EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011L0096

Smernica Rady 2011/96/EÚ z  30. novembra 2011 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch

OJ L 345, 29.12.2011, p. 8–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 218 - 226

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/02/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/96/oj

29.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 345/8


SMERNICA RADY 2011/96/EÚ

z 30. novembra 2011

o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch

(prepracované znenie)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 115,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

Smernica Rady 90/435/EHS z 23. júla 1990 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch (3) bola opakovane (4) podstatným spôsobom zmenená a doplnená. Keďže sa majú vykonať ďalšie zmeny a doplnenia, v záujme jasnosti by sa mala prepracovať.

(2)

Vzhľadom na rozsudok Súdneho dvora zo 6. mája 2008 vo veci C-133/06 (5) je nevyhnutné upraviť znenie článku 4 ods. 3 druhého pododseku smernice 90/435/EHS na objasnenie, že pravidlá tam uvedené príjíma Rada v súlade s postupom ustanoveným v zmluve. Okrem toho je vhodné aktualizovať prílohy k uvedenej smernici.

(3)

Cieľom tejto smernice je oslobodiť dividendy a iné prerozdelenie ziskov, ktoré sú vyplácané dcérskymi spoločnosťami ich materským spoločnostiam, od zrážkovej dane a vylúčiť dvojité zdanenie týchto príjmov na úrovni materskej spoločnosti.

(4)

Zoskupovanie spoločností rozličných členských štátov môže byť potrebné na to, aby sa v rámci Únie vytvorili podmienky analogické s podmienkami vnútorného trhu a aby sa tak zabezpečilo efektívne fungovanie takéhoto vnútorného trhu. Takéto operácie by nemali byť brzdené obmedzeniami, nevýhodami alebo deformáciami vznikajúcimi najmä z daňových predpisov členských štátov. Je preto potrebné, vzhľadom na takéto vzájomné zoskupovanie spoločností v rozličných štátoch, stanoviť daňové pravidlá, ktoré by boli neutrálne z hľadiska súťaženia, aby sa umožnilo podnikom prispôsobiť sa požiadavkám vnútorného trhu s cieľom zvýšiť ich produktivitu a posilniť ich postavenie v hospodárskej súťaži na medzinárodnej úrovni.

(5)

Uvedené zoskupovanie môže viesť k vytváraniu skupín materských spoločností a ich dcérskych spoločností.

(6)

Pred nadobudnutím účinnosti smernice 90/435/EHS daňové predpisy upravujúce vzťahy medzi materskými spoločnosťami a dcérskymi spoločnosťami rozličných členských štátov sa v jednotlivých členských štátoch značne líšili a vo všeobecnosti boli menej výhodné než predpisy, ktoré sa vzťahujú na materské spoločnosti a ich dcérske spoločnosti z toho istého členského štátu. Týmto bola spolupráca spoločností rozličných členských štátov znevýhodnená v porovnaní so spoluprácou medzi spoločnosťami z toho istého členského štátu. Bolo potrebné odstrániť túto nevýhodu zavedením spoločného systému s cieľom uľahčiť zoskupovanie spoločností na úrovni Únie.

(7)

Tam, kde materská spoločnosť v dôsledku svojho zduženia so svojimi dcérskymi spoločnosťami prijíma rozdelené zisky, členský štát materskej spoločnosti musí buď upustiť od zdanenia takýchto ziskov, alebo zdaniť takéto zisky a súčasne oprávniť materskú spoločnosť, aby z hodnoty daňovej povinnosti odrátala tú časť dane z príjmov právnických osôb platenú dcérskou spoločnosťou, ktorá sa vzťahuje na tieto zisky.

(8)

S cieľom zabezpečiť rozpočtovú neutralitu je okrem toho potrebné, aby zisky, ktoré dcérska spoločnosť rozdeľuje svojej materskej spoločnosti, boli vyňaté zo zrážkovej dane.

(9)

Vyplácanie ziskov a ich prijímanie stálou prevádzkarňou materskej spoločnosti by malo viesť k rovnakému zaobchádzaniu, ako je zaobchádzanie medzi dcérskou a materskou spoločnosťou. Toto by malo zahŕňať aj situáciu, keď sú materská a dcérska spoločnosť v rovnakom členskom štáte a stála prevádzkareň je v druhom členskom štáte. Na druhej strane sa zdá, že v situácii, keď sa stála prevádzkareň a dcérska spoločnosť nachádzajú v tom istom členskom štáte, môže sa s nimi zaobchádzať na základe vnútroštátnej legislatívy dotknutého členského štátu bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie zásad zmluvy.

