EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Dokument 32018R0337

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/337 z 5. marca 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2403, ktorým sa stanovujú spoločné usmernenia pre normy a techniky na deaktiváciu na zabezpečenie trvalej nepoužiteľnosti deaktivovaných strelných zbraní (Text s významom pre EHP )

C/2018/1239

Ú. v. EÚ L 65, 8.3.2018, s. 1 – 16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Účinné

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/337/oj

8.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 65/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/337

z 5. marca 2018,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2403, ktorým sa stanovujú spoločné usmernenia pre normy a techniky na deaktiváciu na zabezpečenie trvalej nepoužiteľnosti deaktivovaných strelných zbraní

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 91/477/EHS z 18. júna 1991 o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (1), a najmä na jej článok 10b ods. 2,

keďže:

(1)

Vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2015/2403 (2) sa stanovujú pravidlá, ako aj technické špecifikácie týkajúce sa deaktivácie strelných zbraní v Únii na zabezpečenie trvalej nepoužiteľnosti deaktivovaných strelných zbraní. V uvedenom nariadení sa takisto opisuje, ako musí byť deaktivácia overená a osvedčená orgánmi verejnej moci členských štátov, a stanovujú sa pravidlá pre označovanie deaktivovaných strelných zbraní.

(2)

S cieľom zabezpečiť najvyššiu možnú úroveň bezpečnosti pri deaktivácii strelných zbraní sa vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2015/2403 stanovuje pravidelné preskúmanie a aktualizácia v ňom určených technických špecifikácií s prihliadnutím na skúsenosti nadobudnuté členskými štátmi pri uplatňovaní týchto pravidiel a dodatočných deaktivačných opatrení.

(3)

Komisia na tento účel v septembri 2016 zriadila pracovnú skupinu národných expertov pre deaktiváciu strelných zbraní v rámci výboru zriadeného smernicou 91/477/EHS. Pracovná skupina sa zamerala na revíziu technických špecifikácií pre deaktiváciu strelných zbraní stanovených v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/2403 s cieľom zlepšiť ich jasnosť, predísť akýmkoľvek nejasnostiam pre odborníkov z praxe a zabezpečiť, aby technické špecifikácie boli uplatniteľné na všetky druhy strelných zbraní.

(4)

Smernica 91/477/EHS bola zmenená smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/853 (3). Zmenená smernica v rozsahu pôsobnosti zahŕňa deaktivované strelné zbrane a stanovuje aj ich klasifikáciu a vymedzenie deaktivovaných strelných zbraní podľa všeobecných zásad deaktivácie strelných zbraní v zmysle Protokolu proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom, ktorý dopĺňa Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu uvedený v prílohe k rozhodnutiu Rady 2014/164/EÚ (4), ktorým sa tento protokol transponuje do právneho poriadku Únie.

(5)

Pravidlá deaktivácie strelných zbraní stanovené vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2015/2403 by mali zohľadňovať nové pravidlá deaktivácie stanovené v smernici (EÚ) 2017/853 a mali by byť s nimi v súlade.

(6)

Rozsah pôsobnosti vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2403 by mal pokrývať strelné zbrane všetkých kategórií uvedených v časti II prílohy I k smernici 91/477/EHS.

(7)

Technické špecifikácie pre deaktiváciu strelných zbraní by mali zabrániť ich reaktivácii s použitím bežných nástrojov.

(8)

Technické špecifikácie pre deaktiváciu strelných zbraní sa zameriavajú na deaktiváciu hlavných častí strelných zbraní vymedzených v smernici 91/477/EHS. V smernici 91/477/EHS je totiž uvedená aj definícia deaktivovaných strelných zbraní zahŕňajúca požiadavku zaistiť, aby boli všetky hlavné časti predmetnej strelnej zbrane trvalo nepoužiteľné a nebolo ich možné odstrániť, nahradiť alebo upraviť spôsobom, ktorý by umožnil, aby sa mohla strelná zbraň akýmkoľvek spôsobom reaktivovať. Technické špecifikácie pre deaktiváciu strelných zbraní by sa mali vzťahovať aj na deaktiváciu výmenných hlavní, ktoré sú ako oddelené predmety technicky prepojené so strelnou zbraňou, ktorá sa má deaktivovať, a majú na ňu byť namontované.

(9)

Na žiadosť pracovnej skupiny národných expertov pre deaktiváciu boli revidované technické špecifikácie odborníkmi z praxe z členských štátov podrobené záťažovej skúške, ktorá trvala päť týždňov od 9. februára do 20. marca 2017. Výsledok tejto záťažovej skúšky viedol predovšetkým k rozhodnutiu preskúmať spôsob prezentácie špecifikácií pre deaktiváciu. V záujme jasnosti by jednotlivé postupy deaktivácie mali byť prezentované spôsobom, pri ktorom sa rozlišuje medzi rôznymi typmi strelných zbraní.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného smernicou 91/477/EHS.

(11)

Na to, aby mohli členské štáty prijať potrebné administratívne zmeny a zosúladiť svoje postupy s týmto zmeneným vykonávacím nariadením, by sa toto nariadenie malo začať uplatňovať tri mesiace po nadobudnutí účinnosti,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2403 sa mení takto:

1.

Článok 1 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Toto nariadenie sa uplatňuje na strelné zbrane všetkých kategórií uvedených v časti II prílohy I k smernici 91/477/EHS.“

2.

Článok 3 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Členské štáty určia príslušný orgán verejnej moci na overovanie toho, či bola deaktivácia strelnej zbrane vykonaná v súlade s technickými špecifikáciami uvedenými v prílohe I („overujúci subjekt“).“

3.

Článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

Označovanie deaktivovaných strelných zbraní

Deaktivované strelné zbrane sa označujú spoločným jedinečným označením podľa vzoru uvedeného v prílohe II, ktoré označuje, že boli deaktivované v súlade s technickými špecifikáciami stanovenými v prílohe I. Overujúci subjekt toto označenie pripevní na všetky podstatné časti upravené na účely deaktivácie strelnej zbrane, pričom označenie musí spĺňať tieto kritériá:

a)

je jasne viditeľné a neodstrániteľné;

b)

nesie údaje o členskom štáte, v ktorom bola deaktivácia vykonaná, a o overujúcom subjekte, ktorý deaktiváciu osvedčil;

c)

pôvodné sériové číslo (sériové čísla) strelnej zbrane zostáva zachované.“

4.

Príloha I sa nahrádza textom uvedeným v prílohe I k tomuto nariadeniu;

5.

Príloha II sa nahrádza textom uvedeným v prílohe II k tomuto nariadeniu;

6.

