EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:088:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 88, 25 mars 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 88

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtionionde årgången
25 mars 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 486/2006 av den 20 mars 2006 om genomförande av avtalet om tullfrihet för flerchipskretsar genom ändring av bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 487/2006 av den 24 mars 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 488/2006 av den 24 mars 2006 om fastställande av växelkurser för belopp som beviljas för strukturella och miljömässiga åtgärder under 2006

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 489/2006 av den 24 mars 2006 om ändring av förordning (EG) nr 796/2004 när det gäller stödberättigande hampsorter som odlas för fiberproduktion

7

 

*

Kommissionens direktiv 2006/35/EG av den 24 mars 2006 om ändring av bilagorna I–IV till rådets direktiv 2000/29/EG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen

9

 

*

Kommissionens direktiv 2006/36/EG av den 24 mars 2006 om ändring av direktiv 2001/32/EG om erkännande av skyddade zoner som utsätts för särskilda växtskyddsrisker inom gemenskapen och om upphävande av direktiv 92/76/EEG

13

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut om det statliga stöd av den 13 maj 2003 som Tyskland har genomfört till förmån för Kahla Porzellan GmbH och Kahla/Thüringen Porzellan GmbH [delgivet med nr K(2003) 1520]  ( 1 )

16

 

*

Kommissionens beslut av den 16 november 2004 om en tysk stödordning till förmån för tillverkare av sädesbrännvin (Kornbranntwein) [delgivet med nr K(2004) 3953]  ( 1 )

50

 

*

Kommissionens beslut av den 24 mars 2006 om vissa skyddsåtgärder mot vissa produkter med animaliskt ursprung, med undantag av fiskeriprodukter, som har sitt ursprung i Madagaskar [delgivet med nr K(2006) 888]  ( 1 )

63

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2006/242/GUSP av den 20 mars 2006 om 2006 års konferens om översyn av konventionen om bakteriologiska (biologiska) vapen och toxinvapen (BTV-konventionen)

65

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2006/243/GUSP av den 20 mars 2006 om stöd för den verksamhet som bedrivs av den förberedande kommissionen inom ramen för organisationen för fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar för utbildning och kapacitetsuppbyggnad för kontroll samt vid genomförandet av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen

68

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2006/244/GUSP av den 20 mars 2006 om Europeiska unionens deltagande i Organisationen för energiutveckling på Koreahalvön (KEDO)

73

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top