EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0337

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/337 ze dne 5. března 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2403, kterým se stanoví společné pokyny o normách a technikách znehodnocování palných zbraní k zajištění toho, aby znehodnocené palné zbraně byly nevratně neschopné střelby (Text s významem pro EHP. )

C/2018/1239

Úř. věst. L 65, 8.3.2018, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/337/oj

8.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 65/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/337

ze dne 5. března 2018,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2403, kterým se stanoví společné pokyny o normách a technikách znehodnocování palných zbraní k zajištění toho, aby znehodnocené palné zbraně byly nevratně neschopné střelby

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 91/477/EHS ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní (1), a zejména na její čl. 10b odst. 2,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2403 (2) stanoví pravidla a technické specifikace týkající se znehodnocování palných zbraní v Unii, aby bylo zajištěno, že znehodnocené palné zbraně jsou nevratně neschopné střelby. Uvedené nařízení rovněž popisuje, jak musí být znehodnocení palných zbraní ověřeno a osvědčeno orgány veřejné moci členských států, a stanoví pravidla týkající se označování znehodnocených palných zbraní.

(2)

Aby byla při znehodnocování palných zbraní zajištěna co nejvyšší bezpečnost, prováděcí nařízení (EU) 2015/2403 stanoví pravidelný přezkum a aktualizaci technických specifikací v něm stanovených s ohledem na zkušenosti získané členskými státy při uplatňování těchto pravidel a jakýchkoli doplňkových opatření souvisejících se znehodnocováním.

(3)

Za tímto účelem zřídila Komise v září 2016 v rámci výboru zřízeného směrnicí 91/477/EHS pracovní skupinu s národními odborníky pro znehodnocování palných zbraní. Pracovní skupina se zaměřila na revizi technických specifikací znehodnocování palných zbraní stanovených v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2015/2403, jejímž cílem je zlepšit jejich srozumitelnost, zamezit veškerým nejasnostem pro odborníky z praxe a zajistit, aby se technické specifikace vztahovaly na všechny druhy palných zbraní.

(4)

Směrnice 91/477/EHS byla změněna směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 (3). Pozměněná směrnice zahrnuje ve své oblasti působnosti znehodnocené palné zbraně, stanoví také jejich klasifikaci a nabízí definici znehodnocených palných zbraní, přičemž zohledňuje obecné zásady znehodnocování palných zbraní stanovené v Protokolu proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, připojenému k rozhodnutí Rady 2014/164/EU (4), které tento protokol provádí do právního řádu Unie.

(5)

Pravidla znehodnocování palných zbraní stanovená v prováděcím nařízení (EU) 2015/2403 by měla zohledňovat nová pravidla znehodnocování zavedená směrnicí (EU) 2017/853 a měla by být s nimi v souladu.

(6)

Oblast působnosti prováděcího nařízení (EU) 2015/2403 by měla zahrnovat palné zbraně všech kategorií uvedených v části II přílohy I směrnice 91/477/EHS.

(7)

Technické specifikace znehodnocování palných zbraní by měly zabránit uschopnění palných zbraní ke střelbě pomocí běžných nástrojů.

(8)

Technické specifikace znehodnocování palných zbraní jsou zaměřeny na znehodnocování hlavních částí palných zbraní, jak jsou definovány ve směrnici 91/477/EHS. Je tomu tak, jelikož směrnice 91/477/EHS také stanoví definici znehodnocených palných zbraní, která zahrnuje nutnost zajistit, aby byly všechny hlavní části palné zbraně učiněny trvale nepoužitelnými a nebylo možné je odstranit, nahradit nebo upravit tak, aby mohla být palná zbraň jakkoli uschopněna ke střelbě. Technické specifikace znehodnocování palných zbraní by se měly vztahovat také na znehodnocování výměnných hlavní, které jsou jakožto oddělené předměty technicky spojeny s palnou zbraní, jež má být znehodnocena, a mají být její součástí.

(9)

Na žádost pracovní skupiny národních odborníků v oblasti znehodnocování byly revidované technické specifikace po dobu pěti týdnů od 9. února do 20. března 2017 podrobeny zátěžovému testu prováděnému vnitrostátními odborníky z praxe pro znehodnocování. Výsledek tohoto zátěžového testu vedl zejména k rozhodnutí o provedení přezkumu prezentace specifikací pro znehodnocování. V zájmu jasnosti by měly být specifické postupy znehodnocování prezentovány způsobem, který rozlišuje mezi různými druhy palných zbraní.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného směrnicí 91/477/EHS.