Príloha III sa nahrádza textom uvedeným v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 28. júna 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. marca 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 256, 13.9.1991, s. 51.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2403 z 15. decembra 2015, ktorým sa stanovujú spoločné usmernenia pre normy a techniky na deaktiváciu na zabezpečenie trvalej nepoužiteľnosti deaktivovaných strelných zbraní (Ú. v. EÚ L 333, 19.12.2015, s. 62).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/853 zo 17. mája 2017, ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (Ú. v. EÚ L 137, 24.5.2017, s. 22).

(4)  Rozhodnutie Rady 2014/164/EÚ z 11. februára 2014 o uzavretí Protokolu proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom doplňujúceho Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 89, 25.3.2014, s. 7).


PRÍLOHA I

Technické špecifikácie pre deaktiváciu strelných zbraní

Postupy deaktivácie strelných zbraní, ktoré sa majú vykonať na zabezpečenie trvalej nepoužiteľnosti strelných zbraní, sú vymedzené na základe troch tabuliek:

Tabuľka I uvádza rôzne druhy strelných zbraní,

v tabuľke II sa uvádzajú všeobecné zásady, ktoré je potrebné dodržiavať na zabezpečenie trvalej nepoužiteľnosti strelných zbraní;

v tabuľke III sa opisujú konkrétne postupy podľa druhu strelnej zbrane, ktoré sa majú vykonať na zabezpečenie trvalej nepoužiteľnosti strelných zbraní.

Technické špecifikácie pre deaktiváciu strelných zbraní by mali zabrániť ich reaktivácii pomocou bežných nástrojov.

Technické špecifikácie pre deaktiváciu strelných zbraní sa zameriavajú na deaktiváciu hlavných častí strelných zbraní, vymedzených v smernici 91/477/EHS. Technické špecifikácie pre deaktiváciu strelných zbraní stanovené v prílohe I sa vzťahujú aj na deaktiváciu výmenných hlavní, ktoré sú ako samostatné objekty technicky prepojené so strelnou zbraňou, ktorá sa má deaktivovať, a určené na montáž do nej.

Komisia na zaistenie správneho a jednotného uplatňovania postupov deaktivácie strelných zbraní v spolupráci s členskými štátmi vypracuje definície.

Tabuľka I

Zoznam druhov strelných zbraní

Druhy strelných zbraní

1

Pištole (jednovýstrelové, samonabíjacie)

2

Revolvery (vrátane perkusných revolverov)

3

Dlhé jednovýstrelové strelné zbrane (nie zbrane so sklopným záverom)

4

Zbrane so sklopným záverom (napr. brokové, guľové, kombinované, s klinovým a odklopným/otočným záverom, krátke a dlhé strelné zbrane)

5

Dlhé opakovacie strelné zbrane (brokové, guľové)

6

Dlhé samonabíjacie strelné zbrane (brokové, guľové)

7

Samočinné strelné zbrane: napr. útočné pušky, samopaly, guľomety, samočinné pištole

8

Strelné zbrane nabíjané ústím so sklopným záverom (s výnimkou perkusných revolverov nabíjaných valcom) (predovky)

Tabuľka II

Všeobecné zásady

Zabráňte demontáži hlavných častí strelných zbraní pomocou zvárania, lepenia alebo pomocou vhodných opatrení s rovnocenným stupňom stálosti.

V závislosti od vnútroštátnych právnych predpisov môže byť tento krok vykonaný po kontrole vnútroštátnym orgánom.

Tvrdosť vložiek: Deaktivujúci subjekt musí zabezpečiť, aby použité kolíky/zátky/tyčky mali tvrdosť podľa Rockwella najmenej 40 HRC a aby sa zváraním zabezpečilo stále a účinné spojenie.

Tabuľka III

Konkrétne postupy pre jednotlivé druhy zbraní

1.

PIŠTOLE (JEDNOVÝSTRELOVÉ, SAMONABÍJACIE)

1.1.

Hlaveň: vytvorte drážku cez hlaveň vrátane prípadnej komory (šírka: >

Formula

kalibru; dĺžka: v prípade hlavní guľových zbraní trojnásobok dĺžky komory a v prípade hlavní brokových zbraní dvojnásobok dĺžky komory).

1.2.

Hlaveň: V prípade všetkých pištolí, iných ako tie so sklopnou hlavňou, musí byť cez komoru vyvŕtaná diera cez obidve steny, do ktorej musí byť vložený a pevne prizváraný kolík z kalenej ocele (priemer > 50 % komory, min. 4,5 mm). Ten istý kolík môže byť použitý na spojenie hlavne so záverovým mechanizmom. Prípadne musí do komory byť vložená a pevne prizváraná zátka s veľkosťou nábojnice.

1.3.

Hlaveň: Odstráňte nábeh do komory (ak sa vyskytuje).

1.4.

Hlaveň: Hlaveň musí byť trvale spojená so strelnou zbraňou pomocou zvárania, lepenia alebo pomocou vhodných opatrení s rovnocenným stupňom stálosti. Na tento účel môže byť použitý kolík, ktorý bol použitý v postupe 1.2.

1.5.

Hlaveň: V prípade výmenných hlavní, ktoré nie sú na pištoli namontované, uplatnite vhodné postupy 1.1 až 1.4 a 1.19. Okrem toho musí byť pomocou zvárania, lepenia alebo pomocou vhodných opatrení s rovnocenným stupňom stálosti, trvale znemožnená montáž týchto hlavní na strelnú zbraň.

1.6.

Záver/čelo záveru: Odstráňte alebo skráťte zápalník.

1.7.

Záver/čelo záveru: Opracujte alebo odstráňte lôžko pre dno nábojnice pod uhlom v rozmedzí 45 až 75 stupňov meraným z pohľadu pôvodného čela. Materiál sa musí odstrániť na celom čele záveru. Všetky uzamykacie ozubenia musia byť odstránené alebo značne oslabené.

1.8.

Záver/čelo záveru: Zavarte otvor pre zápalník.

1.9.

Záver: Opracujte alebo odstráňte lôžko pre dno nábojnice pod uhlom v rozmedzí 45 až 75 stupňov meraným z pohľadu pôvodného lôžka. Materiál sa musí odstrániť na celom povrchu.

1.10.

Záver: Odstráňte zápalník.

1.11.

Záver: Odstráňte uzamykacie ozubenia v závere.

1.12.

Záver: Prípadne opracujte uzamykaciu plochu vyhadzovacieho okienka pod uhlom v rozsahu 45 až 75 stupňov.

1.13.

