára nyújtott állami támogatások vizsgálatához készített új közösségi iránymutatás (2) Bizottság általi elfogadását követően az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet (3) I. mellékletének III.14. részében szereplő kiegészítő adatlap helyébe a hatályos jogi kerettel összhangban új kiegészítő adatlapnak kell lépnie.

(2)

A 794/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 794/2004/EK rendelet I. melléklete III.14. részének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. március 24-én.

a Bizottság részéről

Joe BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 83., 1999.3.27., 1. o.

(2)  HL C 84., 2008.4.3., 10. o.

(3)  HL L 140., 2004.4.30., 1. o.


MELLÉKLET

„III.14.   RÉSZ

KIEGÉSZÍTŐ ADATLAPOK A HALÁSZATI ÉS AKVAKULTÚRA-ÁGAZAT SZÁMÁRA NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOKHOZ

Ezt a kiegészítő adatlapot kell felhasználni a halászati és akvakultúra-ágazat számára nyújtott állami támogatások vizsgálatára vonatkozó iránymutatás (a továbbiakban: iránymutatás) által szabályozott bármely támogatási program vagy egyéni támogatás bejelentéséhez.

A TÁMOGATÁSI PROGRAM VAGY EGYÉNI TÁMOGATÁS CÉLJAI (jelölje be a megfelelő négyzetet és adja meg a kért információt):

Ez a szakasz az iránymutatás 4. pontjának – »A közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítható támogatások« – alpontjai szerinti sorrendet követi.

   Az iránymutatás 4.1. pontja: A csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó intézkedéskategóriákra nyújtott támogatás

Ezzel a támogatási típussal kapcsolatos általános megjegyzések

Két csoportmentességi rendelet van hatályban: a 736/2008/EK bizottsági rendelet (1), amely a halászati és akvakultúra-ágazatra vonatkozik, és a 800/2008/EK bizottsági rendelet (2), amely a valamennyi ágazatra vonatkozó általános csoportmentességi rendelet.

Ezért az ilyen támogatást elvileg nem kell bejelenteni.

Ugyanakkor a 736/2008/EK rendelet (6) preamulumbekezdésével és a 800/2008/EK rendelet (7) preamulumbekezdésével összhangban ezek a rendeletek nem érinthetik a tagállamok arra vonatkozó lehetőségét, hogy bejelentsék azokat a támogatásokat, amelyek célja megegyezik az e rendeletben foglalt célokkal.

Ezenkívül nem vonatkozhat a 736/2008/EK és 800/2008/EK rendeletben meghatározott mentesség a támogatások következő típusaira: bizonyos, a 736/2008/EK rendelet 1. cikkének (3) bekezdése vagy a 800/2008/EK rendelet 6. cikke szerinti határértékeket meghaladó támogatás, vagy meghatározott jellemzőkkel rendelkező támogatás, különösen a kkv-któl eltérő vállalkozásnak nyújtott, a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak nyújtott, az átláthatatlan vagy az olyan támogatás, amelynek kedvezményezettjével szemben valamely korábbi támogatás visszafizetésére kötelező bizottsági határozat van érvényben, és a szóban forgó határozat a támogatást jogellenesnek és a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította.

A bejelentett támogatások jellemzői:

Olyan típusú támogatások, amilyenekre a 736/2008/EK rendelet vonatkozik

Olyan típusú támogatások, amilyenekre a 800/2008/EK rendelet vonatkozik

Bizonyos határértéket meghaladó támogatás

A kkv-któl eltérő vállalkozásnak nyújtott támogatás

Átláthatatalan támogatás

Olyan támogatás, amelyre vonatkozóan korábbi támogatás visszafizetésére kötelező bizottsági határozat van érvényben

Egyéb jellemzők: Kérjük, adja meg!

A közös piaccal való összeegyeztethetőség

A tagállam köteles részletes indoklást adni arra vonatkozóan, hogy miért egyeztethető össze a támogatás a közös piaccal.

   Az iránymutatás 4.2. pontja: Egyes horizontális iránymutatások hatálya alá tartozó támogatás

A tagállam köteles megjelölni azon iránymutatásokat, amelyek az adott támogatási intézkedésre vonatkoznak, valamint részletes indoklást adni arra nézve, hogy miért egyeztethető össze a támogatás a szóban forgó iránymutatásokkal.

A tagállam köteles kitölteni az ehhez a rendelethez mellékelt többi releváns összefoglaló adatlapot is:

kiegészítő adatlap a képzési támogatásról, III.2. rész,

kiegészítő adatlap a foglalkoztatási támogatásról, III.3. rész,

kiegészítő adatlap a kutatásra és fejlesztésre vonatkozó támogatásról, III.6.A. vagy III.6.B. rész,

kiegészítő adatlap a nehéz helyzetben levő vállalkozások megmentése érdekében nyújtott támogatásról, III.7. vagy III.8. rész,

kiegészítő adatlap a környezetvédelmi támogatásról, III.10. rész.

   Az iránymutatás 4.3. pontja: A halászhajók fedélzetét érintő beruházásokra irányuló támogatás

A tagállam köteles megadni azokat az információkat, amelyek igazolják, hogy a támogatás összeegyeztethető az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendelet (3) 25. cikkének (2) és (6) bekezdésében meghatározott feltételekkel.

A tagállam köteles megindokolni azt is, miért nem alkotja a támogatás az említett alap által társfinanszírozott működési program részét.

   Az iránymutatás 4.4. pontja: A természeti csapás, rendkívüli események vagy bizonyos kedvezőtlen éghajlati események által okozott károk helyreállítására nyújtott támogatás

A tagállam köteles megadni a támogatás közös piaccal való összeegyeztethetőségét igazoló következő információkat:

a természeti csapás vagy rendkívüli esemény megtörténtét alátámasztó részletes adatok, beleértve a műszaki és/vagy tudományos jelentést,

az esemény és a kár közötti ok-okozati összefüggést alátámasztó információk,

a kárérték kiszámításának módja,

egyéb igazoló eszközök.

   Az iránymutatás 4.5. pontja: A közösségi vizeken kívül működő közösségi halászhajókra vonatkozó adókedvezmény és a munkával kapcsolatos költségek

A tagállam köteles megadni azokat az információkat, amelyek igazolják, hogy a támogatás összeegyeztethető az iránymutatás 4.5. pontjában meghatározott feltételekkel.

A szóban forgó információknak tartalmazniuk kell a támogatási rendszer által érintett hajók halászflotta-nyilvántartásából való törlésének kockázatával kapcsolatos részleteket.

   Az iránymutatás 4.6. pontja: Adójellegű díjakon keresztül finanszírozott támogatás

A tagállam köteles:

kimutatni, hogyan kerültek felhasználásra az adójellegű díjak révén szerzett pénzeszközök, valamint

igazolni, hogyan és minek az alapján összeegyeztethető az említett felhasználás az állami támogatásokra vonatkozó szabályokkal.

Ezenkívül be kell mutatnia, milyen módon hasznosítható a támogatási rendszer a hazai, illetve a behozott termékek tekintetében.

   Az iránymutatás 4.7. pontja: A legkülső régiókból származó halászati termékek forgalmazására nyújtott támogatás

A tagállam köteles megadni azokat az információkat, amelyek igazolják, hogy a támogatás összeegyeztethető az ebben a pontban és az Azori-szigetekről, Madeiráról, a Kanári-szigetekről, Francia Guyanáról és Réunionról mint legkülső régiókból származó egyes halászati termékek forgalomba hozatalakor felmerülő többletköltségek ellentételezésére vonatkozó rendszer bevezetéséről szóló, 2007. május 21-i 791/2007/EK tanácsi rendeletben (4) meghatározott feltételekkel.

   Az iránymutatás 4.8. pontja: A legkülső régiókbeli halászflottákra irányuló támogatás

A tagállam köteles megadni azokat az információkat, amelyek igazolják, hogy a támogatás összeegyeztethető az ebben a pontban és a Közösség legkülső régióiban nyilvántartott halászflották igazgatásáról szóló, 2004. március 30-i 639/2004/EK tanácsi rendeletben (5), valamint a halászati ágazatnak nyújtott közösségi strukturális támogatásra vonatkozó részletes szabályok és rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. december 17-i 2792/1999/EK tanácsi rendeletben (6) meghatározott vonatkozó feltételekkel.