(11)

Aby mohly členské státy učinit nezbytné administrativní změny a sladit své postupy s tímto pozměněným prováděcím nařízením, mělo by se toto nařízení začít používat tři měsíce od jeho vstupu v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2015/2403 se mění takto:

1)

V článku 1 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Toto nařízení se použije na palné zbraně všech kategorií uvedených v části II přílohy I směrnice 91/477/EHS.“

2)

V článku 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy určí příslušný orgán veřejné moci, který ověřuje, zda znehodnocení palné zbraně bylo provedeno v souladu s technickými specifikacemi uvedenými v příloze I (dále jen „ověřující subjekt“).“

3)

Článek 5 se nahrazuje tímto:

„Článek 5

Označování znehodnocených střelných zbraní

Znehodnocené palné zbraně se označují společným jednoznačným označením podle vzoru uvedeného v příloze II, které označuje, že byly znehodnoceny v souladu s technickými specifikacemi stanovenými v příloze I. Ověřovací subjekt tímto označením opatří všechny hlavní části upravené za účelem znehodnocení palné zbraně, přičemž označení musí splňovat tato kritéria:

a)

je zřetelně viditelné a neodstranitelné;

b)

nese údaje o členském státě, ve kterém bylo provedeno znehodnocení, a o ověřujícím subjektu, který znehodnocení osvědčil;

c)

původní sériové číslo (sériová čísla) palné zbraně zůstává zachováno.“

4)

Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.

5)

Příloha II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

6)

Příloha III se nahrazuje zněním uvedeným v příloze III tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 28. června 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. března 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 256, 13.9.1991, s. 51.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2403 ze dne 15. prosince 2015, kterým se stanoví společné pokyny o normách a technikách znehodnocování palných zbraní k zajištění toho, aby znehodnocené palné zbraně byly nevratně neschopné střelby (Úř. věst. L 333, 19.12.2015, s. 62).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní (Úř. věst. L 137, 24.5.2017, s. 22).

(4)  Rozhodnutí Rady 2014/164/EU ze dne 11. února 2014 o uzavření jménem Evropské unie Protokolu proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (Úř. věst. L 89, 25.3.2014, s. 7).


PŘÍLOHA I

Technické specifikace znehodnocování palných zbraní

Postupy znehodnocování palných zbraní k zajištění toho, aby palné zbraně byly nevratně neschopné střelby, jsou definovány na základě tří tabulek:

tabulka I uvádí různé druhy palných zbraní,

tabulka II stanoví obecné zásady, které je třeba dodržovat při zajištění toho, aby palné zbraně byly nevratně neschopné střelby,

tabulka III popisuje postupy specifické pro jednotlivé druhy palných zbraní, jejichž prováděním se zajišťuje, aby palné zbraně byly nevratně neschopné střelby.

Technické specifikace znehodnocování palných zbraní by měly zabránit uschopnění palných zbraní ke střelbě pomocí běžných nástrojů.

Technické specifikace znehodnocování palných zbraní jsou zaměřeny na znehodnocování hlavních částí palných zbraní, jak jsou definovány ve směrnici 91/477/EHS. Technické specifikace znehodnocování palných zbraní stanovené v příloze I se vztahují také na znehodnocování výměnných hlavní, které jsou jakožto oddělené předměty technicky spojeny s palnou zbraní, jež má být znehodnocena, a mají být její součástí.

Pro zajištění správného a jednotného používání postupů znehodnocování palných zbraní vypracuje Komise ve spolupráci s členskými státy definice.

Tabulka I

Seznam druhů palných zbraní

Druhy palných zbraní

1

Pistole (jednoranové, samonabíjecí)

2

Revolvery (včetně revolverů nabíjených válcem)

3

Jednoranové dlouhé palné zbraně (nikoli se sklopnou hlavní nebo sklopným hlavňovým svazkem)

4

Palné zbraně se sklopnou hlavní nebo sklopným hlavňovým svazkem (např. s hladkým vývrtem hlavně, s drážkovaným vývrtem hlavně, kombinované, s vertikálně posuvným/otočným blokovým závěrem, krátké a dlouhé palné zbraně)

5

Opakovací dlouhé palné zbraně (hladký, drážkovaný vývrt)

6

Samonabíjecí dlouhé palné zbraně (hladký, drážkovaný vývrt)

7

Samočinné palné zbraně: např. útočné pušky, samopaly, kulomety, samočinné pistole

8

Palné zbraně nabíjené ústím hlavně včetně zbraní se sklopnou hlavní nebo sklopným hlavňovým svazkem (kromě revolverů nabíjených válcem)

Tabulka II

Obecné zásady

Svařením, spojením nebo použitím vhodných opatření s rovnocennou mírou stálosti zabraňte rozebrání hlavních částí palných zbraní.

V závislosti na vnitrostátních právních předpisech může být tento krok prováděn po kontrole vnitrostátního orgánu.

Tvrdost vložek: Znehodnocující subjekt musí zajistit, aby použité kolíky/zátky/tyče měly tvrdost minimálně 40 HRC a aby materiál používaný pro sváření zajišťoval trvalé a účinné spojení.

Tabulka III

Postupy specifické pro druhy palných zbraní

1.

PISTOLE (JEDNORANOVÉ, SAMONABÍJECÍ)

1.1

Hlaveň: Přes hlaveň včetně případné komory vyřežte podélnou drážku (šířka: >

Formula

ráže; délka: u hlavní s drážkovým vývrtem trojnásobek délky komory a u hlavní s hladkým vývrtem hlavně dvojnásobek délky komory).

