EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011L0096

Директива 2011/96/ЕС на Съвета от 30 ноември 2011 година относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави-членки (преработен текст)

OB L 345, 29.12.2011, p. 8–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Този документ е публикуван в специално издание (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/02/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/96/oj

29.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 345/8


ДИРЕКТИВА 2011/96/ЕС НА СЪВЕТА

от 30 ноември 2011 година

относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави-членки

(преработен текст)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 115 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

в съответствие със специална законодателна процедура,

като има предвид, че:

(1)

Директива 90/435/ЕИО на Съвета от 23 юли 1990 г. относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави-членки (3) е била неколкократно и съществено изменяна (4). Поради по-нататъшни изменения и с оглед постигане на яснота посочената директива следва да бъде преработена.

(2)

С оглед решението на Съда от 6 май 2008 г. по дело С–133/06 (5) се счита за необходимо да се преработи текстът на член 4, параграф 3, втора алинея от Директива 90/435/ЕИО, за да се уточни, че правилата, посочени в нея, се приемат от Съвета, който действа съгласно процедурата, предвидена в Договора. Освен това е целесъобразно да се актуализират приложенията към посочената директива.

(3)

Целта на настоящата директива е дивидентите и другите форми на разпределение на печалби, плащани от дъщерни дружества на техните дружества майки, да се освободят от данъци при източника и да се предотврати двойното данъчно облагане на този вид доход на ниво дружество майка.

(4)

Обединението на дружества от различни държави-членки може да е необходимо с цел създаване в Съюза на условия, които са аналогични на тези на вътрешен пазар и с цел по този начин да се гарантира ефикасното функциониране на този вътрешен пазар. Такива сделки не следва да бъдат препятствани от ограничения, неблагоприятно третиране или несъответствия, които произтичат в частност от данъчни разпоредби на държавите-членки. Следователно по отношение на такова обединение на дружества от различни държави-членки е необходимо да се създадат данъчни правила, които са неутрални от гледна точка на конкуренцията, за да се позволи на предприятията да се приспособят към изискванията на вътрешния пазар, да увеличат производителността си и да подобрят своята конкурентоспособност на международно ниво.

(5)

Подобно обединение може да доведе до образуване на групи от дружества майки и дъщерни дружества.

(6)

Преди влизането в сила на Директива 90/435/ЕИО данъчните разпоредби, които регулират отношенията между дружествата майки и дъщерните дружества от различни държави-членки, значително се различаваха между отделните държави-членки и като цяло бяха по-неблагоприятни от разпоредбите, които се прилагаха към дружества майки и дъщерни дружества в една и съща държава-членка. По тази причина сътрудничеството между дружествата от различни държави-членки беше в по-неблагоприятно положение в сравнение със сътрудничеството между дружества от една и съща държава-членка. Беше необходимо да бъде премахнато това неблагоприятно третиране чрез въвеждане на обща система, за да се улесни обединението на дружества на равнище на Съюза.

(7)

В случаите, когато едно дружество майка по силата на асоциирането си със своите дъщерни дружества получава разпределена печалба, държавата-членка по регистрация на дружеството майка трябва или да се въздържа от облагане на такава печалба, или да облага такава печалба, като даде право на дружеството майка да приспада от размера на дължимия данък частта от корпоративния данък, платена от дъщерното дружество, която е свързана с тази печалба.

(8)

Освен това е необходимо с цел гарантиране на фискална неутралност печалбата, която едно дъщерно дружество разпределя на дружеството майка, да бъде освободена от данък, удържан при източника.

(9)

Изплащането на разпределената печалба и получаването на такава от мястото на стопанската дейност на дружеството майка следва да подлежи на същото третиране като това, което се прилага между дъщерно дружество и дружество майка. Това следва да включва случаите, когато дружеството майка и неговото дъщерно дружество са в една и съща държава-членка и когато мястото на стопанската дейност е в друга държава-членка. От друга страна се оказва, че случаите, в които мястото на стопанската дейност и дъщерното дружество се намират в една и съща държава-членка, могат, без да се засяга прилагането принципите на Договора, да се разглеждат въз основа на националното законодателство на съответната държава-членка.

