EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0279

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/279 оd 22. veljače 2021. kojom se utvrđuju detaljna pravila za provedbu Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća o kontrolama i drugim mjerama kojima se osiguravaju sljedivost i sukladnost u ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda (Tekst značajan za EGP)

C/2021/939

SL L 62, 23.2.2021, p. 6–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/279/oj

23.2.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 62/6


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/279

оd 22. veljače 2021.

kojom se utvrđuju detaljna pravila za provedbu Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća o kontrolama i drugim mjerama kojima se osiguravaju sljedivost i sukladnost u ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 (1), a posebno njezin članak 28. stavak 3. točku (a), članak 29. stavak 8. točku (a), članak 30. stavak 8., članak 32. stavak 5., članak 36. stavak 4., članak 38. stavak 9., članak 41. stavak 5. i članak 43. stavak 7.,

budući da:

(1)

U poglavlju III. Uredbe (EU) 2018/848 utvrđuju se opća pravila proizvodnje za subjekte, uključujući mjere opreza za izbjegavanje prisutnosti neodobrenih proizvoda i tvari te mjere koje treba poduzeti u slučaju prisutnosti neodobrenih proizvoda ili tvari. Kako bi se osigurali usklađeni uvjeti za primjenu te uredbe, trebalo bi utvrditi neka dodatna pravila.

(2)

Uzimajući u obzir važnost mjera predostrožnosti koje subjekti moraju poduzeti kako bi se izbjegla prisutnost neodobrenih proizvoda i tvari iz članka 28. Uredbe (EU) 2018/848, primjereno je uspostaviti postupovne korake kojih se treba pridržavati i odrediti relevantne dokumente koje je potrebno dostaviti ako subjekti zbog prisutnosti neodobrenih proizvoda ili tvari posumnjaju da proizvod koji je namijenjen za upotrebu ili stavljanje na tržište kao ekološki ili kao proizvod iz prijelaznog razdoblja nije u skladu s Uredbom (EU) 2018/848.

(3)

Kako bi se u cijeloj Europskoj uniji osigurao usklađen pristup službenoj istrazi iz članka 29. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) 2018/848 u slučaju prisutnosti neodobrenih proizvoda ili tvari u ekološkim proizvodima ili proizvodima iz prijelaznog razdoblja, treba uspostaviti daljnja pravila o elementima koje je potrebno utvrditi tijekom istrage, očekivane rezultate istrage, kao i najmanje obveze izvještavanja.

(4)

U poglavlju IV. Uredbe (EU) 2018/848 utvrđene su posebne odredbe koje se odnose na označivanje ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja. Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za primjenu te uredbe, treba utvrditi neka dodatna pravila o mjestu i prikazu određenih navoda na oznaci.

(5)

U poglavlju V. Uredbe (EU) 2018/848 utvrđuju se pravila certificiranja subjekata i skupina subjekata. Kako bi se osigurali usklađeni uvjeti za primjenu te uredbe, trebalo bi utvrditi neka dodatna pravila certificiranja subjekata i skupina subjekata.

(6)

Radi učinkovitosti i pristupačnog operativnog troška sustava unutarnjih kontrola (ICS), primjereno je odrediti najveći broj članova u skupini subjekata. Očekuje se da će nakon utvrđivanja tog ograničenja ICS moći osigurati sukladnost svih članova skupine s Uredbom (EU) 2018/848 provedbom unutarnjih kontrola i potrebnom obukom. Isto tako, nadležno tijelo ili, prema potrebi, kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova koje certificira skupinu može ponoviti inspekciju prihvatljivog broja članova. Ograničenje veličine dodatno će zajamčiti ažuriranje popisa članova, brzu i redovitu razmjenu informacija s kontrolnim tijelima ili kontrolnim ustanovama te provedbu odgovarajućih mjera. Međutim, pri određivanju najvećeg broja članova u skupini subjekata u obzir bi trebalo uzeti činjenicu da subjekti trebaju moći stvarati dostatne resurse za uvođenje učinkovitog ICS-a s kvalificiranim osobljem.

(7)

Radi dokazivanja sukladnosti i razmjene informacija i znanja trebalo bi utvrditi popis dokumenata i evidencije koje skupina subjekata mora voditi u svrhu ICS-a.

(8)

ICS bi trebao biti osnova za certifikaciju skupine subjekata. Stoga bi rukovoditelji ICS-a trebali biti dužni obavještavati nadležno tijelo ili, prema potrebi, kontrolno tijelo ili kontrolnu ustanovu koji izdaju certifikat o najvažnijim pitanjima, kao što su sumnja na nesukladnost, suspenzije ili povlačenja članova i svaka zabrana stavljanja proizvoda na tržište kao ekoloških proizvoda ili kao proizvoda iz prijelaznog razdoblja.

(9)

U poglavlju VI. Uredbe (EU) 2018/848 utvrđena su pravila za službene kontrole i druge službene aktivnosti. Kako bi se osigurali usklađeni uvjeti za primjenu te uredbe, trebalo bi utvrditi neka dodatna pravila.

(10)

Kako bi se osigurao kontinuitet postojećih nacionalnih sustava kontrole u državama članicama, potrebno je utvrditi najmanje postotke za službene kontrole i uzorkovanje.

(11)

S ciljem uklanjanja znatnog nerazmjera aktualne primjene nacionalnih kataloga mjera u državama članicama, trebalo bi utvrditi zajednički obrazac kataloga mjera te predvidjeti daljnje smjernice o klasifikaciji nesukladnosti i odgovarajućih mjera.

