EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32020R1770

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1770 z dne 26. novembra 2020 o vrstah rastlin za saditev, za katere se ne uporablja izjema glede zahteve o oznaki za sledljivost v rastlinskih potnih listih v skladu z Uredbo (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, in o razveljavitvi Direktive Komisije 92/105/EGS

C/2020/8148

UL L 398, 27.11.2020, str. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Pravni status dokumenta V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1770/oj

27.11.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 398/6


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1770

z dne 26. novembra 2020

o vrstah rastlin za saditev, za katere se ne uporablja izjema glede zahteve o oznaki za sledljivost v rastlinskih potnih listih v skladu z Uredbo (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, in o razveljavitvi Direktive Komisije 92/105/EGS

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (1) in zlasti člena 83(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2016/2031 določa pravila o vsebini in obliki rastlinskega potnega lista, ki se zahteva za premike nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov po ozemlju Unije.

(2)

Rastlinski potni list za premike po ozemlju Unije vključuje oznako za sledljivost, razen za nekatere rastline za saditev, pripravljene za prodajo končnim uporabnikom. Ta izjema se ne uporablja za vrste rastlin za saditev, ki jih Komisija uvrsti na seznam.

(3)

Za nekatere rastline za saditev veljajo ukrepi Unije, sprejeti na podlagi člena 28 ali 30 Uredbe (EU) 2016/2031 v zvezi z določenimi škodljivimi organizmi. Nekatere od teh rastlin za saditev, zlasti tiste, za katere je znano, da pri njih obstaja večja verjetnost za napadenost ali okužbo z navedenimi določenimi škodljivimi organizmi, ali ki so bile prestrežene na notranjem trgu zaradi napadenosti ali okužbe z navedenimi določenimi škodljivimi organizmi, lahko prispevajo k širjenju navedenih škodljivih organizmov v Uniji in tako povečajo možnost, da bi imeli navedeni škodljivi organizmi velike in dolgoročne negativne posledice na navedene rastline za saditev.

(4)

Za nekatere rastline za saditev s poreklom iz Unije veljajo posebne zahteve v zvezi z določenimi karantenskimi škodljivimi organizmi za Unijo v skladu s členom 41(2) Uredbe (EU) 2016/2031 in členom 8(2) Izvedbene uredbe Komsije (EU) 2019/2072 (2). Navedene rastline za saditev lahko prispevajo k širjenju navedenih škodljivih organizmov v Uniji in tako povečajo možnost, da bi imeli navedeni škodljivi organizmi velike in dolgoročne negativne posledice na navedene rastline za saditev.

(5)

Nekatere od navedenih rastlin za saditev so bile prestrežene med premiki znotraj Unije, ker so gostile karantenske škodljive organizme za Unijo.

(6)

Zato je primerno zahtevati, da vsi primeri rastlinskih potnih listov, izdani za navedene rastline za saditev, vključujejo oznako za sledljivost, da se okrepi hitra sledljivost navedenih rastlin.

(7)

Uredba (EU) 2016/2031, Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2313 (3) in ta uredba določajo sklop novih pravil o uporabi in vsebini rastlinskih potnih listov. Direktiva Komisije 92/105/EGS (4) bo zato postala zastarela in bi jo bilo treba razveljaviti.

(8)

Da bi imeli izvajalci poslovnih dejavnosti in pristojni organi dovolj časa za prilagoditev navedenim zahtevam, bi se morala ta uredba uporabljati od 31. decembra 2021.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vrste rastlin za saditev, za katere se ne uporablja izjema glede zahteve o oznaki za sledljivost v rastlinskih potnih listih

Izjema glede zahteve o oznaki za sledljivost v rastlinskih potnih listih za premike po ozemlju Unije iz drugega pododstavka člena 83(2) Uredbe (EU) 2016/2031 se ne uporablja za vrste rastlin za saditev, navedene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Razveljavitev Direktive 92/105/EGS

Direktiva 92/105/EGS se razveljavi.

Člen 3

Začetek veljavnosti in datum začetka uporabe

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 31. decembra 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. novembra 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 317, 23.11.2016, str. 4.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2072 z dne 28. novembra 2019 o določitvi enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva ukrepe varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 690/2008 in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019 (UL L 319, 10.12.2019, str. 1).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2313 z dne 13. decembra 2017 o določitvi specifikacij o obliki rastlinskega potnega lista za premike po ozemlju Unije in rastlinskega potnega lista za vnos na varovano območje in premike po njem (UL L 331, 14.12.2017, str. 44).

(4)  Direktiva Komisije 92/105/EGS z dne 3. decembra 1992 o določanju stopnje standardizacije za rastlinske potne liste, ki se uporabljajo za premeščanje nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov znotraj Skupnosti, in določanju podrobnih postopkov za izdajo takih rastlinskih potnih listov ter pogojev in podrobnih postopkov za njihovo zamenjavo (UL L 4, 8.1.1993, str. 22).


PRILOGA

Vrste rastlin za saditev, za katere se ne uporablja izjema glede zahteve o oznaki za sledljivost v rastlinskih potnih listih

Rastline za saditev, razen semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste:

Citrus

Coffea

Lavandula dentata L.

Nerium oleander L.

Olea europea L.

Polygala myrtifolia L.

Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb

Solanum tuberosum L.


Na vrh