2020.11.27.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 398/6


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1770 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. november 26.)

a növényútlevelek nyomonkövetési kódjára vonatkozó követelmény alól az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján nem mentesülő, ültetésre szánt növények típusairól és fajairól, valamint a 92/105/EGK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. október 26-i (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 83. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/2031 rendelet megállapítja az egyes növények, növényi termékek és egyéb anyagok Unió területén belüli szállításához, valamint védett zónákba történő behozatalához és azokon belüli szállításához szükséges növényútlevél tartalmára és formátumára vonatkozó követelményeket.

(2)

Az Unió területén belüli szállításhoz kiállított növényútlevél rendszerint tartalmaz egy nyomonkövethetőségi kódot, kivéve azon ültetésre szánt növények esetében, amelyek minden további beavatkozás nélkül értékesíthetők a végfelhasználók részére. Ez a kivétel nem vonatkozik az ültetésre szánt növények azon típusaira és fajaira, amelyeket a Bizottságnak kell jegyzékbe foglalnia.

(3)

Egyes, ültetésre szánt növények a bizonyos károsítókra az (EU) 2016/2031 rendelet 28. vagy 30. cikke értelmében elfogadott uniós intézkedések hatálya alá tartoznak. Ezen ültetésre szánt növények némelyike, különösen azok, amelyek ismerten nagyobb valószínűséggel fertőződhetnek meg az adott károsítókkal, vagy amelyeket az adott károsítókkal való fertőzöttségük miatt a belső piacon feltartóztattak, hozzájárulhat e károsítók Unión belüli elterjedéséhez, és ezáltal növelheti annak az esélyét, hogy e károsítók jelentős és hosszú távú negatív hatást gyakoroljanak ezekre az ültetésre szánt növényekre.

(4)

Bizonyos, az Unióból származó, ültetésre szánt növényekre az (EU) 2016/2031 rendelet 41. cikkének (2) bekezdése és az (EU) 2019/2072 bizottsági végrehajtási rendelet (2) 8. cikkének (2) bekezdése szerinti, egyes uniós zárlati károsítók tekintetében meghatározott különleges követelmények vonatkoznak. Ezek az ültetésre szánt növények hozzájárulhatnak e károsítók Unión belüli elterjedéséhez, és ezáltal növelhetik annak az esélyét, hogy e károsítók jelentős és hosszú távú negatív hatást gyakoroljanak ezekre az ültetésre szánt növényekre.

(5)

Ezen ültetésre szánt növények némelyikét, uniós zárlati károsítók gazdáiként, az Unión belüli szállítás során feltartóztatták.

(6)

Ezért az ilyen, ültetésre szánt növényekre kiállított növényútlevelek mindegyike estben indokolt nyomonkövetési kódot előírni az adott növények gyors nyomonkövethetőségének javítása érdekében.

(7)

Az (EU) 2016/2031 rendelet, az (EU) 2017/2313 bizottsági végrehajtási rendelet (3) és a jelen rendelet egy sor új szabályt állapít meg a növényútlevelek használatára és tartalmára vonatkozóan. A 92/105/EGK bizottsági irányelv (4) ennélfogva tárgytalanná válik, és hatályon kívül kell helyezni.

(8)

Annak érdekében, hogy a vállalkozóknak és az illetékes hatóságoknak elegendő idejük legyen az említett követelményekhez való alkalmazkodásra, ezt a rendeletet 2021. december 31-től kell alkalmazni.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A növényútlevelek nyomonkövetési kódjára vonatkozó követelmény alól mentesülő, ültetésre szánt növények típusai és fajai

Az Unió területén belüli szállításhoz kiállított növényútlevelek nyomonkövetési kódjára vonatkozó követelmény alóli, az (EU) 2016/2031 rendelet 83. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében előírt mentesség az e rendelet mellékletében felsorolt, ültetésre szánt növények típusaira és fajaira nem alkalmazandó.

2. cikk

A 92/105/EGK irányelv hatályon kívül helyezése

A 92/105/EGK irányelv hatályát veszti.

3. cikk

Hatálybalépés és az alkalmazás kezdőnapja

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2021. december 31-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. november 26-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 317., 2016.11.23., 4. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelete (2019. november 28.) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről szóló (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet egységes végrehajtási feltételeinek megállapításáról, valamint a 690/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről és az (EU) 2018/2019 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról(HL L 319., 2019.12.10., 1. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2017/2313 végrehajtási rendelete (2017. december 13.) az Unió területén belüli szállításhoz, illetve a védett zónákba történő behozatalhoz és az azokon belüli szállításhoz szükséges növényútlevelekre vonatkozó formai előírások meghatározásáról (HL L 331., 2017.12.14., 44. o.).

(4)  A Bizottság 92/105/EGK irányelve (1992. december 3.) egyes növények, növényi termékek, illetve egyéb áruk Közösségen belüli mozgásához használandó növényútlevelek bizonyos mértékű egységesítésének megállapításáról, valamint az ilyen növényútlevelek kibocsátásával kapcsolatos részletes eljárások, továbbá azok pótlásával kapcsolatos részletes eljárások és feltételek megállapításáról (HL L 4., 1993.1.8., 22. o.).


MELLÉKLET

A növényútlevelek nyomonkövetési kódjára vonatkozó követelmény alól mentesülő, ültetésre szánt növények típusai és fajai

A következő típusokhoz és fajokhoz tartozó, ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével:

Citrus

Coffea

Lavandula dentata L.

Nerium oleander L.

Olea europea L.

Polygala myrtifolia L.

Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb

Solanum tuberosum L.