(12)

Države članice trebale bi s Komisijom izravno i što učinkovitije razmjenjivati informacije o svakoj sumnji na nesukladnost ili svakoj utvrđenoj nesukladnosti koja utječe na integritet ekoloških proizvoda ili proizvoda iz prijelaznog razdoblja, prije svega kako bi se svim predmetnim nadležnim tijelima omogućila provedba istraga i potrebnih mjera iz članka 29. stavaka 1. i 2., članka 41. stavaka 1., 2. i 3. te članka 42. Uredbe (EU) 2018/848. Isto tako, primjereno je utvrditi detalje i postupke razmjene informacija, uključujući funkcionalnosti Informacijskog sustava za ekološku poljoprivredu. U tom bi kontekstu ovom Uredbom trebalo objasniti da bi u slučaju sumnje na nesukladnost ili utvrđene nesukladnosti koja utječe na integritet ekoloških proizvoda ili proizvoda iz prijelaznog razdoblja koje otkriju kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova takve informacije bez odgode trebalo proslijediti njihovim nadležnim tijelima. Konačno, u ovoj bi Uredbi trebalo navesti koje bi informacije kontrolna tijela i kontrolne ustanove trebali razmijeniti barem s drugim kontrolnim tijelima i kontrolnim ustanovama te njihovim nadležnim tijelima, te utvrditi obvezu nadležnih tijela da provode odgovarajuće mjere i uspostaviti dokumentirane postupke kako bi se omogućila takva razmjena informacija na njihovu području.

(13)

Skupine subjekata u trećim zemljama koje djeluju u skladu s Uredbom (EZ) br. 834/2007 (2) i Uredbama Komisije (EZ) br. 889/2008 (3) i (EZ) br. 1235/2008 (4) mogu imati znatno veći broj članova od najvećeg broja članova u skupini koji se utvrđuje ovom Uredbom. Uspostavljanje novih skupina subjekata u skladu s ovim zahtjevom može podrazumijevati opsežne prilagodbe kako bi se osnovao odgovarajući pravni subjekt, ICS i potrebni elementi za certifikaciju koju provodi kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova. Stoga bi tim skupinama subjekata trebalo omogućiti prijelazno razdoblje u trajanju od najviše tri godine počevši od 1. siječnja 2022. kako bi im se omogućilo da provedu neophodne prilagodbe radi usklađenja s novim najvećim brojem članova u skupini subjekata.

(14)

Zahtjev koji se odnosi na nacionalni katalog mjera može podrazumijevati promjenu postojećih nacionalnih kataloga mjera koje su dosad razvile države članice u skladu s uredbama (EZ) br. 834/2007 i (EZ) br. 889/2008. Stoga bi svim državama članicama trebalo omogućiti prijelazno razdoblje u pogledu postojećih nacionalnih kataloga mjera u trajanju od najviše godinu dana počevši od 1. siječnja 2022. kako bi im se omogućilo da provedu neophodna poboljšanja ili zamijene svoje nacionalne kataloge mjera radi usklađivanja s novim zahtjevima.

(15)

Radi jasnoće i pravne sigurnosti ova bi se Uredba trebala primjenjivati od datuma početka primjene Uredbe (EU) 2018/848.

(16)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za ekološku proizvodnju.

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Postupovni koraci subjekta u slučaju sumnje na nesukladnost zbog prisutnosti neodobrenih proizvoda ili tvari

1.   Kako bi provjerio je li ta sumnja utemeljena prema članku 28. stavku 2. točki (b) Uredbe (EU) 2018/848, subjekt uzima u obzir sljedeće elemente:

(a)

ako se sumnja na nesukladnost odnosi na ulazni ekološki proizvod ili proizvod iz prijelaznog razdoblja, subjekt provjerava sljedeće:

i.

odgovaraju li informacije na oznaci ekološkog proizvoda ili ekološkog proizvoda iz prijelaznog razdoblja informacijama na priloženim dokumentima;

ii.

odnose li se informacije na dostavljenom certifikatu doista na kupljeni proizvod;

(b)

ako se sumnja da subjekt može kontrolirati uzrok prisutnosti neodobrenih proizvoda ili tvari, subjekt je dužan istražiti moguće uzroke prisutnosti neodobrenih proizvoda ili tvari.

2.   Ako subjekt obavijesti nadležno tijelo ili, prema potrebi, kontrolno tijelo ili kontrolnu ustanovu u skladu s člankom 28. stavkom 2. točkom (d) Uredbe (EU) 2018/848 o potkrijepljenoj sumnji ili ako se sumnja ne može otkloniti, subjekt je dužan dostaviti barem sljedeće, ako je dostupno i relevantno:

(a)

informacije i dokumente o dobavljaču (dostavnicu, račun, certifikat dobavljača, Potvrdu o inspekciji (COI));

(b)

informacije o sljedivosti proizvoda, s brojem serije, količinom zaliha i količinom prodanih proizvoda;

(c)

nalazi akreditiranog laboratorija, ako su relevantni i dostupni;

(d)

izvještaj o uzorkovanju s vremenom, mjestom i metodom uzimanja uzorka;

(e)

sve informacije o svim prethodnim sumnjama u pogledu konkretnog neautoriziranog proizvoda ili tvari;

(f)

sve druge relevantne dokumente važne za predmet.

Članak 2.

