Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0036

Директива 2006/36/ЕО на Комисията от 24 март 2006 година за изменение на Директива 2001/32/ЕО относно признаване на защитени зони в Общността, изложени на специфични фитосанитарни рискове, и за отмяна на Директива 92/76/ЕИО

OJ L 88, 25.3.2006, p. 13–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 304–306 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 071 P. 83 - 85
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 071 P. 83 - 85

No longer in force, Date of end of validity: 22/07/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/36/oj

03/ 71

BG

Официален вестник на Европейския съюз

83


32006L0036


L 088/13

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2006/36/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 24 март 2006 година

за изменение на Директива 2001/32/ЕО относно признаване на защитени зони в Общността, изложени на специфични фитосанитарни рискове, и за отмяна на Директива 92/76/ЕИО

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (1), и по-специално член 2, параграф 1, буква з), първа алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2001/32/ЕО на Комисията (2) признава някои държави-членки или зони от държави-членки за защитени зони по отношение на някои вредни организми. В някои случаи тази оценка е давана временно, тъй като не е предоставена информация, според която съответният вреден организъм не присъства във въпросната държава-членка или регион.

(2)

В случаите когато съответните държави-членки междувременно са предоставили необходимите данни, съответните зони следва да бъдат признати за постоянно защитени.

(3)

Някои региони на Португалия са признати за защитени зони по отношение на Bemisia tabaci Genn. (европейски популации).

(4)

Португалия предостави данни, според които понастоящем e установено присъствието на Bemisia tabaci Genn. (европейски популации) в някои части на нейната територия. Ето защо тези части на територията на Португалия следва да не бъдат вече признати за защитени зони по отношение на този вреден организъм.

(5)

Някои региони или части от региони на Австрия и Италия, както и цялата територия на Ирландия, Литва, Словения и Словакия бяха временно признати за защитени зони по отношение на Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. до 31 март 2006 г.

(6)

От данните, предоставени от Австрия, Ирландия, Италия, Литва, Словения и Словакия, следва, че по отношение на Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. е целесъобразно да се удължи, по изключение, с две години временният статут на защитените зони в тези държави, за да разполагат те с необходимото време да представят доказателства за липсата на Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. или, при необходимост, да продължат своите усилия за изкореняването на този организъм.

(7)

Освен това, тъй като присъствието на Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. вече е установено в някои части на Италия, в Словения — регионите Gorenjsua и Maribor и в Словакия — някои общини на областите Dunajská Streda, Levice, Topoľčany, Poltár, Rožňava et Trebišovles, тези части от територията на Италия, Словения и Словакия следва да не бъдат вече признати за защитени зони по отношение на Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(8)

Литва бе временно призната за защитена зона срещу вируса на ризоманията до 31 март 2006 г.

(9)

Литва предостави данни, според които вече е установено присъствието на вируса на ризоманията на нейната територия. Следователно вече не е налице основание Литва да бъде призната за защитена зона по отношение на този вреден организъм.

(10)

Малта бе временно призната за защитена зона по отношение на вируса Citrus tristeza (европeйски щамове) до 31 март 2006 г.

(11)

От данните, предоставени от Малта, следва, че по отношение на вируса Citrus tristeza (европейски щамове) е целесъобразно да се удължи, по изключение, с две години временният статут на защитена зона за тази страна, за да разполага тя с необходимото време да представи доказателства за липсата на вируса Citrus tristeza (европейски щамове) или при необходимост да продължи своите усилия за изкореняването на този организъм.

(12)

Кипър бе временно признат за защитена зона по отношение на Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), Ips sexdentatus Börner и Leptinotaesa decemlineata Say до 31 март 2006 г.

(13)

От данните, предоставени от Кипър, следва, че по отношение Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), Ips sexdentatus Börner и Leptinotaesa decemlineata Say, е целесъобразно да се удължи, по изключение, с две години временният статут на защитена зона за тази страна, за да разполага тя с необходимото време да представи доказателства за липсата на тези вредни организми или при необходимост да продължи своите усилия за изкореняването им.

(14)

Директива 2001/32/ЕО следва съответно да бъде изменена.

(15)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния фитосанитарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 2001/32/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

Зоните на Общността, изброени в приложението, са признати за защитени зони по смисъла на член 2, параграф 1, буква з), първа алинея от Директива 2000/29/ЕО по отношение на вредния или вредните организми, посочени в приложението към въпросната директива със своето име.“

2.

Член 2 се заличава.

3.

Приложението се изменя, както следва:

а)

в буква а), точка 2 изразът в скоби след „Португалия“ се заменя със следния израз:

„Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (общини Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche et Torres Vedras) и Trás-os-Montes“;

б)

в букви а), точки 3.1., 11 и 13 изразът „(до 31 март 2008 г.) „се вмъква след“ Кипър“;

в)

буква б), точка 2 се заменя със следния текст:

„—

Испания, Естония, Франция (Корсика), Италия (Abruzzi; Basilicata; Calabria; Campania; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Marche; Molise; Piedmont; Sardinia; Sicily; Tuscany; Umbria; Valle d'Aosta), Латвия, Португалия, Финландия, Обединеното кралство, (Северна Ирландия, остров Ман и Англо-Нормандските острови),

и, до 31 март 2008 г., Ирландия, Италия (Apúlia, Emilia-Romagna: провинции Forlì-Cesena (с изключение на зоната, разположена на север от националния път № 9 — Via Emilia), Parmа, Piacenza, Rimini (с изключение на зоната, разположена на север от национален път № 9 — Via Emilia), Lombardy, Veneto (освен за провинция Rovigo, общините: Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, за провинция Padova, общините: Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi и за провинция Vérona, общините: de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Литва, Австрия (Burgenland, Carinthiа, Lower Austria, Tyrol (административен област Lienz), Styria, Vienna), Словения (с изключение на регионите Gorenjska и Maribor), Словакия (с изключение на общините de Blahová, Horné Mýto et Okoč (област de Dunajská Streda), Hronovce и Hronské Kľačany (област Levice), Veľké Ripňany (област Topoľčany), Málinec (област Poltár), Hrhov (област Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše и Zatín (област Trebišov);“

г)

в буква г), точка 1 думата „Литва“ се заличава.

д)

в буква г), точка 3 изразът „(до 31 март 2008) „се вмъква след думата“ Малта“.

Член 2

1.   Държавите-членки приемат и публикуват най-късно на 30 април 2006 г. необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно информират Комисията за текстовете на тези разпоредби, както и за таблицата на съответствие между тези разпоредби и настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби, считано от 1 май 2006 г.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на това позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки уведомяват Комисията за текстовете на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 24 март 2006 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/14/ЕО на Комисията (ОВ L 34, 7.2.2006 г., стр. 24).

(2)  ОВ L 127, 9.5.2001 г., стр. 38. Директива, последно изменена с Директива 2005/18/ЕО (ОВ L 57, 3.3.2005 г., стр. 25).


Top