(10)

Във връзка с третирането на мястото на стопанска дейност на държавите-членки може да се наложи да определят условията и правните инструменти, с които да защитят националните данъчни приходи и да предотвратят заобикалянето на националното законодателство в съответствие с принципите на Договора и предвид международно приетите данъчни правила.

(11)

Когато корпоративни групи са организирани като вериги от дружества и печалбите се разпределят чрез веригата от дъщерни дружествата към дружеството майка, двойното данъчно облагане следва да бъде избегнато или чрез освобождаване от данъчно облагане, или чрез данъчен кредит. В случая с данъчния кредит дружеството майка следва да е в състояние да отчислява платените от дъщерни дружества във веригата данъци, при условие че се изпълняват изискванията, предвидени в настоящата директива.

(12)

Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право на директивите, които са посочени в приложение II, част Б,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1.   Всяка държава членка прилага настоящата директива по отношение на:

а)

разпределението на печалба, получена от дружества от съответната държава-членка, която е била реализирана от техните дъщерни дружества в други държави-членки;

б)

разпределението на печалба от дружествата от съответната държава-членка на дружества в други държави-членки, на които те са дъщерни дружества;

в)

разпределението на печалбите, получавани от място на стопанска дейност, което се намира в съответната държава-членка, на дружествата от други държави-членки, които печалби се получават от техни дъщерни дружества от държава-членка, различна от тази, в която се намира мястото на стопанска дейност;

г)

разпределението на печалбите от дружествата от съответната държава-членка към място на стопанска дейност, което се намира в друга държава-членка, на дружествата от същата държава-членка, на които те са дъщерни дружества.

2.   Настоящата директива не изключва прилагането на вътрешни разпоредби или такива, основаващи се на споразумения, които се изискват с цел предотвратяване на измамите и злоупотребите.

Член 2

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

а)

„дружество от държава-членка“ означава всяко дружество, което:

i)

има една от формите, изброени в приложение I, част А;

ii)

съгласно данъчното законодателство на дадена държава членка се счита за регистрирано в нея за данъчни цели и според условията на споразумение за избягване на двойното данъчно облагане, сключено с трета държава, не се смята за регистрирано за данъчни цели извън територията на Съюза;

iii)

освен това подлежи на облагане с един от данъците, изброени в приложение I, част Б, без възможност за избор или за освобождаване от задължение за плащане, или с друг данък, който замества някой от тези данъци;

б)

„място на стопанска дейност“ означава установеното място на стопанска дейност в държава-членка, откъдето се извършва цялата или част от дейността на дружество от друга държава-членка, доколкото печалбите, реализирани в това място на дейност, подлежат на данъчно облагане с данъци в държавата-членка по местонахождение по силата на съответните двустранни данъчни спогодби или, при отсъствие на такива, в съответствие с националното право.

Член 3

1.   За целите на прилагането на настоящата директива:

а)

статутъта на дружество майка се дава:

i)

поне на дружество от държава-членка, която отговаря на изискванията, предвидени в член 2, и участва с минимум 10 % в капитала на дружество от друга държава-членка, която отговаря на същите условия;

ii)

при същите условия — на дружество от държава-членка, което участва с минимум 10 % в капитала на дружество от същата държава-членка, като това участие се притежава изцяло или частично от място на стопанска дейност на първото дружество, което се намира в друга държава-членка;

б)

„дъщерно дружество“ означава дружество, чийто капитал включва участието, посочено в буква а).

2.   Чрез дерогация от параграф 1 държавите-членки разполагат с възможността:

а)

чрез двустранно споразумение да заменят критерия за участие в капитала с този за правата на глас;

б)

да не прилагат настоящата директива по отношение на дружествата от съответната държава членка, които не притежават участия за непрекъснат период от поне две години, квалифициращи ги като дружества майки, или по отношение на онези техни дружества, в които дружество от друга държава-членка не притежава участие за непрекъснат период от поне две години.