(10)

V súvislosti so zaobchádzaním so stálymi prevádzkarňami môže vzniknúť potreba, aby členské štáty určili podmienky a právne nástroje na ochranu vnútroštátnych daňových príjmov a na zabránenie obchádzania vnútroštátnych zákonov v súlade s princípmi zmluvy a pri zohľadnení medzinárodne uznaných pravidiel o daniach.

(11)

Keď sú korporatívne skupiny organizované ako reťazce spoločností a zisky sa distribuujú cez reťazce dcérskych spoločností materskej spoločnosti, malo by sa vylúčiť dvojité zdanenie buď oslobodením od dane, alebo daňovým úverom. V prípade daňového úveru by materská spoločnosť mala byť schopná odrátať všetky dane platené ktoroukoľvek z dcérskych spoločností v reťazci, ak sú splnené všetky požiadavky uvedené v tejto smernici.

(12)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu tých smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v časti B prílohy II,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1.   Každý členský štát uplatňuje túto smernicu:

a)

na rozdeľovanie zisku prijatého spoločnosťami tohto členského štátu, ktorý pochádza od dcérskych spoločností iných členských štátov;

b)

na rozdeľovanie zisku dcérskymi spoločnosťami z tohto členského štátu svojim materským spoločnostiam v iných členských štátoch;

c)

na rozdeľovanie zisku prijatého stálymi prevádzkarňami, ktoré sa nachádzajú v tomto členskom štáte, spoločností iných členských štátov, ktorý pochádza z ich dcérskych spoločností členského štátu, iného ako ten, kde sa nachádza stála prevádzkareň;

d)

na rozdeľovanie zisku spoločnosťami tohto členského štátu stálym prevádzkarňam, ktoré sa nachádzajú v inom členskom štáte, spoločností toho istého členského štátu, ktorého sú dcérskymi spoločnosťami.

2.   Táto smernica nebráni uplatňovaniu vnútroštátnych alebo z dohôd vyplývajúcich ustanovení nevyhnutných k zamedzeniu daňových únikov a zneužívaniu daňového režimu.

Článok 2

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto definície:

a)

„spoločnosť členského štátu“ znamená každú spoločnosť, ktorá:

i)

má jednu z foriem vymenovaných v časti A prílohy I;

ii)

podľa daňového práva členského štátu sa považuje na daňové účely za sídliacu v tomto členskom štáte a podľa podmienok dohody o dvojitom zdanení uzavretej s tretím štátom sa na daňové účely nepovažuje za sídliacu mimo Únie;

iii)

okrem toho podlieha jednej z daní vymenovaných v časti B prílohy I bez možnosti voľby alebo vyňatia, alebo akejkoľvek inej dani, ktorá môže ktorúkoľvek z uvedených daní nahradiť;

b)

„stála prevádzkareň“ znamená trvalé miesto na podnikanie, ktoré sa nachádza v členskom štáte, v ktorom sa úplne alebo čiastočne vykonáva činnosť spoločnosti z iného členského štátu, pričom zisky tohto miesta na podnikanie sú predmetom dane v členskom štáte, v ktorom sa miesto nachádza na základe príslušnej bilaterálnej daňovej zmluvy, alebo pri absencii takejto zmluvy na základe vnútroštátneho práva.

Článok 3

1.   Na účely uplatňovania tejto smernice:

a)

štatút materskej spoločnosti sa prizná:

i)

aspoň spoločnosti členského štátu, ktorá spĺňa podmienky stanovené v článku 2 a ktorá má minimálne 10 % podiel kapitálu spoločnosti iného členského štátu, ktorá spĺňa rovnaké podmienky;

ii)

za rovnakých podmienok spoločnosti členského štátu, ktorá má minimálne 10 % podiel kapitálu spoločnosti toho istého členského štátu vlastnený ako celok alebo čiastkovo stálou prevádzkarňou prvej spoločnosti, ktoré sa nachádza v inom členskom štáte;

b)

„dcérska spoločnosť“ znamená spoločnosť, ktorej kapitál zahŕňa podiel uvedený v písmene a).