Záver: Ak je záver možné demontovať z puzdra záveru, deaktivovaný záver musí byť trvale pripevnený k puzdru záveru.

1.14.

Telo/Puzdro záveru: Odstráňte nábeh do komory (ak sa vyskytuje).

1.15.

Telo/Puzdro záveru: Opracovaním odstráňte aspoň 2/3 vodiacich drážok (plôch) puzdra záveru na oboch stranách tela.

1.16.

Spúšťový mechanizmus: Zaistite zničenie fyzického spojenia medzi ozubom spúšte a bicím kladivom, úderníkom alebo spúšťovou pákou. Podľa potreby spojte spúšťový mechanizmus zvarom v rámci tela/puzdra záveru. Ak takéto spojenie spúšťového mechanizmu nie je možné, odstráňte spúšťový mechanizmus a priestor vyplňte zvarom alebo epoxidovou živicou.

1.17.

Spúšťový mechanizmus: Spúšťový mechanizmus a/alebo jeho uloženie musí byť prizvárané k telu/puzdru záveru (v prípade oceľového rámu) alebo prilepené k telu/puzdru záveru lepidlom, ktoré odoláva vysokým teplotám (v prípade rámu z ľahkých kovov alebo polymérov).

1.18.

Mechanizmus samonabíjacích zbraní: Rozrezaním alebo zavarením zničte plynový piest, plynovú trubicu a plynový kanál.

1.19.

Mechanizmus samonabíjacích zbraní: Ak na zbrani neexistuje plynový piest, odstráňte plynovú trubicu. Ak hlaveň slúži ako plynový piest, prizvárajte deaktivovanú hlaveň k uloženiu. Vždy, keď sa na hlavni vyskytuje plynový kanál, je potrebné ho zavariť.

1.20.

Zásobníky: Bodovým prizváraním zásobníka alebo použitím vhodných opatrení s rovnocenným stupňom stálosti v závislosti od druhu zbrane zaistite, aby zásobník nebolo možné odstrániť.

1.21.

Zásobníky: Ak zásobník chýba, umiestnite bodové zvary alebo použite vhodné opatrenia v zásobníkovej šachte alebo pripevnite záchyt zásobníka tak, aby bolo trvale znemožnené nasadenie zásobníka.

1.22.

Tlmič hluku výstrelu: Trvale zabráňte odstráneniu tlmiča z hlavne pomocou kolíka z kalenej ocele alebo zvárania, lepenia alebo použitia vhodných opatrení s rovnocenným stupňom stálosti, pokiaľ je tlmič súčasťou strelnej zbrane.

1.23.

Tlmič hluku výstrelu: Ak je to možné, odstráňte všetky vnútorné súčasti a ich upevňovacie body tak, aby zostal len plášť tlmiča. Cez hlavňovú objímku navŕtajte diery s priemerom väčším než kaliber strelnej zbrane a s pozdĺžnym odstupom 3 cm (krátke strelné zbrane) alebo 5 cm (dlhé strelné zbrane), ktoré budú prechádzať cez expanznú komoru. Alebo cez hlavňovú objímku vytvorte drážku s dĺžkou minimálne 6 mm od zadného konca k prednému, ktorá bude prechádzať cez expanznú komoru.


2.

REVOLVERY (VRÁTANE PERKUSNÝCH REVOLVEROV)

2.1.

Hlaveň: vytvorte drážku (šírka: >

Formula

kalibru, dĺžka: minimálne

Formula

dĺžky hlavne od prechodového kužeľa).

2.2.

Hlaveň: Musí byť vyvŕtaná diera cez obidve steny hlavne (v blízkosti prechodového kužeľa), do ktorej musí byť vložený a pevne prizváraný kolík z kalenej ocele (priemer > 50 % kalibru, min. 4,5 mm). Ten istý kolík môže byť použitý na spojenie hlavne so záverovým mechanizmom. Prípadne do hlavne (začnite zo strany valca) pevne prizvárajte vhodnú zátku z kalenej ocele (dĺžka: minimálne polovica dĺžky komory valca).

2.3.

Hlaveň: Hlaveň musí byť trvale spojená s rámom pomocou zvárania, lepenia alebo pomocou vhodných opatrení s rovnocenným stupňom stálosti. Na tento účel môže byť použitý kolík, ktorý bol použitý v postupe 2.2.

2.4.

Hlaveň: V prípade výmenných hlavní, ktoré nie sú na strelnej zbrani namontované, uplatnite vhodné postupy 2.1 až 2.3. Okrem toho musí byť pomocou zvárania, lepenia alebo pomocou vhodných opatrení s rovnocenným stupňom stálosti, trvale znemožnená montáž týchto hlavní na strelnú zbraň.

2.5.

Valec: Odstráňte z valca všetky vnútorné steny najmenej po 2/3 jeho dĺžky vysústružením. Odstráňte čo najviac z vnútorných stien valca, najlepšie do vonkajšieho priemeru nábojových komôr bez toho, aby sa porušila vonkajšia stena.

2.6.

Valec: Ak je to možné, prizvárajte valec k rámu, aby sa nedal odstrániť, alebo ak to nie je možné, použite vhodné opatrenia, napríklad ho pripevnite kolíkom, aby sa nedal odstrániť.

2.7.

Valec: V prípade náhradných valcov, ktoré nie sú na strelnej zbrani namontované, uplatnite postup 2.5. Okrem toho musí byť pomocou zvárania, lepenia alebo pomocou vhodných opatrení s rovnocenným stupňom stálosti, trvale znemožnená montáž valca na strelnú zbraň.

2.8.

Telo/Puzdro záveru: Zväčšite otvor zápalníka na trojnásobok pôvodnej veľkosti.

2.9.

Telo/Puzdro záveru: Odstráňte alebo skráťte zápalník.

2.10.

Spúšťový mechanizmus: Zaistite zničenie fyzického spojenia medzi ozubom spúšte a bicím kladivom, úderníkom alebo spúšťovou pákou. Podľa potreby spojte spúšťový mechanizmus zvarom v rámci tela/puzdra záveru. Ak takéto spojenie spúšťového mechanizmu nie je možné, odstráňte spúšťový mechanizmus a priestor vyplňte zvarom alebo epoxidovou živicou.

2.11.

Spúšťový mechanizmus: Spúšťový mechanizmus a/alebo jeho uloženie musí byť prizvárané k telu/puzdru záveru (v prípade oceľového rámu) alebo prilepené k telu/puzdru záveru lepidlom, ktoré odoláva vysokým teplotám (v prípade rámu z ľahkých kovov alebo polymérov).

2.12.

