EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0279

A Bizottság (EU) 2021/279 végrehajtási rendelete (2021. február 22.) az ökológiai termelés és az ökológiai termékek jelölésének nyomonkövethetőségét és megfelelőségét biztosító ellenőrzéseket és egyéb intézkedéseket meghatározó (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2021/939

HL L 62., 2021.2.23, p. 6–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/279/oj

2021.2.23.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 62/6


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/279 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. február 22.)

az ökológiai termelés és az ökológiai termékek jelölésének nyomonkövethetőségét és megfelelőségét biztosító ellenőrzéseket és egyéb intézkedéseket meghatározó (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről, valamint a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 28. cikke (3) bekezdésének a) pontjára, 29. cikke (8) bekezdésének a) pontjára, 30. cikke (8) bekezdésére, 32. cikke (5) bekezdésére, 36. cikke (4) bekezdésére, 38. cikke (9) bekezdésére, 41. cikke (5) bekezdésére és 43. cikke (7) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2018/848 rendelet III. fejezete általános termelési szabályokat, többek között a nem engedélyezett termékek és anyagok jelenlétének elkerülését célzó elővigyázatossági intézkedéseket, illetve a nem engedélyezett termékek vagy anyagok jelenléte esetén meghozandó intézkedéseket ír elő a gazdasági szereplők számára. Az említett rendelet egységes feltételek mellett történő végrehajtása érdekében további szabályokat szükséges megállapítani.

(2)

Tekintettel az (EU) 2018/848 rendelet 28. cikkében említett nem engedélyezett termékek és anyagok jelenlétének elkerülése érdekében a gazdasági szereplők által meghozandó elővigyázatossági intézkedések fontosságára, helyénvaló meghatározni az olyan esetekben követendő eljárási lépéseket és a megfelelő benyújtandó dokumentumokat, amikor a gazdasági szereplőkben nem engedélyezett termékek vagy anyagok jelenléte miatt felmerül a gyanú, hogy az ökológiai termékként vagy átállási termékként való felhasználásra vagy forgalomba hozatalra szánt termék nem felel meg az (EU) 2018/848 rendeletnek.

(3)

Annak érdekében, hogy Unió-szerte összehangolt megközelítés érvényesüljön az (EU) 2018/848 rendelet 29. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett, a nem engedélyezett termékek vagy anyagok ökológiai vagy átállási termékekben való jelenléte esetén indítandó hatósági vizsgálat tekintetében, további szabályokat kell megállapítani a hatósági vizsgálat során meghatározandó elemekre, a hatósági vizsgálattól várt eredményekre, valamint a minimális jelentéstételi kötelezettségekre vonatkozóan.

(4)

Az (EU) 2018/848 rendelet IV. fejezete egyedi rendelkezéseket állapít meg az ökológiai és átállási termékek jelölésére vonatkozóan. Az említett rendelet egységes feltételek mellett történő végrehajtása érdekében bizonyos további szabályokat szükséges megállapítani egyes jelöléseknek a címkén való elhelyezésére és feltüntetésére vonatkozóan.

(5)

Az (EU) 2018/848 rendelet V. fejezete megállapítja a gazdasági szereplők és gazdálkodói csoportok tanúsításának szabályait. Az említett rendelet egységes feltételek mellett történő végrehajtása érdekében további szabályokat szükséges megállapítani a gazdálkodói csoportok tanúsítására vonatkozóan.

(6)

A belső ellenőrzési rendszer hatékonyságának és észszerű működési költségeinek érdekében helyénvaló előírni a gazdálkodói csoportok maximális méretét. E méretkorlátozás előírásának köszönhetően a belső ellenőrzési rendszer a belső ellenőrzések és a szükséges képzések révén várhatóan biztosítani tudja, hogy a csoport valamennyi tagja megfeleljen az (EU) 2018/848 rendeletnek. Emellett a csoport tanúsítását elvégző illetékes hatóság vagy adott esetben ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szervezet a tagok észszerű hányadánál ismételt vizsgálatokat tud végezni. A méretkorlátozás további garanciákat nyújt a tagok listájának naprakészen tartásához, az ellenőrző hatóságokkal vagy ellenőrző szervezetekkel folytatott gyors és rendszeres információcseréhez, valamint biztosítja a megfelelő intézkedések végrehajtását. A maximális méret meghatározásánál ugyanakkor figyelembe kell venni azt, hogy a gazdálkodói csoportnak képesnek kell lennie arra, hogy elegendő forrást teremtsen elő egy hatékony, szakképzett személyzetre támaszkodó belső ellenőrzési rendszer létrehozásához.

(7)

A megfelelés igazolása, illetve az információcsere és az ismeretmegosztás lehetővé tétele érdekében meg kell állapítani azon dokumentumok és nyilvántartások jegyzékét, amelyeket a gazdálkodói csoportoknak a belső ellenőrzési rendszer céljaira meg kell őrizniük.

(8)

A belső ellenőrzési rendszernek kell képeznie a gazdálkodói csoport tanúsításának alapját. Ezért a belső ellenőrzési rendszer irányítói számára elő kell írni, hogy tájékoztassák a tanúsítványt kiállító illetékes hatóságot, illetve adott esetben az ellenőrző hatóságot vagy ellenőrző szervezetet a legfontosabb problémákról, például a meg nem felelés gyanújáról, a tagok felfüggesztéséről vagy tagságuk visszavonásáról, valamint a termékek ökológiai vagy átállási termékként történő forgalmazásának tilalmáról.

(9)

Az (EU) 2018/848 rendelet VI. fejezete a hatósági ellenőrzésekre és más hatósági tevékenységekre vonatkozó szabályokat állapít meg. Az említett rendelet egységes feltételek mellett történő végrehajtása érdekében további szabályokat szükséges megállapítani.

(10)

A tagállamokban működő jelenlegi nemzeti ellenőrzési rendszerek folytonosságának biztosítása érdekében elő kell írni a hatósági ellenőrzések és a mintavételek minimális százalékos arányára vonatkozó szabályokat.

(11)

Az intézkedések nemzeti jegyzékeinek jelenlegi tagállami alkalmazása terén tapasztalható jelentős eltérések megszüntetése érdekében ki kell dolgozni az intézkedések jegyzékének közös sablonját, és további iránymutatásokat kell adni a meg nem felelések osztályozására és a megfelelő intézkedésekre vonatkozóan.