Член 4

1.   Ако дружество майка или негово място на стопанска дейност, по силата на сдружаването на дружеството майка с дъщерно дружество, получава разпределена печалба, държавата-членка на дружеството майка и държавата-членка на мястото на стопанска дейност, освен когато дъщерно дружество е в ликвидация, или:

а)

се въздържат от данъчно облагане на подобни печалби; или

б)

облагат печалбите, като разрешават на дружеството майка и на мястото на стопанска дейност да отчисляват от сумата на данъчното задължение тази част от корпоративния данък, която е свързана с конкретните печалби и е платена от дъщерно дружество и някое от по-нискостепенните подразделения до границата на сумата по съответното данъчно задължение, при условие че на всяка отделна степен дружеството и по-нискостепенните му подразделения са в съответствие с определенията, установени в член 2, и отговарят на условията, предвидени в член 3.

2.   Нищо в настоящата директива не възпрепятства по никакъв начин държавата-членка на дружеството майка да разглежда дъщерно дружество като фискално прозрачно въз основа на извършената от тази държава оценка на правните характеристики, произтичащи от правото, по което въпросното дъщерно дружество е учредено, и следователно от данъчно облагане на дружеството майка относно неговия дял от печалбата на дъщерно дружество, когато такива печалби възникнат. В този случай държавата-членка на дружеството майка се въздържа от данъчно облагане върху разпределената печалба на дъщерно дружество.

При оценката на дела на дружеството майка в печалбата на дъщерно дружество в момента на реализирането ѝ държавата-членка на дружеството майка или освобождава от данъци тези печалби, или разрешава на дружеството майка да отчислява от сумата на данъчното задължение онази част от корпоративния данък, която е свързана с дела в печалбата на дъщерно дружество и е платена от него и някое от по-нискостепенните подразделения до границата на сумата по съответното данъчно задължение, при условие че на всяка отделна степен дружеството и по-нискостепенните му подразделения са в съответствие с определенията, установени в член 2, и отговарят на условията, предвидени в член 3.

3.   Всяка държава-членка запазва възможността си да предвиди, че разноските, свързани, с участията и загубите, произтичащи от разпределението на печалбата на дъщерното дружество, няма да могат да се приспадат от облагаемата печалба на дружеството майка.

В случаите, когато разходите по управлението на участията представляват фиксирана сума, тя не може да надвишава 5 % от печалбата, разпределена от дъщерното дружество.

4.   Параграфи 1 и 2 се прилагат до датата на влизане в сила на общата система за данъчно облагане на дружества.

5.   Когато е целесъобразно, Съветът приема с единодушие и в съответствие със специална законодателна процедура, и след консултация с Европейския парламент и Икономическия и социален комитет правилата, които да се прилагат, считано от датата на действителното прилагане на общата система за данъчно облагане на дружества.

Член 5

Печалбите, които се разпределят от дъщерно дружество на дружеството майка, се освобождават от данък, удържан при източника.

Член 6

Държавата-членка на дружеството майка няма право да начислява данък, удържан при източника, върху печалбата, която такова дружество получава от свое дъщерно дружество.

Член 7

1.   Терминът „данък, удържан при източника“, както е използван в настоящата директива, не обхваща авансовото плащане или предварително плащане на корпоративен данък на държавата членка на дъщерното дружество, извършено във връзка с разпределението на печалбата към неговото дружество майка.

2.   Настоящата директива не засяга прилагането на национални разпоредби или на разпоредби, основаващи се на споразумения, предназначени да премахнат или да намалят двойното данъчно облагане на дивидентите, в частност на разпоредбите, свързани с плащането на данъчни кредити на получателите на дивидент.

Член 8

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 18 януари 2012 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива, заедно с таблица на съответствието между посочените разпоредби и настоящата директива.

Член 9

Директива 90/435/ЕИО, изменена с актовете, посочени в приложение II, част А, се отменя, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право на директивите, които са посочени в приложение II, част Б.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III.

Член 10

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 11

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2011 година.

За Съвета

Председател

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  Становище от 4 май 2011 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ C 107, 6.4.2011 г., стр. 73.

(3)  ОВ L 225, 20.8.1990 г., стр. 6.