2.   Odlišne od odseku 1, členské štáty majú možnosť:

a)

nahradiť prostredníctvom dvojstrannej dohody kritérium podielu na kapitále kritériom podielu na hlasovacích právach;

b)

neuplatňovať túto smernicu na spoločnosti členského štátu, ktoré neudržiavajú počas súvislého obdobia aspoň dvoch rokov podiely kvalifikujúce ich za materské spoločnosti, alebo na tie zo svojich spoločností, v ktorých spoločnosť iného členského štátu neudržiava takýto podiel počas súvislého obdobia aspoň dvoch rokov.

Článok 4

1.   Keď materská spoločnosť alebo jej stála prevádzkareň na základe združenia materskej spoločnosti s jej dcérskou spoločnosťou dostáva prerozdelené zisky, štát materskej spoločnosti a členský štát jej stálej prevádzkarne, okrem prípadu likvidácie dcérskej spoločnosti buď:

a)

upustí od zdanenia takýchto ziskov, alebo

b)

zdaní tieto zisky, pričom oprávni materskú spoločnosť a stálu prevádzkareň odrátať si od dane zlomok dane z príjmu právnických osôb spojenú s týmito ziskami a platenú dcérskymi spoločnosťami a všetkými úrovňami, ktoré sú pod nimi, za podmienky, že všetky úrovne spadajú pod definície stanovené v článku 2 a že sa na všetkých úrovniach splnia požiadavky stanovené v článku 3, do výšky limitu zodpovedajúcej dane.

2.   Nič v tejto smernici nezabraňuje členskému štátu materskej spoločnosti, aby považoval dcérsku spoločnosť za fiškálne transparentnú na základe hodnotenia, ktoré vypracuje členský štát, právnych charakteristík dcérskej spoločnosti vyplývajúcich z práva, na základe ktorého bola spoločnosť založená, a aby preto zdanil materskú spoločnosť pri podiele zo ziskov jej dcérskej spoločnosti, keď sa tieto zisky objavia. V tomto prípade členský štát materskej spoločnosti upustí od zdanenia prerozdelených ziskov dcérskej spoločnosti.

Pri hodnotení podielu materskej spoločnosti na ziskoch dcérskej spoločnosti v prípade, že sa objavia, členský štát materskej spoločnosti buď oslobodí tieto zisky od zdanenia, alebo povolí materskej spoločnosti odrátať si od dane zlomok dane z príjmu právnických osôb spojenú s podielom materskej spoločnosti na ziskoch a platenú dcérskymi spoločnosťami a všetkými úrovňami, ktoré sú pod nimi, za podmienky, že všetky úrovne spadajú pod definície stanovené v článku 2 a že sa na všetkých úrovniach splnia požiadavky stanovené v článku 3, do výšky limitu zodpovedajúcej dane.

3.   Každému členskému štátu sa ponecháva možnosť stanoviť, že akékoľvek poplatky vzťahujúce sa na vlastníctvo a akékoľvek straty pochádzajúce z rozdelenia ziskov dcérskej spoločnosti nemožno odrátať zo zdaniteľných ziskov materskej spoločnosti.

Tam, kde sú náklady na riadenie týkajúce sa vlastníctva v takomto prípade určené paušálne, určené množstvo nemôže presiahnuť 5 % ziskov rozdelených dcérskou spoločnosťou.

4.   Odseky 1 a 2 sa uplatňujú do dátumu, kedy nadobudne účinnosť jednotný systém zdaňovania spoločností.

5.   Rada konajúc jednomyseľne v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom a po porade s Európskym parlamentom a Hospodárskym a sociálnym výborom v primeranom čase prijme pravidlá, ktoré sa budú uplatňovať od dátumu skutočného nadobudnutia účinnosti jednotného systému zdaňovania spoločností.

Článok 5

Zisky, ktoré dcérska spoločnosť rozdeľuje svojej materskej spoločnosti, sa oslobodzujú od zrážkovej dane.

Článok 6

Členský štát materskej spoločnosti nemôže vybrať zrážkovú daň zo zisku, ktorý takáto spoločnosť prijme od svojej dcérskej spoločnosti.

Článok 7

1.   Pojem „zrážková daň“ použitý v tejto smernici sa nevzťahuje na preddavky na daň z príjmov právnických osôb členskému štátu dcérskej spoločnosti, ktorá sa uskutočňuje v súvislosti s rozdeľovaním jej zisku materskej spoločnosti.

2.   Táto smernica sa nedotýka uplatňovania vnútroštátnych alebo z dohôd vyplývajúcich ustanovení, ktorých účelom je zamedziť alebo obmedziť dvojité hospodárske zdanenie dividend, najmä ustanovení týkajúcich sa preplácania daňových dobropisov príjemcom dividend.