(12)

A tagállamoknak és a Bizottságnak közvetlenül és a lehető leghatékonyabban meg kell osztaniuk egymással információikat az ökológiai vagy átállási termékek integritását érintő meg nem felelések gyanújáról vagy alátámasztott tényéről, elsősorban azért, hogy az érintett illetékes hatóságok elvégezhessék a hatósági vizsgálatokat és alkalmazhassák az (EU) 2018/848 rendelet 29. cikkének (1) és (2) bekezdésében, 41. cikkének (1), (2) és (3) bekezdésében, valamint 42. cikkében előírt intézkedéseket. Helyénvaló továbbá meghatározni az információk megosztására vonatkozó részletes szabályokat és eljárásokat, köztük az Ökogazdálkodási Információs Rendszer funkcióit is. Ezzel összefüggésben e rendeletnek azt is egyértelműen elő kell írnia, hogy amennyiben az ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szervezet olyan meg nem felelés gyanúját vagy tényét tárja fel, amely veszélyezteti az ökológiai vagy átállási termékek integritását, az erre vonatkozó információkat haladéktalanul köteles továbbítani az illetékes hatóságoknak. Végezetül e rendeletnek meg kell határoznia, hogy az ellenőrző hatóságoknak és ellenőrző szervezeteknek legalább mely információkat kell megosztaniuk más ellenőrző hatóságokkal és ellenőrző szervezetekkel, valamint azok illetékes hatóságaival, illetve elő kell írnia az illetékes hatóságok számára, hogy hozzák meg a megfelelő intézkedéseket, és hozzanak létre dokumentált eljárásokat annak érdekében, hogy területükön lehetővé tegyék ezt az információcserét.

(13)

Azok a harmadik országbeli gazdálkodói csoportok, amelyek megfelelnek a 834/2007/EK tanácsi rendeletnek (2), valamint a 889/2008/EK (3) és az 1235/2008/EK bizottsági rendeletnek (4), az e rendeletben meghatározott maximális méretet jelentősen meghaladó számú taggal rendelkezhetnek. Az új követelménynek megfelelő új gazdálkodói csoportok létrehozása számottevő átalakításokat tehet szükségessé a megfelelő jogi forma, a belső ellenőrzési rendszer, illetve az ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szervezet általi tanúsításhoz szükséges elemek kidolgozása tekintetében. Ezért az említett gazdálkodói csoportok számára 2022. január 1-jétől legfeljebb 3 éves átmeneti időszakot kell biztosítani ahhoz, hogy el tudják végezni az új méretkorlátozásnak való megfeleléshez szükséges átalakításokat.

(14)

Az intézkedések nemzeti jegyzékével kapcsolatos követelmény miatt szükségessé válhat a tagállamok meglévő, a 834/2007/EK és a 889/2008/EK rendeletnek megfelelően korábban kidolgozott nemzeti intézkedésjegyzékeinek módosítása. Ezért 2022. január 1-jétől kezdődően legfeljebb 1 éves átmeneti időszakot kell biztosítani valamennyi tagállam számára a meglévő nemzeti intézkedésjegyzékek tekintetében arra, hogy el tudják végezni az új követelményeknek való megfeleléshez szükséges módosításokat, vagy az intézkedések nemzeti jegyzékét újabbal váltsák fel.

(15)

Az egyértelműség és a jogbiztonság érdekében ezt a rendeletet az (EU) 2018/848 rendelet alkalmazásának kezdőnapjától kell alkalmazni.

(16)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az ökológiai termeléssel foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A gazdasági szereplő által követendő eljárási lépések nem engedélyezett termékek vagy anyagok jelenléte miatti meg nem felelés gyanúja esetén

(1)   Annak megállapításához, hogy a gyanú az (EU) 2018/848 rendelet 28. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerint megalapozott-e, az érintett gazdasági szereplőnek figyelembe kell vennie a következőket:

a)

amennyiben a meg nem felelés gyanúja beérkező ökológiai vagy átállási terméket érint, a gazdasági szereplőnek a következőket kell ellenőriznie:

i.

az ökológiai vagy átállási termék címkéjén szereplő információk és a kísérő okmányokon szereplő információk egyezése;

ii.

a szállító által bemutatott tanúsítványon szereplő információk a ténylegesen beszerzett termékre vonatkoznak;

b)

amennyiben felmerül a gyanú, hogy a nem engedélyezett termékek vagy anyagok jelenléte a gazdasági szereplő tevékenységének tudható be, a gazdasági szereplőnek meg kell vizsgálnia a nem engedélyezett termékek vagy anyagok jelenlétének minden lehetséges okát.

(2)   Ha a gazdasági szereplő az (EU) 2018/848 rendelet 28. cikke (2) bekezdése d) pontjának megfelelően tájékoztatja az illetékes hatóságot, illetve adott esetben az ellenőrző hatóságot vagy ellenőrző szervezetet egy megalapozott gyanúról vagy arról, hogy a gyanú nem oszlatható el, köteles benyújtani – adott esetben, ha azok rendelkezésre állnak – legalább a következőket:

a)

a szállítóra vonatkozó adatok és dokumentumok (szállítólevél, számla, beszállítói tanúsítvány, az ökológiai termékek ellenőrzési tanúsítványa);

b)

a termék nyomonkövetési adatai a tételazonosítóval, a készlet mennyiségével és az értékesített termék mennyiségével;

c)

laboratóriumi eredmények, adott esetben akkreditált laboratóriumból, amennyiben rendelkezésre állnak;

d)

mintavételi adatlap, amelyen részletesen szerepel a mintavétel időpontja, helyszíne és módszere;

e)

az adott nem engedélyezett termékkel vagy anyaggal kapcsolatos esetleges korábbi gyanúkra vonatkozó információk;

f)

minden egyéb, az ügy tisztázása szempontjából releváns dokumentum.