Metodologija službene istrage

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 38. stavak 2. Uredbe (EU) 2018/848, tijekom provedbe službene istrage iz članka 29. stavka 1. točke (a) te uredbe, nadležna tijela ili, prema potrebi, kontrolna tijela ili kontrolne ustanove utvrđuju najmanje sljedeće:

(a)

ime, broj serije, vlasništvo i fizičku lokaciju predmetnog ekološkog proizvoda ili proizvoda iz prijelaznog razdoblja;

(b)

stavljaju li se predmetni proizvodi i dalje na tržište kao ekološki proizvodi ili proizvod iz prijelaznog razdoblja i upotrebljavaju li se u ekološkoj proizvodnji;

(c)

vrstu, naziv, količinu i druge relevantne informacije sadašnjih neodobrenih proizvoda ili tvari;

(d)

u kojoj je fazi proizvodnje, pripreme, pohrane ili distribucije i gdje točno otkrivena prisutnost neodobrenih proizvoda ili tvari, posebno kad je riječ o biljnoj proizvodnji, te je li uzorak prikupljen prije ili poslije sakupljanja;

(e)

jesu li pogođeni drugi subjekti u lancu opskrbe;

(f)

rezultate prethodnih službenih istraga predmetnih ekoloških proizvoda ili proizvoda iz prijelaznog razdoblja te subjekata.

2.   Službena istraga provodi se uz pomoć odgovarajućih metoda i tehnika, uključujući one iz članka 14. i članka 137. stavka 3. Uredbe (EU) 2017/625 Europskog Parlamenta i Vijeća (5).

3.   Službena istraga donijet će zaključke najmanje o:

(a)

integritetu ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja;

(b)

izvoru i uzroku prisutnosti neodobrenih proizvoda ili tvari;

(c)

elementima iz članka 29. stavka 2. točaka (a), (b) i (c) Uredbe (EU) 2018/848.

4.   Nadležna tijela ili, prema potrebi, kontrolna tijela ili kontrolne ustanove izrađuju završni izvještaj za svaku službenu istragu. Završni izvještaj sadržava:

(a)

evidenciju o posebnim elementima koji se zahtijevaju u skladu s ovim člankom;

(b)

evidenciju o informacijama razmijenjenima s nadležnim tijelom, drugim kontrolnim tijelima i kontrolnim ustanovama te Komisijom u vezi s ovom službenom istragom.

Članak 3.

Uvjeti za upotrebu određenih oznaka

1.   Oznake za proizvode iz prijelaznog razdoblja biljnog podrijetla kako se navode u članku 30. stavku 3. Uredbe (EU) 2018/848 otiskuju se u:

(a)

boji, veličini i tipom slova koji se ne ističe više od prodajne oznake proizvoda, jednakom veličinom slova na cijeloj oznaci;

(b)

u istom je vidnom polju kao i brojčana oznaka kontrolnog tijela ili kontrolne ustanove iz članka 32. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) 2018/848.

2.   brojčana oznaka kontrolnog tijela ili kontrolne ustanove iz članka 32. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) 2018/848 nalazi se u istom vidnom polju kao i znak Europske unije za ekološku proizvodnju, ako se upotrebljava za označivanje.

3.   Naziv mjesta gdje su uzgojene poljoprivredne sirovine iz kojih se sastoji proizvod, kako se navodi u članku 32. stavku 2. točki (c) Uredbe (EU) 2018/848, nalazi se odmah ispod brojčane oznake iz stavka 2. ovog članka.

Članak 4.

Sastav i veličina skupine subjekata

Član skupine subjekata prijavljuje se samo u jednu skupinu subjekata za jedan proizvod, i kad se subjekt bavi drugim aktivnostima povezanima s tim proizvodom.

Skupina subjekata ima najviše 2 000 članova.

Članak 5.

Dokumenti i evidencija skupine subjekata

Skupina subjekata vodi sljedeću dokumentaciju i evidenciju u svrhe sustava unutarnjih kontrola (ICS):

(a)

popis članova skupine subjekata na temelju registracije svakog člana koji se sastoji od sljedećih elemenata za svakog člana skupine subjekata:

i.

ime i identifikacija (brojčana oznaka);

ii.

podaci za kontakt;

iii.

datum registracije;

iv.

ukupna površina zemljišta kojim član upravlja i je li ono dio ekološke jedinice, jedinice u prijelaznom razdoblju ili neekološke;

v.

informacije o svakoj proizvodnoj jedinici i/ili aktivnosti: veličina, lokacija, karta ako postoji, proizvod, datum početka prijelaznog razdoblja i procjene prinosa;

vi.

datum posljednje unutarnje istrage i ime inspektora u ICS-u;

vii.

datum posljednje službene kontrole koju je provelo nadležno tijelo ili, prema potrebi, kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova i ime inspektora;

viii.

datum i verzija popisa;

(b)

potpisani ugovori o članstvu između člana i skupine subjekata kao pravne osobe koji uključuju prava i odgovornosti člana;

(c)

izvještaji o unutarnjim inspekcijama koje su potpisali inspektor u ICS-u i član skupine subjekata nad kojim je provedena inspekcija koji sadržavaju najmanje sljedeće elemente:

i.

ime člana i lokaciju proizvodne jedinice ili prostora, uključujući centre za kupnju i sakupljanje u kojima se obavljaju djelatnosti u iz članka 36. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) 2018/848 koje su predmet inspekcije;

ii.

datum i sat početka i završetka unutarnje inspekcije;

iii.

nalaze inspekcije;

iv.

opseg/perimetar revizije;

v.

datum izdavanja izvještaja;

vi.

ime internog inspektora;

(d)

evidencija o obuci inspektora u ICS-u koja sadržava:

i.

datum obuke,

ii.

predmet obuke;

iii.

naziv voditelja obuke;

iv.

potpis sudionika obuke;

v.

prema potrebi, ocjenu stečenog znanja;

(e)

evidencija osposobljavanja članova skupine subjekata;

(f)

evidencija mjera koje je rukovoditelj ICS-a poduzeo u slučaju nesukladnosti koja sadržava:

i.

