EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:341:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 341, 21 ноември 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2013.341.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 341

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 56
21 ноември 2013 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски икономически и социален комитет

 

492-ра пленарна сесия, проведена на 18 и 19 септември 2013 г.

2013/C 341/01

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Засилване на партньорствата с гражданското общество за по-ефикасно осъществяване на стратегията за региона на Балтийско море през периода 2014 – 2020 г.“ (проучвателно становище)

1

2013/C 341/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Заетостта на жените и растежът“ (проучвателно становище)

6

2013/C 341/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Определяне на целите за устойчиво развитие – приносът на европейското гражданско общество за позицията на ЕС“ (проучвателно становище)

11

2013/C 341/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Продоволствена сигурност и биоенергия“ (становище по собствена инициатива)

16

2013/C 341/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Към координирани европейски действия за превенция и борба с енергийната бедност“ (становище по собствена инициатива)

21


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

 

492-ра пленарна сесия, проведена на 18 и 19 септември 2013 г.

2013/C 341/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление за някои държави членки, които изпитват или са застрашени от сериозни затруднения с финансовата стабилност, и относно правилата за освобождаване от задължение за някои държави членки“COM(2013) 301 final – 2013/0156 (COD)

27

2013/C 341/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Индустриална политика на ЕС за космическия сектор – разгръщането на потенциала за икономически растеж в космическия сектор“COM(2013) 108 final

29

2013/C 341/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Състоянието на Съюза за иновации 2012 г. – ускоряване на промяната“COM(2013) 149 final

35

2013/C 341/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции“COM(2013) 266 final — 2013/0139 (COD)

40

2013/C 341/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 528/2012 относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди по отношение на някои условия за достъп до пазара“COM(2013) 288 final — 2013/0150 (COD)

44

2013/C 341/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за въвеждането на оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС“COM(2013) 315 final — 2013/0166 (COD) и„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на разгръщането на бордовата система eCall и за изменение на Директива 2007/46/ЕО“COM(2013) 316 final — 2013/0165 (COD)

47

2013/C 341/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети страни с цел научни изследвания, образование, ученически обмен, платен и неплатен стаж, доброволческа дейност и работа по програми „au pair“ (преработен текст) COM(2013) 151 final — 2013/0081 (COD)

50

2013/C 341/13

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за улесняване на упражняването на правата, предоставени на работниците в контекста на свободното движение на работници“COM(2013) 236 final — 2013/0124 (COD)

54

2013/C 341/14

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Зелена книга за Европейска стратегия относно пластмасовите отпадъци в околната среда“COM(2013) 123 final

59

2013/C 341/15

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка за морско пространствено планиране и интегрирано крайбрежно управление“COM(2013) 133 final – 2013/0074 (COD)

67

2013/C 341/16

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), както и за изменение на Регламент (ЕС) № […] [RD] по отношение на ресурсите и тяхното разпределение за 2014 г. и за изменение на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета и регламенти (ЕС) № […] [DP], (ЕС) № […] [HZ] и (ЕС) № […] [sCMO] във връзка с прилагането им през 2014 г.“COM(2013) 226 final — 2013/0117 (COD)

71

2013/C 341/17

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление за някои държави членки, които изпитват или са застрашени от сериозни затруднения с финансовата стабилност“COM(2013) 428 final — 2013/0200 (COD)

75

2013/C 341/18

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „План за действие за морска стратегия за района на Атлантическия океан – осигуряване на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“COM(2013) 279 final

77

2013/C 341/19

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно бъдещето на улавянето и съхранението на CO2 в Европа“COM(2013) 180 final

82

2013/C 341/20

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Подготовка за един напълно интегриран аудио-визуален свят: растеж, творчество и ценности (Зелена книга)“COM(2013) 231 final

87

2013/C 341/21

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Проектопредложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2009/71/Евратом за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации“COM(2013) 343 final

92

2013/C 341/22

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на някои регламенти в областта на рибарството и здравето на животните във връзка с промяна на статута на Майот по отношение на Съюза“COM(2013) 417 final — 2013/0191 (COD) и относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на някои директиви в областта на околната среда, селското стопанство, социалната политика и здравеопазването във връзка с промяна на статута на Майот по отношение на Съюза“COM(2013) 418 final — 2013/0192 (COD)

97

2013/C 341/23

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно връщането на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава членка“ (преработен текст) COM(2013) 311 final – 2013/0162 (COD)

98


BG

 

Top