2. cikk

A hatósági vizsgálat módszertana

(1)   Az (EU) 2018/848 rendelet 38. cikke (2) bekezdésének sérelme nélkül, az említett rendelet 29. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti hatósági vizsgálat elvégzésekor az illetékes hatóság vagy adott esetben az ellenőrző szervezet vagy ellenőrző hatóság meghatározza legalább a következőket:

a)

az érintett ökológiai vagy átállási termékek megnevezése, tételazonosítója, tulajdonosa és fizikai helye;

b)

az érintett termékeket jelenleg is fogalmazzák-e ökológiai vagy átállási termékként, illetve használják-e ökológiai termelésben;

c)

a jelenlévő nem engedélyezett termékek vagy anyagok típusa, elnevezése, mennyisége és a kapcsolódó egyéb releváns információk;

d)

az előállítás, az elkészítés, a tárolás vagy a forgalmazás mely szakaszában és pontosan hol mutatták ki a nem engedélyezett termékek vagy anyagok jelenlétét, illetve – különösen növénytermesztés esetében – a mintavételre betakarítás előtt vagy után került-e sor;

e)

érintettek-e az ellátási lánc más szereplői;

f)

az érintett ökológiai vagy átállási termékekre és gazdasági szereplőkre vonatkozó korábbi hatósági vizsgálatok eredményei.

(2)   A hatósági vizsgálatot megfelelő, többek között az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 14. cikkében és 137. cikkének (3) bekezdésében említett módszerek és technikák alkalmazásával kell lefolytatni.

(3)   A hatósági vizsgálatnak a következőkkel kapcsolatban kell megállapításokat tennie:

a)

fennáll-e az ökológiai vagy átállási termékek integritása;

b)

a nem engedélyezett termékek vagy anyagok jelenlétének forrása és oka;

c)

az (EU) 2018/848 rendelet 29. cikke (2) bekezdésének a), b) és c) pontjában meghatározott elemek.

(4)   Az illetékes hatóságok vagy adott esetben az ellenőrző hatóságok vagy szervezetek minden egyes hatósági vizsgálatról zárójelentést készítenek. A zárójelentésnek a következőket kell tartalmaznia:

a)

az e cikkben előírt konkrét elemekre vonatkozó feljegyzések;

b)

az illetékes hatósággal, más ellenőrző hatóságokkal és ellenőrző szervezetekkel, valamint a Bizottsággal a hatósági vizsgálattal kapcsolatban megosztott információkról készült feljegyzések.

3. cikk

Egyes jelölések alkalmazásának feltételei

(1)   Az (EU) 2018/848 rendelet 30. cikkének (3) bekezdésében említett, növényi eredetű átállási termékekre vonatkozó jelölést az alábbi módon kell feltüntetni:

a)

a termék kereskedelmi megnevezésénél nem szembetűnőbb színnel, méretben és betűtípussal, miközben a teljes jelölésnek azonos betűméretűnek kell lennie;

b)

az (EU) 2018/848 rendelet 32. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szervezet kódszámának megjelölésével azonos látómezőben kell megjelennie.

(2)   Az (EU) 2018/848 rendelet 32. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szervezet kódszámát, amennyiben az szerepel a címkén, az Európai Unió ökológiai termelés jelölésére szolgáló logójával azonos látómezőben kell feltüntetni.

(3)   A terméket alkotó mezőgazdasági nyersanyagok termelési helyének az (EU) 2018/848 rendelet 32. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett megjelölését közvetlenül az e cikk (2) bekezdésében említett kódszám alatt kell elhelyezni.

4. cikk

A gazdálkodói csoport összetétele és mérete

A gazdálkodói csoport valamely tagja egy adott termék tekintetében csak egyetlen gazdálkodói csoportnál regisztrálhat még akkor is, ha különféle tevékenységekben érintett a kérdéses termék kapcsán.

A gazdálkodói csoport maximális létszáma 2 000 tag lehet.

5. cikk

A gazdálkodói csoport dokumentumai és nyilvántartásai

A gazdálkodói csoport a belső ellenőrzési rendszer céljaira a következő dokumentumokat és nyilvántartásokat vezeti:

a)

a gazdálkodói csoport tagjainak jegyzéke az egyes tagok nyilvántartásba vétele alapján, amely a gazdálkodói csoport minden egyes tagjára vonatkozóan a következőket tartalmazza:

i.

név és azonosító (kódszám);

ii.

kapcsolattartási adatok;

iii.

a nyilvántartásba vétel dátuma;

iv.

a tag kezelésében álló teljes földterület, annak megjelölésével, hogy ez a földterület ökológiai, átállási vagy nem ökológiai termelőegység részét képezi-e;

v.

információk minden termelési egységről és/vagy tevékenységről: méret, elhelyezkedés, adott esetben térkép csatolásával, termék, az átállási időszak kezdetének időpontja és a becsült terméshozamok;

vi.

az utolsó belső ellenőrzés dátuma a belső ellenőrzési rendszer ellenőrének nevével;

vii.

az illetékes hatóság vagy adott esetben az ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szervezet által végzett utolsó hatósági ellenőrzés időpontja az ellenőr nevének feltüntetésével;

viii.

a jegyzék kiállítási dátuma és verziója;

b)

a tag és a gazdálkodói csoport mint jogi személy között aláírt tagsági szerződések, amelyek tartalmazzák a tag jogait és kötelezettségeit;

c)

a belső ellenőrzési rendszer ellenőre és a gazdálkodói csoport ellenőrzött tagja által aláírt belső ellenőrzési jelentések, amelyek legalább a következő elemeket tartalmazzák:

i.

a tag neve és annak a termelőegységnek vagy létesítménynek a helye, a beszerző és gyűjtőközpontokat is beleértve, ahol az ellenőrzés tárgyát képező, az (EU) 2018/848 rendelet 36. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett tevékenységet végzik;

ii.

a belső ellenőrzés dátuma, valamint kezdő és záró időpontja;

iii.

az ellenőrzés megállapításai;

iv.

az audit hatálya/hatóköre;

v.

a jelentés kibocsátásának dátuma;

vi.

a belső ellenőr neve;

d)

a belső ellenőrzési rendszerben részt vevő ellenőrök képzéseinek nyilvántartása, amely tartalmazza a következőket:

i.

a képzések dátumai;

ii.

a képzések programja;

iii.

a képzést tartó személy neve;

iv.

a képzést tartó személy aláírása;

v.

adott esetben a megszerzett ismeretek értékelése;

e)

a gazdálkodói csoport tagjai által elvégzett képzések nyilvántartása:

f)

a belső ellenőrzési rendszer irányítója által meg nem felelés esetén hozott intézkedések nyilvántartása, amely a következőket tartalmazza:

i.

