23.2.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 62/6


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/279

(2021. gada 22. februāris),

ar kuru nosaka detalizētus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/848 īstenošanas noteikumus par kontrolēm un citiem pasākumiem, kas nodrošina izsekojamību un atbilstību bioloģiskajā ražošanā un bioloģisko produktu marķēšanā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/848 (2018. gada 30. maijs) par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 (1), un jo īpaši tās 28. panta 3. punkta a) apakšpunktu, 29. panta 8. punkta a) apakšpunktu, 30. panta 8. punktu, 32. panta 5. punktu, 36. panta 4. punktu, 38. panta 9. punktu, 41. panta 5. punktu un 43. panta 7. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) 2018/848 III nodaļā izklāstīti operatoriem piemērojamie vispārīgie ražošanas noteikumi, tai skaitā piesardzības pasākumi, kuru mērķis ir novērst neatļautu produktu un vielu klātbūtni, un pasākumi, kas jāveic neatļautu produktu vai vielu klātbūtnes gadījumā. Lai nodrošinātu saskaņotus minētās regulas īstenošanas nosacījumus, būtu jānosaka daži papildu noteikumi.

(2)

Ņemot vērā to, cik svarīgi ir Regulas (ES) 2018/848 28. pantā minētie piesardzības pasākumi, kas operatoriem jāveic, lai novērstu neatļautu produktu un vielu klātbūtni, ir lietderīgi noteikt procedūras posmus un relevantos dokumentus, kas attiecīgi jāievēro vai jāiesniedz, ja operatoriem radušās aizdomas, ka neatļautu produktu vai vielu klātbūtnes dēļ produkts, ko paredzēts izmantot vai tirgot kā bioloģisku vai pārejas produktu, Regulas (ES) 2018/848 prasībām neatbilst.

(3)

Lai nodrošinātu visā Savienībā saskaņotu pieeju Regulas (ES) 2018/848 29. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajai oficiālajai izmeklēšanai gadījumos, kad bioloģiskos vai pārejas produktos konstatēti neatļauti produkti vai vielas, būtu jāparedz turpmāki noteikumi, kas aptver elementus, kuri jānoskaidro oficiālās izmeklēšanas laikā, gaidāmos oficiālās izmeklēšanas rezultātus, kā arī minimālos ziņošanas pienākumus.

(4)

Regulas (ES) 2018/848 IV nodaļā izklāstīti īpaši noteikumi par bioloģisko un pārejas produktu marķēšanu. Lai nodrošinātu vienādus minētās regulas īstenošanas nosacījumus, būtu jāparedz daži papildu noteikumi par konkrētu norāžu vietu un noformējumu marķējumā.

(5)

Regulas (ES) 2018/848 V nodaļā izklāstīti noteikumi par operatoru un operatoru grupu sertifikāciju. Lai nodrošinātu saskaņotus minētās regulas īstenošanas nosacījumus, būtu jānosaka daži papildu noteikumi par operatoru un operatoru grupu sertifikāciju.

(6)

Lai nodrošinātu iekšējo kontroļu sistēmas (IKS) efektivitāti un darbības izmaksu pieņemamību, ir lietderīgi noteikt operatoru grupas maksimālo lielumu. Paredzams, ka, pateicoties šādam ierobežojumam, IKS ar iekšējām kontrolēm un vajadzīgo apmācību spēs nodrošināt visu grupas locekļu atbilstību Regulai (ES) 2018/848. Turklāt kompetentā iestāde vai, attiecīgā gadījumā, kontroles iestāde vai kontroles institūcija, kas grupu sertificē, varēs atkārtoti inspicēt pieņemamu skaitu locekļu. Lieluma ierobežojums sniegs papildu garantijas tam, ka locekļu saraksts tiek atjaunināts, notiek ātra un regulāra informācijas apmaiņa ar kontroles iestādēm vai kontroles institūcijām, kā arī nodrošinās atbilstošu pasākumu īstenošanu. Tomēr maksimālā lieluma noteikšanā būtu jāņem vērā, ka operatoru grupai būtu jāspēj nodrošināt pietiekami daudz resursu, lai izveidotu efektīvu IKS, kas balstās uz kvalificētu personālu.

(7)

Lai nodrošinātu atbilstības pierādījumus un iespēju apmainīties ar informāciju un dalīties zināšanās, būtu jāizveido saraksts ar dokumentiem un uzskaiti, kas operatoru grupai jākārto IKS vajadzībām.

(8)

IKS būtu jākalpo par operatoru grupas sertifikācijas pamatu. Tāpēc IKS vadītājiem būtu jāinformē kompetentā iestāde vai, attiecīgā gadījumā, kontroles iestāde vai kontroles institūcija, kas izsniedz sertifikātu, par svarīgākajiem jautājumiem, tādiem kā aizdomas par neatbilstībām, locekļu dalības apturēšana vai anulēšana un aizliegumi laist tirgū produktus kā bioloģiskus vai pārejas produktus.

(9)

Regulas (ES) 2018/848 VI nodaļā izklāstīti noteikumi par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālām darbībām. Lai nodrošinātu saskaņotus minētās regulas īstenošanas nosacījumus, būtu jānosaka daži papildu noteikumi.

(10)

Lai dalībvalstīs nodrošinātu pašreizējo nacionālo kontroles sistēmu nepārtrauktību, būtu jāparedz noteikumi par minimālo procentuālo daļu, kas jāaptver ar oficiālajām kontrolēm un paraugu ņemšanu.

(11)

Lai novērstu būtiskas atšķirības nacionālo pasākumu katalogu pašreizējā piemērošanā dalībvalstīs, būtu jāizveido kopīga pasākumu kataloga veidne un jānosaka turpmākas vadlīnijas par neatbilstību klasifikāciju un atbilstošiem pasākumiem.