1.2

Hlaveň: U všech pistolí jiných než se sklopnou hlavní nebo sklopným hlavňovým svazkem se musí napříč komorou skrz obě stěny vyvrtat otvor, do něhož se musí vložit a pevně přivařit kolík z tvrzené oceli (průměr > 50 % komory, minimálně 4,5 mm). Stejný kolík lze použít k připevnění hlavně k závěru. Nebo se musí do komory vložit a pevně přivařit zátka o velikosti nábojnice.

1.3

Hlaveň: Odstraňte případný náběh do komory hlavně.

1.4

Hlaveň: Hlaveň musí být trvale připevněna k palné zbrani přivařením, spojením nebo použitím vhodných opatření s rovnocennou mírou stálosti. K tomuto účelu lze použít kolík použitý v postupu 1.2.

1.5

Hlaveň: U výměnných hlavní, které nejsou součástí pistole, použijte příslušné postupy 1.1–1.4 a 1.19. Rozříznutím, svařením, spojením nebo za použití vhodných opatření s rovnocennou mírou stálosti je navíc třeba trvale zamezit tomu, aby byly hlavně k palné zbrani připevněny.

1.6

Závorník/hlava závěru: Odstraňte nebo zkraťte zápalník.

1.7

Závorník/hlava závěru: Strojně obrobte nebo odstraňte čelo závěru pod úhlem v rozmezí 45 až 75 stupňů, přičemž tento úhel se měří od původního čela. Materiál musí být odstraněn po celém čele závěru. Všechny uzamykací ozuby musí být odstraněny nebo značně oslabeny.

1.8

Závorník/hlava závěru: Zavařte otvor zápalníku.

1.9

Kluzný pistolový závěr: Strojně obrobte nebo odstraňte čelo závěru pod úhlem v rozmezí 45 až 75 stupňů, přičemž tento úhel se měří od původního čela. Materiál musí být odstraněn po celém povrchu.

1.10

Kluzný pistolový závěr: Odstraňte zápalník.

1.11

Kluzný pistolový závěr: Odstraňte uzamykací ozuby v kluzném pistolovém závěru.

1.12

Kluzný pistolový závěr: V odpovídajících případech strojně obrobte vnitřek uzamykací hrany výhozního okénka v kluzném pistolovém závěru pod úhlem v rozmezí 45 až 75 stupňů.

1.13

Kluzný pistolový závěr: Lze-li závorník z těla kluzného pistolového závěru vyjmout, musí být znehodnocený závorník k tělu kluzného pistolového závěru trvale připevněn.

1.14

Rám/pouzdro závěru: Odstraňte případný náběh do komory hlavně.

1.15

Rám/pouzdro závěru: Strojně odstraňte alespoň 2/3 vodicích lišt kluzného pistolového závěru na obou stranách rámu.

1.16

Spoušťový mechanismus: Zajistěte zničení fyzického funkčního propojení mezi jazýčkem spouště a bicím kladívkem, úderníkem nebo záchytem úderníku. V příslušných případech svařte dohromady spoušťový mechanismus v pouzdře závěru/v rámu. Není-li takové svaření spoušťového mechanismu možné, vyjměte spoušťový mechanismus a prostor zaplňte svarem nebo epoxidovou pryskyřicí.

1.17

Spoušťový mechanismus: Spoušťový mechanismus a/nebo pouzdro se musí přivařit k pouzdru závěru/k rámu (v případě ocelového rámu) nebo přilepit k pouzdru závěru/k rámu lepidlem odolným vůči vysoké teplotě (v případě rámu z lehkého kovu nebo polymerů).

1.18

Systém automatiky: Rozřezáním nebo rozvařením zničte plynový píst, plynovou trubici a plynový otvor.

1.19

Systém automatiky: Pokud neexistuje plynový píst, odstraňte plynovou trubici. Používá-li se hlaveň jako plynový píst, přivařte znehodnocenou hlaveň k pouzdru. Pokud existuje odběrný otvor plynů v hlavni, uzavřete jej svařením.

1.20

Zásobníky: Bodovým přivařením zásobníku nebo použitím vhodných opatření s rovnocennou mírou stálosti v závislosti na typu zbraně a materiálu zajistěte, aby zásobník nebylo možné odstranit.

1.21

Zásobníky: Pokud zásobník chybí, aplikujte bodové návarky nebo použijte vhodná opatření v místě zásobníku nebo znehybněte záchyt zásobníku tak, aby bylo trvale znemožněno nasazení zásobníku.

1.22

Tlumič: Pokud je tlumič součástí zbraně, trvale zabraňte jeho odstranění z hlavně použitím kolíku z tvrzené oceli nebo svařením, spojením nebo použitím vhodných opatření s rovnocennou mírou stálosti.

1.23

Tlumič: Odstraňte pokud možno veškeré vnitřní součásti zeslabovače, jakož i jejich upevňovací body tak, aby zůstala pouze trubka. Přes pouzdro a skrz expanzní komoru vyvrtejte otvory s průměrem větším než ráže palné zbraně a v podélných rozestupech 3 cm (krátké palné zbraně) nebo 5 cm (dlouhé palné zbraně). Nebo od zadního konce po přední konec přes pouzdro a skrz expanzní komoru vyřežte alespoň 6 mm podélnou drážku.