a meg nem felelés miatt hozott intézkedések hatálya alá tartozó tagok, beleértve a felfüggesztett, megvont tagságú vagy új átállási időszak betartására kötelezett tagokat;

ii.

a feltárt meg nem felelés dokumentálása;

iii.

az intézkedések nyomon követésének dokumentálása;

g)

nyomonkövethetőségi nyilvántartások, beleértve a mennyiségekre vonatkozó információkat is, a következő tevékenységek tekintetében (amelyik releváns):

i.

a mezőgazdasági termeléshez felhasznált alapanyagok beszerzése és elosztása, ideértve a csoport által felhasznált növényi szaporítóanyagokat;

ii.

előállítás, ideértve a betakarítást is;

iii.

tárolás;

iv.

elkészítés;

v.

a termékek beszállítása minden egyes tagtól a közös értékesítési rendszerbe;

vi.

a gazdálkodói csoport termékeinek forgalomba hozatala;

h)

a gazdálkodói csoport és az alvállalkozók közötti írásbeli megállapodások és szerződések, beleértve az alvállalkozásba adott tevékenységek jellegére vonatkozó információkat;

i)

a belső ellenőrzési rendszer irányítójának kinevezése;

j)

a belső ellenőrzési rendszer ellenőreinek kinevezése, valamint ezen ellenőrök jegyzéke.

A belső ellenőrzési rendszer irányítója aktualizálja az első bekezdés a) pontjában említett tagjegyzéket az a) pont i–viii. alpontjában felsorolt elemek bármely módosulása esetén, illetve köteles jelezni, ha bármely tag tagsága a belső vizsgálatok vagy hatósági ellenőrzések nyomán, meg nem felelés miatt hozott intézkedések folytán felfüggesztésre vagy visszavonásra kerül.

6. cikk

A belső ellenőrzési rendszer irányítójának értesítési kötelezettségei

A belső ellenőrzési rendszer irányítója haladéktalanul értesíti az illetékes hatóságot, illetve adott esetben az ellenőrző hatóságot vagy ellenőrző szervezetet a következő esetekben:

a)

jelentős és kritikus meg nem felelés gyanúja;

b)

valamely tag, termelőegység vagy létesítmény felfüggesztése vagy kizárása a csoportból, a beszerző központokat és gyűjtőállomásokat is beleértve;

c)

valamely termék ökológiai vagy átállási termékként történő forgalomba hozatalának tilalma, beleértve az érintett tag vagy tagok nevét, valamint a releváns mennyiségeket és tételazonosítókat.

7. cikk

Ellenőrzések és mintavételek minimális aránya

Az (EU) 2018/848 rendelet 38. cikkének (4) bekezdése szerinti, az egyes illetékes hatóságok, illetve adott esetben az ellenőrző hatóságok vagy ellenőrző szervezetek által végzendő hatósági ellenőrzésekre az alábbi minimális százalékos arányok alkalmazandók a meg nem felelés kockázatának függvényében:

a)

minden évben a gazdasági szereplőknél vagy gazdálkodói csoportoknál végzett hatósági ellenőrzések legalább 10 %-át előzetes értesítés nélkül kell elvégezni;

b)

minden évben az (EU) 2018/848 rendelet 38. cikkének (3) bekezdésében említett ellenőrzéseken túlmenően legalább 10 %-nyi további ellenőrzést kell végezni;

c)

minden évben az (EU) 2018/848 rendelet 34. cikkének (2) bekezdése és 35. cikkének (8) bekezdése alapján mentességet élvező gazdasági szereplők kivételével az összes gazdasági szereplő legalább 5 %-át alá kell vetni az (EU) 2017/625 rendelet 14. cikkének h) pontja szerinti mintavételnek;

d)

minden évben a gazdálkodói csoportok tagjainak legalább 2 %-át alá kell vetni az (EU) 2017/625 rendelet 14. cikkének h) pontja szerinti mintavételnek;

e)

minden évben a gazdálkodói csoportban tagsággal rendelkező gazdasági szereplők legalább 5 %-ánál, de legalább 10 tagnál visszatérő ellenőrzést kell végezni. Ha a gazdálkodói csoportnak 10 vagy annál kevesebb tagja van, valamennyi tagot ellenőrizni kell az (EU) 2018/848 rendelet 38. cikkének (3) bekezdése szerinti megfelelőségi ellenőrzés keretében.

8. cikk

Intézkedések meg nem felelés megállapítása esetén

Az illetékes hatóságok az e rendelet I. mellékletében meghatározott egységes szabályokat alkalmazhatják az (EU) 2018/848 rendelet 41. cikkének (4) bekezdésében említett intézkedések nemzeti jegyzékének összeállításához.

Az intézkedések nemzeti jegyzékének legalább a következőket kell tartalmaznia:

a)

a meg nem felelések felsorolása, hivatkozással az (EU) 2018/848 rendelet, illetve az ahhoz kapcsolódóan elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus vagy végrehajtási jogi aktus konkrét szabályaira;

b)

a meg nem felelések besorolása három kategóriába: kisebb jelentőségű, jelentős és kritikus, figyelembe véve legalább a következő kritériumokat:

i.

az (EU) 2018/848 rendelet 28. cikkének (1) bekezdésében említett elővigyázatossági intézkedések alkalmazása és az (EU) 2017/625 rendelet 9. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett önellenőrzések;

ii.

az ökológiai vagy átállási termék státuszának integritására kifejtett hatás;

iii.

a nyomonkövethetőségi rendszer képessége az érintett termék(ek) ellátási láncban történő beazonosítására;

iv.

az illetékes hatóság, illetve adott esetben az ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szervezet korábbi megkereséseire adott válasz;

c)

a meg nem felelések különböző kategóriáihoz kapcsolódó intézkedések.

