EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32021R0279

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/279 z dne 22. februarja 2021 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta o nadzoru in drugih ukrepih za zagotavljanje sledljivosti in skladnosti ekološke pridelave ter označevanja ekoloških proizvodov (Besedilo velja za EGP)

C/2021/939

UL L 62, 23.2.2021, str. 6–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Pravni status dokumenta V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/279/oj

23.2.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 62/6


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/279

z dne 22. februarja 2021

o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta o nadzoru in drugih ukrepih za zagotavljanje sledljivosti in skladnosti ekološke pridelave ter označevanja ekoloških proizvodov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (1) ter zlasti člena 28(3)(a), člena 29(8)(a), člena 30(8), člena 32(5), člena 36(4), člena 38(9), člena 41(5) in člena 43(7) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Poglavje III Uredbe (EU) 2018/848 določa splošna pravila pridelave za izvajalce dejavnosti, vključno s previdnostnimi ukrepi za preprečevanje prisotnosti neodobrenih proizvodov in snovi ter ukrepi, ki jih je treba sprejeti v primeru prisotnosti neodobrenih proizvodov ali snovi. Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje navedene uredbe bi bilo treba določiti nekatera dodatna pravila.

(2)

Glede na pomen previdnostnih ukrepov, ki jih morajo izvajalci dejavnosti sprejeti, da se prepreči prisotnost neodobrenih proizvodov in snovi iz člena 28 Uredbe (EU) 2018/848, je primerno določiti postopkovne korake, ki jim je treba slediti, in relevantne dokumente, ki jih je treba predložiti, če izvajalci dejavnosti zaradi prisotnosti neodobrenih proizvodov ali snovi sumijo, da proizvod, ki je namenjen uporabi ali trženju kot ekološki proizvod ali proizvod iz preusmeritve, ni v skladu z Uredbo (EU) 2018/848.

(3)

Za zagotovitev usklajenega pristopa po vsej Uniji v zvezi z uradno preiskavo iz člena 29(1)(a) Uredbe (EU) 2018/848 v primeru prisotnosti neodobrenih proizvodov ali snovi v ekoloških proizvodih ali proizvodih iz preusmeritve bi bilo treba določiti dodatna pravila, ki bi zajemala elemente, ki jih je treba določiti pri izvajanju uradne preiskave, pričakovane rezultate uradne preiskave in minimalne obveznosti poročanja.

(4)

Poglavje IV Uredbe (EU) 2018/848 določa posebne določbe za označevanje ekoloških proizvodov in proizvodov iz preusmeritve. Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje navedene uredbe bi bilo treba določiti nekatera dodatna pravila glede mesta in videza nekaterih navedb na oznaki.

(5)

Poglavje V Uredbe (EU) 2018/848 določa pravila za certificiranje izvajalcev dejavnosti in skupin izvajalcev dejavnosti. Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje navedene uredbe bi bilo treba določiti nekatera dodatna pravila za certificiranje skupin izvajalcev dejavnosti.

(6)

Zaradi učinkovitosti in sprejemljivih stroškov delovanja sistema za notranji nadzor je primerno določiti največjo velikost skupine izvajalcev dejavnosti. Zaradi določitve te omejitve se pričakuje, da se lahko s sistemom za notranji nadzor zagotovi skladnost vseh članov skupine z Uredbo (EU) 2018/848, in sicer z notranjim nadzorom in potrebnim usposabljanjem. Poleg tega lahko pristojni organ ali, kjer je ustrezno, nadzorni organ ali izvajalec nadzora, ki certificira skupino, ponovno pregleda razumno število članov. Omejitev velikosti bo zagotovila dodatna jamstva za posodobljen seznam članov, hitro in redno izmenjavo informacij z nadzornimi organi ali izvajalci nadzora ter izvajanje ustreznih ukrepov. Vendar bi bilo treba pri največji velikosti upoštevati, da bi morala skupina izvajalcev dejavnosti imeti možnost ustvariti zadostne vire za vzpostavitev učinkovitega sistema za notranji nadzor, ki bi bil odvisen od kvalificiranega osebja.

(7)

Za zagotovitev dokazov o skladnosti ter za omogočanje izmenjave informacij in znanja bi bilo treba določiti seznam dokumentov in evidenc, ki jih mora skupina izvajalcev dejavnosti hraniti za namene sistema za notranji nadzor.

(8)

Sistem za notranji nadzor bi moral biti podlaga za certificiranje skupine izvajalcev dejavnosti. Zato bi bilo treba od upraviteljev sistema za notranji nadzor zahtevati, da pristojni organ ali, kjer je ustrezno, nadzorni organ ali izvajalca nadzora, ki izda certifikat, obvestijo o najpomembnejših vprašanjih, kot so sumi na neskladja, začasni ali trajni umiki članov in kakršna koli prepoved dajanja proizvodov v promet kot ekoloških proizvodov ali proizvodov iz preusmeritve.

(9)

Poglavje VI Uredbe (EU) 2018/848 določa pravila za uradni nadzor in druge uradne dejavnosti. Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje navedene uredbe bi bilo treba določiti nekatera dodatna pravila.

(10)

Za zagotovitev kontinuitete sedanjih nacionalnih nadzornih sistemov v državah članicah bi bilo treba določiti pravila o minimalnih deležih za uradni nadzor in vzorčenje.

(11)

Da bi odpravili precejšnje razlike pri sedanji uporabi nacionalnih katalogov ukrepov v državah članicah, bi bilo treba oblikovati skupno predlogo za katalog ukrepov in določiti nadaljnje smernice za klasifikacijo neskladij ter ustrezne ukrepe.