(12)

Ar informāciju par jebkādām aizdomām par neatbilstību vai jebkādu konstatētu neatbilstību, kas ietekmē bioloģisko vai pārejas produktu integritāti, dalībvalstīm un Komisijai būtu jādalās tieši un pēc iespējas rezultatīvāk – galvenokārt tādēļ, lai visas attiecīgās kompetentās iestādes varētu veikt oficiālās izmeklēšanas un piemērot vajadzīgos pasākumus, kas prasīti Regulas (ES) 2018/848 29. panta 1. un 2. punktā, 41. panta 1., 2. un 3. punktā un 42. pantā. Turklāt ir lietderīgi noteikt detalizētu minētās informācijas kopīgošanas kārtību un procedūras, tai skaitā bioloģiskās lauksaimniecības informācijas sistēmas funkcijas. Tajā pašā sakarā šajā regulā būtu arī skaidri jānosaka, ka gadījumā, ja kontroles iestādei vai kontroles institūcijai radušās aizdomas vai tās konstatējušas, ka pieļauta neatbilstība, kas ietekmē bioloģisko vai pārejas produktu integritāti, šāda informācija būtu nekavējoties jādara zināma to kompetentajām iestādēm. Visbeidzot, šajā regulā būtu jānosaka minimālā informācija, ar kādu kontroles iestādēm un kontroles institūcijām būtu jādalās ar citām kontroles iestādēm un kontroles institūcijām un savām kompetentajām iestādēm, un būtu jāuzliek kompetentajām iestādēm par pienākumu veikt atbilstošus pasākumus un izveidot dokumentētas procedūras, kas dod iespēju apmainīties ar informāciju to teritorijā.

(13)

Trešo valstu operatoru grupām, kas darbojas saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 (2) un Komisijas Regulu (EK) Nr. 889/2008 (3) un (EK) Nr. 1235/2008 (4), locekļu skaits var būt ievērojami lielāks par šajā regulā noteikto maksimālo skaitu. Lai izveidotu jaunas operatoru grupas, kas atbilst šai jaunajai prasībai, varētu nākties jūtami pielāgot tādus aspektus kā attiecīgās juridiskās personas izveide, IKS un elementi, kas vajadzīgi, lai kontroles iestāde vai kontroles institūcija veiktu sertifikāciju. Tātad, lai minētās operatoru grupas varētu veikt pielāgojumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu prasību par jauno maksimālo lielumu, attiecībā uz šādām grupām būtu jāparedz pārejas periods, kas sākas 2022. gada 1. janvārī un nav ilgāks par trim gadiem.

(14)

Prasība, kas saistīta ar nacionālo pasākumu katalogu, var nozīmēt, ka jāievieš izmaiņas jau esošajos nacionālajos pasākumu katalogos, kuri dalībvalstīs līdz šim tikuši izstrādāti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 834/2007 un (EK) Nr. 889/2008. Tātad, lai jauno prasību izpildes nolūkā dalībvalstis varētu savus nacionālos pasākumu katalogus pēc vajadzības uzlabot vai aizstāt, attiecībā uz minētajiem nacionālajiem pasākumu katalogiem būtu jāparedz visās dalībvalstīs piemērojams pārejas periods, kas sākas 2022. gada 1. janvārī un nav ilgāks par vienu gadu.

(15)

Skaidrības un juridiskās noteiktības labad šī regula būtu jāpiemēro no Regulas (ES) 2018/848 piemērošanas sākumdienas.

(16)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Bioloģiskās ražošanas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Procedūras posmi, kas operatoram jāievēro gadījumā, ja radušās aizdomas par neatbilstību neatļautu produktu vai vielu klātbūtnes dēļ

1.   Lai saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 28. panta 2. punkta b) apakšpunktu pārbaudītu, vai aizdomas var pamatot, operators ņem vērā šādus elementus:

a)

ja aizdomas par neatbilstību attiecas uz ienākošu bioloģisku vai pārejas produktu, operators pārbauda, vai:

i)

informācija, kas norādīta bioloģiskā vai pārejas produkta marķējumā, sakrīt ar pavaddokumentos norādīto informāciju;

ii)

piegādātāja izsniegtajā sertifikātā norādītā informācija attiecas uz faktiski iegādāto produktu;

b)

ja ir aizdomas, ka neatļauto produktu vai vielu klātbūtnes cēlonis ir tāds, ko operators spēj ietekmēt, operators pārbauda visus iespējamos neatļautu produktu vai vielu klātbūtnes cēloņus.

2.   Kad operators saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 28. panta 2. punkta d) apakšpunktu informē kompetento iestādi vai, attiecīgā gadījumā, kontroles iestādi vai kontroles institūciju par aizdomām, kas ir pamatotas vai nav kliedējamas, operators iesniedz vai dara zināmus šādus elementus, ja tie ir relevanti un pieejami:

a)

informācija un dokumenti par piegādātāju (pavadzīme, rēķins, piegādātāja sertifikāts, bioloģisko produktu inspekcijas sertifikāts (COI));

b)

produkta izsekojamība, ko nodrošina ar partijas identifikāciju, krājumu daudzumu un pārdotā produkta daudzumu;

c)

laboratorijas analīžu rezultāti no akreditētas laboratorijas, ja tie ir relevanti un pieejami;

d)

paraugu ņemšanas lapa, kurā norādīts paraugu ņemšanas laiks, vieta un izmantotā metode;

e)

jebkāda informācija par visām iepriekšējām aizdomām par konkrēto neatļauto produktu vai vielu;

f)

visi citi dokumenti, kas ir lietas noskaidrošanai relevanti.

2. pants

Oficiālas izmeklēšanas metodika

1.   Neskarot Regulas (ES) 2018/848 38. panta 2. punktu, kad tiek veikta minētās regulas 29. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētā oficiālā izmeklēšana, kompetentās iestādes vai, attiecīgā gadījumā, kontroles institūcijas vai kontroles iestādes noskaidro vismaz šādus elementus:

a)

attiecīgo bioloģisko vai pārejas produktu nosaukums, partijas identifikācija, īpašnieks un fiziskā atrašanās vieta;

b)

vai attiecīgie produkti joprojām tiek laisti tirgū kā bioloģiski vai pārejas produkti vai izmantoti bioloģiskajā ražošanā;

c)

klātesošo neatļauto produktu vai vielu veids, nosaukums, daudzums un cita relevanta informācija;

d)

kurā ražošanas, sagatavošanas, uzglabāšanas vai izplatīšanas posmā un tieši kur neatļautu produktu vai vielu klātbūtne konstatēta, konkrēti attiecībā uz augkopību – vai paraugs ņemts pirms ražas novākšanas vai pēc tās;

e)

vai ir skarti citi operatori piegādes ķēdē;

f)

attiecīgo bioloģisko vai pārejas produktu un operatoru iepriekšējo oficiālo izmeklēšanu rezultāti.