Tlmič hluku výstrelu: Trvale zabráňte odstráneniu tlmiča z hlavne pomocou kolíka z kalenej ocele alebo zvárania, lepenia alebo použitia vhodných opatrení s rovnocenným stupňom stálosti, pokiaľ je tlmič súčasťou strelnej zbrane.

2.13.

Tlmič hluku výstrelu: Ak je to možné, odstráňte všetky vnútorné súčasti a ich upevňovacie body tak, aby zostal len plášť tlmiča. Cez hlavňovú objímku navŕtajte diery s priemerom väčším než kaliber strelnej zbrane a s pozdĺžnym odstupom 3cm (krátke strelné zbrane) alebo 5 cm (dlhé strelné zbrane), ktoré budú prechádzať cez expanznú komoru. Alebo cez hlavňovú objímku vytvorte drážku s dĺžkou minimálne 6 mm od zadného konca k prednému, ktorá bude prechádzať cez expanznú komoru.


3.

DLHÉ JEDNOVÝSTRELOVÉ STRELNÉ ZBRANE (NIE ZBRANE SO SKLOPNÝM ZÁVEROM)

3.1.

Hlaveň: vytvorte drážku cez hlaveň vrátane komory (ak sa vyskytuje) (šírka: >

Formula

kalibru; dĺžka: pre hlavne guľových zbraní trojnásobok dĺžky komory a pre hlavne brokových zbraní dvojnásobok dĺžky komory).

3.2.

Hlaveň: Cez komoru musí byť vyvŕtaná diera cez obidve steny, do ktorej musí byť vložený a pevne prizváraný kolík z kalenej ocele (priemer > 50 % komory, min. 4,5 mm). Ten istý kolík môže byť použitý na spojenie hlavne so záverovým mechanizmom. Prípadne musí do komory byť vložená a pevne prizváraná zátka s veľkosťou nábojnice.

3.3.

Hlaveň: Odstráňte nábeh do komory (ak sa vyskytuje).

3.4.

Hlaveň: Hlaveň musí byť trvale spojená so strelnou zbraňou pomocou zvárania, lepenia alebo pomocou vhodných opatrení s rovnocenným stupňom stálosti. Na tento účel môže byť použitý kolík, ktorý bol použitý v postupe 3.2.

3.5.

Hlaveň: V prípade výmenných hlavní, ktoré nie sú na strelnej zbrani namontované, uplatnite vhodné postupy 3.1 až 3.4. Okrem toho musí byť pomocou zvárania, lepenia alebo pomocou vhodných opatrení s rovnocenným stupňom stálosti, trvale znemožnená montáž týchto hlavní na strelnú zbraň.

3.6.

Záver/čelo záveru: Odstráňte alebo skráťte zápalník.

3.7.

Záver/čelo záveru: Opracujte alebo odstráňte lôžko pre dno nábojnice pod uhlom v rozmedzí 45 až 75 stupňov meraným z pohľadu pôvodného lôžka. Materiál sa musí odstrániť na celom lôžku pre dno nábojnice. Všetky uzamykacie ozubenia musia byť odstránené alebo značne oslabené.

3.8.

Záver/čelo záveru: Zavarte otvor pre zápalník.

3.9.

Spúšťový mechanizmus: Zaistite zničenie fyzického spojenia medzi ozubom spúšte a bicím kladivom, úderníkom alebo spúšťovou pákou. Podľa potreby spojte spúšťový mechanizmus zvarom v rámci tela/puzdra záveru. Ak takéto spojenie spúšťového mechanizmu nie je možné, odstráňte spúšťový mechanizmus a priestor vyplňte zvarom alebo epoxidovou živicou.

3.10.

Spúšťový mechanizmus: Spúšťový mechanizmus a/alebo jeho uloženie musí byť prizvárané k telu/puzdru záveru (v prípade oceľového rámu) alebo prilepené k telu/puzdru záveru lepidlom, ktoré odoláva vysokým teplotám (v prípade rámu z ľahkých kovov alebo polymérov).

3.11.

Tlmič hluku výstrelu: Trvale zabráňte odstráneniu tlmiča z hlavne pomocou kolíka z kalenej ocele alebo zvárania, lepenia alebo použitia vhodných opatrení s rovnocenným stupňom stálosti, pokiaľ je tlmič súčasťou strelnej zbrane.

3.12.

Tlmič hluku výstrelu: Ak je to možné, odstráňte všetky vnútorné súčasti a ich upevňovacie body tak, aby zostal len plášť tlmiča. Cez hlavňovú objímku navŕtajte diery s priemerom väčším než kaliber strelnej zbrane a s pozdĺžnym odstupom 3 cm (krátke strelné zbrane) alebo 5 cm (dlhé strelné zbrane), ktoré budú prechádzať cez expanznú komoru. Alebo cez hlavňovú objímku vytvorte drážku s dĺžkou minimálne 6 mm od zadného konca k prednému, ktorá bude prechádzať cez expanznú komoru.


4.

STRELNÉ ZBRANE SO SKLOPNÝM ZÁVEROM (NAPR. BROKOVÉ, GUĽOVÉ, KOMBINOVANÉ, S KLINOVÝM A ODKLOPNÝM/OTOČNÝM ZÁVEROM, KRÁTKE A DLHÉ STRELNÉ ZBRANE)

4.1.

Hlaveň: vytvorte drážku cez hlaveň vrátane komory (ak sa vyskytuje) (šírka: >

Formula

kalibru; dĺžka: pre hlavne guľových zbraní trojnásobok dĺžky komory a pre hlavne brokových zbraní dvojnásobok dĺžky komory). V prípade strelných zbraní bez komory v hlavni vytvorte drážku (šírka: >

Formula

kalibru, dĺžka: minimálne

Formula

dĺžky hlavne od prechodového kužeľa).

4.2.

Hlaveň: Do komory pokiaľ možno čo najbližšie k záveru umiestnite a pevne prizvárajte tesne priliehajúcu zátku s dĺžkou najmenej 2/3 dĺžky komory.

4.3.

Hlaveň: Odstráňte nábeh do komory (ak sa vyskytuje).

4.4.

Hlaveň: Hlaveň musí byť trvale spojená so strelnou zbraňou pomocou zvárania, lepenia alebo pomocou vhodných opatrení s rovnocenným stupňom stálosti.

4.5.

Hlaveň: V prípade výmenných hlavní, ktoré nie sú na strelnej zbrani namontované, uplatnite vhodné postupy 4.1 až 4.4. Okrem toho musí byť pomocou zvárania, lepenia alebo pomocou vhodných opatrení s rovnocenným stupňom stálosti, trvale znemožnená montáž týchto hlavní na strelnú zbraň.