2.

REVOLVERY (VČETNĚ REVOLVERŮ NABÍJENÝCH VÁLCEM)

2.1

Hlaveň: Vyřežte podélnou drážku (šířka >

Formula

ráže; délka: minimálně

Formula

délky hlavně od přechodového kuželu).

2.2

Hlaveň: Skrz obě stěny hlavně (v blízkosti přechodového kuželu) se musí vyvrtat otvor, do něhož se musí vložit a pevně přivařit kolík z tvrzené oceli (průměr > 50 % ráže, minimálně 4,5 mm). Stejný kolík lze použít k připevnění hlavně k závěru. Nebo pevně přivařte vhodnou zátku z tvrzené oceli (délka: minimálně polovina délky komory válce revolveru) do hlavně od strany válce.

2.3

Hlaveň: Hlaveň musí být trvale připevněna k rámu přivařením, spojením nebo použitím vhodných opatření s rovnocennou mírou stálosti. K tomuto účelu lze použít kolík použitý v postupu 2.2.

2.4

Hlaveň: U výměnných hlavní, které nejsou připevněny k palné zbrani, použijte příslušné postupy 2.1–2.3. Rozříznutím, svařením, spojením nebo za použití vhodných opatření s rovnocennou mírou stálosti je navíc třeba trvale zamezit tomu, aby byly hlavně k palné zbrani připevněny.

2.5

Válec: Odstraňte z válce vysoustružením všechny vnitřní stěny nejméně na 2/3 jeho délky. Odstraňte z válce co největší část vnitřních stěn, v ideálním případě do průměru nábojnice, aniž byste narušili vnější stěnu.

2.6

Válec: Je-li to možné, přivařte válec k rámu, aby jej nebylo možno vyjmout, nebo použijte vhodná opatření, aby válec nebylo možné vyjmout, například připevnění kolíkem.

2.7

Válec: U náhradních válců, které nejsou připevněny k palné zbrani, použijte postup 2.5. Rozříznutím, svařením, spojením nebo za použití vhodných opatření s rovnocennou mírou stálosti je navíc třeba trvale zamezit tomu, aby byly hlavně k palné zbrani připevněny.

2.8

Rám/pouzdro závěru: Zvětšete otvor zápalníku na trojnásobek původní velikosti.

2.9

Rám/pouzdro závěru: Odstraňte nebo zkraťte zápalník.

2.10

Spoušťový mechanismus: Zajistěte zničení fyzického funkčního propojení mezi jazýčkem spouště a bicím kladívkem, úderníkem nebo záchytem úderníku. V příslušných případech svařte dohromady spoušťový mechanismus v pouzdře závěru/v rámu. Není-li takové svaření spoušťového mechanismu možné, vyjměte spoušťový mechanismus a prostor zaplňte svarem nebo epoxidovou pryskyřicí.

2.11

Spoušťový mechanismus: Spoušťový mechanismus a/nebo pouzdro se musí přivařit k pouzdru závěru/k rámu (v případě ocelového rámu) nebo přilepit k pouzdru závěru/k rámu lepidlem odolným vůči vysoké teplotě (v případě rámu z lehkého kovu nebo polymerů).

2.12

Tlumič: Pokud je tlumič součástí zbraně, trvale zabraňte jeho odstranění z hlavně použitím kolíku z tvrzené oceli nebo svařením, spojením nebo použitím vhodných opatření s rovnocennou mírou stálosti.

2.13

Tlumič: Odstraňte pokud možno veškeré vnitřní součásti zeslabovače, jakož i jejich upevňovací body tak, aby zůstala pouze trubka. Přes pouzdro a skrz expanzní komoru vyvrtejte otvory s průměrem větším než ráže palné zbraně a v podélných rozestupech 3 cm (krátké palné zbraně) nebo 5 cm (dlouhé palné zbraně). Nebo od zadního konce po přední konec přes pouzdro a skrz expanzní komoru vyřežte alespoň 6 mm podélnou drážku.


3.

JEDNORANOVÉ DLOUHÉ PALNÉ ZBRANĚ (NIKOLI SE SKLOPNOU HLAVNÍ NEBO SKLOPNÝM HLAVŇOVÝM SVAZKEM)

3.1

Hlaveň: Přes hlaveň včetně případné komory vyřežte podélnou drážku (šířka: >

Formula

ráže; délka: u hlavní s drážkovým vývrtem trojnásobek délky komory a u hlavní s hladkým vývrtem hlavně dvojnásobek délky komory).

3.2

Hlaveň: Napříč komorou skrz obě stěny se musí vyvrtat otvor, do něhož se musí vložit a pevně přivařit kolík z tvrzené oceli (průměr > 50 % komory, minimálně 4,5 mm). Stejný kolík lze použít k připevnění hlavně k závěru. Nebo se musí do komory vložit a pevně přivařit zátka o velikosti nábojnice.

3.3

Hlaveň: Odstraňte případný náběh do komory hlavně.