(12)

Države članice in Komisija bi si morale informacije o kakršnem koli sumu na neskladje ali ugotovljenem neskladju, ki vpliva na neoporečnost ekoloških proizvodov ali proizvodov iz preusmeritve, izmenjati neposredno in čim bolj učinkovito, predvsem zato, da se vsem zadevnim pristojnim organom omogočita izvajanje uradnih preiskav in uporaba potrebnih ukrepov, kot je določeno v členu 29(1) in (2), členu 41(1), (2) in (3) ter členu 42 Uredbe (EU) 2018/848. Poleg tega je primerno določiti podrobnosti in postopke za izmenjavo navedenih informacij, vključno s funkcionalnostmi informacijskega sistema za ekološko kmetovanje. V zvezi s tem bi bilo treba v tej uredbi pojasniti tudi, da bi bilo treba v primeru kakršnega koli suma ali ugotovljenega neskladja, ki vpliva na neoporečnost ekoloških proizvodov ali proizvodov iz preusmeritve, ki ga odkrije nadzorni organ ali izvajalec nadzora, take informacije nemudoma posredovati pristojnim organom. Poleg tega bi bilo treba v tej uredbi določiti, katere informacije bi morali nadzorni organi in izvajalci nadzora deliti vsaj z drugimi nadzornimi organi in izvajalci nadzora ter njihovimi pristojnimi organi, in določiti obveznost pristojnih organov, da sprejmejo ustrezne ukrepe in vzpostavijo dokumentirane postopke za omogočanje takšne izmenjave informacij na svojem ozemlju.

(13)

Število članov skupin izvajalcev dejavnosti v tretjih državah, ki delujejo v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 834/2007 (2) ter uredbama Komisije (ES) št. 889/2008 (3) in (ES) št. 1235/2008 (4), je lahko precej večje od največje velikosti, določene s to uredbo. Ustanovitev novih skupin izvajalcev dejavnosti v skladu s to novo zahtevo lahko pomeni konkretne prilagoditve pri vzpostavitvi ustreznega pravnega subjekta, sistema za notranji nadzor in elementov, potrebnih za certificiranje s strani nadzornega organa ali izvajalca nadzora. Zato bi bilo treba za navedene skupine izvajalcev dejavnosti določiti prehodno obdobje največ treh let od 1. januarja 2022, da se jim omogoči izvedba potrebnih prilagoditev za izpolnjevanje zahteve z zvezi z novo največjo velikostjo.

(14)

Zahteva v zvezi z nacionalnim katalogom ukrepov lahko pomeni spremembo že obstoječih nacionalnih katalogov ukrepov, ki so bili doslej pripravljeni v državah članicah v skladu z uredbama (ES) št. 834/2007 in (ES) št. 889/2008. Zato bi bilo treba za vse države članice določiti prehodno obdobje največ enega leta od 1. januarja 2022 v zvezi z obstoječimi nacionalnimi katalogi ukrepov, da se jim omogoči izvedba potrebnih izboljšav ali nadomestitev njihovih nacionalnih katalogov ukrepov zaradi uskladitve z novimi zahtevami.

(15)

Zaradi jasnosti in pravne varnosti bi se morala ta uredba uporabljati od datuma začetka uporabe Uredbe (EU) 2018/848.

(16)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za ekološko pridelavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Postopkovni koraki za izvajalca dejavnosti v primeru suma na neskladje zaradi prisotnosti neodobrenih proizvodov ali snovi

1.   Za preverjanje, ali je sum utemeljen v skladu s členom 28(2)(b) Uredbe (EU) 2018/848, izvajalec dejavnosti upošteva naslednje elemente:

(a)

kadar sum na neskladje zadeva vhodni ekološki proizvod ali proizvod iz preusmeritve, izvajalec dejavnosti preveri, ali:

(i)

se informacije na oznaki ekološkega proizvoda ali proizvoda iz preusmeritve ujemajo z informacijami na spremnih dokumentih;

(ii)

se informacije v certifikatu, ki ga je predložil dobavitelj, nanašajo na dejansko kupljeni proizvod;

(b)

kadar obstaja sum, da je vzrok za prisotnost neodobrenih proizvodov ali snovi pod nadzorom izvajalca dejavnosti, izvajalec dejavnosti preuči vse možne vzroke za prisotnost neodobrenih proizvodov ali snovi.

2.   Kadar izvajalec dejavnosti pristojni organ ali, kjer je ustrezno, nadzorni organ ali izvajalca nadzora v skladu s členom 28(2)(d) Uredbe (EU) 2018/848 obvesti o utemeljenem sumu ali kadar suma ni mogoče odpraviti, izvajalec dejavnosti, po potrebi in če so na voljo, predloži naslednje elemente:

(a)

informacije in dokumente o dobavitelju (dobavnica, račun, certifikat dobavitelja, certifikat o kontrolnem pregledu za ekološke proizvode);

(b)

sledljivost proizvoda z identifikacijo partije, količino zalog in količino prodanega proizvoda;

(c)

rezultate laboratorijev, ki so akreditirani, če je relevantno in so na voljo;

(d)

vzorčevalni list, v katerem so navedeni čas, kraj in metoda, uporabljena za odvzem vzorca;

(e)

vse informacije o kakršnem koli predhodnem sumu v zvezi z določenim neodobrenim proizvodom ali snovjo;

(f)

vse druge ustrezne dokumente za pojasnitev primera.

Člen 2

Metodologija uradne preiskave

1.   Brez poseganja v člen 38(2) Uredbe (EU) 2018/848 pristojni organi ali, kjer je ustrezno, izvajalci nadzora ali nadzorni organi pri izvajanju uradne preiskave iz člena 29(1)(a) navedene uredbe določijo vsaj naslednje:

(a)

ime, identifikacijo partije, lastništvo in fizično lokacijo zadevnih ekoloških proizvodov ali proizvodov iz preusmeritve;

(b)

ali so zadevni proizvodi še vedno dani na trg kot ekološki proizvodi ali proizvodi iz preusmeritve ali uporabljeni v ekološki pridelavi;

(c)

vrsto, ime, količino in druge ustrezne informacije o prisotnih neodobrenih proizvodih ali snoveh;

(d)

na kateri stopnji pridelave, priprave, skladiščenja ali distribucije in kje točno je bila ugotovljena prisotnost neodobrenih proizvodov ali snovi, zlasti za pridelavo rastlin, ne glede na to, ali je bil vzorec odvzet pred spravilom ali po njem;

(e)

ali so prizadeti drugi izvajalci dejavnosti v dobavni verigi;

(f)

rezultate prejšnjih uradnih preiskav v zvezi z ekološkimi proizvodi ali proizvodi iz preusmeritve in zadevnimi izvajalci dejavnosti.