   Az iránymutatás 4.9. pontja: Egyéb intézkedésekre irányuló támogatás

A tagállam köteles nagyon pontosan ismertetni a támogatás típusát és célkitűzéseit.

Ezenkívül a tagállam köteles részletes indoklást adni arra vonatkozóan, miként egyeztethető össze a támogatás az iránymutatás 3. pontjával, illetve igazolnia kell, hogyan szolgálja a szóban forgó támogatás a közös halászati politika célkitűzéseit.

ÁLTALÁNOS ELVEK

A tagállam köteles kijelenteni, hogy nem nyújt támogatást olyan intézkedésekhez, amelyek végrehajtását a kedvezményezett már megkezdte, illetve olyan tevékenységekhez, amelyekre a kedvezményezett pusztán piaci feltételek mellett is vállalkozna.

A tagállam köteles kijelenteni, hogy nem ítél oda támogatást olyan esetekben, amikor a közösségi jog rendelkezéseinek, és különösen a közös halászati politika szabályainak nem tettek eleget.

Éppen ezért a tagállam köteles kijelenteni, hogy a támogatási intézkedésekkel összefüggésben kifejezetten előírja, hogy a támogatási időszak során a támogatás kedvezményezettjeinek be kell tartaniuk a közös halászati politika szabályait, továbbá amennyiben az említett időszak során valamely kedvezményezettről bebizonyosodik, hogy nem tartja be a közös halászati politika szabályait, a támogatást a jogsértés súlyosságának megfelelő arányban vissza kell fizetni.

A tagállam köteles kijelenteni, hogy a támogatás időtartama legfeljebb 10 év, vagy – eltérő esetben – a hatálybalépést követő tizedik év lejárta előtt legalább két hónappal köteles újból bejelenteni a támogatást.

EGYÉB KÖVETELMÉNYEK

A tagállam köteles a bejelentéssel együtt benyújtani valamennyi igazoló dokumentum (pl. a kedvezményezett térség társadalmi-gazdasági adatai, tudományos és gazdasági indokolás) jegyzékét, valamint ezeknek az dokumentumoknak az összefoglalóját.

A tagállam köteles kimutatni, hogy az adott támogatás nem kerül összevonásra más, ugyanarra a támogatható kiadásra vonatkozó vagy ugyanazon kár ellentételezéseként nyújtott támogatással.

Ilyen összevonás esetén a tagállam köteles bemutatni az arra a támogatásra (támogatási program vagy egyedi támogatás) vonatkozó adatokat, amellyel az összevonás megvalósult, és köteles igazolni, hogy a teljes támogatás továbbra is összeegyeztethető a vonatkozó szabályokkal. E célból a tagállam tekintetbe veszi az állami támogatások valamennyi típusát, ideértve a de minimis támogatásokat is.


(1)  HL L 201., 2008.7.30., 16. o.

(2)  HL L 214., 2008.8.9., 3. o.

(3)  HL L 223., 2006.8.15., 1. o.

(4)  HL L 176., 2007.7.6., 1. o.

(5)  HL L 102., 2004.4.7., 9. o.

(6)  HL L 337., 1999.12.30., 10. o.”


27.3.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 81/19


A BIZOTTSÁG 258/2009/EK RENDELETE

(2009. március 26.)

a tej- és tejtermékágazatban illeték megállapításáról szóló 1788/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 595/2004/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 69. cikke (2) bekezdésére, 80. cikke (1) bekezdésére és 85. cikkére, a 4. cikkével összefüggésben,

mivel:

(1)

Az 595/2004/EK bizottsági rendelet (2) 10. cikke rendelkezik arról, hogy a végleges szállítási elszámolás készítésekor a tej zsírtartalmát milyen módon kell figyelembe venni.

(2)

Az azon tejszállítmányokra alkalmazandó kiigazítási együttható, amelyek zsírtartalma a referenciaszintnél magasabb vagy alacsonyabb, 1989 óta változatlan. A tejágazat támogatási rendszerének jellegében azóta bekövetkezett számos változásra tekintettel helyénvaló csökkenteni a referencia-zsírtartalmat meghaladó zsírtartalmú tejre alkalmazott kiigazítás mértékét. Indokolt azonban, hogy a referencia-zsírtartalom alatti zsírtartalmú szállítmányokra alkalmazandó együttható ne változzon.

(3)

A különböző mértékű kiigazításokra tekintettel célszerű módosítani a tagállamok által a Bizottságnak az éves kérdőívben szolgáltatott információk körét oly módon, hogy az mind a felfelé, mind a lefelé történő kiigazításokra vonatkozó adatokat tartalmazza.

(4)

Az 595/2004/EK rendelet 2. cikke előírja, hogy a Bizottságnak a tagállamok közlései alapján minden évben el kell osztania a nemzeti kvótákat a szállítások és közvetlen eladások között. A tagállamok e közlései a termelők átcsoportosítás iránti kérelmeit tartalmazzák. A tagállamoknak kiosztott kiegészítő mennyiséget első lépésben a nemzeti tartalékba helyezik, majd azt a tagállamok a várható szükségleteknek megfelelően felosztják a szállítások és a közvetlen eladások között. Nincs azonban olyan rendelkezés, amelynek alapján erről a felosztásról a Bizottságot tájékoztatni kellene. Ezért helyénvaló előírni, hogy a Bizottság az éves kiigazítás során vegye figyelembe ezt a felosztást, valamint létrehozni a mechanizmust, amelynek alkalmazásával a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot e kvóta felosztásáról.

(5)

Számos tagállamban a szállítások már több éve jelentősen alacsonyabbak, mint a nemzeti kvóta szállításokra vonatkozó része. A kvóta túllépésének kockázata a nemzeti kvóták növelésével tovább csökken. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az illetékfizetés kockázatának csökkenésével együtt annak kockázata is csökken, hogy a piaci szereplők a ténylegesnél alacsonyabb szállított mennyiséget jelölnek meg, vagy a szállításokat eltitkolják. Ezért az ellenőrzési erőforrások felhasználásának optimalizálása érdekében helyénvaló az ilyen tagállamokban megfelelően csökkenteni az ellenőrzések intenzitását.

(6)

Az 595/2004/EK rendelet 19. cikke (3) bekezdésének második albekezdése értelmében a tagállamoknak egy adott 12 hónapos időszakra vonatkozó összes ellenőrzési jelentést az érintett időszak végét követő 18 hónapon belül el kell készíteniük. Abban az esetben, ha a tagállamok élnek azzal a most biztosított lehetőséggel, hogy bizonyos körülmények között csökkentett intenzitású ellenőrzéseket hajtsanak végre, indokolt az összes jelentés elkészítésére megállapított időtartamot csökkenteni.

(7)

Annak érdekében, hogy a tagállamok kihasználhassák az ellenőrzések intenzitásának kiigazításából származó, csekélyebb terhet jelentő helyzetet, és figyelembe véve, hogy az 595/2004/EK rendelet 19. cikkének (2) bekezdése szerint az ellenőrzéseket részben a szóban forgó 12 hónapos időszakban, részben pedig ezt követően végzik el, helyénvaló a 2008/2009-es 12 hónapos, azaz 2008. április 1-jétől2009. március 31-ig terjedő időszakban alkalmazni az ellenőrzések kiigazított intenzitását.

(8)

A kvótarendszer végrehajtása fölött a Bizottság által gyakorolt felügyelet elősegítése érdekében és különösen a Bizottság által 2010 és 2012 vége előtt a Tanács elé terjesztendő jelentésekre tekintettel indokolt a kvóták felhasználásának mértékére, a fel nem használt kvóta termelők közötti elosztására, és – amennyiben releváns – az esedékes illetékek termelőktől való beszedésére vonatkozó részletesebb tájékoztatásról rendelkezni.

(9)

Az 595/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 595/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk első bekezdésében a „21. cikk” szövegrészt a „25. cikk” váltja fel.

2.

A 10. cikk a következőképpen módosul:

a)

Az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

i.

A második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Amennyiben pozitív eltérést állapítanak meg, a leszállított tej mennyiségét a tej kilogrammonkénti zsírtöbbletének minden egyes 0,1 grammjaként 0,09 %-kal növelik.”

ii.

Az ötödik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Amennyiben a leszállított tej mennyiségét literben fejezik ki, a kiigazítást megszorozzák a 0,971 együtthatóval.”

b)

A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A tagállamok az 1234/2007/EK tanácsi rendelet (3) 80. cikkének (1) bekezdésével összhangban állapítják meg a szállítások nemzeti szintű kiigazítását.