9. cikk

Információcsere

(1)   Az (EU) 2018/848 rendelet 43. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában az illetékes hatóságok az Ökogazdálkodási Információs Rendszert (OFIS) és az e rendelet II. mellékletében foglalt sablonokat használják a Bizottsággal és a többi tagállammal folytatott információcserére, a következő szabályok szerint:

a)

a tagállam (értesítést küldő tagállam) legalább a következő helyzetek fennállása esetén értesíti a Bizottságot és az érintett tagállamot vagy tagállamokat (értesített tagállam vagy tagállamok):

i.

amennyiben a feltételezett vagy megállapított meg nem felelés érinti a más tagállamból származó ökológiai vagy átállási termékek integritását;

ii.

amennyiben a feltételezett vagy megállapított meg nem felelés érinti az (EU) 2018/848 rendelet 45. cikkének (1) bekezdése vagy 57. cikke alapján harmadik országból importált ökológiai vagy átállási termékek integritását;

iii.

amennyiben a feltételezett vagy megállapított meg nem felelés veszélyezteti az értesítést küldő tagállamból származó ökológiai vagy átállási termékek integritását és következményekkel járhat egy vagy több értesített tagállamra nézve (riasztási értesítés);

b)

az a) pont i. és ii. alpontjában említett helyzetekben az értesített tagállam(ok) az értesítés kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül válaszol(nak), és tájékoztatást ad(nak) a meghozott lépésekről és intézkedésekről, beleértve a hatósági vizsgálat eredményeit is, továbbá rendelkezésre bocsát(anak) minden egyéb rendelkezésre álló és/vagy az értesítést küldő tagállam által kért információt;

c)

az értesítést küldő tagállam bármely további szükséges információt kérhet az értesített tagállamtól vagy tagállamoktól;

d)

az értesítést küldő tagállam a lehető leghamarabb rögzíti a szükséges bejegyzéseket és frissítéseket az OFIS-ba, beleértve a saját hatósági vizsgálati eredményeihez kapcsolódó aktualizált információkat is;

e)

az a) pont ii. alpontjában említett helyzet fennállása esetén, és amennyiben egy tagállam értesítést küldött a Bizottság részére, a Bizottság tájékoztatja a harmadik ország illetékes hatóságát vagy adott esetben ellenőrző hatóságát vagy ellenőrző szervezetét.

(2)   Az (EU) 2017/625 rendelet 32. cikkének b) pontjában említett tájékoztatási kötelezettségen túlmenően az ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szervezet haladéktalanul tájékoztatja azt az illetékes hatóságot, amely bizonyos hatósági ellenőrzési feladatokat vagy más, az említett rendelet 4. cikkének (3) bekezdése, 28. cikkének (1) bekezdése vagy 31. cikke szerinti hatósági tevékenységekhez kapcsolódó feladatokat rábízott vagy átruházott rá, minden olyan gyanúról vagy megállapított meg nem felelésről, amely érinti az ökológiai vagy átállási termékek integritását. Emellett köteles az illetékes hatóság által kért minden egyéb információt rendelkezésre bocsátani.

(3)   Az (EU) 2018/848 rendelet 43. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában, amennyiben a gazdasági szereplőket vagy gazdálkodói csoportokat és/vagy azok alvállalkozóit több különböző ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szervezet ellenőrzi, ezen ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervezetek megosztják egymással a hatáskörükbe tartozó műveletekre vonatkozó releváns információkat.

(4)   Az (EU) 2018/848 rendelet 43. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában, amennyiben a gazdasági szereplők vagy gazdálkodói csoportok és/vagy azok alvállalkozói ellenőrző hatóságot vagy ellenőrző szervezetet váltanak, az érintett gazdasági szereplők és/vagy ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szervezet haladéktalanul értesítik a változásról az illetékes hatóságot.

Az új ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szervezet bekéri a korábbi ellenőrző hatóságtól vagy ellenőrző szervezettől az érintett gazdasági szereplő vagy gazdálkodói csoport ellenőrzési dokumentációját. A korábbi ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szervezet haladéktalanul átadja az új ellenőrző hatóságnak vagy ellenőrző szervezetnek az érintett gazdasági szereplő vagy gazdálkodói csoport ellenőrzési dokumentációját, beleértve az (EU) 2018/848 rendelet 38. cikkének (6) bekezdésében említett írásos feljegyzéseket, a tanúsítás státuszát, a meg nem felelések jegyzékét és a korábbi ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szervezet által hozott megfelelő intézkedésekre vonatkozó információkat.

Az új ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szervezet meggyőződik arról, hogy az előző ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szervezet által készített feljegyzésekben azonosított meg nem feleléseket a gazdasági szereplő orvosolta vagy orvoslásuk folyamatban van.

(5)   Az (EU) 2018/848 rendelet 43. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában, amennyiben a gazdasági szereplők vagy gazdálkodói csoportok és/vagy azok alvállalkozói esetében nyomonkövethetőségi ellenőrzés és anyagmérleg-ellenőrzés van folyamatban, az ellenőrző hatóságok vagy ellenőrző szervezetek megosztják egymással az ellenőrzés lezárásához szükséges releváns információkat.

(6)   Az illetékes hatóságok meghozzák a megfelelő intézkedéseket és dokumentált eljárásokat alakítanak ki, amelyek lehetővé teszik az információcserét közöttük és azon ellenőrző hatóságok és/vagy ellenőrző szervezetek között, amelyeknek bizonyos hatósági ellenőrzési feladatokat vagy más hatósági tevékenységekhez kapcsolódó feladatokat átadtak vagy amelyekre ilyen feladatokat átruháztak, illetve az említett ellenőrző hatóságok és/vagy ellenőrző szervezetek között.

10. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1)   Azoknak a harmadik országbeli gazdálkodói csoportoknak, amelyek e rendelet hatálybalépése előtt megfelelnek a 834/2007/EK, a 889/2008/EK és az 1235/2008/EK rendeletnek, és amelyek esetében a gazdálkodói csoportok maximális méretére vonatkozóan az e rendelet 4. cikkének második bekezdésében előírt rendelkezések jelentős adminisztratív, jogi és strukturális változtatásokat igényelnek, legkésőbb 2025. január 1-jétől kell megfelelniük az említett rendelkezésnek.

(2)   A 8. cikknek megfelelően kidolgozott nemzeti intézkedésjegyzéket legkésőbb 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

11. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. február 22-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 150., 2018.6.14., 1. o.

(2)  A Tanács 834/2007/EK rendelete (2007. június 28.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 189., 2007.7.20., 1. o.).

(3)  A Bizottság 889/2008/EK rendelete (2008. szeptember 5.) az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról (HL L 250., 2008.9.18., 1. o.).

(4)  A Bizottság 1235/2008/EK rendelete (2008. december 8.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról (HL L 334., 2008.12.12., 25. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 rendelete (2017. március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (HL L 95., 2017.4.7., 1. o.).