članove koji podliježu mjerama u slučaju nesukladnosti, uključujući suspendirane članove, članove koji su se povukli ili članove koji se moraju uskladiti s novim prijelaznim razdobljem;

ii.

dokumentaciju o utvrđenoj nesukladnosti;

iii.

dokumentaciju o praćenju mjera;

(g)

evidencija o sljedivosti, uključujući informacije o količinama i daljnjim aktivnostima, ako ih ima:

i.

kupnja i distribucija unosa gospodarstva, uključujući biljni reprodukcijski materijal, koje provodi skupina;

ii.

proizvodnja uključujući žetvu;

iii.

skladištenje;

iv.

priprema;

v.

isporuka proizvoda svakog člana u zajednički sustav stavljanja na tržište;

vi.

proizvodi koje na tržište stavlja skupina subjekata;

(h)

pisani sporazumi i ugovori između skupine subjekata i podugovaratelja, uključujući informacije o prirodi podugovorenih aktivnosti;

(i)

imenovanje rukovoditelja ICS-a;

(j)

imenovanje inspektora ICS-a te popis inspektora ICS-a.

Popis članova iz stavka 1. točke (a) ažurira rukovoditelj ICS-a nakon svake promjene elemenata navedenih u točki (a) podtočkama od i. do viii. i treba navesti je li koji član suspendiran ili povučen zbog mjera u slučaju nesukladnosti koja proizlazi iz unutarnjih inspekcija ili službenih kontrola.

Članak 6.

Obavijesti rukovoditelja ICS-a

Rukovoditelja ICS-a nadležnom tijelu ili, prema potrebi, kontrolnom tijelu ili kontrolnoj ustanovi odmah dostavlja sljedeće informacije o:

(a)

svakoj sumnji na veliku i kritičnu nesukladnost;

(b)

svakoj suspenziji ili povlačenju člana ili proizvodne jedinice ili prostora, uključujući centre za kupnju i sakupljanje, iz skupine;

(c)

svakoj zabrani stavljanja na tržište proizvoda kao ekološkog proizvoda ili proizvoda iz prijelaznog razdoblja, uključujući naziv predmetnog člana ili članova, relevantne količine i informacije o seriji.

Članak 7.

Najmanji postoci kontrola i uzorkovanja

Sljedeća pravila o najmanjim postocima primjenjuju se na službene kontrole iz članka 38. stavka 4. Uredbe (EU) 2018/848 koje treba provoditi svako nadležno tijelo ili prema potrebi, kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova u skladu s rizikom od nesukladnosti:

(a)

svake godine provodi se najmanje 10 % svih službenih kontrola subjekata ili skupina subjekata bez prethodne obavijesti;

(b)

svake godine provodi se najmanje 10 % dodatnih kontrola uz kontrole iz članka 38. stavka 3. Uredbe (EU) 2018/848;

(c)

svake godine najmanje 5 % od broja subjekata, osim subjekata izuzetih u skladu s člankom 34. stavkom 2. i člankom 35. stavkom 8. Uredbe (EU) 2018/848, podliježe uzorkovanju u skladu s člankom 14. točkom (h) Uredbe (EU) 2017/625;

(d)

najmanje 2 % članova svake skupine subjekata svake godine podliježe uzorkovanju u skladu s člankom 14. stavkom (h) Uredbe (EU) 2017/625;

(e)

svake se godine provodi kontrola najmanje 5 % subjekata koji su članovi skupine subjekata, odnosno najmanje 10 članova. Ako skupina subjekata ima do 10 članova, provodi se kontrola svih članova u vezi s provjerom sukladnosti iz članka 38. stavka 3. Uredbe (EU) 2018/848.

Članak 8.

Mjere u slučaju utvrđene nesukladnosti

Nadležna tijela mogu iskoristiti jedinstvene sporazume utvrđene u Prilogu I. ove Uredbe za izradu nacionalnog kataloga mjera kako se navodi u članku 41. stavku 4. Uredbe (EU) 2018/848.

Nacionalni katalog mjera obuhvaća najmanje:

(a)

popis nesukladnosti s upućivanjem na posebna pravila iz Uredbe (EU) 2018/848 ili delegiranog ili provedbenog akta donesenog u skladu s tom uredbom;

(b)

klasifikaciju nesukladnosti koja uključuje tri kategorije: manje, velike i kritične nesukladnosti, uzimajući u obzir najmanje sljedeće kriterije:

i.

primjenu mjera predostrožnosti iz članka 28. stavka 1 Uredbe (EU) 2018/848 i vlastitih kontrola iz članka 9. stavka 1 točke (d) Uredbe (EU) 2017/625;

ii.

utjecaj na integritet statusa ekoloških proizvoda ili proizvoda iz prijelaznog razdoblja;

iii.

sposobnost sustava sljedivosti da u lancu opskrbe pronađe proizvode na koje nesukladnost utječe;

iv.

odgovor na zahtjeve nadležnog tijela ili, prema potrebi, kontrolnog tijela ili kontrolne ustanove;

(c)

mjere koje odgovaraju različitim kategorijama nesukladnosti.

Članak 9.