2.   Oficiālo izmeklēšanu veic, izmantojot atbilstošas metodes un paņēmienus, arī tos, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/625 (5) 14. pantā un 137. panta 3. punktā.

3.   Oficiālajā izmeklēšanā izdara secinājumus vismaz par:

a)

bioloģisko un pārejas produktu integritāti;

b)

neatļautu produktu vai vielu klātbūtnes avotu un cēloni;

c)

Regulas (ES) 2018/848 29. panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā paredzētajiem elementiem.

4.   Kompetentās iestādes vai, attiecīgā gadījumā, kontroles iestādes vai kontroles institūcijas sagatavo galīgo ziņojumu par katru oficiālo izmeklēšanu. Minētajā galīgajā ziņojumā ietver:

a)

ierakstus par konkrētajiem elementiem, kas prasīti saskaņā ar šo pantu;

b)

ierakstus par informācijas apmaiņu, kas šīs oficiālās izmeklēšanas sakarā notikusi ar kompetento iestādi, citām kontroles iestādēm un kontroles institūcijām un ar Komisiju.

3. pants

Dažu norāžu izmantošanas nosacījumi

1.   Regulas (ES) 2018/848 30. panta 3. punktā paredzētā norāde par pārejas augu izcelsmes produktiem:

a)

rakstzīmju krāsas, izmēra un stila ziņā nav pamanāmāka par produkta tirdzniecības aprakstu, turklāt rakstzīmju izmērs viscaur norādē ir vienāds;

b)

atrodas tajā pašā vizuālajā laukā, kurā ir Regulas (ES) 2018/848 32. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētais kontroles iestādes vai kontroles institūcijas kods.

2.   Regulas (ES) 2018/848 32. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto kontroles iestādes vai kontroles institūcijas kodu norāda tajā pašā vizuālajā laukā, kurā ir Eiropas Savienības bioloģiskās ražošanas logotips, ja tas marķējumā izmantots.

3.   Regulas (ES) 2018/848 32. panta 2. punktā minētā norāde par vietu, kurā audzētas produkta sastāvā esošās lauksaimnieciskās izejvielas, ir novietota tieši zem šā panta 2. punktā minētā koda.

4. pants

Operatoru grupas sastāvs un lielums

Operatoru grupas loceklis attiecībā uz konkrētu produktu ir reģistrēts tikai vienā operatoru grupā, arī tad, ja operators ar attiecīgo produktu veic dažādas darbības.

Operatoru grupas maksimālais lielums ir 2 000 locekļu.

5. pants

Operatoru grupas dokumenti un uzskaite

Operatoru grupa iekšējo kontroļu sistēmas (IKS) vajadzībām kārto šādus dokumentus un uzskaiti:

a)

operatoru grupas locekļu saraksts, kurš pamatojas uz katra locekļa reģistrāciju un kurā par katru operatoru grupas locekli ietverti šādi elementi:

i)

vārds vai nosaukums, identifikācija (kods);

ii)

kontaktinformācija;

iii)

reģistrācijas datums;

iv)

kopējā zemes platība, ko loceklis apsaimnieko, un informācija, vai šī platība ir daļa no bioloģiskas, pārejas perioda vai nebioloģiskas ražošanas vienības;

v)

informācija par katru ražošanas vienību un/vai darbību: lielums, atrašanās vieta, arī karte, ja tāda pieejama, produkts, pārejas perioda sākuma datums un ražas aplēses;

vi)

nesenākās iekšējās inspekcijas datums un IKS inspektora vārds;

vii)

datums, kad kompetentā iestāde vai, attiecīgā gadījumā, kontroles iestāde vai kontroles institūcija veikusi iepriekšējo oficiālo kontroli, un inspektora vārds;

viii)

saraksta datums un versijas numurs;

b)

starp locekli un operatoru grupu kā juridisku personu parakstītā dalības vienošanās, kurā norādītas locekļa tiesības un pienākumi;

c)

iekšējās inspekcijas ziņojumi, kurus parakstījis IKS inspektors un inspicētais operatoru grupas loceklis un kuros ietverti vismaz šādi elementi:

i)

locekļa vārds vai nosaukums, ražošanas vienības vai telpu, tai skaitā iepirkšanas un savākšanas centru, atrašanās vieta, kur notiek Regulas (ES) 2018/848 36. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētas darbības, kas tiek inspicētas;

ii)

iekšējās inspekcijas datums un sākuma un beigu laiks;

iii)

inspekcijas konstatējumi;

iv)

revīzijas tvērums/perimetrs;

v)

ziņojuma datums;

vi)

iekšējā inspektora vārds;

d)

IKS inspektoru apmācību uzskaite, kurā norādīti:

i)

apmācības datumi;

ii)

apmācības temats;

iii)

pasniedzēja vārds;

iv)

apmācāmā paraksts;

v)

attiecīgā gadījumā – iegūto zināšanu novērtējums;

e)

operatoru grupas locekļu apmācību uzskaite;

f)

uzskaite, kurā par pasākumiem, ko IKS vadītājs veicis neatbilstības gadījumā, ietverti šādi elementi:

i)

locekļi, kuriem neatbilstības gadījumā piemēroti pasākumi, tai skaitā locekļiem, kuru dalība grupā apturēta, anulēta vai kuriem pieprasīts ievērot jaunu pārejas periodu;

ii)

konstatētās neatbilstības dokumentācija;

iii)

pasākumu pēcpārbaudes dokumentācija;

g)

attiecīgā gadījumā – turpmāk nosaukto darbību izsekojamības uzskaite, kas ietver informāciju par daudzumiem:

i)

grupas veiktā lauku saimniecības ielaides resursu, tai skaitā augu reproduktīvā materiāla, iepirkšana un izplatīšana;

ii)

ražošana, kas ietver ražas novākšanu;

iii)

uzglabāšana;

iv)

sagatavošana;

v)

katra locekļa produktu piegāde kopīgajai tirdzniecības sistēmai;

vi)

operatoru grupas veikta produktu laišana tirgū;

h)

rakstiskas vienošanās un līgumi starp operatoru grupu un apakšuzņēmējiem, arī informācija par apakšuzņēmējiem uzticēto darbību veidu;

i)

IKS vadītāja iecelšana;

j)

IKS inspektoru iecelšana, kā arī IKS inspektoru saraksts.