Článok 8

1.   Členské štáty prijmú do 18. januára 2012 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice, ako aj tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Článok 9

Smernica 90/435/EHS zmenená a doplnená aktmi uvedenými v časti A prílohy II sa zrušuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva smerníc uvedených v časti B prílohy II.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 10

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 11

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 30. novembra 2011

Za Radu

predseda

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  Stanovisko zo 4. mája 2011 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ C 107, 6.4.2011, s. 73.

(3)  Ú. v. ES L 225, 20.8.1990, s. 6.

(4)  Pozri časť A prílohy II.

(5)  Zb. 2008, s. I-03189.


PRÍLOHA I

ČASŤ A

Zoznam spoločností podľa článku 2 písm. a) bodu i)

a)

Spoločnosti zriadené podľa nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001 z 8. októbra 2001 o stanovách európskej spoločnosti (SE) (1) a smernice Rady 2001/86/ES z 8. októbra 2001, ktorou sa dopĺňajú stanovy európskej spoločnosti v súvislosti s účasťou zamestnancov na riadení (2), a družstvá zriadené podľa nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách Európskeho družstva (SCE) (3) a smernice Rady 2003/72/ES z 22. júla 2003, ktorou sa dopĺňajú stanovy Európskeho družstva s ohľadom na účasť zamestnancov na riadení (4);

b)

spoločnosti podľa belgického práva označované ako „société anonyme“/„naamloze vennootschap“, „société en commandite par actions“/„commanditaire vennootschap op a. a.ndelen“, „société privée à responsabilité limitée“/„besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „société coopérative à responsabilité limitée“/„coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „société coopérative à responsabilité illimitée“/„coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid“, „société en nom collectif“/„vennootschap onder firma“, „société en commandite simple“/„gewone commanditaire vennootschap“, verejnoprávne podniky, ktoré prijali jednu z uvedených právnych foriem, a ostatné spoločnosti zriadené podľa belgického práva podliehajúce belgickej dani z príjmu právnických osôb;

c)

spoločnosti podľa bulharského práva označované ako „събирателно дружество“, „командитно дружество“, „дружество с ограничена отговорност“, „акционерно дружество“, „командитно дружество с акции“, „неперсонифицирано дружество“, „кооперации“, „кооперативни съюзи“, „държавни предприятия“ zriadené podľa bulharského práva a zaoberajúce sa obchodnými aktivitami;

d)

spoločnosti podľa českého práva označované ako „akciová společnost“, „společnost s ručením omezeným“;

e)

spoločnosti podľa dánskeho práva označované ako „aktieselskab“, „anpartsselskab“. Ostatné spoločnosti, ktoré podliehajú zákonu o dani z príjmu právnických osôb, pokiaľ je ich zdaniteľný príjem vypočítaný a zdanený v súlade so všeobecnými daňovými predpismi, ktoré sa uplatňujú na „aktieselskaber“;

f)

spoločnosti podľa nemeckého práva označované ako „Aktiengesellschaft“, „Kommanditgesellschaft auf Aktien“, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“, „Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit“, „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft“, „Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts“ a ostatné spoločnosti zriadené podľa nemeckého práva, ktoré podliehajú nemeckej dani z príjmu právnických osôb;

g)

spoločnosti podľa estónskeho práva označované ako „täisühing“, „usaldusühing“, „osaühing“, „aktsiaselts“, „tulundusühistu“;

h)

spoločnosti zriadené alebo existujúce podľa írskeho práva, orgány registrované podľa zákona o priemyselných a podporných spoločnostiach, stavebné spoločnosti zriadené podľa zákona o stavebných spoločnostiach a zákona o spravovaných podielnických sporiteľniach v zmysle zákona o spravovaných podielnických sporiteľniach z roku 1989;

i)

spoločnosti podľa gréckeho práva označované ako „ανώνυμη εταιρεία“, „εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)“ a ostatné spoločnosti zriadené podľa gréckeho práva, ktoré podliehajú gréckej dani z príjmu právnických osôb;

j)

spoločnosti podľa španielskeho práva označované ako: „sociedad anónima“, „sociedad comanditaria por acciones“, „sociedad de responsabilidad limitada“, verejnoprávne subjekty, ktoré fungujú podľa súkromného práva. Ostatné subjekty zriadené podľa španielskeho práva, ktoré podliehajú španielskej dani z príjmu právnických osôb („Impuesto sobre Sociedades“);

k)