Razmjena informacija

1.   U svrhu članka 43. stavka 1. Uredbe (EU) 2018/848, nadležna tijela koriste Informacijski sustav za ekološku poljoprivredu (OFIS) i obrasce utvrđene u Prilogu II. ovoj Uredbi za razmjenu informacija s Komisijom i drugim državama članicama u skladu sa sljedećim pravilima:

(a)

država članica (država članica koja je uputila obavijest) obavješćuje Komisiju i relevantnu državu članicu ili države članice (država članica ili države članice primateljice obavijesti) najmanje u sljedećim situacijama:

i.

ako sumnja na nesukladnost ili utvrđena nesukladnost utječe na integritet ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja koji dolaze iz druge države članice;

ii.

ako sumnja na nesukladnost ili utvrđena nesukladnost utječe na integritet ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja koji se uvoze iz treće zemlje u skladu s člankom 45. stavkom 1. ili člankom 57. Uredbe (EU) 2018/848;

iii.

ako sumnja na nesukladnost ili utvrđena nesukladnost utječe na integritet ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja koji dolaze iz države članice koja je uputila obavijest, s obzirom na to da bi ona mogla utjecati na jednu ili više država članica primateljica obavijesti (obavijest o upozorenju);

(b)

u situacijama iz točke (a) podtočaka i. i ii. država članica primateljica obavijesti odgovara u roku od 30 kalendarskih dana od datuma primitka obavijesti i obavještava o poduzetim radnjama i mjerama, uključujući o rezultatima službene istrage, te dostavlja sve druge dostupne informacije i/ili informacije koje je zatražila država članica koja je uputila obavijest;

(c)

država članica koja je uputila obavijest može od države članice ili država članica primateljica obavijesti zatražiti sve potrebne dodatne informacije;

(d)

država članica koja je uputila obavijest što prije dodaje unose i ažuriranja u OFIS, uključujući ažuriranja koja se odnose na rezultate vlastitih službenih istraga.

(e)

u slučaju iz točke (a) podtočke ii. i kada država članica obavijesti Komisiju, Komisija je dužna obavijestiti nadležno tijelo, odnosno kontrolno tijelo ili kontrolnu ustanovu treće zemlje.

2.   Uz obvezu slanja obavijesti iz članka 32. stavka (b) Uredbe (EU) 2017/625, kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova bez odgode obavještavaju nadležno tijelo koje im je dodijelilo ili delegiralo određene zadaće službene kontrole ili određene zadaće u vezi s drugim službenim aktivnostima u skladu s člankom 4. stavkom 3. i člankom 28. stavkom 1. ili člankom 31. te uredbe o svim sumnjama na nesukladnost ili utvrđenim nesukladnostima koje utječu na integritet ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja. Dostavlja i sve druge informacije koje to nadležno tijelo zatraži.

3.   U svrhu članka 43. stavka 3. Uredbe (EU) 2018/848, ako kontrolu subjekata ili skupine subjekata i/ili njihovih podugovaratelja provode različita kontrolna tijela ili kontrolne ustanove, ta kontrolna tijela ili kontrolne ustanove razmjenjuju relevantne informacije o aktivnostima koje kontroliraju.

4.   U svrhu članka 43. stavka 3. Uredbe (EU) 2018/848, ako subjekti ili skupine subjekata i/ili njihovi podugovaratelji promijene kontrolno tijelo ili kontrolnu ustanovu, ti subjekti i/ili kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova dužni su bez odgode obavijestiti nadležno tijelo o toj promjeni.

Novo kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova dužno je od prethodnog kontrolnog tijela ili kontrolne ustanove zahtijevati dokumentaciju o kontroli dotičnog subjekta ili skupine subjekata. Prethodno kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova bez odgode predaje novom kontrolnom tijelu ili kontrolnoj ustanovi dokumentaciju o kontroli predmetnog subjekta ili skupine subjekata, uključujući pisanu evidenciju iz članka 38. stavka 6. Uredbe (EU) 2018/848, status certifikacije, popis nesukladnosti i odgovarajućih mjera koje je poduzelo prethodno kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova.

Novo kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova dužni su se pobrinuti da subjekt riješi nesukladnosti navedene u evidenciji prethodnog kontrolnog tijela ili kontrolne ustanove.

5.   U svrhu članka 43. stavka 3. Uredbe (EU) 2018/848 ako se provodi provjera sljedivosti i masovna provjera ravnoteže subjekata ili skupina subjekata, kontrolna tijela i kontrolne ustanove razmjenjuju relevantne informacije koje omogućuju dovršetak provjera.

6.   Nadležna tijela poduzimaju odgovarajuće mjere i uspostavljaju dokumentirane postupke kako bi se omogućila razmjena informacija između njih i kontrolnih tijela i/ili kontrolnih ustanova kojima su dodijelile ili delegirale određene zadaće službene kontrole ili određene zadaće u vezi s drugim službenim aktivnostima, kao i između tih kontrolnih tijela i/ili kontrolnih ustanova.

Članak 10.

Prijelazne odredbe

1.   Skupine subjekata u trećim zemljama koje su bile usklađene s uredbama (EZ) br. 834/2007, (EZ) br. 889/2008 i (EZ) br. 1235/2008 prije datuma stupanja na snagu ove Uredbe i za koje su potrebne važne administrativne, pravne i strukturne promjene u pogledu najvećeg broja članova skupine subjekata utvrđenog u članku 4. drugom stavku ove Uredbe, moraju se uskladiti s tom odredbom najkasnije od 1. siječnja 2025.

2.   Nacionalni katalog mjera izrađen u skladu s člankom 8. počinje se primjenjivati najkasnije od 1. siječnja 2023.

Članak 11.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2022.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. veljače 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 150, 14.6.2018., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (SL L 189, 20.7.2007., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 889/2008 od 5. rujna 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu (SL L 250, 18.9.2008., str. 1.).

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 1235/2008 od 8. prosinca 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja (SL L 334, 12.12.2008., str. 25.).

(5)  Uredba (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (SL L 95, 7.4.2017., str. 1.).


PRILOG I.

Ujednačeni aranžmani za razvoj i primjenu nacionalnog kataloga mjera iz članka 8.

1.   