3.

A 19. cikk (3) bekezdésének második albekezdése a következő mondattal egészül ki:

„Az ellenőrzési jelentéseket azonban legkésőbb az érintett időszak végét követő 12 hónapon belül kell elkészíteni azokban a tagállamokban, ahol a 22. cikk (1) bekezdésének aa) és ba) alpontja alkalmazandó.”

4.

A 22. cikk (1) bekezdésében az a) és a b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

az egyes 12 hónapos időszakok esetében a termelők 2 %-ára; vagy

aa)

azokban a tagállamokban, ahol a szállítások összes kiigazított mennyisége a megelőző három 12 hónapos időszak mindegyikében a nemzeti kvóta szállításokra vonatkozó részének 95 %-a alatt maradt, a termelők 1 %-ára; és

b)

az érintett időszakra vonatkozó kiigazítás után bejelentett tejmennyiség 40 %-ára; vagy

ba)

azokban a tagállamokban, ahol a szállítások összes kiigazított mennyisége a megelőző három 12 hónapos időszak mindegyikében a nemzeti kvóta szállításokra vonatkozó részének 95 %-a alatt maradt, a kiigazítás után bejelentett tejmennyiség 20 %-ára; és”

5.

A 25. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az 1234/2007/EK rendelet 69. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban a tagállamok minden év február 1-jéig közlik a Bizottsággal:

a)

azokat a mennyiségeket, amelyeket egyéni termelők kérésére a szállítások és közvetlen eladások egyéni kvótái között véglegesen átcsoportosítottak;

b)

az 1234/2007/EK rendelet 71. cikke (2) bekezdésével összhangban a nemzeti tartalékba helyezett kvóta szállítások és közvetlen eladások közötti elosztását, az érintett 12 hónapos időszak április 1-jétől kezdődő hatállyal.”

6.

A 27. cikk a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4)   A tagállamok minden év október 1-jéig jelentést küldenek a Bizottság részére az ugyanezen naptári év március 31-én véget ért 12 hónapos időszak tekintetében a kvóta felhasználásáról és az illetékek beszedéséről. A jelentés tartalmazza a fel nem használt kvóta újraelosztására vonatkozó adatokat, ideértve azon termelők számát, akik részesültek a kvótából, és az elosztás alapját. Amennyiben indokolt, a jelentésben meg kell jelölni a többletilleték fizetéséhez hozzájáruló termelők számát és meg kell jelölni azon esetek számát – amennyiben van ilyen –, amelyekben a többletilleték beszedése a termelők végleges fizetésképtelensége vagy csődje miatt lehetetlennek bizonyult. A tagállamok az újonnan rendelkezésre bocsátott releváns információk közlése érdekében december 1-jéig megküldik a Bizottságnak a jelentés aktualizált változatát. A későbbi jelentésekben aktualizálják a korábban esedékesként megjelölt többletilletékek beszedése terén fennálló helyzetet.”

7.

Az I. melléklet 1.8. pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„1.8.

A szállítások zsírtartalom alapján történő kiigazítása:

a)

A szállítások felfelé történő kiigazítással érintett mennyisége (kilogramm)

b)

Összes felfelé történő kiigazítás (kilogramm)

c)

A szállítások lefelé történő kiigazítással érintett mennyisége (kilogramm)

d)

Összes lefelé történő kiigazítás (kilogramm)”.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2009. április 1-jétől kell alkalmazni, kivéve az 1. cikk (3) és (4) bekezdését, amelyeket 2008. április 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. március 26-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 94., 2004.3.31., 22. o.

(3)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.”


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Bizottság

27.3.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 81/22


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. március 26.)

a 2008/866/EK irányelvnek az irányelv alkalmazási időtartama tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2009) 1876. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2009/297/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 53. cikke (1) bekezdése b) pontjának i. alpontjára,

mivel:

(1)

Az egyes, emberi fogyasztásra szánt kéthéjú kagylók Peruból történő behozatalának felfüggesztését célzó sürgősségi intézkedésekről szóló, 2008. november 12-i 2006/866/EK bizottsági határozatot (2) bizonyos, Peruból importált kéthéjú kagylók Hepatitis A vírussal (HAV) való fertőzöttsége következtében fogadták el, miután megállapítást nyert, hogy ezek fogyasztása a Hepatitis A embereknél előforduló kitörését okozta. Ezt a határozatot 2009. március 31-ig kell alkalmazni.

(2)

A perui hatóságok szolgáltattak bizonyos információkat a Közösségbe irányuló kivitelre szánt kéthéjú kagylók termelésének hatékonyabb ellenőrzése érdekében hozott korrekciós intézkedésekkel kapcsolatban.

(3)

Ez az információ azonban nem elegendő, ezért a Bizottság ellenőrzést fog végezni Peruban.

(4)

Mivel a perui hatóságok még nem bocsátották rendelkezésre az összes vonatkozó információt és az ellenőrzés nem zárult le, helyénvaló a 2008/866/EK határozat alkalmazásának időtartamát 2009. november 30-ig meghosszabbítani.

(5)

A 2008/866/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2008/866/EK határozat 5. cikkében a „2009. március 31-ig” időpont helyébe a „2009. november 30-ig” időpont lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. március 26-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

(2)  HL L 307., 2008.11.18., 9. o.


27.3.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 81/23


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. március 26.)

a kizárólag gyermekbiztos öngyújtók forgalomba hozatalát biztosító és az újszerű öngyújtók forgalomba hozatalát tiltó, tagállamok által meghozandó intézkedések előírásáról szóló 2006/502/EK határozat érvényességének meghosszabbításáról

(az értesítés a C(2009) 2078. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2009/298/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 13. cikkére,

mivel:

(1)

A 2006/502/EK bizottsági határozat (2) a tagállamok számára előírja, hogy olyan intézkedéseket hozzanak, amelyek biztosítják, hogy kizárólag gyermekbiztos öngyújtók kerüljenek forgalomba és az újszerű öngyújtók forgalomba hozatalát betiltsák.

(2)

A 2006/502/EK határozatot a 2001/95/EK irányelv 13. cikkének rendelkezéseivel összhangban fogadták el, amely a határozat érvényességét egy évet meg nem haladó időszakra korlátozza, de engedélyezi annak legfeljebb egyéves időszakokkal való további meghosszabbítását.

(3)

A 2006/502/EK határozatot kétszer módosították, először a 2007/231/EK határozattal (3), amely a határozat érvényességét 2008. május 11-ig hosszabbította, másodszor a 2008/322/EK határozattal (4), amely a határozat érvényességét további egy évvel, 2009. május 11-ig hosszabbította.

(4)

Az öngyújtók gyermekbiztosságára vonatkozó kielégítő intézkedések hiányában a 2006/502/EK határozat érvényességének további 12 hónappal történő meghosszabbítására és a határozat ennek megfelelő módosítására van szükség.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2001/95/EK irányelv által létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/502/EK határozat 6. cikke (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Ezt a határozatot 2010. május 11-ig kell alkalmazni.”

2. cikk

A tagállamok megteszik az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy e határozatnak legkésőbb 2009. május 11-ig megfeleljenek, valamint kihirdetik azokat. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. március 26-án.

a Bizottság részéről

Meglena KUNEVA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 11., 2002.1.15., 4. o.

(2)  HL L 198., 2006.7.20., 41. o.

(3)  HL L 99., 2007.4.14., 16. o.

(4)  HL L 109., 2008.4.19., 40. o.


III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZŐDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

27.3.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 81/24


A TANÁCS 2009/299/IB KERETHATÁROZATA

(2009. február 26.)

a 2002/584/IB, a 2005/214/IB, a 2006/783/IB, a 2008/909/IB és a 2008/947/IB kerethatározat módosításáról a személyek eljárási jogainak megerősítése, valamint a kölcsönös elismerés elvének az érintett személy megjelenése nélkül lefolytatott eljárásokat követően hozott határozatokra való alkalmazásának előmozdítása tekintetében

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 31. cikke (1) bekezdése a) pontjára, valamint 34. cikke (2) bekezdése b) pontjára,

tekintettel a Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Szlovák Köztársaság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága és a Németországi Szövetségi Köztársaság kezdeményezésére (1),

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

mivel:

(1)

A vádlott azon joga, hogy személyesen jelen legyen a tárgyaláson, az Emberi Jogok Európai Bírósága értelmezésében az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény 6. cikkében előírt, tisztességes eljáráshoz való jog része. A Bíróság kijelentette továbbá, hogy a vádlott azon joga, hogy személyesen jelen legyen a tárgyaláson, nem abszolút érvényű, valamint hogy bizonyos körülmények között a vádlott szabad akaratából – kifejezetten vagy hallgatólagosan, de egyértelműen – lemondhat az említett jogról.