spoločnosti podľa francúzskeho práva označované ako „société anonyme“, „société en commandite par actions“, „société à responsabilité limitée“, „sociétés par actions simplifiées“, „sociétés d’assurances mutuelles“, „caisses d’épargne et de prévoyance“, „sociétés civiles“, ktoré automaticky podliehajú dani z príjmu právnických osôb, „coopératives“, „unions de coopératives“, priemyselné a obchodné verejné organizácie a podniky a iné spoločnosti zriadené podľa francúzskeho práva, ktoré podliehajú francúzskej dani z príjmu právnických osôb;

l)

spoločnosti podľa talianskeho práva označované ako „società per azioni“, „società in accomandita per azioni“, „società a responsabilità limitata“, „società cooperative“, „società di mutua assicurazione“, a súkromné a verejné subjekty, ktorých celá činnosť alebo jej podstatná časť má obchodný charakter;

m)

podľa cyperského práva „εταιρείες“, ako je definované v zákonoch o dani z príjmu;

n)

spoločnosti podľa lotyšského práva označované ako „akciju sabiedrība“, „sabiedrība ar ierobežotu atbildību“;

o)

spoločnosti zriadené podľa litovského práva;

p)

spoločnosti podľa luxemburského práva označované ako „société anonyme“, „société en commandite par actions“, „société à responsabilité limitée“, „société coopérative“, „société coopérative organisée comme une société anonyme“, „association d’assurances mutuelles“, „association d’épargne-pension“, „entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public“ a ostatné spoločnosti zriadené podľa luxemburského práva, ktoré podliehajú luxemburskej dani z príjmu právnických osôb;

q)

spoločnosti podľa maďarského práva označované ako „közkereseti társaság“, „betéti társaság“, „közös vállalat“, „korlátolt felelősségű társaság“, „részvénytársaság“, „egyesülés“, „szövetkezet“;

r)

spoločnosti podľa maltského práva označované ako „Kumpaniji ta’ Responsabilita' Limitata“, „Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet“;

s)

spoločnosti podľa holandského práva označované ako „naamloze vennootschap“, „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „open commanditaire vennootschap“, „coöperatie“, „onderlinge waarborgmaatschappij“, „fonds voor gemene rekening“, „vereniging op coöperatieve grondslag“, „vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt“ a ostatné spoločnosti zriadené podľa holandského práva, ktoré podliehajú holandskej dani z príjmu právnických osôb;

t)

spoločnosti podľa rakúskeho práva označované ako „Aktiengesellschaft“, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“, „Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit“, „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften“, „Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts“, „Sparkassen“ a ostatné spoločnosti zriadené podľa rakúskeho práva, ktoré podliehajú rakúskej dani z príjmu právnických osôb;

u)

spoločnosti podľa poľského práva označované ako „spółka akcyjna“, „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“;

v)

obchodné spoločnosti alebo občianskoprávne spoločnosti, ktoré majú obchodnú formu, a družstvá a verejnoprávne podniky zriadené v súlade s portugalským právom;

w)

spoločnosti podľa rumunského práva označované ako „societăți pe acțiuni“, „societăți în comandită pe acțiuni“, „societăți cu răspundere limitată“;

x)

spoločnosti podľa slovinského práva označované ako „delniška družba“, „komanditna družba“, „družba z omejeno odgovornostjo“;

y)

spoločnosti podľa slovenského práva označované ako „akciová spoločnosť“, „spoločnosť s ručením obmedzeným“ a „komanditná spoločnosť“;

z)

spoločnosti podľa fínskeho práva označované ako „osakeyhtiö“/„aktiebolag“, „osuuskunta“/„andelslag“, „säästöpankki“/„sparbank“, „vakuutusyhtiö“/„försäkringsbolag“;

aa)

obchodné spoločnosti podľa švédskeho práva označované ako „aktiebolag“, „försäkringsaktiebolag“, „ekonomiska föreningar“, „sparbanker“, „ömsesidiga försäkringsbolag“ a „försäkringsföreningar“;

ab)

spoločnosti zriadené podľa práva Spojeného kráľovstva.