Nadležna tijela mogu klasificirati nesukladnost kao manju, veliku ili kritičnu na temelju klasifikacijskih kriterija iz članka 8., u sljedećim slučajevima:

(a)

nesukladnost je manja u sljedećim slučajevima:

i.

preventivne mjere razmjerne su i odgovarajuće, a kontrole koje je uveo subjekt učinkovite su;

ii.

nesukladnost ne utječe na integritet ekološkog proizvoda ili proizvoda iz prijelaznog razdoblja;

iii.

sustav sljedivosti u lancu opskrbe može pronaći proizvode na koje nesukladnost utječe i može se zabraniti stavljanje proizvoda na tržište upućivanjem na ekološku proizvodnju;

(b)

nesukladnost je velika u sljedećim slučajevima:

i.

preventivne mjere nisu razmjerne i odgovarajuće, a kontrole koje je subjekt uveo nisu učinkovite;

ii.

nesukladnost utječe na integritet ekološkog proizvoda ili proizvoda iz prijelaznog razdoblja;

iii.

subjekt nije pravovremeno ispravio manju nesukladnost;

iv.

sustav sljedivosti u lancu opskrbe može pronaći proizvode na koje nesukladnost utječe i može se zabraniti stavljanje proizvoda na tržište upućivanjem na ekološku proizvodnju;

(c)

nesukladnost je kritična u sljedećim slučajevima:

i.

preventivne mjere nisu razmjerne i odgovarajuće, a kontrole koje je subjekt uveo nisu učinkovite;

ii.

nesukladnost utječe na integritet ekološkog proizvoda ili proizvoda iz prijelaznog razdoblja;

iii.

subjekt nije ispravio prethodne velike nesukladnosti ili u više navrata nije ispravio nesukladnosti iz drugih kategorija;

iv.

u sustavu sljedivosti nema podataka na temelju kojih bi se proizvodi na koje nesukladnost utječe mogli pronaći u lancu opskrbe i ne može se zabraniti stavljanje proizvoda na tržište upućivanjem na ekološku proizvodnju;

2.   

Mjere

Nadležna tijela ili, prema potrebi, kontrolna tijela ili kontrolne ustanove na odgovarajući način mogu primijeniti jednu ili više sljedećih mjera na navedene kategorije nesukladnosti:

Kategorija nesukladnosti

Mjera

Manja

Akcijski plan koji podnosi subjekt unutar roka određenog za ispravak nesukladnosti

Velika

Pri označivanju i oglašavanju cijele navedene serije proizvoda ili proizvodne serije nema upućivanja na ekološku proizvodnju (usjev ili životinje na koje to utječe) u skladu s člankom 42. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/848

Potrebno je novo prijelazno razdoblje

Ograničenje opsega certifikata

Unaprjeđenje provedbe mjera predostrožnosti i kontrola koje je subjekt uveo radi osiguranja sukladnosti

Kritična

Pri označivanju i oglašavanju cijele navedene serije proizvoda ili proizvodne serije nema upućivanja na ekološku proizvodnju (usjev ili životinje na koje to utječe) u skladu s člankom 42. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/848

Zabrana oglašavanja proizvoda koji upućuju na ekološku proizvodnju na određeno razdoblje u skladu s člankom 42. stavkom 2. Uredbe (EU) 2018/848

Potrebno je novo prijelazno razdoblje

Ograničenje opsega certifikata

Suspenzija certifikata

Povlačenje certifikata


PRILOG II.

Obrasci iz Informacijskog sustava za ekološku poljoprivredu (OFIS) iz članka 9.:

1.

Obrazac za standardnu obavijest o sumnji na nesukladnost ili utvrđenoj nesukladnosti

*Prvi jezik:

Drugi jezik:

A.

Država članica koja je uputila obavijest:

1)

Zemlja:

2)

Nadležno tijelo – podaci za kontakt:

*3)

Datum prijave (DD.MM.GGGG.):

*4)

Referentni broj

B.

Država članica ili države članice primateljice obavijesti:

*1)

Zemlja/zemlje:

2)

Nadležno tijelo/nadležna tijela – podaci za kontakt:

C.

Proizvod:

*1)

Kategorija proizvoda:

*2)

Naziv proizvoda/zaštićeno ime:

*3)

Država podrijetla:

4)

Opis proizvoda (veličina i oblik ambalaže itd.) – priložiti kopiranu ili skeniranu plombu ili oznaku:

5)

Određivanje serije (npr. broj serije, broj isporuke, datum isporuke itd.):

6)

Druge informacije:

D.

Sljedivost:

Detaljno opišite cjeloviti lanac opskrbe:

1)

Proizvođač – podaci za kontakt – nadležno tijelo ili, prema potrebi, kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova:

2)

Izvršitelj obrade/prodavatelj u državi podrijetla – podaci za kontakt – nadležno tijelo ili, prema potrebi, kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova:

3)

Uvoznik u zemlji koja prijavljuje – podaci za kontakt – nadležno tijelo ili, prema potrebi, kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova:

4)

Trgovac na veliko– podaci za kontakt – nadležno tijelo ili, prema potrebi, kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova:

5)

Trgovac na malo ili drugi subjekt u zemlji koja je uputila obavijest, kod kojeg je otkrivena nesukladnost – podaci za kontakt – nadležno tijelo ili, prema potrebi, kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova:

Tijela:

Drugi sudionici:

E.

Nesukladnost, sumnja na nesukladnost, drugi problem:

*1)

Priroda nesukladnosti/sumnje na nesukladnost/drugog problema.

Koje su nesukladnosti/sumnje na nesukladnost/drugi problemi utvrđeni?