2.   Uradna preiskava se izvaja z uporabo ustreznih metod in tehnik, vključno s tistimi iz člena 14 in člena 137(3) Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta (5).

3.   Z uradno preiskavo se ugotovi vsaj naslednje:

(a)

neoporečnost ekoloških proizvodov in proizvodov iz preusmeritve;

(b)

vir in vzrok za prisotnost neodobrenih proizvodov ali snovi;

(c)

elemente iz člena 29(2)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) 2018/848.

4.   Pristojni organi ali, kjer je ustrezno, nadzornimi organi ali izvajalci nadzora pripravijo končno poročilo za vsako uradno preiskavo. Navedeno končno poročilo vsebuje naslednje:

(a)

evidence posebnih elementov, ki se zahtevajo v skladu s tem členom;

(b)

evidence informacij, izmenjanih s pristojnim organom, drugimi nadzornimi organi in izvajalci nadzora ter Komisijo v zvezi s to uradno preiskavo.

Člen 3

Pogoji za uporabo nekaterih navedb

1.   Navedba za proizvode rastlinskega izvora iz preusmeritve iz člena 30(3) Uredbe (EU) 2018/848 je:

(a)

v barvi, velikost in slogu pisave, ki ne izstopajo bolj kot prodajni opis proizvoda, pri čemer je celotna navedba napisana samo v eni velikosti črk;

(b)

v istem vidnem polju kot šifra nadzornega organa ali izvajalca nadzora iz člena 32(1)(a) Uredbe (EU) 2018/848.

2.   Navedba šifre nadzornega organa ali izvajalca nadzora iz člena 32(1)(a) Uredbe (EU) 2018/848 je v istem vidnem polju kot logotip ekološke pridelave Evropske unije, kadar se uporablja pri označevanju.

3.   Navedba kraja, kjer so bile pridelane surovine kmetijskega izvora, iz katerih je proizvod sestavljen, kakor je navedeno v členu 32(2) Uredbe (EU) 2018/848, je neposredno pod šifro iz odstavka 2 tega člena.

Člen 4

Sestava in velikost skupine izvajalcev dejavnosti

Član skupine izvajalcev dejavnosti se registrira samo v eni skupini izvajalcev dejavnosti za določen proizvod, tudi kadar se izvajalec ukvarja z različnimi dejavnostmi v zvezi z navedenim proizvodom.

Največja velikost skupine izvajalcev dejavnosti je 2 000 članov.

Člen 5

Dokumenti in evidence skupine izvajalcev dejavnosti

Skupina izvajalcev dejavnosti za namene sistema za notranji nadzor hrani naslednje dokumente in evidence:

(a)

seznam članov skupine izvajalcev dejavnosti na podlagi njihove registracije vsakega člana, ki je sestavljen iz naslednjih elementov za vsakega člana skupine izvajalcev dejavnosti:

(i)

ime in identifikacija (šifra);

(ii)

kontaktni podatki;

(iii)

datum registracije;

(iv)

skupna površina zemljišča, s katerim upravlja član, ter ali je del pridelovalne enote, ki je ekološka, iz preusmeritve ali neekološka;

(v)

informacije o vsaki pridelovalni enoti in/ali dejavnosti: velikost, lokacija, vključno s karto, če je na voljo, proizvod, datum začetka obdobja preusmeritve in ocene donosa;

(vi)

datum zadnjega notranjega inšpekcijskega pregleda z imenom inšpektorja sistema za notranji nadzor;

(vii)

datum zadnjega uradnega nadzora, ki ga je izvedel pristojni organ ali, kjer je ustrezno, nadzorni organ ali izvajalec nadzora, z imenom inšpektorja;

(viii)

datum in različica seznama;

(b)

podpisane sporazume o članstvu med članom in skupino izvajalcev kot pravno osebo, ki vključujejo pravice in odgovornosti člana;

(c)

poročila o notranjih inšpekcijskih pregledih, ki jih podpišeta inšpektor sistema za notranji nadzor in pregledani član skupine izvajalcev ter vključujejo vsaj naslednje elemente:

(i)

ime člana in lokacijo pridelovalne enote ali prostorov, vključno z nakupovalnimi in zbirnimi centri, kjer se izvajajo dejavnosti iz člena 36(1)(a) Uredbe (EU) 2018/848, ki so predmet inšpekcijskega pregleda;

(ii)

datum in ter uro začetka in konca notranjega inšpekcijskega pregleda;

(iii)

ugotovitve inšpekcijskega pregleda;

(iv)

obseg revizije;

(v)

datum izdaje poročila;

(vi)

ime izvajalca notranjega inšpekcijskega pregleda;

(d)

evidence o usposabljanju inšpektorjev sistema za notranji nadzor, ki vključujejo:

(i)

datume usposabljanja;

(ii)

predmet usposabljanja;

(iii)

ime izvajalca usposabljanja;

(iv)

podpis usposabljanca;

(v)

kjer je ustrezno, oceno pridobljenega znanja;

(e)

evidence usposabljanja članov skupine izvajalcev;

(f)

evidence o ukrepih, sprejetih v primeru neskladja s strani upravitelja sistema za notranji nadzor, ki vključujejo:

(i)