Pirmās daļas a) apakšpunktā minēto locekļu sarakstu IKS vadītājs atjaunina pēc jebkādām izmaiņām a) apakšpunkta i)–viii) punktā uzskaitītajos elementos, un tajā norāda, vai kāda locekļa dalība ir apturēta vai anulēta sakarā ar pasākumiem, kas veikti iekšējās inspekcijās vai oficiālajās kontrolēs konstatētas neatbilstības gadījumā.

6. pants

IKS vadītāja paziņojumi

IKS vadītājs tūlīt paziņo kompetentajai iestādei vai, attiecīgā gadījumā, kontroles iestādei vai kontroles institūcijai šādu informāciju:

a)

aizdomas par būtisku un kritisku neatbilstību;

b)

dalības apturēšana vai anulēšana, kas attiecas uz grupas locekli, ražošanas vienību vai telpām, tai skaitā iepirkšanas un savākšanas centriem;

c)

aizliegums laist tirgū produktu kā bioloģisku vai pārejas produktu; šādā gadījumā norāda attiecīgā locekļa vai locekļu vārdu vai nosaukumu, attiecīgos daudzumus un partijas identifikāciju.

7. pants

Minimālās procentuālās daļas, kas piemērojamas kontrolēm un paraugu ņemšanai

Regulas (ES) 2018/848 38. panta 4. punktā minētajām oficiālajām kontrolēm, kas katrai kompetentajai iestādei vai, attiecīgā gadījumā, kontroles iestādei vai kontroles institūcijai jāveic atkarībā no neatbilstības riska, piemēro šādus noteikumus par minimālo procentuālo daļu:

a)

katru gadu bez iepriekšēja brīdinājuma veic vismaz 10 % no visām operatoru vai operatoru grupu oficiālajām kontrolēm;

b)

papildus Regulas (ES) 2018/848 38. panta 3. punktā minētajām kontrolēm katru gadu veic vēl vismaz 10 % kontroļu;

c)

saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 14. panta h) punktu veiktu paraugu ņemšanu katru gadu attiecina vismaz uz 5 % individuālu operatoru, izņemot operatorus, kuriem piešķirts atbrīvojums saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 34. panta 2. punktu un 35. panta 8. punktu;

d)

saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 14. panta h) punktu veiktu paraugu ņemšanu katru gadu attiecina vismaz uz 2 % katras operatoru grupas locekļu;

e)

katru gadu atkārtoti inspicē vismaz 5 % operatoru, kas ir operatoru grupas locekļi, bet ne mazāk kā 10 locekļu. Ja operatoru grupā ir 10 locekļu vai mazāk, saistībā ar Regulas (ES) 2018/848 38. panta 3. punktā minēto atbilstības pārbaudi kontrolē visus locekļus.

8. pants

Pasākumi, kas veicami konstatētas neatbilstības gadījumā

Lai izstrādātu Regulas (ES) 2018/848 41. panta 4. punktā minēto nacionālo pasākumu katalogu, kompetentās iestādes var izmantot šīs regulas I pielikumā noteikto vienoto kārtību.

Minētais nacionālais pasākumu katalogs aptver vismaz:

a)

neatbilstību sarakstu ar atsauci uz konkrētiem Regulas (ES) 2018/848 vai saskaņā ar minēto regulu pieņemta deleģētā vai īstenošanas akta noteikumiem;

b)

neatbilstību klasifikāciju trīs kategorijās (nebūtiskas, būtiskas un kritiskas), kurā ņemti vērā vismaz šādi kritēriji:

i)

Regulas (ES) 2018/848 28. panta 1. punktā minēto piesardzības pasākumu un Regulas (ES) 2017/625 9. panta 1. punkta d) apakšpunktā minēto paškontroļu piemērošana;

ii)

ietekme uz bioloģisko vai pārejas produktu statusa integritāti;

iii)

izsekojamības sistēmas spēja skarto produktu vai produktus lokalizēt piegādes ķēdē;

iv)

reaģēšana uz kompetentās iestādes vai, attiecīgā gadījumā, kontroles iestādes vai kontroles institūcijas iepriekšējiem pieprasījumiem;

c)

dažādajām neatbilstību kategorijām atbilstošos pasākumus.

9. pants

Informācijas apmaiņa

1.   Regulas (ES) 2018/848 43. panta 1. punkta piemērošanas vajadzībām kompetentās iestādes izmanto Bioloģiskās lauksaimniecības informācijas sistēmu (OFIS) un šīs regulas II pielikumā iekļautās veidnes, lai tādā veidā ar Komisiju un citām dalībvalstīm apmainītos ar informāciju saskaņā ar šādiem noteikumiem:

a)

dalībvalsts (paziņotāja dalībvalsts) paziņojumu Komisijai un attiecīgajai dalībvalstij vai dalībvalstīm (paziņojuma saņēmēja dalībvalsts vai dalībvalstis) sniedz vismaz šādās situācijās:

i)

neatbilstība, par kuru radušās aizdomas, vai konstatēta neatbilstība ietekmē no citas dalībvalsts nākušu bioloģisko vai pārejas produktu integritāti;

ii)

neatbilstība, par kuru radušās aizdomas, vai konstatēta neatbilstība ietekmē tādu bioloģisko vai pārejas produktu integritāti, kas no trešās valsts importēti, ievērojot Regulas (ES) 2018/848 45. panta 1. punktu vai 57. pantu;

iii)

neatbilstība, par kuru radušās aizdomas, vai konstatēta neatbilstība ietekmē no paziņotājas dalībvalsts nākušu bioloģisko vai pārejas produktu integritāti, jo attiecīgā neatbilstība varētu radīt sekas vienai vai vairākām paziņojuma saņēmējām dalībvalstīm (brīdinājuma paziņojums);