(2)

A jogerős bírósági határozatok kölcsönös elismerése elvének végrehajtásáról szóló különböző tanácsi kerethatározatok nem kezelik következetesen az olyan tárgyalást követően hozott határozatok kérdését, amelyen az érintett személy nem volt személyesen jelen. Ezek a különbségek megnehezíthetik a jogalkalmazó munkáját, és akadályozhatják az igazságügyi együttműködést.

(3)

Az említett kerethatározatok által nyújtott megoldások nem kielégítőek az olyan esetek tekintetében, amelyeknél nem volt lehetőség a személynek az eljárásról való tájékoztatására. A kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazásáról szóló 2005/214/IB (2), a kölcsönös elismerés elvének a vagyonelkobzást elrendelő határozatokra történő alkalmazásáról szóló 2006/783/IB (3), a kölcsönös elismerés elvének a szabadságvesztéssel járó büntetőítéletek vagy szabadságelvonással járó intézkedések során és azoknak az Európai Unióban való végrehajtása céljából történő alkalmazásáról szóló 2008/909/IB (4) és a kölcsönös elismerés elvének az ítéletekre és próbára bocsátást elrendelő határozatokra való, a próbára bocsátást elrendelő intézkedések és alternatív szankciók felügyelete céljából történő alkalmazásáról szóló 2008/947/IB (5) kerethatározat lehetővé teszi a végrehajtó hatóság számára, hogy megtagadja az ilyen ítéletek végrehajtását. Az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló 2002/584/IB kerethatározat (6) lehetővé teszi a végrehajtó hatóság számára, hogy megkövetelje a kibocsátó igazságügyi hatóságtól, hogy megfelelőnek ítélt garanciát nyújtson arra, hogy annak a személynek, aki ellen az európai elfogatóparancsot kibocsátották, lehetősége lesz a kibocsátó tagállamban perújítást kérni, és az ítélet kihirdetésekor jelen lenni. Annak megítélése, hogy a garancia megfelelő-e, a végrehajtó hatóság feladata, ennélfogva végrehajtás megtagadásának esetei nehezen meghatározhatóak.

(4)

Ezért egyértelmű és közös okokat kell meghatározni olyan határozatok elismerésének megtagadására, amelyeket olyan tárgyalást követően hoztak, amelyen a személy nem volt személyesen jelen. E kerethatározat célja e közös okok meghatározásának pontosítása, amelyek lehetővé teszik, hogy a végrehajtó hatóság a személynek a tárgyalástól való távolmaradása ellenére végrehajtsa a határozatot, teljes mértékben tiszteletben tartva ugyanakkor a személynek a védelemhez való jogát. E kerethatározatnak nem feladata szabályozni az ebben megjelölt eredmények eléréséhez használt formákat és módszereket – beleértve az eljárási szabályokat –, ezek ugyanis a tagállamok nemzeti jogának hatálya alá tartoznak.

(5)

E változtatások szükségessé teszik a jogerős bírósági határozatok kölcsönös elismerése elvének végrehajtásáról szóló, meglévő kerethatározatok módosítását. Az új rendelkezések az e területen elfogadandó jövőbeli jogi eszközök alapjaként is szolgálnak majd.

(6)

E kerethatározat egyéb kerethatározatokat módosító rendelkezései megállapítják azokat a feltételeket, amelyek esetén nem tagadható meg olyan határozat elismerése és végrehajtása, amelyet olyan tárgyalást követően hoztak, amelyen az érintett személy nem volt személyesen jelen. Ezek a feltételek vagylagosak; amennyiben közülük bármelyik teljesül, akkor az európai elfogatóparancs vagy a többi kerethatározathoz tartozó meghatározott tanúsítvány megfelelő részének kitöltésével a kibocsátó hatóság igazolja, hogy a követelmények teljesülnek vagy teljesülni fognak, aminek elegendőnek kell lennie a határozatnak a kölcsönös elismerés elve alapján történő végrehajtásához.

(7)

Valamely határozat elismerése és végrehajtása, amelyet olyan tárgyalást követően hoztak, amelyen az érintett személy nem volt személyesen jelen, nem tagadható meg, ha az érintettet személyesen idézték, és ily módon tájékoztatták annak a tárgyalásnak a kitűzött időpontjáról és helyéről, amely a határozat meghozatalához vezetett, vagy az érintett más módon ténylegesen hivatalos tájékoztatást kapott a tárgyalás kitűzött időpontjára és helyére vonatkozóan, mégpedig oly módon, hogy egyértelműen megállapítást nyert, hogy a kitűzött tárgyalásról tudomást szerzett. Ezzel összefüggésben az érintettnek értelemszerűen „kellő időben” kellett tájékoztatást kapnia, vagyis elegendő időt biztosítva ahhoz, hogy lehetősége legyen részt venni a tárgyaláson, és ténylegesen élhessen a védelemhez való jogával.

(8)

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának értelmezése szerint a vádlottnak a tisztességes eljáráshoz való jogát az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény garantálja. Ebbe a jogba beletartozik az érintett joga ahhoz, hogy személyesen jelen legyen a tárgyaláson. Ahhoz, hogy az érintett személy élhessen e jogával, tudomással kell bírnia a kitűzött tárgyalásról. E kerethatározat értelmében valamennyi tagállamnak a nemzeti jogával összhangban kell biztosítania, hogy a személy a tárgyalásról tudomást szerezzen, azzal a feltétellel, hogy ennek meg kell felelnie az említett egyezmény követelményeinek. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlata szerint annak megítélésekor, hogy a tájékoztatás módja kielégítő-e annak biztosításához, hogy a személy tudomást szerezzen a tárgyalásról, különös figyelem fordítható adott esetben arra is, hogy az érintett személy milyen gondosságot tanúsított annak érdekében, hogy a neki címzett információt megkapja.

(9)

A tárgyalás kitűzött időpontja gyakorlati okokból kezdetben rövid időszakon belüli több lehetséges dátumként is megadható.

(10)

Valamely határozat elismerése és végrehajtása, amelyet olyan tárgyalást követően hoztak, amelyen az érintett személy nem volt személyesen jelen, nem tagadható meg, amennyiben a kitűzött tárgyalás az érintett személy előtt ismert, és őt a tárgyalás során olyan jogi képviselő védte, akit ő erre meghatalmazott, biztosítva azt, hogy gyakorlati és tényleges jogi segítségnyújtásról van szó. Ezzel kapcsolatban nincs jelentősége annak, hogy a jogi képviselőt az érintett személy választotta, hatalmazta meg és fizette, vagy pedig az állam rendelte ki és fizette, feltéve, hogy az érintett személy kifejezetten úgy határozott, hogy a tárgyaláson történő személyes megjelenés helyett jogi képviselővel képviselteti magát. A jogi képviselő kijelölése és a kapcsolódó kérdések a nemzeti jog hatálya alá tartoznak.

(11)

A meglévő vonatkozó kerethatározatokban az el nem ismerés okaira vonatkozó közös megoldásoknak figyelembe kell venniük az érintett személyek a perújításhoz vagy fellebbezéshez való joga tekintetében fennálló helyzetek sokféleségét. A perújítás vagy fellebbezés célja a védelemhez való jog biztosítása, és a következő elemek jellemzik: az érintett személynek joga van jelen lenni, sor kerül az ügy újból történő érdemi vizsgálatára – beleértve az új bizonyítékokat –, és az eljárás az eredeti határozat megváltoztatásához vezethet.

(12)

A perújításhoz vagy fellebbezéshez való jogot biztosítani kell akkor, ha a határozatot már kézbesítették, valamint az európai elfogatóparancs esetén akkor is, ha a határozat kézbesítésére még nem került sor, de arra az átadást követően haladéktalanul sor kerül. Az utóbbi eset olyan helyzetre utal, amikor a hatóságoknak nem sikerült kapcsolatba lépniük a személlyel, különösen azért, mert az igyekezett elkerülni az igazságszolgáltatást.