3.4

Hlaveň: Hlaveň musí být trvale připevněna k palné zbrani přivařením, spojením nebo použitím vhodných opatření s rovnocennou mírou stálosti. K tomuto účelu lze použít kolík použitý v postupu 3.2.

3.5

Hlaveň: U výměnných hlavní, které nejsou připevněny k palné zbrani, použijte příslušné postupy 3.1–3.4. Rozříznutím, svařením, spojením nebo za použití vhodných opatření s rovnocennou mírou stálosti je navíc třeba trvale zamezit tomu, aby byly hlavně k palné zbrani připevněny.

3.6

Závorník/hlava závěru: Odstraňte nebo zkraťte zápalník.

3.7

Závorník/hlava závěru: Strojně obrobte nebo odstraňte čelo závěru pod úhlem v rozmezí 45 až 75 stupňů, přičemž tento úhel se měří od původního čela. Materiál musí být odstraněn po celém čele závěru. Všechny uzamykací ozuby musí být odstraněny nebo značně oslabeny.

3.8

Závorník/hlava závěru: Zavařte otvor zápalníku.

3.9

Spoušťový mechanismus: Zajistěte zničení fyzického funkčního propojení mezi jazýčkem spouště a bicím kladívkem, úderníkem nebo záchytem úderníku. V příslušných případech svařte dohromady spoušťový mechanismus v pouzdře závěru/v rámu. Není-li takové svaření spoušťového mechanismu možné, vyjměte spoušťový mechanismus a prostor zaplňte svarem nebo epoxidovou pryskyřicí.

3.10

Spoušťový mechanismus: Spoušťový mechanismus a/nebo pouzdro se musí přivařit k pouzdru závěru/k rámu (v případě ocelového rámu) nebo přilepit k pouzdru závěru/k rámu lepidlem odolným vůči vysoké teplotě (v případě rámu z lehkého kovu nebo polymerů).

3.11

Tlumič: Pokud je tlumič součástí zbraně, trvale zabraňte jeho odstranění z hlavně použitím kolíku z tvrzené oceli nebo svařením, spojením nebo použitím vhodných opatření s rovnocennou mírou stálosti.

3.12

Tlumič: Odstraňte pokud možno veškeré vnitřní součásti zeslabovače, jakož i jejich upevňovací body tak, aby zůstala pouze trubka. Přes pouzdro a skrz expanzní komoru vyvrtejte otvory s průměrem větším než ráže palné zbraně a v podélných rozestupech 3 cm (krátké palné zbraně) nebo 5 cm (dlouhé palné zbraně). Nebo od zadního konce po přední konec přes pouzdro a skrz expanzní komoru vyřežte alespoň 6 mm podélnou drážku.


4.

PALNÉ ZBRANĚ SE SKLOPNOU HLAVNÍ NEBO SKLOPNÝM HLAVŇOVÝM SVAZKEM (např. S HLADKÝM VÝVRTEM HLAVNĚ, S DRÁŽKOVANÝM VÝVRTEM HLAVNĚ, KOMBINOVANÉ, S VERTIKÁLNĚ POSUVNÝM/OTOČNÝM BLOKOVÝM ZÁVĚREM, KRÁTKÉ A DLOUHÉ PALNÉ ZBRANĚ)

4.1

Hlaveň: Přes hlaveň včetně případné komory vyřežte podélnou drážku (šířka: >

Formula

ráže; délka: u hlavní s drážkovým vývrtem trojnásobek délky komory a u hlavní s hladkým vývrtem hlavně dvojnásobek délky komory). U palných zbraní, u nichž není komora součástí hlavně, vyřežte podélnou drážku (šířka >

Formula

ráže; délka: minimálně

Formula

délky hlavně od přechodového kuželu).

4.2

Hlaveň: Do komory pevně přivařte těsně přiléhající zátku o délce nejméně 2/3 délky komory, přičemž tato zátka by měla být umístěna co nejblíže závěru.

4.3

Hlaveň: Odstraňte případný náběh do komory hlavně.

4.4

Hlaveň: Hlaveň musí být trvale připevněna k palné zbrani přivařením, spojením nebo použitím vhodných opatření s rovnocennou mírou stálosti.

4.5

Hlaveň: U výměnných hlavní, které nejsou připevněny k palné zbrani, použijte příslušné postupy 4.1–4.4. Rozříznutím, svařením, spojením nebo za použití vhodných opatření s rovnocennou mírou stálosti je navíc třeba trvale zamezit tomu, aby byly hlavně k palné zbrani připevněny.

4.6

Spoušťový mechanismus: Zajistěte zničení fyzického funkčního propojení mezi jazýčkem spouště a bicím kladívkem, úderníkem nebo záchytem úderníku. V příslušných případech svařte dohromady spoušťový mechanismus v pouzdře závěru/v rámu. Není-li takové svaření spoušťového mechanismu možné, vyjměte spoušťový mechanismus a prostor zaplňte svarem nebo epoxidovou pryskyřicí.