b)

situācijās, kas minētas a) apakšpunkta i) un ii) punktā, paziņojuma saņēmēja dalībvalsts vai dalībvalstis atbild 30 kalendāro dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas un informē par veikto rīcību un pasākumiem, arī par oficiālās izmeklēšanas rezultātiem, un sniedz visu citu informāciju, kas ir pieejama un/vai ko pieprasa paziņotāja dalībvalsts;

c)

paziņotāja dalībvalsts var lūgt paziņojuma saņēmējai dalībvalstij vai dalībvalstīm visu vajadzīgo papildinformāciju;

d)

paziņotāja dalībvalsts pēc iespējas drīzāk veic vajadzīgos ierakstus un atjauninājumus OFIS, tai skaitā atjauninājumus, kas saistīti ar pašas veikto oficiālo izmeklēšanu rezultātiem;

e)

situācijās, kas minētas a) apakšpunkta ii) punktā, un kad Komisija saņem dalībvalsts paziņojumu, Komisija informē trešās valsts kompetento iestādi vai, attiecīgā gadījumā, kontroles iestādi vai kontroles institūciju.

2.   Papildus informēšanas pienākumam, uz ko norādīts Regulas (ES) 2017/625 32. panta b) punktā, kontroles iestāde vai kontroles institūcija nekavējoties informē kompetento iestādi, kas saskaņā ar minētās regulas 4. panta 3. punktu un 28. panta 1. punktu vai 31. pantu tai uzticējusi vai deleģējusi konkrētus oficiālās kontroles uzdevumus vai konkrētus ar citām oficiālām darbībām saistītus uzdevumus, par visiem gadījumiem, kad neatbilstība, par kuru radušās aizdomas, vai konstatēta neatbilstība ietekmē bioloģisko vai pārejas produktu integritāti. Tā sniedz arī visu citu informāciju, ko pieprasa minētā kompetentā iestāde.

3.   Ja operatorus vai operatoru grupas un/vai to apakšuzņēmējus kontrolē dažādas kontroles iestādes vai kontroles institūcijas, Regulas (ES) 2018/848 43. panta 3. punkta piemērošanas vajadzībām minētās kontroles iestādes un kontroles institūcijas apmainās ar relevanto informāciju par to kontrolētajām operācijām.

4.   Ja operatori vai operatoru grupas un/vai to apakšuzņēmēji maina savu kontroles iestādi vai kontroles institūciju, Regulas (ES) 2018/848 43. panta 3. punkta piemērošanas vajadzībām šādi operatori un/vai attiecīgā kontroles iestāde vai kontroles institūcija par minētajām izmaiņām nekavējoties paziņo kompetentajai iestādei.

Jaunā kontroles iestāde vai kontroles institūcija no iepriekšējās kontroles iestādes vai kontroles institūcijas pieprasa attiecīgā operatora vai operatoru grupas kontroles lietu. Iepriekšējā kontroles iestāde vai kontroles institūcija attiecīgā operatora vai operatoru grupas kontroles lietu, kas ietver Regulas (ES) 2018/848 38. panta 6. punktā minētos rakstiskos dokumentus, sertifikācijas statusu, neatbilstību sarakstu un iepriekšējās kontroles iestādes vai kontroles institūcijas veiktos atbilstošos pasākumus, nekavējoties nodod jaunajai kontroles iestādei vai kontroles institūcijai.

Jaunā kontroles iestāde vai kontroles institūcija pārliecinās par to, vai operators ir novērsis vai novērsīs neatbilstības, uz ko norādīts iepriekšējās kontroles iestādes vai kontroles institūcijas dokumentācijā.

5.   Ja veic operatoru vai operatoru grupas izsekojamības pārbaudi vai masas bilances pārbaudi, Regulas (ES) 2018/848 43. panta 3. punkta piemērošanas vajadzībām kontroles iestādes un kontroles institūcijas apmainās ar relevanto informāciju, kas ļauj šīs pārbaudes pabeigt.

6.   Kompetentās iestādes veic atbilstošus pasākumus un izveido dokumentētas procedūras, kas vajadzīgas, lai būtu iespējams apmainīties ar informāciju starp tām un kontroles iestādēm un/vai kontroles institūcijām, kurām tās uzticējušas vai deleģējušas konkrētus oficiālās kontroles uzdevumus vai konkrētus ar citām oficiālām darbībām saistītus uzdevumus, kā arī minēto kontroles iestāžu un/vai kontroles institūciju starpā.

10. pants

Pārejas noteikumi

1.   Trešo valstu operatoru grupas, kuras pirms šīs regulas piemērošanas sākumdienas ir izpildījušas Regulas (EK) Nr. 834/2007, (EK) Nr. 889/2008 un (EK) Nr. 1235/2008 prasības un kurām šīs regulas 4. panta otrajā daļā noteiktā operatoru grupas maksimālā lieluma sakarā jāievieš nozīmīgas administratīvas, juridiskas un strukturālas izmaiņas, minēto noteikumu ievēro vēlākais no 2025. gada 1. janvāra.

2.   Nacionālo pasākumu katalogu, kas izstrādāts saskaņā ar 8. pantu, piemēro vēlākais no 2023. gada 1. janvāra.

11. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2022. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 22. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 150, 14.6.2018., 1. lpp.

(2)  Padomes Regula (EK) Nr. 834/2007 (2007. gada 28. jūnijs) par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu (OV L 189, 20.7.2007., 1. lpp.).

(3)  Komisijas Regula (EK) Nr. 889/2008 (2008. gada 5. septembris), ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu (OV L 250, 18.9.2008., 1. lpp.).

(4)  Komisijas Regula (EK) Nr. 1235/2008 (2008. gada 8. decembris), ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm (OV L 334, 12.12.2008., 25. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/625 (2017. gada 15. marts) par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (OV L 95, 7.4.2017., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

8. pantā minētā vienotā kārtība, kādā izstrādājams un piemērojams nacionālais pasākumu katalogs

1.   