člane, za katere veljajo ukrepi v primeru neskladja, vključno s tistimi, ki so bili začasno ali trajno umaknjeni ali je bilo od njih zahtevano, da upoštevajo novo obdobje preusmeritve;

(ii)

dokumentacijo o ugotovljenem neskladju;

(iii)

dokumentacijo o spremljanju ukrepov;

(g)

evidence o sledljivosti, vključno z informacijami o količinah in naslednjih dejavnostih, kjer je ustrezno:

(i)

nakup in razdelitev kmetijskih surovin, vključno z rastlinskim razmnoževalnim materialom, s strani skupine;

(ii)

pridelava, vključno s spravilom;

(iii)

skladiščenje;

(iv)

priprava;

(v)

dobava proizvodov od vsakega člana v skupni sistem trženja;

(vi)

dajanje proizvodov v promet s strani skupine izvajalcev;

(h)

pisne sporazume in pogodbe med skupino izvajalcev dejavnosti in podizvajalci, vključno z informacijami o naravi podizvajalskih dejavnosti;

(i)

imenovanje vodje sistema za notranji nadzor;

(j)

imenovanje inšpektorjev sistema za notranji nadzor in seznam inšpektorjev sistema za notranji nadzor.

Upravitelj sistema za notranji nadzor posodobi seznam članov iz točke (a) prvega odstavka po vsaki spremembi elementov iz točk (a)(i) do (viii) in se navede, ali je kdo od članov začasno ali trajno umaknjen zaradi ukrepov v primeru neskladja, ki so posledica notranjih inšpekcijskih pregledov ali uradnega nadzora.

Člen 6

Uradna obvestila upravitelja sistema za notranji nadzor

Upravitelj sistema za notranji nadzor pristojni organ ali, kjer je ustrezno, nadzorni organ ali izvajalca nadzora nemudoma uradno obvesti o naslednjem:

(a)

vsakem sumu na večje in kritično neskladje;

(b)

vsakem začasnem ali trajnem umiku člana, pridelovalne enote ali prostorov, vključno z nakupovalnimi in zbirnimi centri, iz skupine;

(c)

vsaki prepovedi dajanja proizvoda v promet kot ekološkega proizvoda ali iz preusmeritve, vključno z imenom zadevnega člana ali članov, ustreznimi količinami in identifikacijo partije.

Člen 7

Minimalni deleži nadzora in vzorčenja

Za uradni nadzor iz člena 38(4) Uredbe (EU) 2018/848, ki ga izvaja vsak pristojni organ ali, kjer je ustrezno, nadzorni organ ali izvajalec nadzora v skladu s tveganjem neskladja, se uporabljajo naslednja pravila o minimalnih deležih:

(a)

vsako leto se brez predhodnega obvestila izvede najmanj 10 % vseh uradnih nadzorov nad izvajalci dejavnosti ali skupinami izvajalcev dejavnosti;

(b)

vsako leto se poleg nadzora iz člena 38(3) Uredbe (EU) 2018/848 izvede najmanj 10 % dodatnega nadzora;

(c)

vsako leto se pri najmanj 5 % izvajalcev dejavnosti, z izjemo izvajalcev dejavnosti, oproščenih v skladu s členom 34(2) in členom 35(8) Uredbe (EU) 2018/848, opravi vzorčenje v skladu s členom 14(h) Uredbe (EU) 2017/625;

(d)

vsako leto se pri najmanj 2 % članov vsake skupine izvajalcev dejavnosti opravi vzorčenje v skladu s členom 14(h) Uredbe (EU) 2017/625;

(e)

vsako leto se ponovni inšpekcijski pregled izvede pri najmanj 5 % izvajalcev dejavnosti, ki so člani skupine izvajalcev dejavnosti, vendar ne manj kot pri 10 članih. Kadar ima skupina izvajalcev 10 članov ali manj, se pri vseh članih izvede nadzor v zvezi s preverjanjem skladnosti iz člena 38(3) Uredbe (EU) 2018/848.

Člen 8

Ukrepi v primeru ugotovljenega neskladja

Pristojni organi lahko za pripravo nacionalnega kataloga ukrepov iz člena 41(4) Uredbe (EU) 2018/848 uporabijo enotne ureditve iz Priloge I k tej uredbi.

Navedeni nacionalni katalog ukrepov zajema vsaj:

(a)

seznam neskladij s sklicevanjem na posebna pravila iz Uredbe (EU) 2018/848 ali delegiranega ali izvedbenega akta, sprejetega v skladu z navedeno uredbo;

(b)

razvrstitev neskladij v tri kategorije, manjša, večja in kritična, pri čemer se upoštevajo vsaj naslednja merila:

(i)

uporaba previdnostnih ukrepov iz člena 28(1) Uredbe (EU) 2018/848 in lasten nadzor iz člena 9(1)(d) Uredbe (EU) 2017/625;

(ii)

vpliv na neoporečnost statusa ekoloških proizvodov ali proizvodov iz preusmeritve;

(iii)

zmožnost sistema sledljivosti, da zadevni proizvod ali proizvode locira v dobavni verigi;

(iv)

odgovor na prejšnje zahteve s strani pristojnega organa ali, kjer je ustrezno, nadzornega organa ali izvajalca nadzora;

(c)

ukrepe, ki ustrezajo različnim kategorijam neskladij.