4.7

Spoušťový mechanismus: Spoušťový mechanismus a/nebo pouzdro se musí přivařit k pouzdru závěru/k rámu (v případě ocelového rámu) nebo přilepit k pouzdru závěru/k rámu lepidlem odolným vůči vysoké teplotě (v případě rámu z lehkého kovu nebo polymerů).

4.8

Závěr: Strojně obrobte kužel s úhlem vrcholu minimálně 60 stupňů a průměrem základny rovným 10 mm nebo nejméně průměru čela závěru.

4.9

Závěr: Odstraňte zápalník, zvětšete otvor zápalníku na průměr minimálně 5 mm a zavařte jej.

4.10

Tlumič: Pokud je tlumič součástí zbraně, trvale zabraňte jeho odstranění z hlavně použitím kolíku z tvrzené oceli nebo svařením, spojením nebo použitím vhodných opatření s rovnocennou mírou stálosti.

4.11

Tlumič: Odstraňte pokud možno veškeré vnitřní součásti zeslabovače, jakož i jejich upevňovací body tak, aby zůstala pouze trubka. Přes pouzdro a skrz expanzní komoru vyvrtejte otvory s průměrem větším než ráže palné zbraně a v podélných rozestupech 3 cm (krátké palné zbraně) nebo 5 cm (dlouhé palné zbraně). Nebo od zadního konce po přední konec přes pouzdro a skrz expanzní komoru vyřežte alespoň 6 mm podélnou drážku.


5.

OPAKOVACÍ DLOUHÉ PALNÉ ZBRANĚ (HLADKÝ, DRÁŽKOVANÝ VÝVRT)

5.1

Hlaveň: Přes hlaveň včetně případné komory vyřežte podélnou drážku (šířka: >

Formula

ráže; délka: u hlavní s drážkovým vývrtem trojnásobek délky komory a u hlavní s hladkým vývrtem hlavně dvojnásobek délky komory). U palných zbraní, u nichž není komora součástí hlavně, vyřežte podélnou drážku (šířka >

Formula

ráže; délka: minimálně

Formula

délky hlavně od přechodového kuželu).

5.2

Hlaveň: Napříč komorou skrz obě stěny se musí vyvrtat otvor, do něhož se musí vložit a pevně přivařit kolík z tvrzené oceli (průměr > 50 % komory, minimálně 4,5 mm). Stejný kolík lze použít k připevnění hlavně k závěru. Nebo se musí do komory vložit a pevně přivařit zátka o velikosti nábojnice.

5.3

Hlaveň: Odstraňte případný náběh do komory hlavně.

5.4

Hlaveň: Hlaveň musí být trvale připevněna k palné zbrani přivařením, spojením nebo použitím vhodných opatření s rovnocennou mírou stálosti. K tomuto účelu lze použít kolík použitý v postupu 5.2.

5.5

Hlaveň: U výměnných hlavní, které nejsou připevněny k palné zbrani, použijte příslušné postupy 5.1–5.4. Rozříznutím, svařením, spojením nebo za použití vhodných opatření s rovnocennou mírou stálosti je navíc třeba trvale zamezit tomu, aby byly hlavně k palné zbrani připevněny.

5.6

Závorník/hlava závěru: Odstraňte nebo zkraťte zápalník.

5.7

Závorník/hlava závěru: Strojně obrobte nebo odstraňte čelo závěru pod úhlem v rozmezí 45 až 75 stupňů, přičemž tento úhel se měří od původního čela. Materiál musí být odstraněn po celém čele závěru. Všechny uzamykací ozuby musí být odstraněny nebo značně oslabeny.

5.8

Závorník/hlava závěru: Zavařte otvor zápalníku.

5.9

Spoušťový mechanismus: Zajistěte zničení fyzického funkčního propojení mezi jazýčkem spouště a bicím kladívkem, úderníkem nebo záchytem úderníku. V příslušných případech svařte dohromady spoušťový mechanismus v pouzdře závěru/v rámu. Není-li takové svaření spoušťového mechanismu možné, vyjměte spoušťový mechanismus a prostor zaplňte svarem nebo epoxidovou pryskyřicí.

5.10

Spoušťový mechanismus: Spoušťový mechanismus a/nebo pouzdro se musí přivařit k pouzdru závěru/k rámu (v případě ocelového rámu) nebo přilepit k pouzdru závěru/k rámu lepidlem odolným vůči vysoké teplotě (v případě rámu z lehkého kovu nebo polymerů).

5.11

Zásobníky: Bodovým přivařením zásobníku nebo použitím vhodných opatření s rovnocennou mírou stálosti v závislosti na typu zbraně a materiálu zajistěte, aby zásobník nebylo možné odstranit.

5.12

Zásobníky: Pokud zásobník chybí, aplikujte bodové návarky nebo použijte vhodná opatření v místě zásobníku nebo znehybněte záchyt zásobníku tak, aby bylo trvale znemožněno nasazení zásobníku.

5.13

Zásobníky: U trubicových zásobníků vsaďte přes zásobník, komoru a rám kolík(y) z tvrzené oceli, aby byly vzájemně trvale spojeny. Připevněte svarem.