I. MELLÉKLET

A 8. cikkben említett nemzeti intézkedésjegyzék kidolgozására és alkalmazására vonatkozó egységes szabályok

1.   

Az illetékes hatóságok a meg nem felelés eseteit a 8. cikkben foglalt osztályozási kritériumok alapján kisebb jelentőségű, jelentős vagy kritikus kategóriába sorolhatják, amennyiben az alábbi helyzetek közül egy vagy több fennáll:

a)

a meg nem felelés kisebb jelentőségű, ha:

i.

az elővigyázatossági intézkedések arányosak és megfelelőek és a gazdasági szereplő által bevezetett ellenőrzések hatékonyak;

ii.

a meg nem felelés nem befolyásolja az ökológiai vagy átállási termék integritását;

iii.

a nyomonkövetési rendszer azonosítani tudja az érintett termék(ek)et az ellátási láncban, és lehetőséget ad a termék(ek) ökológiai termelésre való hivatkozással történő forgalomba hozatalának megtiltására;

b)

a meg nem felelés jelentős, ha:

i.

az elővigyázatossági intézkedések nem arányosak és megfelelőek és a gazdasági szereplő által bevezetett ellenőrzések nem hatékonyak;

ii.

a meg nem felelés befolyásolja az ökológiai vagy átállási termék integritását;

iii.

a gazdasági szereplő elmulasztotta időben orvosolni a kisebb jelentőségű meg nem felelést;

iv.

a nyomonkövetési rendszer azonosítani tudja az érintett termék(ek)et az ellátási láncban, és lehetőséget ad a termék(ek) ökológiai termelésre való hivatkozással történő forgalomba hozatalának megtiltására;

c)

a meg nem felelés kritikus, ha:

i.

az elővigyázatossági intézkedések nem arányosak és megfelelőek és a gazdasági szereplő által bevezetett ellenőrzések nem hatékonyak;

ii.

a meg nem felelés befolyásolja az ökológiai vagy átállási termék integritását;

iii.

a gazdasági szereplő elmulasztotta orvosolni a korábbi jelentős meg nem feleléseket vagy ismételt jelleggel nem orvosolja a meg nem felelések egyéb típusait;

iv.

a nyomonkövetési rendszerből származó információk nem teszik lehetővé az érintett termék(ek) ellátási láncban való azonosítását és a termék(ek) ökológiai termelésre való hivatkozással történő forgalomba hozatalának megtiltását.

2.   

Intézkedések

Az illetékes hatóságok, illetve adott esetben az ellenőrző hatóságok vagy ellenőrző szervezetek az alábbi intézkedések közül egyet vagy többet alkalmazhatnak arányos módon a meg nem felelések felsorolt kategóriáinak esetében:

A meg nem felelés kategóriája

Intézkedés

Kisebb jelentőségű

A gazdasági szereplő által benyújtandó cselekvési terv a meg nem felelés orvoslására előírt határidőn belül

Jelentős

Az ökológiai termelésre való hivatkozás tilalma a teljes érintett tétel vagy gyártási sorozat jelölésén és reklámozásában (érintett termények illetve állatok), az (EU) 2018/848 rendelet 42. cikke (1) bekezdésének megfelelően

Új átállási időszak előírása

A tanúsítvány hatályának korlátozása

A gazdasági szereplő által a megfelelés biztosítása érdekében bevezetett elővigyázatossági intézkedések és ellenőrzések végrehajtásának javítása

Kritikus

Az ökológiai termelésre való hivatkozás tilalma a teljes érintett tétel vagy gyártási sorozat jelölésén és reklámozásában (érintett termények illetve állatok), az (EU) 2018/848 rendelet 42. cikke (1) bekezdésének megfelelően

Az ökológiai termelésre utaló jelöléssel ellátott termékek forgalmazásának meghatározott időre szóló tilalma, az (EU) 2018/848 rendelet 42. cikke (2) bekezdésének megfelelően

Új átállási időszak előírása

A tanúsítvány hatályának korlátozása

A tanúsítvány felfüggesztése

A tanúsítvány visszavonása


II. MELLÉKLET

A 9. cikkben említett OFIS-sablonok

1.

Formanyomtatvány-minta feltételezett vagy megállapított meg nem felelésről történő egységes értesítéshez

*Elsődleges nyelv:

Másodlagos nyelv:

A.

Értesítést küldő tagállam

1.

Ország:

2.

Illetékes hatóság – kapcsolattartási adatok:

*3.

Az értesítés dátuma (NN/HH/ÉÉÉÉ):

*4.

Hivatkozás

B.

Értesített tagállam vagy tagállamok:

*1.

Ország(ok):

2.

Illetékes hatóság(ok) – kapcsolattartási adatok:

C.

Termék:

*1.

Termékkategória:

*2.

Termék/kereskedelmi név:

*3.

Származási ország:

4.

A termék leírása (csomagolás mérete, formája stb.) – a plomba vagy címke másolatának vagy szkennelt másolatának csatolásával:

5.

A tétel azonosítása (pl. tételszám, szállítmányszám, szállítási dátum stb.):

6.

Egyéb információk:

D.

Nyomonkövethetőség:

A teljes értékesítési lánc részletes ismertetése:

1.

Termelő – kapcsolattartási adatok – illetékes hatóság vagy adott esetben ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szervezet:

2.

Feldolgozó/értékesítő a származási országban – kapcsolattartási adatok – illetékes hatóság vagy adott esetben ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szervezet:

3.

Importőr az értesítést küldő országban – kapcsolattartási adatok – illetékes hatóság vagy adott esetben ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szervezet:

4.

Nagykereskedő – kapcsolattartási adatok – illetékes hatóság vagy adott esetben ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szervezet:

5.

Kiskereskedő vagy egyéb közreműködő az értesítést küldő országban, ahol a meg nem felelést észlelték – kapcsolattartási adatok – illetékes hatóság vagy adott esetben ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szervezet:

Hatóság(ok):

Egyéb közreműködők:

E.

Meg nem felelés, meg nem felelés gyanúja, egyéb felmerült probléma:

*1.

Meg nem felelés/meg nem felelési gyanú/egyéb felmerült probléma jellege:

Milyen meg nem felelést/meg nem felelési gyanút/egyéb felmerült problémát állapítottak meg?

