27.11.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 398/6


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/1770

(2020. gada 26. novembris)

par stādāmu augu veidiem un sugām, uz ko neattiecina izņēmumu no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 prasības par izsekojamības kodu augu pasēs, un ar ko atceļ Komisijas Direktīvu 92/105/EEK

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/2031 (2016. gada 26. oktobris) par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (1) un jo īpaši tās 83. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) 2016/2031 nosaka noteikumus par tādas noteiktu augu, augu produktu un citu objektu augu pases saturu un formātu, kas nepieciešama pārvietošanai Savienības teritorijā un ievešanai un pārvietošanai aizsargājamā zonā.

(2)

Augu pasē, kas nepieciešama pārvietošanai Savienības teritorijā, ir izsekojamības kods, bet ne noteiktu stādāmu augu pasēs, kuri ir gatavi pārdošanai galalietotājiem. Minētais izņēmums netiek piemērots stādāmu augu veidiem un sugām, par kurām Komisijai ir jāizveido saraksts.

(3)

Noteiktiem stādāmiem augiem piemēro Savienības pasākumus, kuri saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 28. pantu vai 30. pantu pieņemti attiecībā uz specifiskiem kaitīgajiem organismiem. Daži no šiem stādāmajiem augiem, īpaši tie, par kuriem ir zināms, ka tie, visticamāk, ir invadēti vai inficēti ar minētajiem konkrētajiem kaitīgajiem organismiem, vai kas iekšējā tirgū aizturēti, jo tie invadējušies vai inficējušies ar minētajiem konkrētajiem kaitīgajiem organismiem, var veicināt šo kaitīgo organismu izplatīšanos Savienībā, un tādējādi tie var palielināt šo kaitīgo organismu potenciālu nozīmīgi un ilgtermiņā nelabvēlīgi ietekmēt minētos stādāmos augus.

(4)

Uz noteiktiem stādāmiem augiem, kuru izcelsme ir Savienībā, tiek attiecinātas īpašas prasības, kas saistībā ar konkrētiem Savienības karantīnas organismiem noteiktas saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 41. panta 2. punktu un Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 (2) 8. panta 2. punktu. Minētie stādāmie augi var veicināt minēto kaitīgo organismu izplatīšanos Savienībā, un tādējādi palielināt minēto kaitīgo organismu potenciālu izraisīt nozīmīgi un ilgtermiņā nelabvēlīgi ietekmēt minētos stādāmos augus.

(5)

Noteikti minētie stādāmie augi, tos pārvietojam Savienībā, tika aizturēti, jo tajos bija iemitinājušies Savienības karantīnas organismi.

(6)

Tāpēc, lai minēto augu izsekojamību padarītu ātrāku, ir lietderīgi izvirzīt prasību izsekojamības kodu norādīt visās augu pasēs, kas izsniegtas stādāmiem augiem.

(7)

Regula (ES) 2016/2031, Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2313 (3) un šī regula rada jaunu noteikumu kopumu par augu pasu izmantošanu un saturu. Tā rezultātā Komisijas Direktīva 92/105/EEK (4) noveco un tā būtu jāatceļ.

(8)

Lai profesionālajiem operatoriem un kompetentajām iestādēm dotu pietiekamu laiku, kurā pielāgoties minētajām prasībām, šī regula būtu jāpiemēro no 2021. gada 31. decembra.

(9)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Stādāmu augu veidi un sugas, uz ko neattiecina izņēmumu no prasības par izsekojamības kodu augu pasēs

Regulas (ES) 2016/2031 83. panta 2. punkta otrajā daļā paredzēto izņēmumu no prasības norādīt izsekojamības kodu augu pasēs, kas nepieciešamas pārvietošanai Savienības teritorijā, nepiemēro šīs regulas pielikumā norādītajiem stādāmo augu veidiem un sugām.

2. pants

Direktīvas 92/105/EEK atcelšana

Direktīvu 92/105/EEK atceļ.

3. pants

Stāšanās spēkā un piemērošanas diena

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2021. gada 31. decembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 26. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 317, 23.11.2016., 4. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/2072 (2019. gada 28. novembris), ar ko paredz vienotus nosacījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem īstenošanai, atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 690/2008 un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/2019 (OV L 319, 10.12.2019., 1. lpp.).

(3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2313 (2017. gada 13. decembris), ar ko nosaka formāta specifikācijas augu pasei, kas nepieciešama pārvietošanai Savienības teritorijā, un augu pasei, kas nepieciešama ievešanai un pārvietošanai aizsargājamā zonā (OV L 331, 14.12.2017., 44. lpp.).

(4)  Komisijas Direktīva 92/105/EEK (1992. gada 3. decembris), kas nosaka standartizācijas pakāpi augu pasēm, kuras izmantojamas noteiktu augu, augu produktu vai citu objektu pārvadājumos Kopienā, un nosaka sīki izstrādātu kārtību attiecībā uz šādu augu pasu izsniegšanu un uz to nomaiņas kritērijiem un norisēm (OV L 4, 8.1.1993., 22. lpp.).


PIELIKUMS

Stādāmu augu veidi un sugas, uz ko neattiecina izņēmumu no prasības par izsekojamības kodu augu pasēs

Stādāmi augi, izņemot sēklas

Citrus

Coffea

Lavandula dentata L.

Nerium oleander L.

Olea europea L.

Polygala myrtifolia L.

Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb

Solanum tuberosum L.