(13)

Amennyiben az európai elfogatóparancsot szabadságvesztés-büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása céljából bocsátják ki, és az érintett személy előzőleg nem kapott hivatalos tájékoztatást arról, hogy büntetőeljárás van ellene folyamatban, valamint nem kézbesítették neki az ítéletet, akkor az adott személy számára a végrehajtó tagállamban benyújtott kérelmére – kizárólag tájékoztatás céljából – el kell juttatni az ítélet egy példányát. A kibocsátó és a végrehajtó igazságügyi hatóságoknak adott esetben konzultálniuk kell egymással arról, hogy szükség, valamint mód van-e arra, hogy az érintett személy megkapja az ítéletnek vagy az ítélet lényeges részeinek egy számára érthető nyelven elkészített fordítását. Az ítélet ilyen rendelkezésre bocsátása nem késleltetheti sem az átadási eljárást, sem az európai elfogatóparancs végrehajtására vonatkozó határozatot.

(14)

E kerethatározat a kölcsönös elismerés elvének végrehajtásáról szóló jogi eszközökben foglalt el nem ismerési okok meghatározásának pontosítására korlátozódik. Ennélfogva a perújításhoz való joggal kapcsolatos rendelkezések hatálya például csak az el nem ismerés ezen okainak meghatározására korlátozódik. A nemzeti jogszabályok harmonizálása nem céljuk. Ez a kerethatározat nem érinti az Európai Uniónak azokat a későbbi jogi aktusait, amelyek célja a tagállamok jogszabályainak közelítése a büntetőjog területén.

(15)

A megtagadás okai nem kötelező jellegűek. Mindazonáltal a tagállamoknak az ezen okok nemzeti jogba való átültetésére vonatkozó mérlegelési jogkörére nézve különösen irányadó a tisztességes eljáráshoz való jog, figyelembe véve e kerethatározatnak a személyek eljárási jogainak megerősítésére és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés megkönnyítésére vonatkozó általános célkitűzését is,

ELFOGADTA EZT A KERETHATÁROZATOT:

1. cikk

Célok és hatály

(1)   E kerethatározat célja, hogy erősítse a büntetőeljárás alá vont személyek eljárási jogait, megkönnyítse a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködést, továbbá különösen, hogy javítsa a bírósági határozatoknak a tagállamok közötti kölcsönös elismerését.

(2)   E kerethatározat nem érinti a Szerződés 6. cikkében biztosított alapvető jogok és jogelvek – ideértve a büntetőeljárás alá vont személyeknek a védelemhez való jogát – tiszteletben tartásának kötelezettségét, és az igazságügyi hatóságok erre vonatkozó kötelezettségeit.

(3)   E kerethatározat közös szabályokat állapít meg a 2002/584/IB kerethatározat 5. cikkének (1) bekezdésében, a 2005/214/IB kerethatározat 7. cikke (2) bekezdésének g) pontjában, a 2006/783/IB kerethatározat 8. cikke (2) bekezdésének e) pontjában, a 2008/909/IB kerethatározat 9. cikke (1) bekezdésének i) pontjában, valamint a 2008/947/IB kerethatározat 11. cikke (1) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezések értelmében egy tagállam (a kibocsátó tagállam) által olyan eljárást követően meghozott határozatainak egy másik tagállamban (a végrehajtó tagállamban) történő elismerésére és/vagy végrehajtására vonatkozóan, amelyen az érintett személy nem volt jelen.

2. cikk

A 2002/584/IB kerethatározat módosításai

A 2002/584/IB kerethatározat a következőképpen módosul:

1.

A kerethatározat a következő cikkel egészül ki:

„4a. cikk

Határozatok, amelyeket olyan tárgyaláson hoztak, amelyeken az érintett személy nem volt személyesen jelen

(1)   A végrehajtó igazságügyi hatóság abban az esetben is megtagadhatja a szabadságvesztés-büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása céljából kibocsátott európai elfogatóparancs végrehajtását, ha az érintett személy személyesen nem volt jelen a határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson, kivéve, ha az európai elfogatóparancs szerint a kibocsátó tagállam nemzeti jogában meghatározott további eljárási követelményekkel összhangban:

a)

az érintett személyt kellő időben:

i.

személyesen idézték, és ily módon tájékoztatták annak a tárgyalásnak a kitűzött időpontjáról és helyéről, amely a határozat meghozatalához vezetett, vagy az érintett más módon ténylegesen hivatalos tájékoztatást kapott a szóban forgó tárgyalás kitűzött időpontjára és helyére vonatkozóan, mégpedig oly módon, hogy egyértelműen megállapítást nyert, hogy a kitűzött tárgyalásról tudomást szerzett;

valamint

ii.

tájékoztatták arról, hogy a határozat meghozatalára meg nem jelenése esetén is sor kerülhet;

vagy

b)

az érintett személy a kitűzött tárgyalás ismeretében meghatalmazta vagy az általa választott vagy az állam által kirendelt jogi képviselőt arra, hogy a tárgyalás során a védelmét ellássa, és az említett jogi képviselő ténylegesen ellátta az érintett személy védelmét a tárgyaláson;

vagy

c)

az érintett személy a határozat kézbesítését és azt követően, hogy kifejezetten tájékoztatták őt a perújításhoz vagy fellebbezéshez való jogáról, amely eljárásban joga van részt venni, és amely lehetővé teszi az ügy újbóli érdemi vizsgálatát – beleértve az új bizonyítékokat –, és amely az eredeti határozat megváltoztatásához vezethet:

i.

egyértelműen kijelentette, hogy nem vitatja a határozatot;

vagy

ii.

a megállapított határidőn belül nem kért perújítást vagy nem fellebbezett;

vagy

d)

a határozatot nem kézbesítették személyesen az érintett személynek, de:

i.

az átadást követően haladéktalanul, személyesen kézbesíteni fogják neki, és kifejezetten tájékoztatni fogják őt a perújításhoz vagy fellebbezéshez való jogáról, amely eljárásban joga van részt venni, és amely lehetővé teszi az ügy újbóli érdemi vizsgálatát – beleértve az új bizonyítékokat –, és amely az eredeti határozat megváltoztatásához vezethet;

valamint

ii.

tájékoztatni fogják arról, hogy milyen határidőn belül kérhet perújítást vagy fellebbezhet, amint arra a vonatkozó európai elfogatóparancs utalást tartalmaz.

(2)   Amennyiben az európai elfogatóparancsot szabadságvesztés-büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása céljából bocsátják ki az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feltételek szerint, és az érintett személy előzőleg nem kapott hivatalos tájékoztatást arról, hogy büntetőeljárás folyik ellene, akkor az adott személy az európai elfogatóparancs tartalmáról való tájékoztatása alkalmával kérheti, hogy átadását megelőzően bocsássák rendelkezésére az ítélet egy példányát. Amint tudomást szerez erről a kérésről, a kibocsátó hatóság a végrehajtó hatóság közvetítésével eljuttatja a keresett személynek az ítélet egy példányát. A keresett személy kérése nem késleltetheti sem az átadási eljárást, sem az európai elfogatóparancs végrehajtására vonatkozó határozatot. Az ítéletnek az érintett rendelkezésére bocsátása kizárólag tájékoztatási célt szolgál; nem tekinthető az ítélet hivatalos kézbesítésének, és nem befolyásolhatja a perújítási vagy fellebbezési eljárás kérelmezésére nyitva álló határidőket.

(3)   Amennyiben a személyt az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feltételek szerint adják át, és perújítási kérelmet vagy fellebbezést nyújtott be, a perújítási vagy fellebbezési tárgyalásra váró személynek az ezen eljárások lezárásáig tartó fogva tartását rendszeresen, vagy az érintett személy kérelmére felül kell vizsgálni a kibocsátó tagállam jogával összhangban. E felülvizsgálatnak magában kell foglalnia különösen a szabadságelvonás felfüggesztésének vagy félbeszakításának a lehetőségét. A perújítási vagy fellebbezési eljárást az átadás után kellő időben kell megindítani.”

2.

Az 5. cikk (1) bekezdését el kell hagyni.

3.

A melléklet („EURÓPAI ELFOGATÓPARANCS”) d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„d)

Jelezze, hogy az érintett személyesen jelen volt-e a határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson:

1.

Igen, az érintett személyesen jelen volt a határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson.

2.

Nem, az érintett nem volt jelen személyesen a határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson.

3.