4.6.

Spúšťový mechanizmus: Zaistite zničenie fyzického spojenia medzi ozubom spúšte a bicím kladivom, úderníkom alebo spúšťovou pákou. Podľa potreby spojte spúšťový mechanizmus zvarom v rámci tela/puzdra záveru. Ak takéto spojenie spúšťového mechanizmu nie je možné, odstráňte spúšťový mechanizmus a priestor vyplňte zvarom alebo epoxidovou živicou.

4.7.

Spúšťový mechanizmus: Spúšťový mechanizmus a/alebo jeho uloženie musí byť prizvárané k telu/puzdru záveru (v prípade oceľového rámu) alebo prilepené k telu/puzdru záveru lepidlom, ktoré odoláva vysokým teplotám (v prípade rámu z ľahkých kovov alebo polymérov).

4.8.

Záverový mechanizmus: Opracujte kužeľ s uhlom vrcholu minimálne 60 stupňov a priemerom základne rovným 10 mm alebo najmenej priemeru lôžka pre dno nábojnice.

4.9.

Záverový mechanizmus: Odstráňte zápalník, zväčšite otvor pre zápalník na priemer minimálne 5 mm a zavarte otvor pre zápalník.

4.10.

Tlmič hluku výstrelu: Trvale zabráňte odstráneniu tlmiča z hlavne pomocou kolíka z kalenej ocele alebo zvárania, lepenia alebo použitia vhodných opatrení s rovnocenným stupňom stálosti, pokiaľ je tlmič súčasťou strelnej zbrane.

4.11.

Tlmič hluku výstrelu: Ak je to možné, odstráňte všetky vnútorné súčasti a ich upevňovacie body tak, aby zostal len plášť tlmiča. Cez hlavňovú objímku navŕtajte diery s priemerom väčším než kaliber strelnej zbrane a s pozdĺžnym odstupom 3 cm (krátke strelné zbrane) alebo 5 cm (dlhé strelné zbrane), ktoré budú prechádzať cez expanznú komoru. Alebo cez hlavňovú objímku vytvorte drážku s dĺžkou minimálne 6 mm od zadného konca k prednému, ktorá bude prechádzať cez expanznú komoru.


5.

DLHÉ OPAKOVACIE STRELNÉ ZBRANE (BROKOVÉ, GUĽOVÉ)

5.1.

Hlaveň: vytvorte drážku cez hlaveň vrátane komory (ak sa vyskytuje) (šírka: >

Formula

kalibru; dĺžka: pre hlavne guľových zbraní trojnásobok dĺžky komory a pre hlavne brokových zbraní dvojnásobok dĺžky komory). V prípade strelných zbraní bez komory v hlavni vytvorte drážku (šírka: >

Formula

kalibru, dĺžka: minimálne

Formula

dĺžky hlavne od prechodového kužeľa).

5.2.

Hlaveň: Cez komoru musí byť vyvŕtaná diera cez obidve steny, do ktorej musí byť vložený a pevne prizváraný kolík z kalenej ocele (priemer > 50 % komory, min. 4,5 mm). Ten istý kolík môže byť použitý na spojenie hlavne so záverovým mechanizmom. Prípadne musí do komory byť vložená a pevne prizváraná zátka s veľkosťou nábojnice.

5.3.

Hlaveň: Odstráňte prípadný nábeh do komory.

5.4.

Hlaveň: Hlaveň musí byť trvale spojená so strelnou zbraňou pomocou zvárania, lepenia alebo pomocou vhodných opatrení s rovnocenným stupňom stálosti. Na tento účel môže byť použitý kolík, ktorý bol použitý v postupe 5.2.

5.5.

Hlaveň: V prípade výmenných hlavní, ktoré nie sú na strelnej zbrani namontované, uplatnite vhodné postupy 5.1 až 5.4. Okrem toho musí byť pomocou zvárania, lepenia alebo pomocou vhodných opatrení s rovnocenným stupňom stálosti, trvale znemožnená montáž týchto hlavní na strelnú zbraň.

5.6.

Záver/čelo záveru: Odstráňte alebo skráťte zápalník.

5.7.

Záver/čelo záveru: Opracujte alebo odstráňte lôžko pre dno nábojnice pod uhlom v rozmedzí 45 až 75 stupňov meraným z pohľadu pôvodného lôžka. Materiál sa musí odstrániť na celom lôžku pre dno nábojnice. Všetky uzamykacie ozubenia musia byť odstránené alebo značne oslabené.

5.8

Záver/čelo záveru: Zavarte otvor pre zápalník.

5.9.

Spúšťový mechanizmus: Zaistite zničenie fyzického spojenia medzi ozubom spúšte a bicím kladivom, úderníkom alebo spúšťovou pákou. Podľa potreby spojte spúšťový mechanizmus zvarom v rámci tela/puzdra záveru. Ak takéto spojenie spúšťového mechanizmu nie je možné, odstráňte spúšťový mechanizmus a priestor vyplňte zvarom alebo epoxidovou živicou.

5.10.

Spúšťový mechanizmus: Spúšťový mechanizmus a/alebo jeho uloženie musí byť prizvárané k telu/puzdru záveru (v prípade oceľového rámu) alebo prilepené k telu/puzdru záveru lepidlom, ktoré odoláva vysokým teplotám (v prípade rámu z ľahkých kovov alebo polymérov).

5.11.

Zásobníky: Bodovým prizváraním zásobníka alebo použitím vhodných opatrení s rovnocenným stupňom stálosti, v závislosti od druhu zbrane zaistite, aby zásobník nebolo možné odstrániť.

5.12.

Zásobníky: Ak zásobník chýba, umiestnite bodové zvary alebo použite vhodné opatrenia v zásobníkovej šachte alebo pripevnite záchyt zásobníka tak, aby bolo trvale znemožnené nasadenie zásobníka.

5.13.

Zásobníky: V prípade rúrových zásobníkov trvale spojte zásobník, komoru a rám jedným alebo viacerými kolíkmi z kalenej ocele. Pripevnite zvarom.

5.14.

Tlmič hluku výstrelu: Trvale zabráňte odstráneniu tlmiča z hlavne pomocou kolíka z kalenej ocele alebo zvárania, lepenia alebo použitia vhodných opatrení s rovnocenným stupňom stálosti, pokiaľ je tlmič súčasťou strelnej zbrane.

5.15.