(4)  Вж. приложение II, част А.

(5)  Сборник практика на съда 2008 г., страница I-03189.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЧАСТ A

Списък на дружествата, посочени в член 2, буква а), подточка i)

а)

дружества, включени в Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 8 октомври 2001 г. относно Устава на Европейското дружество (SE) (1) и Директива 2001/86/ЕО на Съвета от 8 октомври 2001 г. за допълнение на Устава на европейското дружество по отношение на участието на заетите лица (2), и кооперативни дружества, включени в Регламент (ЕО) № 1435/2003 на Съвета от 22 юли 2003 г. относно устава на Европейското кооперативно дружество (SCE) (3) и Директива 2003/72/ЕО на Съвета от 22 юли 2003 г. за допълване на Устава на Европейското кооперативно дружество относно участието на работниците и служителите (4);

б)

дружества, които съгласно белгийското право са познати като „société anonyme“/„naamloze vennootschap“,„société en commandite par actions“/„commanditaire vennootschap op aandelen“, „société privée à responsabilité limitée“/„besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „société coopérative à responsabilité limitée“/„coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „société coopérative à responsabilité illimitée“/„coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid“, „société en nom collectif“/„vennootschap onder firma“, „société en commandite simple“/„gewone commanditaire vennootschap“, публичноправни субекти, които са приели една от горепосочените правни форми, и други дружества, регистрирани в съответствие с белгийското право и подлежащи на облагане с корпоративен данък в Белгия;

в)

дружества, които съгласно българското право са познати като: „събирателно дружество“, „командитно дружество“, „дружество с ограничена отговорност“, „акционерно дружество“, „командитно дружество с акции“, „неперсонифицирано дружество“, „кооперации“, „кооперативни съюзи“, „държавни предприятия“, регистрирани в съответствие с българското право и извършващи търговски дейности;

г)

дружества, които съгласно чешкото право са познати като: „akciová společnost“, „společnost s ručením omezeným“,

д)

дружества, които съгласно датското право са познати като „aktieselskab“ и „anpartsselskab“. Други дружества, подлежащи на данъчно облагане съгласно Акта за корпоративно данъчно облагане, доколкото техните данъчнооблагаеми приходи се изчисляват и облагат в съответствие с общите данъчни правила, приложими за „aktieselskaber“;

е)

дружества, които съгласно немското право са познати като: „Aktiengesellschaft“, „Kommanditgesellschaft auf Aktien“, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“, „Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit“, „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft“, „Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts“, и други дружества, регистрирани в съответствие с немското право и които подлежат на облагане с корпоративен данък в Германия;

ж)

дружества, които съгласно естонското право са познати като: „täisühing“, „usaldusühing“, „osaühing“, „aktsiaselts“, „tulundusühistu“;

з)

дружества, регистрирани или съществуващи в съответствие с ирландското право, предприятия, регистрирани съгласно „Industrial and Provident Societies Act“, „building societies“, регистрирани съгласно „Building Societies Acts“, и „trustee savings banks“ по смисъла на „Trustee Savings Banks Act“ от 1989 г.;

и)

дружества, които съгласно гръцкото право са познати като: „ανώνυμη εταιρεία“,·„εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)“, и други дружества, регистрирани в съответствие с гръцкото право и които подлежат на облагане с корпоративен данък в Гърция;

й)

дружества, които съгласно испанското право са познати като: „sociedad anónima“, „sociedad comanditaria por acciones“, „sociedad de responsabilidad limitada“, публичноправни субекти, които извършват дейност съгласно частното право. Други субекти, регистрирани в съответствие с испанското право и които подлежат на облагане с корпоративен данък в Испания („Impuesto sobre Sociedades“);

к)

дружества, които съгласно френското право са познати като: „société anonyme“, „société en commandite par actions“, „société à responsabilité limitée“, „sociétés par actions simplifiées“, „sociétés d’assurances mutuelles“, „caisses d’épargne et de prévoyance“, „sociétés civiles“, които автоматично подлежат на облагане с корпоративен данък, „coopératives“, „unions de coopératives“ и промишлени и търговски публични стопански единици и предприятия, и други дружества, регистрирани в съответствие с френското право и които подлежат на облагане с корпоративен данък във Франция;

