Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU:n turvapaikkapolitiikka: hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva EU-maa

EU:n turvapaikkapolitiikka: hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva EU-maa

Asetuksessa (EU) N:o 604/2013 (Dublin III -asetus), jolla korvataan neuvoston asetus (EY) N:o 343/2003 (Dublin II -asetus), vahvistetaan turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan EU-maan määrittämisperusteet ja -menettelyt.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 604/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta.

TIIVISTELMÄ

Asetuksessa (EU) N:o 604/2013 (Dublin III -asetus), jolla korvataan neuvoston asetus (EY) N:o 343/2003 (Dublin II -asetus), vahvistetaan turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan EU-maan määrittämisperusteet ja -menettelyt.

ASETUKSEN TARKOITUS

Dublin III -asetuksessa vahvistetaan turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva EU-maa. Sillä tarjotaan hakijoille parempaa suojelua siihen asti, kunnes heidän asemansa on vahvistettu. Asetuksella myös luodaan uusi järjestelmä, jonka avulla kansallisissa turvapaikka- tai vastaanottojärjestelmissä esiintyvät ongelmat pyritään havaitsemaan varhaisessa vaiheessa ja ongelmien perimmäisiin syihin pyritään puuttumaan ennen kuin ne kehittyvät täysimittaiseksi kriisiksi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Vastuun määrittämisen periaatteet ja perusteet

Nämä ovat tärkeysjärjestyksessä seuraavat:

perhesuhteisiin liittyvät seikat

hakija on saanut äskettäin viisumin tai oleskeluluvan EU-maahan

hakijan laiton tai laillinen tulo EU-maahan.

Enemmän hakijoille myönnettäviä takeita

Asetus sisältää enemmän hakijoita suojelevia takeita, kuten seuraavat:

tiedonsaantioikeus

henkilökohtainen puhuttelu

enemmän alaikäisille myönnettäviä takeita ottamalla lasten etu ensisijaisesti huomioon menettelyn kaikissa vaiheissa

hakijoiden lasten, perheenjäsenten, riippuvuussuhteessa olevien henkilöiden ja sukulaisten parempi suojelu

mahdollisuus maksuttomaan oikeusapuun pyydettäessä

oikeus hakea muutosta toiseen EU-maahan siirtämistä koskevaan päätökseen sekä mahdollisuus muutoksenhaun lykkäävään vaikutukseen.

Uudessa vuonna 2014 annetussa ehdotuksessa vahvistetaan säännöt ilman huoltajaa olevan alaikäisen hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan EU-maan määrittämiseksi.

Säilöönotto

Yleisen periaatteen mukaan hakijoita ei saa ottaa säilöön pelkästään sen vuoksi, että he hakevat turvapaikkaa. Asetuksessa kuitenkin säädetään hakijoiden säilöönotosta, jos on olemassa pakenemisen vaara (esimerkiksi heitä siirretään toiseen EU-maahan).

Varhaisvaroitus-, valmius- ja kriisinhallintamenettely

Dublin III -asetuksessa järjestelmää tehostetaan ottamalla käyttöön varhaisvaroitus-, valmius- ja kriisinhallintamenettely, jonka tarkoituksena on

puuttua kansallisten turvapaikkajärjestelmien toiminnassa esiintyviin ongelmiin tai

auttaa EU-maita, joiden rajoille saapuu suuria määriä kansainvälistä suojelua hakevia henkilöitä.

MILLOIN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Uutta asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014, ja sillä korvataan neuvoston asetus (EY) N:o 343/2003 (kumottu).

TAUSTAA

EU on tehnyt työtä Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän perustamiseksi. Vuodesta 2011 lähtien on hyväksytty monia uusia asiakirjoja, joilla pyritään parantamaan Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän toimintaa.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 604/2013

1.1.2014

-

EUVL L 180, 29.6.2013, s. 31-59

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/95/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä myönnetyn suojelun sisällölle (EUVL L 337, 20.12.2011, s. 9-26).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/32/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 60-95).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/33/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 96-116).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 603/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 604/2013 tehokkaaksi soveltamiseksi sekä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja Europolin esittämistä, Eurodac-tietoihin lainvalvontatarkoituksessa tehtäviä vertailuja koskevista pyynnöistä sekä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 1-30).

Komission asetus (EY) N:o 1560/2003, annettu 2 päivänä syyskuuta 2003, niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 343/2003 soveltamista koskevista säännöistä (EUVL L 222, 5.9.2003, s. 3-23).

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 118/2014, annettu 30 päivänä tammikuuta 2014, niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 343/2003 soveltamista koskevista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1560/2003 muuttamisesta (EUVL L 39, 8.2.2014, s. 1-43).

Viimeisin päivitys 03.01.2015

Top