Kompetentās iestādes, pamatojoties uz 8. pantā minētajiem klasifikācijas kritērijiem, var klasificēt neatbilstības kā nebūtiskas, būtiska kritiskas, ja pastāv viena vai vairākas no šādām situācijām:

a)

neatbilstības gadījums ir nebūtisks, ja:

i)

piesardzības pasākumi ir samērīgi un atbilstoši un operatora ieviestās kontroles ir efektīvas;

ii)

neatbilstība neietekmē bioloģiskā vai pārejas produkta integritāti;

iii)

izsekojamības sistēma spēj lokalizēt skarto produktu piegādes ķēdē un ir iespējams aizliegt produktus laist tirgū ar atsauci uz bioloģisko ražošanu;

b)

neatbilstības gadījums ir būtisks, ja:

i)

piesardzības pasākumi nav samērīgi un atbilstoši un operatora ieviestās kontroles nav efektīvas;

ii)

neatbilstība ietekmē bioloģiskā vai pārejas produkta integritāti;

iii)

operators nav laikus labojis nebūtisku neatbilstību;

iv)

izsekojamības sistēma spēj lokalizēt skarto produktu piegādes ķēdē un ir iespējams aizliegt produktus laist tirgū ar atsauci uz bioloģisko ražošanu;

c)

neatbilstības gadījums ir kritisks, ja:

i)

piesardzības pasākumi nav samērīgi un atbilstoši un operatora ieviestās kontroles nav efektīvas;

ii)

neatbilstība ietekmē bioloģiskā vai pārejas produkta integritāti;

iii)

operators nelabo iepriekšējas būtiskas neatbilstības vai atkārtoti nelabo citu kategoriju neatbilstības;

iv)

izsekojamības sistēma nesniedz informāciju, kas vajadzīga, lai skarto produktu lokalizētu piegādes ķēdē, un nav iespējams aizliegt produktus laist tirgū ar atsauci uz bioloģisko ražošanu.

2.   

Pasākumi

Kompetentās iestādes vai, attiecīgā gadījumā, kontroles iestādes vai kontroles institūcijas uzskaitīto kategoriju neatbilstību gadījumā var samērīgā veidā piemērot vienu vai vairākus no šādiem pasākumiem:

Neatbilstību kategorija

Pasākums

Nebūtiskas

Prasīt operatoram noteiktā termiņā iesniegt rīcības plānu, kā neatbilstība labojama

Būtiskas

Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 42. panta 1. punktu nodrošināt, ka visas attiecīgās partijas vai sērijas (skartā augkopības vai lopkopības produkcija) marķējumā un reklāmā netiek iekļauta atsauce uz bioloģisko ražošanu

Pieprasīt jaunu pārejas periodu

Ierobežot sertifikāta tvērumu

Prasīt uzlabot to piesardzības pasākumu un kontroļu īstenošanu, ko operators ieviesis, lai nodrošinātu atbilstību

Kritiskas

Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 42. panta 1. punktu nodrošināt, ka visas attiecīgās partijas vai sērijas (skartā augkopības vai lopkopības produkcija) marķējumā un reklāmā netiek iekļauta atsauce uz bioloģisko ražošanu

Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 42. panta 2. punktu uz noteiktu laiku aizliegt tirgot produktus, kam ir atsauce uz bioloģisko ražošanu

Pieprasīt jaunu pārejas periodu

Ierobežot sertifikāta tvērumu

Apturēt sertifikātu

Anulēt sertifikātu


II PIELIKUMS

9. pantā minētā OFIS veidne

1.

Veidne, kas izmantojama standarta paziņojumam par neatbilstību, par kuru radušās aizdomas, vai par konstatētu neatbilstību

*Pirmā valoda:

Otrā valoda:

A.

Paziņotāja dalībvalsts

1.

Valsts:

2.

Kompetentās iestādes kontaktinformācija:

*3.

Paziņojuma datums (DD/MM/GGGG):

*4.

Atsauce:

B.

Paziņojuma saņēmēja dalībvalsts vai dalībvalstis

*1.

Valsts/valstis:

2.

Kompetentās iestādes/iestāžu kontaktinformācija:

C.

Produkts

*1.

Produktu kategorija:

*2.

Produkta/tirdzniecības nosaukums:

*3.

Izcelsmes valsts:

4.

Produkta apraksts (iepakojuma lielums un forma utt.); jāpievieno kopētā vai ieskenētā veidā attēlota plomba vai marķējums:

5.

Partijas identifikācija (piemēram, partijas numurs, piegādes numurs, piegādes datums utt.):

6.

Cita informācija:

D.

Izsekojamība

Detalizēts visas piegādes ķēdes apraksts

1.

Ražotājs: kontaktinformācija, kompetentā iestāde vai, attiecīgā gadījumā, kontroles iestāde vai kontroles institūcija:

2.

Pārstrādātājs/pārdevējs izcelsmes valstī: kontaktinformācija, kompetentā iestāde vai, attiecīgā gadījumā, kontroles iestāde vai kontroles institūcija:

3.

Importētājs paziņotājā valstī: kontaktinformācija, kompetentā iestāde vai, attiecīgā gadījumā, kontroles iestāde vai kontroles institūcija:

4.

Vairumtirgotājs: kontaktinformācija, kompetentā iestāde vai, attiecīgā gadījumā, kontroles iestāde vai kontroles institūcija:

5.

Importētājs paziņotājā valstī, kurā neatbilstība atklāta: kontaktinformācija, kompetentā iestāde vai, attiecīgā gadījumā, kontroles iestāde vai kontroles institūcija:

Iestāde:

Citi dalībnieki:

E.

Neatbilstība, aizdomas par neatbilstību, cita radusies problēma

*1.

Neatbilstības / aizdomu par neatbilstību / citas radušās problēmas raksturs.

Kāda neatbilstība / aizdomas par neatbilstību / cita radusies problēma konstatēta?

* Kādā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/848 (1) aspektā tā atzīstama par neatbilstību / aizdomām par neatbilstību / citu radušos problēmu?

2.

Neatbilstības / aizdomu par neatbilstību / citas radušās problēmas atklāšanas konteksts; jāpievieno rēķina vai citu apliecinošu dokumentu kopija:

Neatbilstības / aizdomu par neatbilstību / citas radušās problēmas atklāšanas datums (DD/MM/GGGG):

Neatbilstības / aizdomu par neatbilstību / citas radušās problēmas atklāšanas vieta:

3.