Člen 9

Izmenjava informacij

1.   Za namene člena 43(1) Uredbe (EU) 2018/848 pristojni organi uporabljajo informacijski sistem za ekološko kmetovanje (OFIS) in predloge iz Priloge II k tej uredbi za izmenjavo informacij s Komisijo in drugimi državami članicami v skladu z naslednjimi pravili:

(a)

država članica (država članica, ki pošlje uradno obvestilo) obvesti Komisijo in zadevno državo članico ali države članice (država članica ali države članice, ki prejmejo uradno obvestilo) vsaj v naslednjih primerih:

(i)

kadar domnevno ali ugotovljeno neskladje vpliva na neoporečnost ekoloških proizvodov ali proizvodov iz preusmeritve, ki prihajajo iz druge države članice;

(ii)

kadar domnevno ali ugotovljeno neskladje vpliva na neoporečnost ekoloških proizvodov ali proizvodov iz preusmeritve, ki so uvoženi iz tretje države v skladu s členom 45(1) ali členom 57 Uredbe (EU) 2018/848;

(iii)

kadar domnevno ali ugotovljeno neskladje vpliva na neoporečnost ekoloških proizvodov ali proizvodov iz preusmeritve, ki prihajajo iz države članice, ki pošlje uradno obvestilo, saj bi to lahko vplivalo na eno ali več držav članic, ki prejmejo uradno obvestilo (opozorilno uradno obvestilo);

(b)

v primerih iz točk (a)(i) in (ii) država članica ali države članice, ki prejmejo uradno obvestilo, odgovorijo v 30 koledarskih dneh od datuma prejema uradnega obvestila in obvestijo o sprejetih ukrepih, vključno z rezultati uradne preiskave, ter zagotovijo vse druge informacije, ki so na voljo in/ali jih zahteva država članica, ki pošlje uradno obvestilo;

(c)

država članica, ki pošlje uradno obvestilo, lahko od države članice ali držav članic, ki prejmejo uradno obvestilo, zahteva vse potrebne dodatne informacije;

(d)

država članica, ki pošlje uradno obvestilo, čim prej opravi potrebne vnose in posodobitve v OFIS, vključno s posodobitvami v zvezi z rezultati lastnih uradnih preiskav;

(e)

v primeru iz točke (a)(ii) in ob prejemu uradnega obvestila države članice Komisija obvesti pristojni organ ali po potrebi nadzorni organ ali izvajalca nadzora tretje države.

2.   Nadzorni organ ali izvajalec nadzora poleg obveznosti obveščanja iz člena 32(b) Uredbe (EU) 2017/625 nemudoma obvesti pristojni organ, ki mu je podelil ali nanj prenesel nekatere naloge uradnega nadzora ali nekatere naloge v zvezi z drugimi uradnimi dejavnostmi v skladu s členom 4(3) in členom 28(1) ali členom 31 navedene uredbe, o vsakem sumu ali ugotovljenem neskladju, ki vpliva na neoporečnost ekoloških proizvodov ali proizvodov iz preusmeritve. Zagotovi tudi vse druge informacije, ki jih zahteva navedeni pristojni organ.

3.   Kadar nadzor izvajalcev dejavnosti ali skupin izvajalcev dejavnosti in/ali njihovih podizvajalcev izvedejo različni nadzorni organi ali izvajalci nadzora, navedeni nadzorni organi in izvajalci nadzora za namene člena 43(3) Uredbe (EU) 2018/848 izmenjajo ustrezne informacije o dejavnostih pod njihovim nadzorom.

4.   Kadar izvajalci dejavnosti ali skupine izvajalcev dejavnosti in/ali njihovi podizvajalci zamenjajo svoj nadzorni organ ali izvajalca nadzora, ti izvajalci in/ali zadevni nadzorni organ ali izvajalec nadzora za namene člena 43(3) Uredbe (EU) 2018/848 o navedeni spremembi nemudoma obvestijo pristojni organ.

Novi nadzorni organ ali izvajalec nadzora od prejšnjega nadzornega organa ali izvajalca nadzora zahteva dokumentacijo o nadzoru zadevnega izvajalca dejavnosti ali skupine izvajalcev dejavnosti. Prejšnji nadzorni organ ali izvajalec nadzora novemu nadzornemu organu ali izvajalcu nadzora nemudoma izroči dokumentacijo o nadzoru nad zadevnim izvajalcem dejavnosti ali skupino izvajalcev dejavnosti, vključno s pisnimi evidencami iz člena 38(6) Uredbe (EU) 2018/848, statusom certificiranja, seznamom neskladij in ustreznimi ukrepi, ki jih je sprejel prejšnji nadzorni organ ali izvajalec nadzora.

Novi nadzorni organ ali izvajalec nadzora zagotovi, da je izvajalec dejavnosti popravil ali bo popravil neskladja v evidencah prejšnjega nadzornega organa ali izvajalca nadzora.

5.   Kadar se pri izvajalcih dejavnosti ali skupinah izvajalcev dejavnosti opravita preverjanje sledljivosti in preverjanje masne bilance, nadzorni organi in izvajalci nadzora za namene člena 43(3) Uredbe (EU) 2018/848 izmenjajo ustrezne informacije, ki omogočajo dokončanje teh preverjanj.

6.   Pristojni organi sprejmejo ustrezne ukrepe in vzpostavijo dokumentirane postopke, s čimer omogočijo izmenjavo informacij med njimi ter nadzornimi organi in/ali izvajalci nadzora, ki so jim podelili ali nanje prenesli nekatere naloge uradnega nadzora ali nekatere naloge v zvezi z drugimi uradnimi dejavnostmi, ter med navedenimi nadzornimi organi in/ali izvajalci nadzora.

Člen 10

Prehodne določbe

1.   Skupine izvajalcev dejavnosti v tretjih državah, ki delujejo v skladu z uredbami (ES) št. 834/2007, (ES) št. 889/2008 in (ES) št. 1235/2008 pred datumom začetka uporabe te uredbe ter za katere so potrebne pomembne upravne, pravne in strukturne spremembe glede največje velikosti skupine izvajalcev dejavnosti iz drugega odstavka člena 4 te uredbe, navedeno določbo izpolnjujejo najpozneje od 1. januarja 2025.

2.   Nacionalni katalog ukrepov, pripravljen v skladu s členom 8, se uporablja najpozneje od 1. januarja 2023.

Člen 11

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2022.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. februarja 2021

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 150, 14.6.2018, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 (UL L 189, 20.7.2007, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 889/2008 z dne 5. septembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (UL L 250, 18.9.2008, str. 1).