Amennyiben megjelölte a 2. pontot, adja meg az alábbiak valamelyikének fennállását:

3.1a.

az érintettet személyesen idézték … -án/-én (év/hónap/nap), és ily módon tájékoztatták annak a tárgyalásnak a kitűzött időpontjáról és helyéről, amely a határozat meghozatalához vezetett, és tájékoztatták arról, hogy a határozat meghozatalára meg nem jelenése esetén is sor kerülhet;

VAGY

3.1b.

az érintettet nem idézték személyesen, de más módon ténylegesen hivatalos tájékoztatást kapott annak a tárgyalásnak a kitűzött időpontjára és helyére vonatkozóan, amely a határozat meghozatalához vezetett, mégpedig oly módon, hogy egyértelműen megállapítást nyert, hogy a kitűzött tárgyalásról tudomást szerzett, és tájékoztatták arról, hogy a határozat meghozatalára meg nem jelenése esetén is sor kerülhet;

VAGY

3.2.

az érintett személy a kitűzött tárgyalás ismeretében meghatalmazta vagy az általa választott, vagy az állam által kirendelt jogi képviselőt arra, hogy a tárgyalás során a védelmét ellássa, és az említett jogi képviselő ténylegesen ellátta az érintett személy védelmét a tárgyaláson;

VAGY

3.3.

a határozatot … -án/-én (év/hónap/nap) személyesen kézbesítették az érintett személynek, és kifejezetten tájékoztatták őt a perújításhoz vagy fellebbezéshez való jogáról, amely eljárásban joga van részt venni, és amely lehetővé teszi az ügy újbóli érdemi vizsgálatát – beleértve az új bizonyítékokat –, és amely az eredeti határozat megváltoztatásához vezethet, valamint

az érintett egyértelműen kijelentette, hogy nem vitatja a határozatot,

VAGY

a megállapított határidőn belül nem kért perújítást vagy nem fellebbezett;

VAGY

3.4.

a határozatot személyesen nem kézbesítették az érintett személynek, de

a határozatot az érintettnek az átadást követően haladéktalanul, személyesen kézbesíteni fogják, valamint

az érintettet a határozat kézbesítésekor kifejezetten tájékoztatják a perújításhoz vagy fellebbezéshez való jogáról, amely eljárásban joga van részt venni, és amely lehetővé teszi az ügy újbóli érdemi vizsgálatát – beleértve az új bizonyítékokat –, és amely az eredeti határozat megváltoztatásához vezethet, valamint

az érintettet tájékoztatják arról, hogy milyen határidőn belül kérhet perújítást vagy fellebbezhet, amely … nap.

4.

Amennyiben megjelölte a fenti 3.1b., 3.2. vagy 3.3. pontot, adjon tájékoztatást az adott feltétel teljesülésének módjáról:

…”

3. cikk

A 2005/214/IB kerethatározat módosításai

A 2005/214/IB kerethatározat a következőképpen módosul:

1.

A 7. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

a g) pont helyébe a következő szöveg lép:

„g)

a 4. cikkben előírt tanúsítvány szerint az érintett személy írásbeli eljárás esetén a kibocsátó állam jogának megfelelően személyesen vagy a nemzeti jog szerint eljárni jogosult képviselője útján nem kapott tájékoztatást az ügyben a jogorvoslathoz való jogáról és az ilyen jogorvoslati lehetőség határidejéről;”

b)

a szöveg a következő pontokkal egészül ki:

„i)

a 4. cikkben előírt tanúsítvány szerint az érintett személy személyesen nem volt jelen a határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson, kivéve, ha a tanúsítvány szerint a kibocsátó állam nemzeti jogában meghatározott további eljárási követelményekkel összhangban:

i.

az érintett személyt kellő időben:

személyesen idézték, és ily módon tájékoztatták annak a tárgyalásnak a kitűzött időpontjáról és helyéről, amely a határozat meghozatalához vezetett, vagy az érintett más módon ténylegesen hivatalos tájékoztatást kapott a szóban forgó tárgyalás kitűzött időpontjára és helyére vonatkozóan, mégpedig oly módon, hogy egyértelműen megállapítást nyert, hogy a kitűzött tárgyalásról tudomást szerzett,

valamint

tájékoztatták arról, hogy a határozat meghozatalára meg nem jelenése esetén is sor kerülhet;

vagy

ii.

az érintett személy a kitűzött tárgyalás ismeretében meghatalmazta vagy az általa választott vagy az állam által kirendelt jogi képviselőt arra, hogy a tárgyalás során a védelmét ellássa, és az említett jogi képviselő ténylegesen ellátta az érintett személy védelmét a tárgyaláson;

vagy

iii.

az érintett személy a határozat kézbesítését és azt követően, hogy kifejezetten tájékoztatták őt a perújításhoz vagy fellebbezéshez való jogáról, amely eljárásban joga van részt venni, és amely lehetővé teszi az ügy újbóli érdemi vizsgálatát – beleértve az új bizonyítékokat –, és amely az eredeti határozat megváltoztatásához vezethet:

egyértelműen kijelentette, hogy nem vitatja a határozatot,

vagy

a megállapított határidőn belül nem kért perújítást vagy nem fellebbezett;

j)

a 4. cikkben előírt tanúsítvány szerint az érintett személy személyesen nem volt jelen, kivéve, ha a tanúsítvány igazolja, hogy az érintett személy – miután kifejezetten tájékoztatták őt az eljárásról és a tárgyaláson való személyes megjelenésének lehetőségéről – kifejezetten lemondott a szóbeli meghallgatásra vonatkozó jogáról, és kifejezetten jelezte, hogy nem vitatja az ügyet.”

2.

A 7. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Az (1) bekezdésben és a (2) bekezdés c), g), i) és j) pontjában említett esetekben a határozat elismerésének és végrehajtásának teljes vagy részleges megtagadására vonatkozó döntés meghozatala előtt a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatósága megfelelő módon konzultál a kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatóságával, és szükség esetén felkéri, hogy haladéktalanul küldjön meg számára minden szükséges információt.”

3.

A melléklet („TANÚSÍTVÁNY”) h) pontjában a 3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.

Jelezze, hogy az érintett személy személyesen jelen volt-e a határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson:

1.

Igen, az érintett személyesen jelen volt a határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson.

2.

Nem, az érintett nem volt jelen a határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson.

3.

Amennyiben megjelölte a 2. pontot, adja meg az alábbiak valamelyikének fennállását:

3.1a.

az érintettet személyesen idézték … -ára/-ére (év/hónap/nap), és ily módon tájékoztatták annak a tárgyalásnak a kitűzött időpontjáról és helyéről, amely a határozat meghozatalához vezetett, és tájékoztatták arról, hogy a határozat meghozatalára meg nem jelenése esetén is sor kerülhet;

VAGY

3.1b.

az érintettet nem idézték személyesen, de más módon ténylegesen hivatalos tájékoztatást kapott annak a tárgyalásnak a kitűzött időpontjára és helyére vonatkozóan, amely a határozat meghozatalához vezetett, mégpedig oly módon, hogy egyértelműen megállapítást nyert, hogy a kitűzött tárgyalásról tudomást szerzett, és tájékoztatták arról, hogy a határozat meghozatalára meg nem jelenése esetén is sor kerülhet;

VAGY

3.2.

az érintett személy a kitűzött tárgyalás ismeretében meghatalmazta vagy az általa választott vagy az állam által kirendelt jogi képviselőt arra, hogy a tárgyalás során a védelmét ellássa, és az említett jogi képviselő ténylegesen ellátta az érintett személy védelmét a tárgyaláson;

VAGY

3.3.

a határozatot … -án/-én (év/hónap/nap) személyesen kézbesítették az érintett személynek, és kifejezetten tájékoztatták őt a perújításhoz vagy fellebbezéshez való jogáról, amely eljárásban joga van részt venni, és amely lehetővé teszi az ügy újbóli érdemi vizsgálatát – beleértve az új bizonyítékokat –, és amely az eredeti határozat megváltoztatásához vezethet, valamint

az érintett egyértelműen kijelentette, hogy nem vitatja a határozatot,

VAGY

a megállapított határidőn belül nem kért perújítást vagy nem fellebbezett;

VAGY

3.4.

hogy a személy – miután kifejezetten tájékoztatták az eljárásokról és a tárgyaláson való személyes megjelenésének lehetőségéről – kifejezetten lemondott a szóbeli meghallgatásra vonatkozó jogáról, és kifejezetten jelezte, hogy nem vitatja az ügyet.

4.