Paraugu/testu analīze (attiecīgā gadījumā); jāpievieno analīzes protokola kopija:

Paraugu ņemšanas/testēšanas datums (DD/MM/GGGG):

Paraugu ņemšanas/testēšanas vieta:

Analīzes protokola datums (DD/MM/GGGG):

Ziņas (laboratorijas nosaukums, izmantotās metodes, rezultāti):

Atrasto vielu nosaukums:

Konstatētais vielu līmenis:

Vai atliekvielu līmenis ir augstāks par pārtikā (vai barībā) vispārpieļaujamo robežvērtību?

Vai ir pārsniegts līmenis, no kāda marķējumā jānorāda ĢMO saturs?

F.

Ietekme uz tirgu

1.

Vai produkts ir ticis izņemts no tirgus, bloķēts vai tirgots?

2.

Kādi dalībnieki jau tikuši informēti?

3.

Vai skartas citas dalībvalstis? Ja atbilde ir “jā”, kuras dalībvalstis tās ir?

G.

Veiktie pasākumi

1.

Vai ir veikti brīvprātīgi pasākumi (attiecībā uz produktu/operatoru/tirgu)?

2.

Vai ir veikti obligāti pasākumi?

3.

Kāds ir pasākumu tvērums (valsts, reģions, eksports utt.)?

4.

Spēkā stāšanās datums (DD/MM/GGGG):

5.

Ilgums (mēnešos):

6.

Pasākumu pamatojums / juridiskais pamats:

7.

Kura kompetentā iestāde vai, attiecīgā gadījumā, kontroles iestāde vai kontroles institūcija pasākumus pieņēmusi?

H.

Cita informācija/izvērtējums

I.

Pielikumi

Kopēti vai ieskenēti produkta atribūti (plomba, marķējums utt.). Rēķina, uzskaites dokumenta, transporta dokumenta vai piegādes rīkojuma kopija. Analīzes pārskats un/vai citi relevanti dokumenti:

2.

Veidne, kas izmantojama standarta atbildei uz standarta paziņojumu par neatbilstību, par kuru radušās aizdomas, vai par konstatētu neatbilstību

*Pirmā valoda:

Otrā valoda:

Atbildes versijas numurs:

A.

Paziņotāja dalībvalsts

1.

Valsts:

2.

Kompetentās iestādes kontaktinformācija:

*3.

Datums (DD/MM/GGGG):

*4.

Atsauce:

B.

Paziņojums

1.

Valsts:

2.

Kompetentās iestādes kontaktinformācija:

*3.

Paziņojuma datums (DD/MM/GGGG):

*4.

Paziņojuma atsauce (tāda pati kā paziņojuma A.4. punktā):

*5.

Produkts:

6.

Neatbilstība / aizdomas par neatbilstību / cita radusies problēma:

C.

Izmeklēšana

1.

Kura kompetentā iestāde vai, attiecīgā gadījumā, kontroles iestāde un/vai kontroles institūcija ir/bija atbildīga par izmeklēšanu?

2.

Aprakstiet sadarbību starp dažādiem operatoriem un iesaistīto kompetento iestādi vai, attiecīgā gadījumā, kontroles iestādi un/vai kontroles institūciju dažādajās iesaistītajās valstīs (attiecīgā gadījumā).

3.

Kādas izmeklēšanas metodes/procedūras izmantotas?

Piemēram, vai ir veikta īpaša attiecīgo operatoru kontrole?

Vai ir ņemti un analizēti paraugi?

4.

Kāds ir izmeklēšanas iznākums?

Kādi ir inspekciju/analīžu rezultāti (attiecīgā gadījumā)?

Vai noskaidrota neatbilstības / aizdomu par neatbilstību / citas radušās problēmas izcelsme?

Kā vērtējat neatbilstības / aizdomu par neatbilstību / citas radušās problēmas nopietnību?

5.

Vai kontaminācijas / neatbilstības / aizdomu par neatbilstību / citas radušās problēmas izcelsme un dalībnieku atbildība ir skaidri identificēta un konstatēta?

Vai identificētie operatori pēdējos trijos gados ir bijuši iesaistīti citos neatbilstības / aizdomu par neatbilstību / citas radušās problēmas gadījumos?

D.

Pasākumi un sodi

*1.

Kādi preventīvi un korektīvi pasākumi veikti (piemēram, attiecībā uz produkta izplatīšanu/apriti Savienības tirgū un trešās valsts tirgū)?

2.

Kāda rīcība neatbilstības / aizdomu par neatbilstību / citas radušās problēmas gadījumā veikta attiecībā uz attiecīgajiem operatoriem un/vai produktiem? (2).

* Rīcības veids (rakstiskā formā, brīdinājuma formā utt.):

Vai ražotāja/pārstrādātāja sertifikācija ir ierobežota, apturēta vai anulēta?

Rīcības spēkā stāšanās datums (attiecīgā gadījumā) (DD/MM/GGGG):

Rīcības ilgums (attiecīgā gadījumā) (mēnešos):

Kompetentā iestāde vai, attiecīgā gadījumā, kontroles iestāde un/vai kontroles institūcija, kas pieņēmusi un piemērojusi rīcību (attiecīgā gadījumā):

3.

Vai tiek plānotas attiecīgā operatora papildu inspekcijas?

4.

Kādus citu pasākumus kompetentā iestāde vai, attiecīgā gadījumā, kontroles iestāde vai kontroles institūcija plāno veikt, lai nepieļautu līdzīgus gadījumus?

E.

Cita informācija

F.

Pielikumi

3.

Brīdinājuma paziņojuma veidne

1.

Brīdinājuma izcelsme un statuss

Brīdinātāja valsts:

Kompetentā iestāde:

2.

Brīdinātā valsts vai valstis

Valsts

Kompetentā iestāde

Koordinators

Tvērums

3.

Neatbilstība, krāpšana, cita problēma un aizdomas par tām (turpmāk “neatbilstība”)

Nosaukums:

Apraksts:

Kā vērtējat neatbilstības nopietnību?