л)

дружества, които съгласно италианското право са познати като: „società per azioni“, „società in accomandita per azioni“, „società a responsabilità limitata“, „società cooperative“, „società di mutua assicurazione“, публични и частни субекти, чиято дейност е изцяло или частично търговска;

м)

съгласно кипърското право: „εταιρείες“ според дефиницията в законите за облагане на приходите;

н)

дружества, които съгласно латвийското право са познати като: „akciju sabiedrība“, „sabiedrība ar ierobežotu atbildību“;

о)

дружества, регистрирани в съответствие с литовското право;

п)

дружества, които съгласно люксембургското право са познати като: „société anonyme“, „société en commandite par actions“, „société à responsabilité limitée“, „société coopérative“, „société coopérative organisée comme une société anonyme“, „association d’assurances mutuelles“, „association d’épargne-pension“, „entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public“, и други дружества, регистрирани в съответствие с люксембургското право и които подлежат на облагане с корпоративен данък в Люксембург;

р)

дружества, които съгласно унгарското право са познати като: „közkereseti társaság“, „betéti társaság“, „közös vállalat“, „korlátolt felelősségű társaság“, „részvénytársaság“, „egyesülés“, „szövetkezet“;

с)

дружества, които съгласно малтийското право са познати като: „Kumpaniji ta’ Responsabilita’ Limitata“, „Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet“;

т)

дружества, които съгласно нидерландското право са познати като: „naamloze vennootschap“, „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „open commanditaire vennootschap“, „coöperatie“, „onderlinge waarborgmaatschappij“, „fonds voor gemene rekening“, „vereniging op coöperatieve grondslag“, „vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt“, и други дружества, регистрирани в съответствие с нидерландското право и които подлежат на облагане с корпоративен данък в Нидерландия;

у)

дружества, които съгласно австрийското право са познати като „Aktiengesellschaft“, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“, „Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit“, „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften“, „Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts“, „Sparkassen“, и други дружества, регистрирани в съответствие с австрийското право и които подлежат на облагане с корпоративен данък в Австрия;

ф)

дружества, които съгласно полското право са познати като: „spółka akcyjna“, „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“;

х)

търговски дружества или гражданскоправни дружества, които имат търговска форма, и кооперации и публични предприятия, които са регистрирани в съответствие с португалското право;

ц)

дружества, които съгласно румънското право са познати като: „societăți pe acțiuni“, „societăți în comandită pe acțiuni“, „societăți cu răspundere limitată“;

ч)

дружества, които съгласно словенското право са познати като: „delniška družba“, „komanditna družba“, „družba z omejeno odgovornostjo“;

ш)

дружества, които съгласно словашкото право са познати като: „akciová spoločnosť“, „spoločnosť s ručením obmedzeným“, „komanditná spoločnosť“;

щ)

дружества, които съгласно финландското право са познати като: „osakeyhtiö“/„aktiebolag“, „osuuskunta“/„andelslag“,„säästöpankki“/„sparbank“ и „vakuutusyhtiö“/„försäkringsbolag“;

aa)

дружества, които съгласно шведското право са познати като: „aktiebolag“, „försäkringsaktiebolag“, „ekonomiska föreningar“, „sparbanker“, „ömsesidiga försäkringsbolag“, „försäkringsföreningar“;

аб)

дружества, регистрирани в съответствие с правото на Обединеното кралство.