Amennyiben megjelölte a fenti 3.1b., 3.2., 3.3. vagy 3.4 pontot, kérem, adjon tájékoztatást az adott feltétel teljesülésének módjáról:

…”

4. cikk

A 2006/783/IB kerethatározat módosításai

A 2006/783/IB kerethatározat a következőképpen módosul:

1.

A 8. cikk (2) bekezdésének e) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„e)

a 4. cikk (2) bekezdésében előírt tanúsítvány szerint az érintett személy személyesen nem volt jelen a vagyonelkobzást elrendelő határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson, kivéve, ha a tanúsítvány igazolja, hogy a kibocsátó állam nemzeti jogában meghatározott további eljárási követelményekkel összhangban:

i.

az érintett személyt kellő időben:

személyesen idézték, és ily módon tájékoztatták annak a tárgyalásnak a kitűzött időpontjáról és helyéről, amely a vagyonelkobzást elrendelő határozat meghozatalához vezetett, vagy az érintett más módon ténylegesen hivatalos tájékoztatást kapott a szóban forgó tárgyalás kitűzött időpontjára és helyére vonatkozóan, mégpedig oly módon, hogy egyértelműen megállapítást nyert, hogy a kitűzött tárgyalásról tudomást szerzett,

valamint

tájékoztatták arról, hogy a vagyonelkobzást elrendelő határozat meghozatalára meg nem jelenése esetén is sor kerülhet;

vagy

ii.

az érintett személy a kitűzött tárgyalás ismeretében meghatalmazta vagy az általa választott vagy az állam által kirendelt jelölt jogi képviselőt arra, hogy a tárgyalás során a védelmét ellássa, és az említett jogi képviselő ténylegesen ellátta az érintett személy védelmét a tárgyaláson;

vagy

iii.

az érintett személy a vagyonelkobzást elrendelő határozat kézbesítését és azt követően, hogy kifejezetten tájékoztatták őt a perújításhoz vagy fellebbezéshez való jogáról, amely eljárásban joga van részt venni, és amely lehetővé teszi az ügy újbóli érdemi vizsgálatát – beleértve az új bizonyítékokat –, és amely az eredeti határozat megváltoztatásához vezethet:

egyértelműen kijelentette, hogy nem vitatja a vagyonelkobzást elrendelő határozatot,

vagy

a megállapított határidőn belül nem kért perújítást vagy nem fellebbezett;”.

2.

A melléklet („TANÚSÍTVÁNY”) j) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„j)

Vagyonelkobzást elrendelő határozat meghozatalát eredményező eljárások:

Jelezze, hogy az érintett személy személyesen jelen volt-e a vagyonelkobzás elrendelő határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson:

1.

Igen, az érintett személyesen jelen volt a vagyonelkobzást elrendelő határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson.

2.

Nem, az érintett nem volt jelen személyesen a vagyonelkobzást elrendelő határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson.

3.

Amennyiben megjelölte a 2. pontot, adja meg az alábbiak valamelyikének fennállását:

3.1a.

az érintettet személyesen idézték … -ára/-ére (év/hónap/nap), és ily módon tájékoztatták annak a tárgyalásnak a kitűzött időpontjáról és helyéről, amely a vagyonelkobzás elrendeléséhez vezetett, és értesítették arról, hogy a határozat meghozatalára meg nem jelenése esetén is sor kerülhet;

VAGY

3.1b.

az érintettet nem idézték személyesen, de más módon ténylegesen hivatalos tájékoztatást kapott annak a tárgyalásnak a kitűzött időpontjára és helyére vonatkozóan, amely a vagyonelkobzás elrendeléséhez vezetett, mégpedig oly módon, hogy egyértelműen megállapítást nyert, hogy a kitűzött tárgyalásról tudomást szerzett, és tájékoztatták arról, hogy a határozat meghozatalára meg nem jelenése esetén is sor kerülhet;

VAGY

3.2.

az érintett személy a kitűzött tárgyalás ismeretében meghatalmazta vagy az általa választott, vagy az állam által kirendelt jogi képviselőt arra, hogy a tárgyaláson a védelmét ellássa, és az említett jogi képviselő ténylegesen ellátta az érintett személy védelmét a tárgyaláson;

VAGY

3.3.

a határozatot … -án/-én (év/hónap/nap) személyesen kézbesítették az érintett személynek, és kifejezetten tájékoztatták őt a perújításhoz vagy fellebbezéshez való jogáról, amely eljárásban joga van részt venni, és amely lehetővé teszi az ügy újbóli érdemi vizsgálatát – beleértve az új bizonyítékokat –, és amely az eredeti határozat megváltoztatásához vezethet, valamint

az érintett egyértelműen kijelentette, hogy nem vitatja a határozatot,

VAGY

a megállapított határidőn belül nem kért perújítást vagy nem fellebbezett.

4.

Amennyiben megjelölte a fenti 3.1b., 3.2. vagy 3.3. pontot, kérem, adjon tájékoztatást az adott feltétel teljesülésének módjáról:

…”

5. cikk

A 2008/909/IB kerethatározat módosításai

A 2008/909/IB kerethatározat a következőképpen módosul:

1.

A 9. cikk (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„i)

a 4. cikkben előírt tanúsítvány szerint az érintett személy személyesen nem volt jelen a határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson, kivéve, ha a tanúsítvány igazolja, hogy a kibocsátó állam nemzeti jogában meghatározott további eljárási követelményekkel összhangban:

i.

az érintett személyt kellő időben:

személyesen idézték, és ily módon tájékoztatták annak a tárgyalásnak a kitűzött időpontjáról és helyéről, amely a határozat meghozatalához vezetett, vagy az érintett más módon ténylegesen hivatalos tájékoztatást kapott a szóban forgó tárgyalás kitűzött időpontjára és helyére vonatkozóan, mégpedig oly módon, hogy egyértelműen megállapítást nyert, hogy a kitűzött tárgyalásról tudomást szerzett,

valamint

tájékoztatták arról, hogy a határozat meghozatalára meg nem jelenése esetén is sor kerülhet;

vagy

ii.

az érintett személy a kitűzött tárgyalás ismeretében meghatalmazta vagy az általa választott vagy az állam által kirendelt jogi képviselőt arra, hogy a tárgyalás során a védelmét ellássa, és az említett jogi képviselő ténylegesen ellátta az érintett személy védelmét a tárgyaláson;

vagy

iii.

az érintett személy a határozat kézbesítését és azt követően, hogy kifejezetten tájékoztatták őt a perújításhoz vagy fellebbezéshez való jogáról, amely eljárásban joga van részt venni, és amely lehetővé teszi az ügy újbóli érdemi vizsgálatát – beleértve az új bizonyítékokat –, és amely az eredeti határozat megváltoztatásához vezethet:

egyértelműen kijelentette, hogy nem vitatja a határozatot,

vagy

a megállapított határidőn belül nem kért perújítást vagy nem fellebbezett.”

2.

Az I. melléklet („TANÚSÍTVÁNY”) i) pontjában az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.

Jelezze, hogy az érintett személyesen jelen volt-e a határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson:

1.

Igen, az érintett személyesen jelen volt a határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson.

2.

Nem, az érintett nem volt jelen személyesen a határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson.

3.

Amennyiben megjelölte a 2. pontot, adja meg az alábbiak valamelyikének fennállását:

3.1a.

az érintettet személyesen idézték … -ára/-ére (év/hónap/nap), és ily módon tájékoztatták annak a tárgyalásnak a kitűzött időpontjáról és helyéről, amely a határozat meghozatalához vezetett, és tájékoztatták arról, hogy a határozat meghozatalára meg nem jelenése esetén is sor kerülhet;

VAGY

3.1b.

az érintettet nem idézték személyesen, de más módon ténylegesen hivatalos tájékoztatást kapott annak a tárgyalásnak a kitűzött időpontjára és helyére vonatkozóan, amely a határozat meghozatalához vezetett, mégpedig oly módon, hogy egyértelműen megállapítást nyert, hogy a kitűzött tárgyalásról tudomást szerzett, és tájékoztatták arról, hogy a határozat meghozatalára meg nem jelenése esetén is sor kerülhet;

VAGY

3.2.

az érintett személy a kitűzött tárgyalás ismeretében meghatalmazta vagy az általa választott, vagy az állam által kirendelt jogi képviselőt arra, hogy a tárgyalás során a védelmét ellássa, és az említett jogi képviselő ténylegesen ellátta az érintett személy védelmét a tárgyaláson;

VAGY

3.3.

a határozatot … -án/-én (év/hónap/nap) személyesen kézbesítették az érintett személynek, és kifejezetten tájékoztatták őt a perújításhoz vagy fellebbezéshez való jogáról, amely eljárásban joga van részt venni, és amely lehetővé teszi az ügy újbóli érdemi vizsgálatát – beleértve az új bizonyítékokat –, és amely az eredeti határozat megváltoztatásához vezethet, valamint

az érintett egyértelműen kijelentette, hogy nem vitatja a határozatot,

VAGY

a megállapított határidőn belül nem kért perújítást vagy nem fellebbezett.