ČASŤ B

Zoznam daní podľa článku 2 písm. a) bodu iii)

impôt des sociétés/vennootschapsbelasting v Belgicku,

корпоративен данък v Bulharsku,

daň z příjmů právnických osob v Českej republike,

selskabsskat v Dánsku,

Körperschaftssteuer v Nemecku,

tulumaks v Estónsku,

corporation tax v Írsku,

φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα v Grécku,

impuesto sobre sociedades v Španielsku,

impôt sur les sociétés vo Francúzsku,

imposta sul reddito delle società v Taliansku,

φόρος εισοδήματος na Cypre,

uzņēmumu ienākuma nodoklis v Lotyšsku,

pelno mokestis v Litve,

impôt sur le revenu des collectivités v Luxembursku,

társasági adó, osztalékadó v Maďarsku,

taxxa fuq l-income na Malte,

vennootschapsbelasting v Holandsku,

Körperschaftssteuer v Rakúsku,

podatek dochodowy od osób prawnych v Poľsku,

imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas v Portugalsku,

impozit pe profit v Rumunsku,

davek od dobička pravnih oseb v Slovinsku,

daň z príjmov právnických osôb na Slovensku,

yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund vo Fínsku,

statlig inkomstskatt vo Švédsku,

corporation tax v Spojenom kráľovstve.


(1)  Ú. v. ES L 294, 10.11.2001, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 294, 10.11.2001, s. 22.

(3)  Ú. v. EÚ L 207, 18.8.2003, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 207, 18.8.2003, s. 25.


PRÍLOHA II

ČASŤ A

Zrušená smernica so zoznamom neskorších zmien a doplnení

(podľa článku 9)

Smernica Rady 90/435/EHS

(Ú. v. ES L 225, 20.8.1990, s. 6).

 

Bod XI.B.I.3 prílohy I k Aktu o pristúpení z roku 1994

(Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 196).

 

Smernica Rady 2003/123/ES

(Ú. v. EÚ L 7, 13.1.2004, s. 41).

 

Bod 9.8 prílohy II k Aktu o pristúpení z roku 2003

(Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 555).

 

Smernica Rady 2006/98/ES

(Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 129).

Iba príloha, bod 7.

ČASŤ B

Zoznam lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva

(podľa článku 9)

Smernica

Lehota na transpozíciu

90/435/EHS

31. december 1991

2003/123/ES

1. január 2005

2006/98/ES

1. január 2007


PRÍLOHA III

Tabuľka zhody

Smernica 90/435/EHS

Táto smernica

článok 1 ods. 1 prvá až štvrtá zarážka

článok 1 ods. 1 písm. a) až d)

článok 1 ods. 2

článok 1 ods. 2

článok 2 ods. 1 prvá časť úvodnej vety

článok 2 úvodná veta

článok 2 ods. 1 druhá časť úvodnej vety

článok 2 písm. a) úvodná veta

článok 2 ods. 1 písm. a)

článok 2 písm. a) bod i)

článok 2 ods. 1 písm. b)

článok 2 písm. a) bod ii)

článok 2 ods. 1 písm. c) úvodná veta prvého a druhého pododseku

článok 2 písm. a) bod iii)

článok 2 ods. 1 písm. c) prvý pododsek prvá až dvadsiata siedma zarážka

príloha I časť B prvá až dvadsiata siedma zarážka

článok 2 ods. 2

článok 2 písm. b)

článok 3 ods. 1 úvodná veta

článok 3 ods. 1 úvodná veta

článok 3 ods. 1 písm. a) prvý pododsek úvodné slová

článok 3 ods. 1 písm. a) úvodná veta

článok 3 ods. 1 písm. a) prvý pododsek posledné slová

článok 3 ods. 1 písm. a) bod i)

článok 3 ods. 1 písm. a) druhý pododsek

článok 3 ods. 1 písm. a) bod ii)

článok 3 ods. 1 písm. a) tretí pododsek

článok 3 ods. 1 písm. a) štvrtý pododsek

článok 3 ods. 1 písm. b)

článok 3 ods. 1 písm. b)

článok 3 ods. 2 prvá a druhá zarážka

článok 3 ods. 2 písm. a) a b)

článok 4 ods. 1 prvá a druhá zarážka

článok 4 ods. 1 písm. a) a b)

článok 4 ods. 1a

článok 4 ods. 2

článok 4 ods. 2 prvá veta

článok 4 ods. 3 prvý pododsek

článok 4 ods. 2 druhá veta

článok 4 ods. 3 druhý pododsek

článok 4 ods. 3 prvý pododsek

článok 4 ods. 4

článok 4 ods. 3 druhý pododsek

článok 4 ods. 5

články 5, 6 a 7

články 5, 6 a 7

článok 8 ods. 1

článok 8 ods. 2

článok 8

článok 9

článok 10

článok 9

článok 11

príloha

príloha I časť A

príloha II

príloha III


Top