EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:341:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 341, 21. november 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2013.341.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 341

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

56. köide
21. november 2013


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

ARVAMUSED

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

Täiskogu 492. istungjärk 18. ja 19. septembril 2013

2013/C 341/01

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Kodanikuühiskonna partnerluste tugevdamine Läänemere piirkonna strateegia tõhusamaks rakendamiseks aastatel 2014–2020” (ettevalmistav arvamus)

1

2013/C 341/02

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Naiste tööhõive ja majanduskasv” (ettevalmistav arvamus)

6

2013/C 341/03

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Säästva arengu eesmärkide kehtestamine – Euroopa kodanikuühiskonna panus Euroopa Liidu seisukohta” (ettevalmistav arvamus)

11

2013/C 341/04

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Toiduga kindlustatus ja bioenergia” (omaalgatuslik arvamus)

16

2013/C 341/05

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „ELi kooskõlastatud poliitikameetmed kütteostuvõimetuse ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks” (omaalgatuslik arvamus)

21


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE

 

Täiskogu 492. istungjärk 18. ja 19. septembril 2013

2013/C 341/06

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1083/2006 seoses teatavate finantsjuhtimist käsitlevate sätetega selliste liikmesriikide puhul, kes on sattunud tõsistesse finantsstabiilsusega seotud raskustesse või keda ähvardab oht sattuda sellistesse raskustesse, ja seoses kulukohustustest vabastamise eeskirjadega teatavate liikmesriikide puhul””COM(2013) 301 final – 2013/0156 (COD)

27

2013/C 341/07

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: ELi kosmosetööstuse poliitika – kosmosesektori majanduskasvu potentsiaali avamine”COM(2013) 108 final

29

2013/C 341/08

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Juhtalgatuse „Innovatiivne liit” olukord 2012. aastal – Muudatuste kiirendamine””COM(2013) 149 final

35

2013/C 341/09

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv maksekontoga seotud tasude võrreldavuse, maksekonto üleviimise ja põhimaksekontole juurdepääsu kohta”COM(2013) 266 final – 2013/0139 (COD)

40

2013/C 341/10

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse teatavate turulepääsu tingimustega seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist”COM(2013) 288 final – 2013/0150 (COD)

44

2013/C 341/11

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus koostalitlusvõimelise ELi-ülese eCall-süsteemi kasutuselevõtu kohta”COM(2013) 315 final – 2013/0166 (COD); teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb sõidukisisese automaatsete hädaabikõnede eCall-süsteemi kasutuselevõtmisega seotud tüübikinnituse nõudeid ning millega muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ”COM(2013) 316 final – 2013/0165 (COD)

47

2013/C 341/12

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanike teadustöö, õpingute, õpilasvahetuse, tasustatud ja tasustamata praktika, vabatahtliku teenistuse ja au pair’ina töötamise eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta”COM(2013)151 final – 2013/0081(COD)

50

2013/C 341/13

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv meetmete kohta, mis lihtsustavad töötajate vaba liikumise kontekstis töötajatele antud õiguste kasutamist”COM(2013) 236 final – 2013/0124 (COD)

54

2013/C 341/14

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Roheline raamat keskkonda sattunud plastijäätmeid käsitleva Euroopa strateegia kohta”COM(2013) 123 lõplik

59

2013/C 341/15

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse mereala ruumilise planeerimise ja rannikualade integreeritud haldamise raamistik”COM(2013) 133 final – 2013/0074 (COD)

67

2013/C 341/16

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega nähakse ette teatud üleminekusätted maaelu arengu toetamise kohta Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) ning muudetakse määrust (EL) nr […] [RD] seoses ressurssidega ja nende jaotusega 2014. aastal ning muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 73/2009 ja määruseid (EL) nr […][DP], (EL) nr […][HZ] ja (EL) nr […] [sCMO] seoses nende kohaldamisega 2014. aastal”COM(2013) 226 final – 2013/0117 (COD)

71

2013/C 341/17

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1198/2006 seoses teatavate sätetega, mis käsitlevad finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või sellises ohus olevate teatavate liikmesriikide finantsjuhtimist”COM(2013) 428 final – 2013/0200 (COD)

75

2013/C 341/18

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Atlandi ookeani piirkonna merestrateegia tegevuskava. Aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu tagamine””COM(2013) 279 final

77

2013/C 341/19

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise tuleviku kohta Euroopas”COM(2013) 180 final

82

2013/C 341/20

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Valmistumine audiovisuaalmaailma täielikuks ühtesulandumiseks: kasv, looming ja väärtused (roheline raamat)”COM(2013) 231 final

87

2013/C 341/21

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepaneku eelnõu: nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/71/Euratom, millega luuakse tuumaseadmete tuumaohutust käsitlev ühenduse raamistik”COM(2013) 343 final

92

2013/C 341/22

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse teatavaid kalandust ja loomatervist käsitlevaid määruseid, kuna on muutunud Mayotte'i staatus liidu suhtes”COM(2013) 417 final – 2013/0191 (COD) ja „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse teatavaid keskkonda, põllumajandust, sotsiaalpoliitikat ja rahvatervist käsitlevaid direktiive, kuna on muutunud Mayotte'i staatus liidu suhtes”COM(2013) 418 final – 2013/0192 (COD)

97

2013/C 341/23

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liikmesriigi territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise kohta” (uuesti sõnastatud) COM(2013) 311 final – 2013/0162 (COD)

98


ET

 

Top