*U kojim je aspektima to nesukladnost/sumnja na nesukladnost/drugi problem prema Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća (1)?

2)

Okolnosti otkrivanja nesukladnosti/sumnje na nesukladnost/drugog problema – priložiti kopiju računa ili druge isprave:

Datum otkrivanja nesukladnosti/sumnje na nesukladnost/drugog problema (DD.MM.GGGG.):

Mjesto otkrivanja nesukladnosti/sumnje na nesukladnost/drugog problema:

3)

Analiza uzoraka/testova (ako postoje) – priložiti kopiju izvještaja o analizi:

Datum uzorkovanja/testiranja (DD.MM.GGGG.):

Mjesto uzorkovanja/testiranja:

Datum analize – izvještaj (DD.MM.GGGG.):

Podaci (naziv laboratorija, primijenjene metode, rezultati):

Naziv pronađenih tvari:

Razina otkrivenih ostataka:

Je li razina iznad praga dopuštenog za hranu (ili hranu za životinje) općenito?

Je li razina za označivanje sadržaja GMO-a netočna?

F.

Utjecaj na tržište:

1)

Je li proizvod povučen s tržišta, blokiran ili stavljen na tržište?

2)

Koji su sudionici već obaviješteni?:

3)

Jesu li pogođene druge države članice? Ako jesu, koje države članice?:

G.

Poduzete mjere:

1)

Jesu li poduzete dobrovoljne mjere (u pogledu proizvoda/subjekta/tržišta)?:

2)

Jesu li poduzete obvezne mjere?:

3)

Koji je opseg mjera (nacionalni, regionalni, izvoz itd.)?:

4)

Datum stupanja na snagu: (DD.MM.GGGG.):

5)

Trajanje (u mjesecima):

6)

Obrazloženje/pravna osnova mjera:

7)

Koje je nadležno tijelo ili, prema potrebi, kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova subjekta provelo mjere?:

H.

Druge informacije/procjena:

I.

Prilozi:

Kopirana ili skenirana dokumentacija proizvoda (plomba, oznaka itd.). Kopija računa, izvještaja ili dokumenta o prijevozu ili narudžbi isporuke. Izvještaj o analizi i/ili svi drugi relevantni dokumenti:

2.

Predložak standardnog odgovora na standardnu prijavu sumnje na nesukladnost ili utvrđene nesukladnosti

*Prvi jezik:

Drugi jezik:

Inačica odgovora:

A.

Država članica primateljica obavijesti

1)

Zemlja:

2)

Nadležno tijelo – podaci za kontakt:

*3)

Datum (DD.MM.GGGG.):

*4)

Referentni broj:

B.

Obavijest:

1)

Zemlja:

2)

Nadležno tijelo – podaci za kontakt:

*3)

Datum prijave (DD.MM.GGGG.):

*4)

Referentni broj obavijesti (isti kao u točki A.4 obavijesti):

*5)

Proizvod:

6)

Nesukladnost, sumnja na nesukladnost, drugi problem:

C.

Istraga

1)

Koja nadležna tijela ili, prema potrebi, kontrolna tijela ili kontrolne ustanove vode ili su vodila istragu?

2)

Opišite suradnju između različitih subjekata i uključenih nadležnih tijela ili, prema potrebi, kontrolnih tijela ili kontrolnih ustanova u različitim zemljama koje su uključene (ako postoje)?

3)

Koje su metode/postupci istrage primijenjeni?

Na primjer, je li provedena određena kontrola navedenih subjekata?

Jesu li uzorci prikupljeni i analizirani?

4)

Koji je rezultat istrage?

Koji su rezultati inspekcija/analiza (ako postoje)?

Je li se razjasnio izvor nesukladnosti/sumnje na nesukladnost/drugog problema?

Kakva je vaša ocjena ozbiljnosti nesukladnosti/sumnje na nesukladnost/drugog problema?

5)

Jesu li se jasno utvrdili i ustanovili izvor kontaminacije/nesukladnosti/sumnje na nesukladnost/drugog problema i odgovornost sudionika?

Jesu li kod otkrivenih subjekata utvrđene druge nesukladnosti/sumnje na nesukladnost/drugih problema u posljednje tri godine?

D.

Mjere i sankcije:

*1)

Koje su preventivne i korektivne mjere poduzete (npr. u pogledu distribucije/slobodnog prometa proizvoda na tržištima Unije i trećih zemalja)?

2)

Koje su mjere u slučaju nesukladnosti/sumnje na nesukladnost/drugog problema poduzete u pogledu subjekata i/ili predmetnih proizvoda (2)?

*Način provedbe mjera (pisani oblik, upozorenje itd.)?

Je li certifikat proizvođača/izvršitelja obrade ograničen, suspendiran ili povučen?

Datum stupanja mjera na snagu (ako postoje) (DD.MM.GGGG.):

Trajanje mjera (ako postoje) (u mjesecima):

Nadležno tijelo ili, prema potrebi, kontrolno tijelo i/ili kontrolna ustanova koji su donijeli i proveli mjere (ako postoje):

3)

Planiraju li se dodatne inspekcije predmetnih subjekata?

4)

Koje druge mjere nadležno tijelo ili, prema potrebi, kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova planiraju da se spriječe slični slučajevi?:

E.

Druge informacije:

F.

Prilozi:

3.

Obrazac obavijesti o upozorenju

1.

Izvor i status upozorenja

Zemlja koja upozorava:

Nadležno tijelo:

2.

Upozorena zemlja ili zemlje:

Zemlja

Nadležno tijelo

Koordinator

Područje primjene

3.

Nesukladnost, prijevara, drugi problem ili sumnja na njih (dalje u tekstu „nesukladnost”)

Naziv:

Opis:

Kakva je vaša ocjena ozbiljnosti nesukladnosti?