*Milyen szempontból jelent ez az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) szerinti meg nem felelést/meg nem felelési gyanút/egyéb problémát?

2.

A meg nem felelés/meg nem felelési gyanú/egyéb felmerült probléma észlelésének körülményei – a számla vagy egyéb igazoló dokumentumok másolatának csatolásával:

A meg nem felelés/meg nem felelési gyanú/egyéb felmerült probléma észlelésének dátuma (NN/HH/ÉÉÉÉ):

A meg nem felelés/meg nem felelési gyanú/egyéb felmerült probléma észlelésének helye:

3.

Minták/vizsgálatok elemzése (ha van ilyen) – a vizsgálati jegyzőkönyv másolatának csatolásával:

Mintavétel/vizsgálat dátuma (NN/HH/ÉÉÉÉ):

Mintavétel/vizsgálat helyszíne:

Vizsgálati jegyzőkönyv kelte (NN/HH/ÉÉÉÉ):

Részletes adatok (laboratórium neve, alkalmazott módszerek, eredmények):

Azonosított anyagok megnevezése:

Kimutatott szermaradványok szintje:

Az anyagok szintje meghaladja-e az élelmiszerben (vagy takarmányban) általában megengedett küszöbértéket?

Túllépték-e a GMO-tartalom jelölési határértékét?

F.

Piaci hatások:

1.

Kivonták-e a terméket a piacról, sor került-e tilalomra vagy forgalmazásra?

2.

Mely piaci szereplőket értesítették már?

3.

Érintettek-e más tagállamok? Ha igen, mely tagállamok?

G.

Meghozott intézkedések:

1.

Sor került-e önkéntes intézkedésekre (az érintett termék/gazdasági szereplő/piac kapcsán)?

2.

Sor került-e kötelező intézkedésekre?

3.

Mi az intézkedések hatóköre (nemzeti, regionális, export stb.)?

4.

A hatálybalépés időpontja (NN/HH/ÉÉÉÉ):

5.

Időtartam (hónap):

6.

Az intézkedések indokolása/jogalapja:

7.

Mely illetékes hatóság vagy adott esetben ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szervezet fogadta el az intézkedéseket?

H.

Egyéb információk/értékelés:

I.

Mellékletek:

A termék másolt vagy szkennelt dokumentációja (plomba, címke stb.). Számla, számviteli dokumentum, szállítási dokumentum vagy szállítási megrendelő másolata. Vizsgálati jegyzőkönyv és/vagy bármely más releváns dokumentum:

2.

Formanyomtatvány-minta feltételezett vagy megállapított meg nem felelésről történő egységes értesítésre adott egységes válaszhoz

*Elsődleges nyelv:

Másodlagos nyelv:

Válasz verziója:

A.

Értesített tagállam

1.

Ország:

2.

Illetékes hatóság – kapcsolattartási adatok:

*3.

Dátum (NN/HH/ÉÉÉÉ):

*4.

Hivatkozás:

B.

Értesítés:

1.

Ország:

2.

Illetékes hatóság – kapcsolattartási adatok:

*3.

Az értesítés dátuma (NN/HH/ÉÉÉÉ):

*4.

Az értesítés hivatkozási száma (ugyanaz, mint az értesítés A.4. pontjában):

*5.

Termék:

6.

Meg nem felelés/meg nem felelés gyanúja/egyéb felmerült probléma:

C.

Kivizsgálás

1.

Mely illetékes hatóság(ok) vagy adott esetben ellenőrző hatóság(ok) és/vagy ellenőrző szervezet(ek) felelős(ek) a kivizsgálásért?

2.

Adott esetben írják le, milyen együttműködésre került sor a különböző érintett országokban működő különböző gazdasági szereplők és érintett illetékes hatóság(ok) vagy adott esetben ellenőrző hatóság(ok) és/vagy ellenőrző szervezet(ek) között?

3.

Milyen vizsgálati módszereket/eljárásokat alkalmaztak?

Például az érintett gazdasági szereplőknél végeztek-e konkrét ellenőrzést?

Sor került-e mintavételre és laborvizsgálatra?

4.

Mi lett a kivizsgálás eredménye?

Milyen eredménnyel zárultak az ellenőrzések/laborvizsgálatok (ha voltak ilyenek)?

Tisztázódott-e a meg nem felelés/meg nem felelési gyanú/egyéb felmerült probléma eredete?

Hogyan értékelik a meg nem felelés/meg nem felelési gyanú/egyéb felmerült probléma súlyosságát?

5.

Sikerült-e egyértelműen azonosítani és megállapítani a szennyeződés/meg nem felelés/meg nem felelési gyanú/egyéb probléma eredetét, illetve az érintett szereplők felelősségét?

Az azonosított gazdasági szereplők érintettek voltak-e egyéb meg nem felelésben/meg nem felelési gyanúban/egyéb problémákban az elmúlt 3 évben?

D.

Intézkedések és szankciók:

*1.

Milyen megelőző és javító intézkedésekre került sor (pl. a termék uniós piacon és harmadik országok piacain történő forgalmazása/kereskedelme tekintetében)?

2.

Milyen intézkedésekre került sor a gazdasági szereplőkkel és/vagy az érintett termékekkel kapcsolatban meg nem felelés/meg nem felelés gyanúja/egyéb probléma esetén? (2):

*Eljárás formája (írásbeli forma, figyelmeztetés stb.):

Sor került-e a termelő/feldolgozó tanúsításának korlátozására, felfüggesztésére vagy visszavonására?

Az intézkedések hatálybalépésének időpontja (ha van ilyen) (NN/HH/ÉÉÉÉ):

Az intézkedés (adott esetben) időtartama (hónap):

Az adott esetben intézkedéseket elfogadó és alkalmazó illetékes hatóság vagy ellenőrző hatóság és/vagy ellenőrző szervezet (ha van):

3.

Tervben vannak-e további ellenőrzések az érintett gazdasági szereplőknél?

4.

Milyen egyéb intézkedéseket tervez az illetékes hatóság, illetve adott esetben az ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szervezet a hasonló esetek megelőzése érdekében?

E.

Egyéb információk:

F.

Mellékletek:

3.

Formanyomtatvány-minta riasztási értesítéshez

1.

A riasztás eredete és státusza

Riasztást kiadó ország:

Illetékes hatóság:

2.