ЧАСТ Б

Списък на данъците, посочени в член 2, буква а), подточка iii)

impôt des sociétés/vennootschapsbelasting в Белгия,

корпоративен данък в България,

daň z příjmů právnických osob в Чешката република,

selskabsskat в Дания,

Körperschaftssteuer в Германия,

tulumaks в Естония,

corporation tax в Ирландия,

φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα в Гърция,

impuesto sobre sociedades в Испания,

impôt sur les sociétés във Франция,

imposta sul reddito delle società в Италия,

φόρος εισοδήματος в Кипър,

uzņēmumu ienākuma nodoklis в Латвия,

pelno mokestis в Литва,

impôt sur le revenu des collectivités в Люксембург,

társasági adó, osztalékadó в Унгария,

taxxa fuq l-income в Малта,

vennootschapsbelasting в Нидерландия,

Körperschaftssteuer в Австрия,

podatek dochodowy od osób prawnych в Полша,

imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas в Португалия,

impozit pe profit в Румъния,

davek od dobička pravnih oseb в Словения,

daň z príjmov právnických osôb в Словакия,

yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund във Финландия,

statlig inkomstskatt в Швеция,

corporation tax във Великобритания.


(1)  ОВ L 294, 10.11.2001 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 294, 10.11.2001 г., стр. 22.

(3)  ОВ L 207, 18.8.2003 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 207, 18.8.2003 г., стр. 25.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЧАСТ A

Отменената директива и списък на нейните последователни изменения

(посочени в член 9)

Директива 90/435/ЕИО на Съвета

(ОВ L 225, 20.8.1990 г., стр. 6)

 

Точка XI.B.I.3 от приложение I към 1994 Акт за присъединяване

(ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 196)

 

Директива 2003/123/ЕО на Съвета

(ОВ L 7, 13.1.2004 г., стр. 41)

 

Точка 9.8 от приложение II към 2003 Акт за присъединяване

(ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 555)

 

Директива 2006/98/ЕО на Съвета

(ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 129)

Единствено точка 7 от приложението

ЧАСТ Б

Срокове за транспониране в националното право

(посочени в член 9)

Директива

Срок за транспониране

90/435/ЕИО

31 декември 1991 г.

2003/123/ЕО

1 януари 2005 г.

2006/98/ЕО

1 януари 2007 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Таблица на съответствието

Директива 90/435/ЕИО

Настоящата директива

Член 1, параграф 1, от първо до четвърто тире

Член 1, параграф 1, букви от а) до г)

Член 1, параграф 2

Член 1, параграф 2

Член 2, параграф 1, първа част от уводното изречение

Член 2, уводно изречение

Член 2, параграф 1, втора част от уводното изречение

Член 2, буква а), уводно изречение

Член 2, параграф 1, буква а)

Член 2, буква а), подточка i)

Член 2, параграф 1, буква б)

Член 2, буква а), подточка ii)

Член 2, параграф 1, буква в), уводно изречение на първа и втора алинея

Член 2, буква а), подточка iii)

Член 2, параграф 1, буква в), първа алинея, от първо до двадесет и седмо тире

Приложение I, част Б, от първо до двадесет и седмо тире

Член 2, параграф 2

Член 2, буква б)

Член 3, параграф 1, уводно изречение

Член 3, параграф 1, уводно изречение

Член 3, параграф 1, буква а), първа алинея, уводни думи

Член 3, параграф 1, буква а), уводно изречение

Член 3, параграф 1, буква а), първа алинея, заключителни думи

Член 3, параграф 1, буква а), подточка i)

Член 3, параграф 1, буква а), втора алинея

Член 3, параграф 1, буква а), подточка ii)

Член 3, параграф 1, буква а), трета алинея

Член 3, параграф 1, буква а), четвърта алинея

Член 3, параграф 1, буква б)

Член 3, параграф 1, буква б)

Член 3, параграф 2, първо и второ тире

Член 3, параграф 2, букви а) и б)

Член 4, параграф 1, първо и второ тире

Член 4, параграф 1, букви а) и б)

Член 4, параграф 1a)

Член 4, параграф 2

Член 4, параграф 2, първо изречение

Член 4, параграф 3, първа алинея

Член 4, параграф 2, второ изречение

Член 4, параграф 3, втора алинея

Член 4, параграф 3, първа алинея

Член 4, параграф 4

Член 4, параграф 3, втора алинея

Член 4, параграф 5

Членове 5, 6 и 7

Членове 5, 6 и 7

Член 8, параграф 1

Член 8, параграф 2

Член 8

Член 9

Член 10

Член 9

Член 11

Приложение

Приложение I, част A

Приложение II

Приложение III


Top