4.

Amennyiben megjelölte a fenti 3.1b., 3.2. vagy 3.3. pontot, kérem, adjon tájékoztatást az adott feltétel teljesülésének módjáról:

…”

6. cikk

A 2008/947/IB kerethatározat módosításai

A 2008/947/IB kerethatározat a következőképpen módosul:

1.

A 11. cikk (1) bekezdésének h) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„h)

a 6. cikkben előírt tanúsítvány szerint az érintett személy személyesen nem volt jelen a határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson, kivéve, ha a tanúsítvány igazolja, hogy a kibocsátó állam nemzeti jogában meghatározott további eljárási követelményekkel összhangban:

i.

az érintett személyt kellő időben:

személyesen idézték, és ily módon tájékoztatták annak a tárgyalásnak a kitűzött időpontjáról és helyéről, amely a határozat meghozatalához vezetett, vagy az érintett más módon ténylegesen hivatalos tájékoztatást kapott a szóban forgó tárgyalás kitűzött időpontjára és helyére vonatkozóan, mégpedig oly módon, hogy egyértelműen megállapítást nyert, hogy a kitűzött tárgyalásról tudomást szerzett,

valamint

tájékoztatták arról, hogy a határozat meghozatalára meg nem jelenése esetén is sor kerülhet;

vagy

ii.

az érintett személy a kitűzött tárgyalás ismeretében meghatalmazta vagy az általa választott vagy az állam által kirendelt jogi képviselőt arra, hogy a tárgyalás során a védelmét ellássa, és az említett jogi képviselő ténylegesen ellátta az érintett személy védelmét a tárgyaláson;

vagy

iii.

az érintett személy a határozat kézbesítését és azt követően, hogy kifejezetten tájékoztatták őt a perújításhoz vagy fellebbezéshez való jogáról, amely eljárásban joga van részt venni, és amely lehetővé teszi az ügy újbóli érdemi vizsgálatát – beleértve az új bizonyítékokat –, és amely az eredeti határozat megváltoztatásához vezethet:

egyértelműen kijelentette, hogy nem vitatja a határozatot,

vagy

a megállapított határidőn belül nem kért perújítást vagy nem fellebbezett.”

2.

Az I. melléklet („TANÚSÍTVÁNY”) h) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„h)

Jelezze, hogy az érintett személyesen jelen volt-e a határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson:

1.

Igen, az érintett személyesen jelen volt a határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson.

2.

Nem, az érintett nem volt jelen személyesen a határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson.

3.

Amennyiben megjelölte a 2. pontot, adja meg az alábbiak valamelyikének fennállását:

3.1a.

az érintettet személyesen idézték … -ára/-ére (év/hónap/nap), és ily módon tájékoztatták annak a tárgyalásnak a kitűzött időpontjáról és helyéről, amely a határozat meghozatalához vezetett, és tájékoztatták arról, hogy a határozat meghozatalára meg nem jelenése esetén is sor kerülhet;

VAGY

3.1b.

az érintettet nem idézték személyesen, de más módon ténylegesen hivatalos tájékoztatást kapott annak a tárgyalásnak a kitűzött időpontjára és helyére vonatkozóan, amely a határozat meghozatalához vezetett, mégpedig oly módon, hogy egyértelműen megállapítást nyert, hogy a kitűzött tárgyalásról tudomást szerzett, és tájékoztatták arról, hogy a határozat meghozatalára meg nem jelenése esetén is sor kerülhet;

VAGY

3.2.

az érintett a kitűzött tárgyalás ismeretében meghatalmazta vagy az általa választott, vagy az állam által kirendelt jogi képviselőt, hogy a tárgyalás során a védelmét ellássa, és az említett jogi képviselő ténylegesen ellátta az érintett személy védelmét a tárgyaláson;

VAGY

3.3.

a határozatot … -án/-én (év/hónap/nap) személyesen kézbesítették az érintettnek, és kifejezetten tájékoztatták őt a perújításhoz vagy fellebbezéshez való jogáról, amely eljárásban joga van részt venni, és amely lehetővé teszi az ügy újbóli érdemi vizsgálatát – beleértve az új bizonyítékokat – és amely az eredeti határozat megváltoztatásához vezethet, valamint

az érintett egyértelműen kijelentette, hogy nem vitatja a határozatot,

VAGY

a megállapított határidőn belül nem kért perújítást vagy nem fellebbezett.

4.

Amennyiben megjelölte a fenti 3.1b., 3.2. vagy 3.3. pontot, kérem, adjon tájékoztatást az adott feltétel teljesülésének módjáról:

…”

7. cikk

Területi hatály

Ezt a kerethatározatot Gibraltárra alkalmazni kell.

8. cikk

Végrehajtás és átmeneti rendelkezések

(1)   A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek a kerethatározatnak 2011. március 28-ig megfeleljenek.

(2)   Ezt a kerethatározatot az (1) bekezdésben említett időponttól kell alkalmazni az érintett személy távollétében megtartott tárgyalás során hozott határozatok elismerésére és végrehajtására.

(3)   Amennyiben valamely tagállam e kerethatározat elfogadásakor úgy nyilatkozott, hogy alapos oka van feltételezni, hogy az (1) bekezdésben említett időpontig nem tudja teljesíteni a kerethatározat rendelkezéseit, abban az esetben az érintett személy távollétében megtartott tárgyalás során, az adott tagállam illetékes hatóságai által hozott határozatok elismerésére és végrehajtására e kerethatározatot legkésőbb 2014. január 1-jétől kell alkalmazni. Bármely más tagállam kérheti, hogy a fenti nyilatkozatot kiadó tagállam az érintett személy távollétében megtartott tárgyalás során ezen másik tagállam által hozott határozatok elismerésére és végrehajtására a 2., 3., 4., 5. és 6. cikkben említett kerethatározatok eredetileg elfogadott változatában foglalt vonatkozó rendelkezéseket alkalmazza.

(4)   A 2., 3., 4., 5. és 6. cikkben említett kerethatározatok vonatkozó rendelkezéseit az (1) és a (3) bekezdésben említett időpontokig továbbra is az eredetileg elfogadott változatuknak megfelelően kell alkalmazni.

(5)   A (3) bekezdés alapján tett nyilatkozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni. A nyilatkozat bármikor visszavonható.

(6)   A tagállamok eljuttatják a Tanács Főtitkárságának és a Bizottságnak azoknak a rendelkezéseknek a szövegét, amelyekkel az e kerethatározatból fakadó kötelezettségeket nemzeti jogukba átültetik.

9. cikk

Felülvizsgálat

(1)   A Bizottság 2014. március 28-ig jelentést készít a tagállamoktól a 8. cikk (6) bekezdésének megfelelően kapott információk alapján.

(2)   A Tanács az (1) bekezdésben említett jelentés alapján értékeli az alábbiakat:

a)

a tagállamok mennyiben tették meg az e kerethatározatnak való megfeleléshez szükséges intézkedéseket; valamint

b)

e kerethatározat alkalmazása.

(3)   Az (1) bekezdésben említett jelentéshez szükség esetén jogalkotási javaslatokat kell mellékelni.

10. cikk

Hatálybalépés

Ez a kerethatározat az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2009. február 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

I. LANGER


(1)  HL C 52., 2008.2.26., 1. o.

(2)  A 2005. február 24-i kerethatározat (HL L 76., 2005.3.22., 16. o.).

(3)  A 2006. október 6-i kerethatározat (HL L 328., 2006.11.24., 59. o.).

(4)  A 2008. november 27-i kerethatározat (HL L 327., 2008.12.5., 27. o.).

(5)  A 2008. november 27-i kerethatározat (HL L 337., 2008.12.16., 102. o.).

(6)  A 2002. június 13-i kerethatározat (HL L 190., 2002.7.18., 1. o.).