EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Политика на ЕС в областта на убежището: държава от ЕС, която е компетентна за разглеждането на молби

Политика на ЕС в областта на убежището: държава от ЕС, която е компетентна за разглеждането на молби

Регламент (ЕС) № 604/2013, (Регламента от Дъблин III), за замяна на Регламент (ЕО) № 343/2003 (Регламента от Дъблин II) определя критериите и механизмите за вземане на решение коя държава от ЕС е компетентна за разглеждането на молба за убежище.

АКТ

Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство.

ОБОБЩЕНИЕ

Регламент (ЕС) № 604/2013, (Регламента от Дъблин III), за замяна на Регламент (ЕО) № 343/2003 (Регламента от Дъблин II) определя критериите и механизмите за вземане на решение коя държава от ЕС е компетентна за разглеждането на молба за убежище.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ТОЗИ РЕГЛАМЕНТ?

Регламентът от Дъблин III определя държавата от ЕС, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище. Той осигурява на кандидатите по-добра защита до определяне на техния статут. Освен това създава нова система за ранно засичане на проблеми в националните системи за убежища или приемане, и за справяне с техните първопричини преди да се превърнат в истински кризи.

ОСНОВНИ МОМЕНТИ

Принцип и критерии за определяне на отговорност

Те включват по ред на важност:

 • семейни съображения,
 • скорошно притежаване на виза или на разрешително за пребиваване в държава от ЕС,
 • дали кандидатът е влязъл в ЕС незаконно или законно.

Повече гаранции за кандидатите

Регламентът съдържа повече предпазни гаранции за кандидатите, като например:

 • правото на информация,
 • лични интервюта,
 • повече гаранции за непълнолетни лица, приоритизиране на най-добрите интереси на децата по време на процедурата,
 • повишена защита за децата, членовете на семейството, зависими лица и роднини на кандидатите,
 • възможност за безплатна правна помощ при поискване,
 • право на обжалване на решение за прехвърляне в друга държава от ЕС, включително възможност за определяне на суспензивно действие.

Новото предложение от 2014 г. определя правила за вземане на решения относно това кой има компетенции да разглежда молби на непридружавани непълнолетни лица.

Задържане

По принцип кандидатите не могат да бъдат задържани само защото търсят убежище. Регламентът обаче предвижда задържане на кандидатите, ако съществува риск от укриване (т.е. те се прехвърлят в друга държава от ЕС).

Механизъм за ранно предупреждение, подготвеност и управление на кризи

Регламентът от Дъблин III повишава ефективността на системата като въвежда механизъм за ранно предупреждение, подготвеност и управление на кризи, който:

 • да се справя с нередностите в националните системи за убежища; или
 • да помага на държавите от ЕС, на чиито граници се струпват голям брой кандидати за международна защита.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТА?

Новият регламент, който се прилага от 1 януари 2014 г., заменя Регламент (EО) № 343/2003 на Съвета (отменен).

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ЕС работи за създаването на обща европейска система за убежище (CEAS). От 2011 г. насам са приети различни нови текстове за подобряване на функционирането на CEAS.

След избухването на епидемията от COVID-19 и въвеждането на мерки за справяне с въздействието на кризата, Европейската комисия прие: Съобщение на Комисията COVID-19: Насоки относно прилагането на съответните разпоредби на ЕС в областта на процедурите за предоставяне на убежище и за връщане и относно презаселването

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите-членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕС) № 604/2013

1.1.2014 г.

-

OВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 31-59

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Директива 2011/95/EС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила (ОВ L 337, 20.12.2011 г., стр. 9-26).

Директива 2013/32/EС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 60-95).

Директива 2013/33/EС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 96-116).

Регламент (ЕС) № 603/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 1-30).

Регламент (ЕС) № 1560/2003 на Комисията от 2 септември 2003 година за определяне условията за прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата-членка, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета страна (ОВ L 222, 5.9.2003 г., стр. 3-23).

Регламент за изпълнение (ЕС) № 118/2014 на Комисията от 30 януари 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1560/2003 за определяне условията за прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета страна (ОВ L 39, 8.2.2014 г., стр. 1-43).

последно актуализация 25.05.2020

Top