Koji su sudionici već obaviješteni?

Okolnosti otkrivanja

Datum:

Mjesto:

Osoba/tijelo koje je otkrilo nesukladnost:

Propisi Unije dovedeni u pitanje (reference):

4.

Sljedivost proizvoda

Opis

Naziv:

Robna marka/zaštićeno ime:

Drugi aspekti:

Pošiljka

Pošiljka/serija/broj isporuke:

Država podrijetla:

Ukupna neto/bruto težina, obujam:

Druge informacije:

Lanac opskrbe – opis subjekata (naziv – vrsta – podaci za kontakt – kontrolno tijelo/kontrolna ustanova (vidjeti podatke za kontakt))

5.

Poduzete mjere

0.

Mjere još nisu poduzete (objasniti zašto)

1.

Zabrana stavljanja proizvoda na tržište (osnova – datum – količine)

2.

Vrednovanje proizvoda kao konvencionalnog (osnova – datum – količine – od/do)

3.

Suspenzija certifikata subjekta (od/do – opseg)

4.

Oduzimanje certifikata subjekta (od datuma primjene)

5.

Druge mjere (opisati)

6.

Druge informacije

7.

Dokumenti

4.

Obrazac za standardnu međunarodnu obavijest o sumnji na nesukladnost ili utvrđenoj nesukladnosti

Država koja izdaje obavijest:

Zemlja:

Podaci o prijavljenom subjektu:

Vrsta prijavljenog subjekta:

Oznaka subjekta:

Verzija subjekta:

Naziv:

Ulica:

Poštanski broj:

Prostorna jedinica:

Telefon:

E-adresa:

Telefaks:

Poveznica na internetsku stranicu:

URL:

Napomene:

A.

Proizvod:

*1)

Država podrijetla:

*2)

Kategorija proizvoda:

*3)

Naziv proizvoda/zaštićeno ime:

4)

Opis proizvoda (veličina i oblik ambalaže itd.) – priložiti kopiranu ili skeniranu plombu ili oznaku:

5)

Određivanje serije (npr. broj serije, broj isporuke, datum isporuke itd.):

6)

Druge informacije:

B.

Sljedivost:

Detaljno opišite cijeli lanac opskrbe:

1)

Proizvođač – podaci za kontakt — kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova:

2)

Izvršitelj obrade/prodavatelj/izvoznik u državi podrijetla – podaci za kontakt – kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova:

3)

Uvoznik u zemlji koja prijavljuje – podaci za kontakt – kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova:

4)

Veleprodaja – podaci za kontakt — kontrolno tijelo ilikontrolna ustanova:

5)

Trgovac na malo ili drugi subjekt u zemlji koja je uputila obavijest, kod kojeg je otkrivena nesukladnost – podaci za kontakt – kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova:

Tijela:

Drugi sudionici:

C.

Nesukladnost, sumnja na nesukladnost, drugi problem:

*1)

Priroda nesukladnosti/sumnje na nesukladnost/drugog problema.

Koje su nesukladnosti/sumnje na nesukladnost/drugi problemi utvrđeni?

*U kojim je aspektima to nesukladnost/sumnja na nesukladnost/drugi problem prema Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća (3)?

2)

Okolnosti otkrivanja nesukladnosti/sumnje na nesukladnost/drugog problema – priložiti kopiju računa ili druge isprave:

Datum otkrivanja nesukladnosti/sumnje na nesukladnost/drugog problema (DD.MM.GGGG.):

Mjesto otkrivanja nesukladnosti/sumnje na nesukladnost/drugog problema:

3)

Analiza uzoraka/testova (ako postoje) – priložiti kopiju izvještaja o analizi:

Datum uzorkovanja/testiranja (DD.MM.GGGG.):

Mjesto uzorkovanja/testiranja:

Datum analize – izvještaj (DD.MM.GGGG.):

Podaci (naziv laboratorija, primijenjene metode, rezultati):

Naziv pronađenih tvari:

Razina otkrivenih ostataka:

Je li razina iznad praga dopuštenog za hranu (ili hranu za životinje) općenito?

Je li razina za označivanje sadržaja GMO-a netočna?

D.

Utjecaj na tržište:

1)

Je li proizvod povučen s tržišta, blokiran?

2)

Koji su sudionici već obaviješteni?:

3)

Jesu li pogođene druge države članice? Ako jesu, koje države članice?:

E.

Poduzete mjere:

1)

Jesu li poduzete dobrovoljne mjere (u pogledu proizvoda/subjekta/tržišta)?:

2)

Jesu li poduzete obvezne mjere?:

3)

Koji je opseg mjera (nacionalni, regionalni, izvoz itd.)?:

4)

Datum stupanja na snagu: (DD.MM.GGGG.):

5)

Trajanje (u mjesecima):

6)

Obrazloženje/pravna osnova mjera:

7)

Koje je kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova subjekta provelo mjere?:

F.

Druge informacije/procjena:

G.

Prilozi:

Kopirana ili skenirana dokumentacija proizvoda (plomba, oznaka itd.). Kopija računa, izvještaja ili dokumenta o prijevozu ili narudžbi isporuke. Analiza izvještaja i/ili svi drugi relevantni dokumenti:

-----------

(*)

Obvezna polja.

(1)  Uredba (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 (SL L 150, 14.6.2018., str. 1.).

(2)  Mjera u skladu s člankom 29. stavcima 1. i 2., člankom 41. stavcima 1. do 4. i člankom 42. Uredbe (EU) 2018/848.

(3)  Uredba (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 (SL L 150, 14.6.2018., str. 1.).


Top