Értesített ország vagy országok

Ország

Illetékes hatóság

Koordinátor

Hatály

3.

Meg nem felelés, csalás, egyéb probléma és ezek gyanúja (a továbbiakban: meg nem felelés)

Megnevezés:

Leírás:

Hogyan értékelik a meg nem felelés súlyosságát?

Mely szereplőket értesítették már?

Észlelési körülmények

Dátum:

Hely:

A meg nem felelést észlelő személy/szervezet:

Érintett uniós jogszabályok (hivatkozás(ok)):

4.

Termék nyomon követhetősége

Leírás

Megnevezés:

Termék kereskedelmi neve/márkaneve:

Egyéb szempontok:

Szállítmány

Szállítmány-/tétel-/szállítási szám:

Származási ország:

Teljes nettó/bruttó tömeg, térfogat:

Egyéb információk:

Ellátási lánc – a gazdasági szereplők leírása (név – típus – kapcsolattartási adatok – ellenőrző szervezet/ellenőrző hatóság (kapcsolattartási adatokkal))

5.

Végrehajtott intézkedések

0.

Nem történt intézkedés (indokolással)

1.

A termék forgalomba hozatalának tilalma (jogalap – dátum – mennyiségek)

2.

A termék konvencionálissá való visszaminősítése (jogalap – dátum – mennyiségek – -tól/-től -ig)

3.

A gazdasági szereplő tanúsítványának felfüggesztése (-tól/-től -ig – hatály)

4.

A gazdasági szereplő tanúsításának megvonása (-tól/-től)

5.

Egyéb intézkedések (részletes leírás)

6.

Egyéb információk

7.

Dokumentumok

4.

Formanyomtatvány-minta feltételezett vagy megállapított meg nem felelésről történő egységes nemzetközi értesítéshez

Értesítést küldő ország;

Ország:

Az értesített szerv adatai:

Az értesített szerv típusa:

Értesített szerv kódja:

Adatok verziója:

Név:

Utca:

Irányítószám:

Település:

Telefon:

E-mail:

Fax

Honlap:

Honlap URL:

Megjegyzések:

A.

Termék:

*1.

Származási ország:

*2.

Termékkategória:

*3.

Termék/kereskedelmi név:

4.

A termék leírása (csomagolás mérete, formája stb.) – a plomba vagy címke másolatának vagy szkennelt másolatának csatolásával:

5.

A tétel azonosítása (pl. tételszám, szállítmányszám, szállítási dátum stb.):

6.

Egyéb információk:

B.

Nyomonkövethetőség:

A teljes értékesítési lánc részletes ismertetése:

1.

Termelő – kapcsolattartási adatok – ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szervezet:

2.

Feldolgozó/értékesítő/exportőr a származási országban – kapcsolattartási adatok – ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szervezet:

3.

Importőr az értesítést küldő országban – kapcsolattartási adatok – ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szervezet:

4.

Nagykereskedő – kapcsolattartási adatok – ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szervezet:

5.

Kiskereskedő vagy egyéb közreműködő az értesítést küldő országban, ahol a meg nem felelést észlelték – kapcsolattartási adatok – ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szervezet:

Hatóság(ok):

Egyéb közreműködők:

C.

Meg nem felelés, meg nem felelés gyanúja, egyéb felmerült probléma:

*1.

Meg nem felelés/meg nem felelési gyanú/egyéb felmerült probléma jellege:

Milyen meg nem felelést/meg nem felelési gyanút/egyéb felmerült problémát állapítottak meg?

*Milyen szempontból jelent ez az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) szerinti meg nem felelést/meg nem felelési gyanút/egyéb problémát?

2.

A meg nem felelés/meg nem felelési gyanú/egyéb felmerült probléma észlelésének körülményei – a számla vagy egyéb igazoló dokumentumok másolatának csatolásával:

A meg nem felelés/meg nem felelési gyanú/egyéb felmerült probléma észlelésének dátuma (NN/HH/ÉÉÉÉ):

A meg nem felelés/meg nem felelési gyanú/egyéb felmerült probléma észlelésének helye:

3.

Minták/vizsgálatok elemzése (ha van ilyen) – a vizsgálati jegyzőkönyv másolatának csatolásával:

Mintavétel/vizsgálat dátuma (NN/HH/ÉÉÉÉ):

Mintavétel/vizsgálat helyszíne:

Vizsgálati jegyzőkönyv kelte (NN/HH/ÉÉÉÉ):

Részletes adatok (laboratórium neve, alkalmazott módszerek, eredmények):

Azonosított anyagok megnevezése:

Kimutatott szermaradványok szintje:

Az anyagok szintje meghaladja-e az élelmiszerben (vagy takarmányban) általában megengedett küszöbértéket?

Túllépték-e a GMO-tartalom jelölési határértékét?

D.

Piaci hatások:

1.

Kivonták-e a terméket a piacról, sor került-e tilalomra?

2.

Mely piaci szereplőket értesítették már?

3.

Érintettek-e más tagállamok? Ha igen, mely tagállamok?

E.

Meghozott intézkedések:

1.

Sor került-e önkéntes intézkedésekre (az érintett termék/piaci szereplő/piac kapcsán)?

2.

Sor került-e kötelező intézkedésekre?

3.

Mi az intézkedések hatóköre (nemzeti, regionális, export stb.)?

4.

A hatálybalépés időpontja (NN/HH/ÉÉÉÉ):

5.

Időtartam (hónap):

6.

Az intézkedések indokolása/jogalapja:

7.

Mely ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szervezet fogadta el az intézkedéseket?

F.

Egyéb információk/értékelés:

G.

Mellékletek:

A termék másolt vagy szkennelt dokumentációja (plomba, címke stb.). Számla, számviteli dokumentum, szállítási dokumentum vagy szállítási megrendelő másolata. Vizsgálati jegyzőkönyv és/vagy bármely más releváns dokumentum:

-----------

(*)

Kötelezően kitöltendő mezők

(1)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/848 rendelete (2018. május 30.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről, valamint a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 150., 2018.6.14., 1. o.).

(2)  Az (EU) 2018/848 rendelet 29. cikkének (1) és (2) bekezdése, 41. cikkének (1)–(4) bekezdése és 42. cikke szerinti intézkedés.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/848 rendelete (2018. május 30.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről, valamint a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 150., 2018.6.14., 1. o.).


Top