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 1235/2008 z dne 8. decembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav (UL L 334, 12.12.2008, str. 25).

(5)  Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (UL L 95, 7.4.2017, str. 1).


PRILOGA I

Enotna ureditev za pripravo in uporabo nacionalnega kataloga ukrepov iz člena 8

1.   

Pristojni organi lahko primere neskladij razvrstijo kot manjša, večja ali kritična po merilih za razvrstitev iz člena 8, kadar velja eden ali več naslednjih primerov:

(a)

neskladje je manjše, ko:

(i)

so previdnostni ukrepi sorazmerni in ustrezni, nadzor, ki ga je vzpostavil izvajalec dejavnosti, pa je učinkovit;

(ii)

neskladje ne vpliva na neoporečnost ekološkega proizvoda ali proizvoda iz preusmeritve;

(iii)

sistem sledljivosti lahko izsledi zadevni(-e) proizvod(-e) v dobavni verigi in mogoča je prepoved dajanja v promet proizvodov s sklicevanjem na ekološko pridelavo;

(b)

neskladje je večje, ko:

(i)

previdnostni ukrepi niso sorazmerni in ustrezni, nadzor, ki ga je vzpostavil izvajalec dejavnosti, pa ni učinkovit;

(ii)

neskladje vpliva na neoporečnost ekološkega proizvoda ali proizvoda iz preusmeritve;

(iii)

izvajalec dejavnosti ni pravočasno odpravil manjšega neskladja;

(iv)

sistem sledljivosti lahko izsledi zadevni(-e) proizvod(-e) v dobavni verigi in mogoča je prepoved dajanja v promet proizvodov s sklicevanjem na ekološko pridelavo;

(c)

neskladje je kritično, ko:

(i)

previdnostni ukrepi niso sorazmerni in ustrezni, nadzor, ki ga je vzpostavil izvajalec dejavnosti, pa ni učinkovit;

(ii)

neskladje vpliva na neoporečnost ekološkega proizvoda ali proizvoda iz preusmeritve;

(iii)

izvajalec dejavnosti ne odpravi večjih neskladij ali večkrat zapored ne odpravi neskladij iz drugih kategorij neskladij;

(iv)

v sistemu sledljivosti ni informacij o izsleditvi zadevnega(-ih) proizvoda(-ov) v dobavni verigi in prepoved dajanja v promet proizvodov s sklicevanjem na ekološko pridelavo ni mogoča.

2.   

Ukrepi

Pristojni organi ali po potrebi nadzorni organi ali izvajalci nadzora lahko za navedene kategorije neskladij sorazmerno uporabijo enega ali več naslednjih ukrepov:

Kategorija neskladja

Ukrep

Manjše

Izvajalec dejavnosti predloži akcijski načrt v roku, določenem za odpravo neskladja

Večje

Pri označevanju in oglaševanju celotne zadevne partije ali serije (zadevnih kmetijskih rastlin ali živali) v skladu s členom 42(1) Uredbe (EU) 2018/848 ni sklicevanja na ekološko pridelavo

Zahteva se novo obdobje preusmeritve

Omejitev področja uporabe certifikata

Izboljšanje izvajanja previdnostnih ukrepov in nadzora, ki ga je izvajalec dejavnosti vzpostavil za zagotovitev skladnosti

Kritično

Pri označevanju in oglaševanju celotne zadevne partije ali serije (zadevnih kmetijskih rastlin ali živali) v skladu s členom 42(1) Uredbe (EU) 2018/848 ni sklicevanja na ekološko pridelavo

Prepoved trženja proizvodov, ki se sklicujejo na ekološko pridelavo, za določeno obdobje v skladu s členom 42(2) Uredbe (EU) 2018/848

Zahteva se novo obdobje preusmeritve

Omejitev področja uporabe certifikata

Začasen preklic certifikata

Odvzem certifikata


PRILOGA II

Predloge OFIS iz člena 9

1.

Predloga za standardno uradno obvestilo o sumu na neskladje ali potrjenem neskladju

*Prvi jezik:

Drugi jezik:

A.

Država članica, ki pošlje uradno obvestilo

1)

Država:

2)

Pristojni organ – kontaktni podatki:

*3)

Datum uradnega obvestila (DD/MM/LLLL):

*4)

Sklic:

B.

Država(-e) članica(-e), ki prejme(-jo) uradno obvestilo

*1)

Država(-e):

2)

Pristojni organ(-i) – kontaktni podatki:

C.

Proizvod

*1)

Kategorija proizvoda:

*2)

Ime proizvoda/podjetja:

*3)

Država porekla:

4)

Opis proizvoda (velikost in oblika embalaže itd.) – priložite fotokopijo ali skenirano kopijo žiga ali etikete:

5)

Identifikacija partije (npr. številka partije, številka dobavnice, datum dobave itd.):

6)

Drugi podatki:

D.

Sledljivost

Podrobno opišite celotno dobavno verigo:

1)

Proizvajalec – kontaktni podatki – pristojni organ ali po potrebi nadzorni organ ali izvajalec nadzora:

2)

Predelovalec/prodajalec v državi porekla – kontaktni podatki – pristojni organ ali po potrebi nadzorni organ ali izvajalec nadzora:

3)

Uvoznik v državi, ki pošlje uradno obvestilo – kontaktni podatki – pristojni organ ali po potrebi nadzorni organ ali izvajalec nadzora:

4)

Trgovec na debelo – kontaktni podatki – pristojni organ ali po potrebi nadzorni organ ali izvajalec nadzora:

5)

Trgovec na drobno ali drug izvajalec dejavnosti v državi, ki pošlje uradno obvestilo, kjer je bilo ugotovljeno neskladje – kontaktni podatki – pristojni organ ali po potrebi nadzorni organ ali izvajalec nadzora:

Organ(-i):

Drugi akterji:

E.

