Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:341:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 341, 2013. gada 21. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2013.341.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 341

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

56. sējums
2013. gada 21. novembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

492. plenārā sesija 2013. gada 18. un 19. septembrī

2013/C 341/01

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Pilsoniskās sabiedrības partnerību stiprināšana, lai efektīvāk īstenotu Baltijas jūras reģiona stratēģiju 2014.–2020. gadam” (izpētes atzinums)

1

2013/C 341/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Sieviešu nodarbinātība un izaugsme” (izpētes atzinums)

6

2013/C 341/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Ilgtspējīgas attīstības mērķu noteikšana. ES pilsoniskās sabiedrības ieguldījums ES nostājas sagatavošanā” (izpētes atzinums)

11

2013/C 341/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Pārtikas nodrošinājums un bioenerģija” (pašiniciatīvas atzinums)

16

2013/C 341/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Saskaņota Eiropas rīcība enerģētiskās nabadzības novēršanai un apkarošanai” (pašiniciatīvas atzinums)

21


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA

 

492. plenārā sesija 2013. gada 18. un 19. septembrī

2013/C 341/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 attiecībā uz konkrētām normām, kuras saistītas ar finanšu pārvaldību konkrētām dalībvalstīm, kas saistībā ar finansiālo stabilitāti saskaras ar nopietnām grūtībām vai kam draud šādas grūtības, un ar atcelšanas noteikumiem konkrētām dalībvalstīm”COM(2013) 301 final – 2013/0156 (COD)

27

2013/C 341/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “ES kosmosa rūpniecības politika – kosmosa nozares ekonomiskās izaugsmes potenciāla apgūšana” ”COM(2013) 108 final

29

2013/C 341/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai: Inovācijas savienības 2012. gada attīstības novērtējums. Pārmaiņu paātrināšana”COM(2013) 149 final

35

2013/C 341/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par maksājumu kontu tarifu salīdzināmību, maksājumu kontu maiņu un piekļuvi maksājumu kontiem ar pamatfunkcijām”COM(2013) 266 final – 2013/0139 (COD)

40

2013/C 341/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 528/2013 par biocīdu piedāvāšanu tirgū groza attiecībā uz konkrētiem nosacījumiem par piekļuvi tirgum”COM(2013) 288 final – 2013/0150 (COD)

44

2013/C 341/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par visā ES piemērojamā sadarbspējīgā eCall pakalpojuma ieviešanu”COM(2013) 315 final – 2013/0166 (COD)“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tipa apstiprinājuma prasībām eCall transportlīdzekļa sistēmas izveidošanai un par grozījumiem Direktīvā 2007/46/EK”COM(2013) 316 final – 2013/0165 (COD)

47

2013/C 341/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu pilsoņu ieceļošanu un uzturēšanos pētniecības, studiju, skolēnu apmaiņas, prakses vai stažēšanās, saņemot un nesaņemot atalgojumu, brīvprātīga darba un viesaukles darba nolūkā”COM(2013) 151 final – 2013/0081 (COD)

50

2013/C 341/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pasākumiem, ar ko veicina darba ņēmējiem piešķirto tiesību īstenošanu darba ņēmēju pārvietošanās brīvības jomā”COM(2013) 236 final – 2013/0124 (COD)

54

2013/C 341/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Zaļā grāmata par Eiropas stratēģiju par plastmasas atkritumiem vidē”COM(2013) 123 final

59

2013/C 341/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izveido jūras telpiskās plānošanas un integrētās piekrastes pārvaldības satvaru”COM(2013) 133 final – 2013/0074 (COD)

67

2013/C 341/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka konkrētus pārejas noteikumus par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), groza Regulu (ES) Nr. […] [RD] attiecībā uz līdzekļiem un to sadalījumu 2014. gadam un groza Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 un Regulas (ES) Nr. […] [DP], (ES) Nr. […] [HZ] un (ES) Nr. […] [sCMO] attiecībā uz to piemērošanu 2014. gadā”COM(2013) 226 final – 2013/0117 (COD)

71

2013/C 341/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1198/2006 attiecībā uz dažiem noteikumiem, kuri saistīti ar finanšu pārvaldību konkrētām dalībvalstīm, kas saistībā ar finansiālo stabilitāti saskaras ar nopietnām grūtībām vai kam draud šādas grūtības”COM(2013) 428 final – 2013/0200 (COD)

75

2013/C 341/18

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Atlantijas reģiona jūrlietu stratēģijas rīcības plāns. Nodrošinot pārdomātu, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi”COM(2013) 279 final

77

2013/C 341/19

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par Eiropas turpmāko rīcību oglekļa dioksīda uztveršanas un uzglabāšanas jomā”COM(2013) 180 final

82

2013/C 341/20

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Gatavojoties pilnīgi konverģētai audiovizuālajai pasaulei. Izaugsme, radīšana un vērtības (zaļā grāmata)”COM(2013) 231 final

87

2013/C 341/21

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikuma projekts Padomes direktīvai, ar kuru groza Padomes Direktīvu 2009/71/Euratom, ar ko izveido Kopienas kodoliekārtu kodoldrošības pamatstruktūru”COM(2013) 343 final

92

2013/C 341/22

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza atsevišķas regulas zivsaimniecības un dzīvnieku veselības jomā, pamatojoties uz Majotas statusa maiņu attiecībā uz Savienību”COM(2013) 417 final – 2013/0191 (COD) un par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza atsevišķas direktīvas vides, lauksaimniecības, sociālās politikas un sabiedrības veselības jomā, pamatojoties uz Majotas statusa maiņu attiecībā uz Savienību”COM(2013) 418 final – 2013/0192 (COD)

97

2013/C 341/23

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par no dalībvalsts teritorijas nelikumīgi izvestu kultūras priekšmetu atgriešanu (pārstrādāta redakcija)”COM(2013) 311 final – 2013/0162 (COD)

98


LV

 

Top