Tlmič hluku výstrelu: Ak je to možné, odstráňte všetky vnútorné súčasti a ich upevňovacie body tak, aby zostal len plášť tlmiča. Cez hlavňovú objímku navŕtajte diery s priemerom väčším než kaliber strelnej zbrane a s pozdĺžnym odstupom 3cm (krátke strelné zbrane) alebo 5 cm (dlhé strelné zbrane), ktoré budú prechádzať cez expanznú komoru. Alebo cez hlavňovú objímku vytvorte drážku s dĺžkou minimálne 6 mm od zadného konca k prednému, ktorá bude prechádzať cez expanznú komoru.


6.

DLHÉ SAMONABÍJACIE STRELNÉ ZBRANE (BROKOVÉ, GUĽOVÉ)

6.1.

Hlaveň: vytvorte drážku cez hlaveň vrátane komory (ak sa vyskytuje) (šírka: >

Formula

kalibru; dĺžka: pre hlavne guľových zbraní trojnásobok dĺžky komory a pre hlavne brokových zbraní dvojnásobok dĺžky komory). V prípade strelných zbraní bez komory v hlavni vytvorte drážku (šírka: >

Formula

kalibru, dĺžka: minimálne

Formula

dĺžky hlavne od prechodového kužeľa).

6.2.

Hlaveň: Cez komoru musí byť vyvŕtaná diera cez obidve steny, do ktorej musí byť vložený a pevne prizváraný kolík z kalenej ocele (priemer > 50 % komory, min. 4,5 mm). Ten istý kolík môže byť použitý na spojenie hlavne so záverovým mechanizmom. Prípadne musí do komory byť vložená a pevne prizváraná zátka s veľkosťou nábojnice.

6.3.

Hlaveň: Odstráňte nábeh do komory (ak sa vyskytuje).

6.4.

Hlaveň: Hlaveň musí byť trvale spojená so strelnou zbraňou pomocou zvárania, lepenia alebo pomocou vhodných opatrení s rovnocenným stupňom stálosti. Na tento účel môže byť použitý kolík, ktorý bol použitý v postupe 6.2.

6.5.

Hlaveň: V prípade výmenných hlavní, ktoré nie sú na strelnej zbrani namontované, uplatnite vhodné postupy 6.1 až 6.4 a 6.12. Okrem toho musí byť pomocou zvárania, lepenia alebo pomocou vhodných opatrení s rovnocenným stupňom stálosti, trvale znemožnená montáž týchto hlavní na strelnú zbraň.

6.6.

Záver/čelo záveru: Odstráňte alebo skráťte zápalník.

6.7.

Záver/čelo záveru: Opracujte alebo odstráňte lôžko pre dno nábojnice pod uhlom v rozmedzí 45 až 75 stupňov meraným z pohľadu pôvodného lôžka. Materiál sa musí odstrániť na celom lôžku pre dno nábojnice. Všetky uzamykacie ozubenia musia byť odstránené alebo značne oslabené.

6.8.

Záver/čelo záveru: Zavarte otvor pre zápalník.

6.9.

Spúšťový mechanizmus: Zaistite zničenie fyzického spojenia medzi ozubom spúšte a bicím kladivom, úderníkom alebo spúšťovou pákou. Podľa potreby spojte spúšťový mechanizmus zvarom v rámci tela/puzdra záveru. Ak takéto spojenie spúšťového mechanizmu nie je možné, odstráňte spúšťový mechanizmus a priestor vyplňte zvarom alebo epoxidovou živicou.

6.10.

Spúšťový mechanizmus: Spúšťový mechanizmus a/alebo jeho uloženie musí byť prizvárané k telu/puzdru záveru (v prípade oceľového rámu) alebo prilepené k telu/puzdru záveru lepidlom, ktoré odoláva vysokým teplotám (v prípade rámu z ľahkých kovov alebo polymérov).

6.11.

Mechanizmus samonabíjacích zbraní: Rozrezaním alebo zavarením zničte plynový piest, plynovú trubicu a plynový kanál.

6.12.

Mechanizmus samonabíjacích zbraní: Ak na zbrani neexistuje plynový piest, odstráňte plynovú trubicu. Ak hlaveň slúži ako plynový piest, prizvárajte deaktivovanú hlaveň k uloženiu. Vždy, keď sa na hlavni vyskytuje plynový kanál, je potrebné ho zavariť.

6.13.

Mechanizmus samonabíjacích zbraní: Opracujte alebo odstráňte lôžko pre dno nábojnice pod uhlom v rozmedzí 45 až 75 stupňov meraným z pohľadu pôvodného lôžka. Materiál sa musí odstrániť na celom povrchu lôžka pre dno nábojnice a inde, aby sa hmotnosť závorníka/hlavy záveru zmenšila najmenej o 50 % pôvodnej hmotnosti. Trvale spojte závorník so strelnou zbraňou pomocou zvárania, lepenia alebo pomocou vhodných opatrení s rovnocenným stupňom stálosti.

6.14.

Mechanizmus samonabíjacích zbraní: V prípadoch, keď je čelo záveru súčasťou nosiča záveru, musí byť nosič záveru zmenšený aspoň o 50 %. Čelo záveru musí byť trvale pripevnené k nosiču záveru a nosič záveru musí byť trvale pripevnený k strelnej zbrani pomocou zvárania, lepenia alebo pomocou vhodných opatrení s rovnocenným stupňom stálosti.

6.15.

Zásobníky: Bodovým prizváraním zásobníka alebo použitím vhodných opatrení s rovnocenným stupňom stálosti, v závislosti od druhu zbrane zaistite, aby zásobník nebolo možné odstrániť.

6.16

Zásobníky: Ak zásobník chýba, umiestnite bodové zvary alebo použite vhodné opatrenia v zásobníkovej šachte alebo pripevnite záchyt zásobníka tak, aby bolo trvale znemožnené nasadenie zásobníka.

6.17.

Zásobníky: V prípade trubicových zásobníkov trvale spojte zásobník, komoru a rám jedným alebo viacerými kolíkmi z kalenej ocele. Pripevnite zvarom.

6.18.

Tlmič hluku výstrelu: Trvale zabráňte odstráneniu tlmiča z hlavne pomocou kolíka z kalenej ocele alebo zvárania, lepenia alebo použitia vhodných opatrení s rovnocenným stupňom stálosti, pokiaľ je tlmič súčasťou strelnej zbrane.

6.19.

Tlmič hluku výstrelu: Ak je to možné, odstráňte všetky vnútorné súčasti a ich upevňovacie body tak, aby zostal len plášť tlmiča. Cez hlavňovú objímku navŕtajte diery s priemerom väčším než kaliber strelnej zbrane a s pozdĺžnym odstupom 3 cm (krátke strelné zbrane) alebo 5 cm (dlhé strelné zbrane), ktoré budú prechádzať cez expanznú komoru. Alebo cez hlavňovú objímku vytvorte drážku s dĺžkou minimálne 6 mm od zadného konca k prednému, ktorá bude prechádzať cez expanznú komoru.