Neskladje, sum na neskladje, druge težave

*1)

Vrsta neskladja / suma na neskladje / druge težave:

Kakšno neskladje / sum na neskladje / druga težava je bila ugotovljena?

*V kakšnem smislu pomeni neskladje / sum na neskladje / drugo težavo glede na Uredbo (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta (1)?

2)

Kontekst ugotovljenega neskladja / suma na neskladje / druge težave – priložite kopijo računa ali druga dokazila:

Datum ugotovljenega neskladja / suma na neskladje / druge težave (DD/MM/LLLL):

Kraj ugotovljenega neskladja / suma na neskladje / druge težave:

3)

Analiza vzorcev/testov (če obstajajo) – priložite kopijo poročila o analizi:

Datum vzorčenja/testiranja (DD/MM/LLLL):

Kraj vzorčenja/testiranja:

Datum analize – poročilo (DD/MM/LLLL):

Podrobnosti (ime laboratorija, uporabljene metode, rezultati):

Ime najdenih snovi:

Raven ugotovljenih ostankov:

Ali raven presega mejno vrednost, ki je na splošno dovoljena za hrano (ali krmo)?

Ali je prekoračena raven za označevanje vsebine GSO?

F.

Vpliv na trg

1)

Ali je bil proizvod umaknjen s trga, blokiran ali tržen?

2)

Kateri akterji so bili že obveščeni?

3)

Ali to zadeva druge države članice? Če da, katere:

G.

Sprejeti ukrepi

1)

Ali so bili sprejeti prostovoljni ukrepi (v zvezi s proizvodom / izvajalcem dejavnosti / trgom)?

2)

Ali so bili sprejeti obvezni ukrepi?

3)

Kakšen je obseg ukrepov (nacionalni, regionalni, izvoz itd.)?

4)

Datum začetka veljavnosti (DD/MM/LLLL):

5)

Trajanje (v mesecih):

6)

Upravičenost / pravna podlaga ukrepov:

7)

Kateri pristojni organ ali po potrebi nadzorni organ ali izvajalec nadzora je sprejel ukrepe?

H.

Drugi podatki / ocena

I.

Priloge

Fotokopija ali skenirana kopija dokumentacije o proizvodu (žig, etiketa itd.). Kopija računa, dokumentarne evidence ali prevoznega dokazila ali listine ali dobavnice. Poročilo o analizi in/ali drugi ustrezni dokumenti.

2.

Predloga za standardni odgovor na standardno uradno obvestilo o sumu na neskladje ali potrjenem neskladju

*Prvi jezik:

Drugi jezik:

Različica odgovora:

A.

Država članica, ki prejme uradno obvestilo

1)

Država:

2)

Pristojni organ – kontaktni podatki:

*3)

Datum (DD/MM/LLLL):

*4)

Sklic:

B.

Uradno obvestilo

1)

Država:

2)

Pristojni organ – kontaktni podatki:

*3)

Datum uradnega obvestila (DD/MM/LLLL):

*4)

Sklic uradnega obvestila (isti kot v točki A.4 uradnega obvestila):

*5)

Proizvod:

6)

Neskladje / sum na neskladje / druga težava:

C.

Preiskava

(1)

Kateri pristojni organ(-i) ali po potrebi nadzorni organ(-i) in/ali izvajalec(-i) nadzora je pristojen za preiskavo?

2)

Opišite sodelovanje med različnimi izvajalci dejavnosti in pristojnim(-i) organom(-i) ali po potrebi nadzornim(-i) organom(-i) in/ali izvajalcem(-i) nadzora v različnih vključenih državah (če obstajajo):

3)

Katere preiskovalne metode/postopki so bili uporabljeni?

Ali je bil na primer za zadevne izvajalce dejavnosti uveden poseben nadzor?

Ali so bili vzorci odvzeti in analizirani?

4)

Kakšen je rezultat preiskave?

Kakšni so rezultati inšpekcijskih pregledov / analiz (če obstajajo)?

Ali je bil odpravljen vir neskladja / suma na neskladje / druge težave?

Kako ocenjujete resnost neskladja / suma na neskladje / druge težave?

5)

Ali sta bila vir kontaminacije / neskladja / suma na neskladje / druge težave in odgovornost akterjev jasno opredeljena?

Ali so bili opredeljeni izvajalci dejavnosti v zadnjih treh letih vpleteni v primere drugih neskladij / sumov na neskladje / druge težave?

D.

Ukrepi in kazni

*1)

Kateri preventivni in popravljalni ukrepi so bili sprejeti (npr. v zvezi z distribucijo/trženjem proizvoda na trgu Unije in trgih tretjih držav)?

2)

Kateri ukrepi so bili sprejeti za zadevne izvajalce dejavnosti in/ali proizvode v primeru neskladja / suma na neskladje / druge težave? (2)

*Način ukrepanja (v pisni obliki, opozorilo itd.):

Ali je bil certifikat proizvajalca/predelovalca omejen, začasno preklican ali odvzet?

Datum začetka veljavnosti ukrepov (če obstajajo) (DD/MM/LLLL):

Trajanje ukrepov (če obstajajo) (v mesecih):

Pristojni organ ali po potrebi nadzorni organ in/ali izvajalec nadzora, ki je sprejel in uporabil ukrepe (če obstajajo):

3)

Ali so načrtovani dodatni inšpekcijski pregledi pri zadevnih izvajalcih dejavnosti?

4)

Katere druge ukrepe načrtuje pristojni organ ali po potrebi nadzorni organ ali izvajalec nadzora, da bi preprečil nove podobne primere?

E.

Drugi podatki:

F.

Priloge:

3.

Predloga za opozorilno uradno obvestilo

1.

Vir in status opozorila

Država opozorila:

Pristojni organ:

2.

Opozorjena(-e) država(-e)

Država

Pristojni organ

Koordinator

Področje uporabe

3.