Kādi dalībnieki jau informēti?

Atklāšanas konteksts

Datums:

Vieta:

Persona/institūcija, kas neatbilstību atklājusi:

Attiecīgie Savienības tiesību akti (atsauces):

4.

Produktu izsekojamība

Apraksts

Nosaukums:

Zīmols / tirdzniecības nosaukums:

Citi aspekti:

Sūtījums

Sūtījuma/partijas/piegādes numurs:

Izcelsmes valsts:

Kopējā neto/bruto masa, tilpums:

Cita informācija:

Piegādes ķēdē iesaistīto operatoru apraksts (vārds vai nosaukums, veids, kontaktinformācija, kontroles institūcija / kontroles iestāde (ar kontaktinformāciju))

5.

Veiktie pasākumi

0.

Pagaidām nav veikti (jāpaskaidro iemesls)

1.

Aizliegts produktu laist tirgū (pamatojums, datums, daudzumi)

2.

Produkta statuss pazemināts uz parastu produktu (pamatojums, datums, daudzumi, no/līdz)

3.

Operatora sertifikāts apturēts (no/līdz, tvērums)

4.

Operatora sertifikācija anulēta (sākot no)

5.

Citi pasākumi (aprakstīt)

6.

Cita informācija

7.

Datnes

4.

Veidne, kas izmantojama starptautiskam standarta paziņojumam par neatbilstību, par kuru radušās aizdomas, vai par konstatētu neatbilstību

Paziņotāja valsts

Valsts:

Informācija par paziņoto dalībnieku

Paziņotā dalībnieka veids:

Dalībnieka kods:

Dalībnieka versija:

Vārds vai nosaukums:

Iela:

Pasta indekss:

Apdzīvotā vieta:

Tālrunis:

E-pasts:

Fakss:

Tīmekļa saite:

URL:

Piezīmes:

A.

Produkts

*1.

Izcelsmes valsts:

*2.

Produktu kategorija:

*3.

Produkta/tirdzniecības nosaukums:

4.

Produkta apraksts (iepakojuma lielums un forma utt.); jāpievieno kopētā vai ieskenētā veidā attēlota plomba vai marķējums:

5.

Partijas identifikācija (piemēram, partijas numurs, piegādes numurs, piegādes datums utt.):

6.

Cita informācija:

B.

Izsekojamība

Detalizēts visas piegādes ķēdes apraksts

1.

Ražotājs: kontaktinformācija, kontroles iestāde vai kontroles institūcija:

2.

Pārstrādātājs/pārdevējs/eksportētājs izcelsmes valstī: kontaktinformācija, kontroles iestāde vai kontroles institūcija:

3.

Importētājs paziņotājā valstī: kontaktinformācija, kontroles iestāde vai kontroles institūcija:

4.

Vairumtirgotājs: kontaktinformācija, kontroles iestāde vai kontroles institūcija:

5.

Mazumtirgotājs vai cits operators paziņotājā valstī, kurā neatbilstība atklāta: kontaktinformācija, kontroles iestāde vai kontroles institūcija:

Iestāde:

Citi dalībnieki:

C.

Neatbilstība, aizdomas par neatbilstību, cita radusies problēma

*1.

Neatbilstības / aizdomu par neatbilstību / citas radušās problēmas raksturs.

Kāda neatbilstība / aizdomas par neatbilstību / cita radusies problēma konstatēta?

* Kādā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/848 (3) aspektā tā atzīstama par neatbilstību / aizdomām par neatbilstību / citu radušos problēmu?

2.

Neatbilstības / aizdomu par neatbilstību / citas radušās problēmas atklāšanas konteksts; jāpievieno rēķina vai citu apliecinošu dokumentu kopija:

Neatbilstības / aizdomu par neatbilstību / citas radušās problēmas atklāšanas datums (DD/MM/GGGG):

Neatbilstības / aizdomu par neatbilstību / citas radušās problēmas atklāšanas vieta:

3.

Paraugu/testu analīze (attiecīgā gadījumā); jāpievieno analīzes protokola kopija:

Paraugu ņemšanas/testēšanas datums (DD/MM/GGGG):

Paraugu ņemšanas/testēšanas vieta:

Analīzes protokola datums (DD/MM/GGGG):

Ziņas (laboratorijas nosaukums, izmantotās metodes, rezultāti):

Atrasto vielu nosaukums:

Konstatētais atliekvielu līmenis:

Vai atliekvielu līmenis ir augstāks par pārtikā (vai barībā) vispārpieļaujamo robežvērtību?

Vai ir pārsniegts līmenis, no kāda marķējumā jānorāda ĢMO saturs?

D.

Ietekme uz tirgu

1.

Vai produkts ir ticis izņemts no tirgus, bloķēts?

2.

Kādi dalībnieki jau tikuši informēti?

3.

Vai skartas citas dalībvalstis? Ja atbilde ir “jā”, kuras dalībvalstis tās ir?

E.

Veiktie pasākumi

1.

Vai ir veikti brīvprātīgi pasākumi (attiecībā uz produktu/operatoru/tirgu)?

2.

Vai ir veikti obligāti pasākumi?

3.

Kāds ir pasākumu tvērums (valsts, reģions, eksports utt.)?

4.

Spēkā stāšanās datums (DD/MM/GGGG):

5.

Ilgums (mēnešos):

6.

Pasākumu pamatojums / juridiskais pamats:

7.

Kura kontroles iestāde vai kontroles institūcija pasākumus pieņēmusi?

F.

Cita informācija/izvērtējums

G.

Pielikumi

Kopēti vai ieskenēti produkta atribūti (plomba, marķējums utt.). Rēķina, uzskaites dokumenta, transporta dokumenta vai piegādes rīkojuma kopija. Analīzes pārskats un/vai citi relevanti dokumenti:

-----------

(*)

Obligātie lauki.

(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/848 (2018. gada 30. maijs) par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 (OV L 150, 14.6.2018., 1. lpp.).

(2)  Pasākums saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 29. panta 1. un 2. punktu, 41. panta 1.–4. punktu un 42. pantu.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/848 (2018. gada 30. maijs) par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 (OV L 150, 14.6.2018., 1. lpp.).