7.

SAMOČINNÉ STRELNÉ ZBRANE: NAPR. ÚTOČNÉ PUŠKY, SAMOPALY, GUĽOMETY, SAMOČINNÉ PIŠTOLE

7.1.

Hlaveň: vytvorte drážku cez hlaveň vrátane komory (ak sa vyskytuje) (šírka: >

Formula

kalibru; dĺžka: pre hlavne guľových zbraní trojnásobok dĺžky komory a pre hlavne brokových zbraní dvojnásobok dĺžky komory).

7.2.

Hlaveň: Cez komoru musí byť vyvŕtaná diera cez obidve steny, do ktorej musí byť vložený a pevne prizváraný kolík z kalenej ocele (priemer > 50 % komory, min. 4,5mm). Ten istý kolík môže byť použitý na spojenie hlavne so záverovým mechanizmom. Prípadne musí do komory byť vložená a pevne privarená zátka s veľkosťou nábojnice.

7.3.

Hlaveň: Odstráňte prípadný nábeh do komory.

7.4.

Hlaveň: Hlaveň musí byť trvale spojená so strelnou zbraňou pomocou zvárania, lepenia alebo pomocou vhodných opatrení s rovnocenným stupňom stálosti. Na tento účel môže byť použitý kolík, ktorý bol použitý v postupe 7.2.

7.5.

Hlaveň: V prípade výmenných hlavní, ktoré nie sú namontované na strelnej zbrani, uplatnite vhodné postupy 7.1 až 7.3. Okrem toho musí byť pomocou zvárania, lepenia alebo pomocou vhodných opatrení s rovnocenným stupňom stálosti, trvale znemožnená montáž týchto hlavní na strelnú zbraň.

7.6.

Záver/čelo záveru: Odstráňte alebo skráťte zápalník.

7.7.

Záver/čelo záveru: Opracujte alebo odstráňte lôžko pre dno nábojnice pod uhlom v rozmedzí 45 až 75 stupňov meraným z pohľadu pôvodného lôžka. Materiál sa musí odstrániť na celom lôžku pre dno nábojnice. Všetky uzamykacie ozubenia musia byť odstránené alebo značne oslabené.

7.8.

Záver/čelo záveru: Zavarte otvor pre zápalník.

7.9.

Záver (samočinné pištole) Opracujte alebo odstráňte lôžko pre dno nábojnice pod uhlom v rozmedzí 45 až 75 stupňov meraným z pohľadu pôvodného lôžka. Materiál sa musí odstrániť na celom povrchu.

7.10.

Záver (samočinné pištole) Odstráňte zápalník.

7.11.

Záver (samočinné pištole) Odstráňte uzamykacie ozubenia v závere.

7.12.

Záver (samočinné pištole) Prípadne opracujte uzamykaciu plochu vyhadzovacieho okienka pod uhlom v rozsahu 45 až 75 stupňov.

7.13.

Záver (samočinné pištole) Ak je závorník možné demontovať z puzdra záveru, deaktivovaný závorník musí byť trvale pripevnený k puzdru záveru.

7.14.

Telo/Puzdro záveru (samočinné pištole): Odstráňte prípadný nábeh do komory.

7.15.

Telo/Puzdro záveru (samočinné pištole): Opracovaním odstráňte aspoň 2/3 vodiacich drážok (plôch) záveru na oboch stranách tela.

7.16.

Spúšťový mechanizmus: Zaistite zničenie fyzického spojenia medzi ozubom spúšte a bicím kladivom, úderníkom alebo spúšťovou pákou. Podľa potreby spojte spúšťový mechanizmus zvarom v rámci tela/puzdra záveru. Ak takéto spojenie spúšťového mechanizmu nie je možné, odstráňte spúšťový mechanizmus a priestor vyplňte zvarom alebo epoxidovou živicou.

7.17.

Spúšťový mechanizmus: Spúšťový mechanizmus a/alebo jeho uloženie musí byť privarené k telu/puzdru záveru (v prípade oceľového rámu) alebo prilepené k telu/puzdru záveru lepidlom, ktoré odoláva vysokým teplotám (v prípade rámu z ľahkých kovov alebo polymérov).

7.18.

Mechanizmus samonabíjacích zbraní: Rozrezaním alebo zavarením zničte plynový piest, plynovú trubicu a plynový kanál.

7.19.

Mechanizmus samonabíjacích zbraní: Ak na zbrani neexistuje plynový piest, odstráňte plynovú trubicu. Ak hlaveň slúži ako plynový piest, prizvárajte deaktivovanú hlaveň k uloženiu. Vždy, keď sa na hlavni vyskytuje plynový kanál, je potrebné ho zavariť.

7.20.

Mechanizmus samonabíjacích zbraní: Opracujte alebo odstráňte lôžko pre dno nábojnice pod uhlom v rozmedzí 45 až 75 stupňov meraným z pohľadu pôvodného lôžka. Materiál sa musí odstrániť na celom povrchu lôžka pre dno nábojnice a inde, aby sa hmotnosť závorníka/hlavy záveru zmenšila najmenej o 50 % pôvodnej hmotnosti. Trvale spojte závorník so strelnou zbraňou pomocou zvárania, lepenia alebo pomocou vhodných opatrení s rovnocenným stupňom stálosti.

7.21.

Mechanizmus samonabíjacích zbraní: V prípadoch, keď je čelo záveru súčasťou nosiča záveru, musí byť nosič záveru zmenšený aspoň o 50 %. Čelo záveru musí byť trvale pripevnené k nosiču záveru a nosič záveru musí byť trvale pripevnený k strelnej zbrani pomocou zvárania, lepenia alebo pomocou vhodných opatrení s rovnocenným stupňom stálosti.

7.22.

Zásobníky: Bodovým prizváraním zásobníka alebo použitím vhodných opatrení s rovnocenným stupňom stálosti, v závislosti od druhu zbrane zaistite, aby zásobník nebolo možné odstrániť.

7.23.

Zásobníky: Ak zásobník chýba, umiestnite bodové zvary alebo použite vhodné opatrenia v zásobníkovej šachte alebo pripevnite záchyt zásobníka tak, aby bolo trvale znemožnené nasadenie zásobníka.

7.24.

Zásobníky: V prípade rúrových zásobníkov trvale spojte zásobník, komoru a rám jedným alebo viacerými kolíkmi z kalenej ocele. Pripevnite zvarom.