Neskladje, goljufija, druga težava in sum nanje (v nadaljnjem besedilu: neskladnost)

Naslov:

Opis:

Kako ocenjujete resnost neskladnosti?

Kateri akterji so bili že obveščeni?

Kontekst ugotavljanja

Datum:

Kraj:

Oseba/organ, ki ugotavlja neskladnost:

Zadevna zakonodaja Unije (sklic(-i)):

4.

Sledljivost proizvoda

Opis

Ime:

Trgovsko ime / ime podjetja:

Drugi vidiki:

Pošiljka

Številka pošiljke/partije/dobavnice:

Država porekla:

Skupna neto/bruto teža, prostornina:

Drugi podatki:

Dobavna veriga – opis izvajalcev dejavnosti (ime – vrsta – kontaktni podatki – izvajalec nadzora / nadzorni organ (s kontaktnimi podatki))

5.

Sprejeti ukrepi

0.

Brez ukrepov (pojasnite, zakaj)

1.

Prepoved dajanja proizvoda v promet (podlaga – datum – količine)

2.

Znižanje statusa proizvoda v konvencionalnega (podlaga – datum – količine – od/do)

3.

Začasen preklic certifikata izvajalca dejavnosti (od/do – področje uporabe)

4.

Odvzem certifikata izvajalca dejavnosti (od)

5.

Drugi ukrepi (opišite)

6.

Drugi podatki

7.

Datoteke

4.

Predloga za standardno mednarodno uradno obvestilo o sumu na neskladje ali potrjenem neskladju

Država, ki pošlje uradno obvestilo:

Država:

Podrobnosti o akterju, ki prejme uradno obvestilo:

Vrsta akterja, ki prejme uradno obvestilo:

Šifra akterja:

Različica akterja:

Ime:

Ulica:

Poštna številka:

Kraj:

Telefon:

E-naslov:

Telefaks:

Povezava na spletno stran:

URL:

Opombe:

A.

Proizvod

*1)

Država porekla:

*2)

Kategorija proizvoda:

*3)

Ime proizvoda/podjetja:

4)

Opis proizvoda (velikost in oblika embalaže itd.) – priložite fotokopijo ali skenirano kopijo žiga ali etikete:

5)

Identifikacija partije (npr. številka partije, številka dobavnice, datum dobave itd.):

6)

Drugi podatki:

B.

Sledljivost

Podrobno opišite celotno dobavno verigo:

1)

Proizvajalec – kontaktni podatki – nadzorni organ ali izvajalec nadzora:

2)

Predelovalec/prodajalec/izvoznik v državi porekla – kontaktni podatki – nadzorni organ ali izvajalec nadzora:

3)

Uvoznik v državi, ki pošlje uradno obvestilo – kontaktni podatki – nadzorni organ ali izvajalec nadzora:

4)

Trgovec na debelo – kontaktni podatki – nadzorni organ ali izvajalec nadzora:

5)

Trgovec na drobno ali drug izvajalec dejavnosti v državi, ki pošlje uradno obvestilo, kjer je bilo ugotovljeno neskladje – kontaktni podatki – nadzorni organ ali izvajalec nadzora:

Organ(-i):

Drugi akterji:

C.

Neskladje, sum na neskladje, druge težave

*1)

Vrsta neskladja / suma na neskladje / druge težave:

Kakšno neskladje / sum na neskladje / druga težava je bila ugotovljena?

*V kakšnem smislu pomeni neskladje / sum na neskladje / drugo težavo glede na Uredbo (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta (3)?

2)

Kontekst ugotovljenega neskladja / suma na neskladje / druge težave – priložite kopijo računa ali druga dokazila:

Datum ugotovljenega neskladja / suma na neskladje / druge težave (DD/MM/LLLL):

Kraj ugotovljenega neskladja / suma na neskladje / druge težave:

3)

Analiza vzorcev/testov (če obstajajo) – priložite kopijo poročila o analizi:

Datum vzorčenja/testiranja (DD/MM/LLLL):

Kraj vzorčenja/testiranja:

Datum analize – poročilo (DD/MM/LLLL):

Podrobnosti (ime laboratorija, uporabljene metode, rezultati):

Ime najdenih snovi:

Raven ugotovljenih ostankov:

Ali raven presega mejno vrednost, ki je na splošno dovoljena za hrano (ali krmo)?

Ali je prekoračena raven za označevanje vsebine GSO?

D.

Vpliv na trg

1)

Ali je bil proizvod umaknjen s trga, blokiran?

2)

Kateri akterji so bili že obveščeni?

3)

Ali to zadeva druge države članice? Če da, katere:

E.

Sprejeti ukrepi

1)

Ali so bili sprejeti prostovoljni ukrepi (v zvezi s proizvodom / izvajalcem dejavnosti / trgom)?

2)

Ali so bili sprejeti obvezni ukrepi?

3)

Kakšen je obseg ukrepov (nacionalni, regionalni, izvoz itd.)?

4)

Datum začetka veljavnosti (DD/MM/LLLL):

5)

Trajanje (v mesecih):

6)

Upravičenost / pravna podlaga ukrepov:

7)

Kateri nadzorni organ ali izvajalec nadzora je sprejel ukrepe?

F.

Drugi podatki / ocena

G.

Priloge

Fotokopija ali skenirana kopija dokumentacije o proizvodu (žig, etiketa itd.). Kopija računa, dokumentarne evidence ali prevoznega dokazila ali listine ali dobavnice. Poročilo o analizi in/ali drugi ustrezni dokumenti.

-----------

(*)

Obvezna polja.

(1)  Uredba (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (UL L 150, 14.6.2018, str. 1).

(2)  Ukrep v skladu s členom 29(1) in (2), členom 41(1) do (4) in členom 42 Uredbe (EU) 2018/848.

(3)  Uredba (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (UL L 150, 14.6.2018, str. 1).


Na vrh