EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1770

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1770 av den 26 november 2020 om typer och arter av växter för plantering som inte är undantagna från kravet på spårbarhetskod för växtpass enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 och om upphävande av kommissionens direktiv 92/105/EEG

C/2020/8148

EUT L 398, 27.11.2020, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1770/oj

27.11.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 398/6


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1770

av den 26 november 2020

om typer och arter av växter för plantering som inte är undantagna från kravet på spårbarhetskod för växtpass enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 och om upphävande av kommissionens direktiv 92/105/EEG

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26 oktober 2016 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG (1), särskilt artikel 83.3, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) 2016/2031 fastställs bestämmelser om innehåll och format för det växtpass som krävs för förflyttning av vissa växter, växtprodukter och andra föremål inom unionens territorium och till och inom skyddade zoner.

(2)

Växtpasset för förflyttning inom unionens territorium innehåller en spårbarhetskod, utom för vissa växter för plantering som är färdiga för försäljning till slutanvändare. Detta undantag gäller inte för typer och arter av växter för plantering som kommissionen kommer att ange i en förteckning.

(3)

Vissa växter för plantering omfattas av unionsåtgärder mot särskilda skadegörare som antagits i enlighet med artikel 28 eller 30 i förordning (EU) 2016/2031. Vissa av dessa växter för plantering, särskilt de som man vet har högre sannolikhet för att vara angripna eller infekterade med dessa särskilda skadegörare eller som har kvarhållits på den inre marknaden på grund av att de är angripna eller infekterade med dessa särskilda skadegörare, kan bidra till att sprida dessa skadegörare inom unionen och därmed öka skadegörarnas möjlighet att orsaka allvarliga och långsiktiga negativa effekter på dessa växter för plantering.

(4)

Vissa växter för plantering med ursprung i unionen omfattas av särskilda krav med avseende på vissa EU-karantänskadegörare i enlighet med artikel 41.2 i förordning (EU) 2016/2031 och artikel 8.2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2072 (2). Dessa växter för plantering kan bidra till att sprida dessa skadegörare inom unionen och därmed öka skadegörarnas möjlighet att orsaka allvarliga och långsiktiga negativa effekter på dessa växter för plantering.

(5)

Vissa av dessa växter för plantering har kvarhållits under förflyttningen inom unionen på grund av att de hyser EU-karantänsskadegörare.

(6)

En spårbarhetskod bör därför krävas för alla växtpass som utfärdas för dessa växter för plantering så att de kan spåras snabbare.

(7)

I förordning (EU) 2016/2031, kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2313 (3) och den här förordningen fastställs nya bestämmelser om användning av och innehåll i växtpass. Kommissionens direktiv 92/105/EEG (4) är därför inte längre aktuellt och bör upphöra att gälla.

(8)

För att de yrkesmässiga aktörerna och behöriga myndigheterna ska ha tillräckligt med tid för att anpassa sig till dessa krav bör denna förordning tillämpas från och med den 31 december 2021.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Typer och arter av växter för plantering som inte är undantagna från kravet på spårbarhetskod för växtpass

Det undantag från kravet på spårbarhetskod för växtpass för förflyttning inom unionens territorium som fastställs i artikel 83.2 andra stycket i förordning (EU) 2016/2031 ska inte gälla för de typer och arter av växter för plantering som förtecknas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Upphävande av direktiv 92/105/EEG

Direktiv 92/105/EEG ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Ikraftträdande och tillämpningsdatum

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 31 december 2021.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 november 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 317, 23.11.2016, s. 4.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2072 av den 28 november 2019 om fastställande av enhetliga villkor för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 vad gäller skyddsåtgärder mot växtskadegörare, och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 690/2008 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2019 (EUT L 319, 10.12.2019, s. 1).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2313 av den 13 december 2017 om fastställande av formatspecifikationer för växtpasset för förflyttning inom unionens territorium och växtpasset för införsel till och förflyttning inom en skyddad zon (EUT L 331, 14.12.2017, s. 44).

(4)  Kommissionens direktiv 92/105/EEG av den 3 december 1992 om en viss standardisering av växtpass för användning vid förflyttning av vissa växter, växtprodukter eller andra föremål inom gemenskapen och om närmare bestämmelser om utfärdande av sådana växtpass samt villkor och närmare bestämmelser om ersättande av växtpass (EGT L 4, 8.1.1993, s. 22).


BILAGA

Typer och arter av växter för plantering som inte är undantagna från kravet på spårbarhetskod för växtpass

Växter för plantering, utom fröer, av

Citrus

Coffea

Lavandula dentata L.

Nerium oleander L.

Olea europea L.

Polygala myrtifolia L.

Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb

Solanum tuberosum L.


Top