7.25.

Tlmič hluku výstrelu: Trvale zabráňte odstráneniu tlmiča z hlavne pomocou kolíka z kalenej ocele alebo zvárania, lepenia alebo použitia vhodných opatrení s rovnocenným stupňom stálosti, pokiaľ je tlmič súčasťou strelnej zbrane.

7.26.

Tlmič hluku výstrelu: Ak je to možné, odstráňte všetky vnútorné súčasti a ich upevňovacie body tak, aby zostal len plášť tlmiča. Cez hlavňovú objímku navŕtajte diery s priemerom väčším než kaliber strelnej zbrane a s pozdĺžnym odstupom 3 cm (krátke strelné zbrane) alebo 5 cm (dlhé strelné zbrane), ktoré budú prechádzať cez expanznú komoru. Alebo cez hlavňovú objímku vytvorte drážku s dĺžkou minimálne 6 mm od zadného konca k prednému, ktorá bude prechádzať cez expanznú komoru.


8.

STRELNÉ ZBRANE NABÍJANÉ ÚSTÍM VRÁTANE ZBRANÍ SO SKLOPNÝM ZÁVEROM (S VÝNIMKOU PERKUSNÝCH REVOLVEROV NABÍJANÝCH VALCOM)

8.1.

Hlaveň: vytvorte drážku cez hlaveň vrátane prípadnej nábojovej komory (ak sa vyskytuje) (šírka: >

Formula

kalibru; dĺžka: trojnásobok priemeru strely). V prípade strelných zbraní bez nábojovej komory v hlavni vytvorte drážku (šírka: >

Formula

kalibru, dĺžka: minimálne

Formula

dĺžky hlavne od prechodového kužeľa).

8.2.

Hlaveň: V prípade strelných zbraní s nábojovou komorou v hlavni, musí byť cez nábojovú komoru vyvŕtaná diera cez obidve steny, do ktorej musí byť vložený a pevne privarený kolík z kalenej ocele (priemer > 50 % komory, min. 4,5 mm). Ten istý kolík môže byť použitý na spojenie hlavne so záverovým mechanizmom.

V prípade strelných zbraní bez nábojovej komory v hlavni pevne prizvárajte priliehajúcu zátku z kalenej ocele (dĺžka: najmenej dvojnásobok priemeru strely) do hlavne od prechodového kužeľa.

8.3.

Hlaveň: V prípade výmenných hlavní, ktoré nie sú na strelnej zbrani namontované, uplatnite vhodné postupy 8.1 až 8.2. Okrem toho musí byť pomocou zvárania, lepenia alebo pomocou vhodných opatrení s rovnocenným stupňom stálosti, trvale znemožnená montáž týchto hlavní na strelnú zbraň.

8.4.

V prípade zbraní so sklopným záverom: Opracujte kužeľ s uhlom vrcholu minimálne 60 stupňov a priemerom základne rovným 10 mm alebo najmenej priemeru lôžka pre dno nábojnice.

8.5

V prípade zbraní so sklopným záverom: Odstráňte zápalník, zväčšite otvor pre zápalník na priemer minimálne 5 mm a zavarte otvor pre zápalník.

8.6.

Spúšťový mechanizmus: Zaistite zničenie fyzického spojenia medzi ozubom spúšte a bicím kladivom, úderníkom alebo spúšťovou pákou. Podľa potreby spojte spúšťový mechanizmus zvarom v rámci tela/puzdra záveru. Ak takéto spojenie spúšťového mechanizmu nie je možné, odstráňte spúšťový mechanizmus a priestor vyplňte zvarom alebo epoxidovou živicou.

8.7.

Spúšťový mechanizmus: Spúšťový mechanizmus a/alebo jeho uloženie musí byť prizvárané k telu/puzdru záveru (v prípade oceľového rámu) alebo prilepené k telu/puzdru záveru lepidlom, ktoré odoláva vysokým teplotám (v prípade rámu z ľahkých kovov alebo polymérov).

8.8.

Pistóny/otvory: Odstráňte alebo zavarte pistón (pistóny), zavarte otvor (otvory).

8.9.

Oddelené (viaceré) nábojové komory (okrem valca): V prípade strelných zbraní s oddelenými alebo viacerými nábojovými komorami odstráňte vysústružením vnútorné steny nábojovej komory (komôr) najmenej v dvoch tretinách dĺžky. Odstráňte čo najviac z vnútorných stien, ako je možné, najlepšie až do priemeru kalibra.


PRÍLOHA II

Vzor pre označovanie deaktivovaných strelných zbraní

Image

(1)

Deaktivačná značka (musí zostať „EU“ pri všetkých vnútroštátnych označeniach)

(2)

Krajina deaktivácie – oficiálny medzinárodný kód

(3)

Symbol subjektu, ktorý osvedčil deaktiváciu strelnej zbrane

(4)

Rok deaktivácie

Úplná značka sa umiestňuje len na ráme strelnej zbrane, zatiaľ čo deaktivačná značka (1) a krajina deaktivácie (2) bude umiestnená na všetkých ostatných hlavných komponentoch.“


PRÍLOHA III

Vzor osvedčenia o deaktivácii strelnej zbrane

(osvedčenie by malo byť vyplnené na nesfalšovateľnom papieri)

Logo EÚ

 

Názov subjektu, ktorý overil a osvedčil, že deaktivácia prebehla v súlade s predpismi

Logo

OSVEČENIE O DEAKTIVÁCII

Číslo osvedčenia:

Opatrenia na deaktiváciu sú v súlade s požiadavkami technických špecifikácií na deaktiváciu strelných zbraní uvedených v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2018/337 z 5. marca 2018.

Názov subjektu, ktorý vykonal deaktiváciu:

Krajina:

Dátum/rok osvedčenia o deaktivácii:

Výrobca/značka deaktivovanej strelnej zbrane:

Typ:

Značka/Model:

Kaliber:

Sériové číslo(-a):

Poznámky:

 

 

 

Oficiálna deaktivačná značka EÚ

Meno, titul a podpis zodpovednej osoby

 

 

UPOZORNENIE: Toto osvedčenie je dôležitým dokumentom. Majiteľ deaktivovanej strelnej zbrane by ho mal trvale uschovať. Hlavné časti deaktivovanej strelnej zbrane, ku ktorej sa toto osvedčenie vydáva, boli označené úradnou inšpekčnou značkou; je zakázané tieto značky odstraňovať či akokoľvek pozmeňovať.

VAROVANIE: Falšovanie osvedčenia o deaktivácii môže byť trestným činom podľa vnútroštátneho práva.


Začiatok