5.14

Tlumič: Pokud je tlumič součástí zbraně, trvale zabraňte jeho odstranění z hlavně použitím kolíku z tvrzené oceli nebo svařením, spojením nebo použitím vhodných opatření s rovnocennou mírou stálosti.

5.15

Tlumič: Odstraňte pokud možno veškeré vnitřní součásti zeslabovače, jakož i jejich upevňovací body tak, aby zůstala pouze trubka. Přes pouzdro a skrz expanzní komoru vyvrtejte otvory s průměrem větším než ráže palné zbraně a v podélných rozestupech 3 cm (krátké palné zbraně) nebo 5 cm (dlouhé palné zbraně). Nebo od zadního konce po přední konec přes pouzdro a skrz expanzní komoru vyřežte alespoň 6 mm podélnou drážku.


6.

SAMONABÍJECÍ DLOUHÉ PALNÉ ZBRANĚ (HLADKÝ, DRÁŽKOVANÝ VÝVRT)

6.1

Hlaveň: Přes hlaveň včetně případné komory vyřežte podélnou drážku (šířka: >

Formula

ráže; délka: u hlavní s drážkovým vývrtem trojnásobek délky komory a u hlavní s hladkým vývrtem hlavně dvojnásobek délky komory). U palných zbraní, u nichž není komora součástí hlavně, vyřežte podélnou drážku (šířka >

Formula

ráže; délka: minimálně

Formula

délky hlavně od přechodového kuželu).

6.2

Hlaveň: Napříč komorou skrz obě stěny se musí vyvrtat otvor, do něhož se musí vložit a pevně přivařit kolík z tvrzené oceli (průměr > 50 % komory, minimálně 4,5 mm). Stejný kolík lze použít k připevnění hlavně k závěru. Nebo se musí do komory vložit a pevně přivařit zátka o velikosti nábojnice.

6.3

Hlaveň: Odstraňte případný náběh do komory hlavně.

6.4

Hlaveň: Hlaveň musí být trvale připevněna k palné zbrani přivařením, spojením nebo použitím vhodných opatření s rovnocennou mírou stálosti. K tomuto účelu lze použít kolík použitý v postupu 6.2.

6.5

Hlaveň: U náhradních hlavní, které nejsou připevněny k palné zbrani, použijte příslušné postupy 6.1–6.4 a 6.12. Rozříznutím, svařením, spojením nebo za použití vhodných opatření s rovnocennou mírou stálosti je navíc třeba trvale zamezit tomu, aby byly hlavně k palné zbrani připevněny.

6.6

Závorník/hlava závěru: Odstraňte nebo zkraťte zápalník.

6.7

Závorník/hlava závěru: Strojně obrobte nebo odstraňte čelo závěru pod úhlem v rozmezí 45 až 75 stupňů, přičemž tento úhel se měří od původního čela. Materiál musí být odstraněn po celém čele závěru. Všechny uzamykací ozuby musí být odstraněny nebo značně oslabeny.

6.8

Závorník/hlava závěru: Zavařte otvor zápalníku.

6.9

Spoušťový mechanismus: Zajistěte zničení fyzického funkčního propojení mezi jazýčkem spouště a bicím kladívkem, úderníkem nebo záchytem úderníku. V příslušných případech svařte dohromady spoušťový mechanismus v pouzdře závěru/v rámu. Není-li takové svaření spoušťového mechanismu možné, vyjměte spoušťový mechanismus a prostor zaplňte svarem nebo epoxidovou pryskyřicí.

6.10

Spoušťový mechanismus: Spoušťový mechanismus a/nebo pouzdro se musí přivařit k pouzdru závěru/k rámu (v případě ocelového rámu) nebo přilepit k pouzdru závěru/k rámu lepidlem odolným vůči vysoké teplotě (v případě rámu z lehkého kovu nebo polymerů).

6.11

Systém automatiky: Rozřezáním nebo rozvařením zničte plynový píst, plynovou trubici a plynový otvor.

6.12

Systém automatiky: Pokud neexistuje plynový píst, odstraňte plynovou trubici. Používá-li se hlaveň jako plynový píst, přivařte znehodnocenou hlaveň k pouzdru. Pokud existuje odběrný otvor plynů v hlavni, uzavřete jej svařením.

6.13

Systém automatiky: Strojně obrobte nebo odstraňte čelo závěru pod úhlem v rozmezí 45 až 75 stupňů, přičemž tento úhel se měří od původního čela. Materiál musí být odstraněn po celém povrchu čela závěru a jinde tak, aby byl závorník zmenšen minimálně o 50 % původní hmotnosti Závorník trvale připevněte k palné zbrani přivařením, spojením nebo použitím vhodných opatření s rovnocennou mírou stálosti.

6.14

Systém automatiky: V případě, že jsou hlavy závorníku součástí nosiče závorníku, musí být nosič zmenšen minimálně o 50 %. Hlava závěru musí být trvale připevněna k nosiči a nosič musí být trvale připevněn k palné zbrani přivařením, spojením nebo použitím vhodných opatření s rovnocennou mírou stálosti.

6.15

Zásobníky: Bodovým přivařením zásobníku nebo použitím vhodných opatření s rovnocennou mírou stálosti v závislosti na typu zbraně a materiálu zajistěte, aby zásobník nebylo možné odstranit.

6.16

Zásobníky: Pokud zásobník chybí, aplikujte bodové návarky nebo použijte vhodná opatření v místě zásobníku nebo znehybněte záchyt zásobníku tak, aby bylo trvale znemožněno nasazení zásobníku.

6.17

Zásobníky: U trubicových zásobníků vsaďte přes zásobník, komoru a rám kolík(y) z tvrzené oceli, aby byly vzájemně trvale spojeny. Připevněte svarem.

6.18

Tlumič: Pokud je tlumič součástí zbraně, trvale zabraňte jeho odstranění z hlavně použitím kolíku z tvrzené oceli nebo svařením, spojením nebo použitím vhodných opatření s rovnocennou mírou stálosti.

6.19

Tlumič: Odstraňte pokud možno veškeré vnitřní součásti zeslabovače, jakož i jejich upevňovací body tak, aby zůstala pouze trubka. Přes pouzdro a skrz expanzní komoru vyvrtejte otvory s průměrem větším než ráže palné zbraně a v podélných rozestupech 3 cm (krátké palné zbraně) nebo 5 cm (dlouhé palné zbraně). Nebo od zadního konce po přední konec přes pouzdro a skrz expanzní komoru vyřežte alespoň 6 mm podélnou drážku.


7.

SAMOČINNÉ PALNÉ ZBRANĚ: např. ÚTOČNÉ PUŠKY, SAMOPALY, KULOMETY, SAMOČINNÉ PISTOLE

7.1

Hlaveň: Přes hlaveň včetně případné komory vyřežte podélnou drážku (šířka: >

Formula

ráže; délka: u hlavní s drážkovým vývrtem trojnásobek délky komory a u hlavní s hladkým vývrtem hlavně dvojnásobek délky komory).

7.2

Hlaveň: Napříč komorou skrz obě stěny se musí vyvrtat otvor, do něhož se musí vložit a pevně přivařit kolík z tvrzené oceli (průměr > 50 % komory, minimálně 4,5 mm). Stejný kolík lze použít k připevnění hlavně k závěru. Nebo se musí do komory vložit a pevně přivařit zátka o velikosti nábojnice.

7.3

Hlaveň: Odstraňte případný náběh do komory hlavně.

7.4

Hlaveň: Hlaveň musí být trvale připevněna k palné zbrani přivařením, spojením nebo použitím vhodných opatření s rovnocennou mírou stálosti. K tomuto účelu lze použít kolík použitý v postupu 7.2.

7.5

Hlaveň: U výměnných hlavní, které nejsou připevněny k palné zbrani, použijte příslušné postupy 7.1–7.3. Rozříznutím, svařením, spojením nebo za použití vhodných opatření s rovnocennou mírou stálosti je navíc třeba trvale zamezit tomu, aby byly hlavně k palné zbrani připevněny.

7.6

Závorník/hlava závěru: Odstraňte nebo zkraťte zápalník.

7.7

Závorník/hlava závěru: Strojně obrobte nebo odstraňte čelo závěru pod úhlem v rozmezí 45 až 75 stupňů, přičemž tento úhel se měří od původního čela. Materiál musí být odstraněn po celém čele závěru. Všechny uzamykací ozuby musí být odstraněny nebo značně oslabeny.

7.8

Závorník/hlava závěru: Zavařte otvor zápalníku.

7.9

Kluzný pistolový závěr (u samočinných pistolí): Strojně obrobte nebo odstraňte čelo závěru pod úhlem v rozmezí 45 až 75 stupňů, přičemž tento úhel se měří od původního čela. Materiál musí být odstraněn po celém povrchu.

7.10

Kluzný pistolový závěr (u samočinných pistolí): Odstraňte zápalník.

7.11

Kluzný pistolový závěr (u samočinných pistolí): Odstraňte uzamykací ozuby v kluzném pistolovém závěru.

7.12

Kluzný pistolový závěr (u samočinných pistolí): V odpovídajících případech strojně obrobte vnitřek uzamykací hrany výhozního okénka v kluzném pistolovém závěru pod úhlem v rozmezí 45 až 75 stupňů.

7.13

Kluzný závěr (u samočinných pistolí): Lze-li závorník z těla kluzného pistolového závěru vyjmout, musí být znehodnocený závorník k tělu kluzného pistolového závěru trvale připevněn.

7.14

Rám/pouzdro závěru (u samočinných pistolí): Odstraňte případný náběh do komory hlavně.

7.15

Rám/pouzdro závěru (u samočinných pistolí): Strojně odstraňte alespoň 2/3 vodicích lišt kluzného pistolového závěru na obou stranách rámu.

7.16

Spoušťový mechanismus: Zajistěte zničení fyzického funkčního propojení mezi jazýčkem spouště a bicím kladívkem, úderníkem nebo záchytem úderníku. V příslušných případech svařte dohromady spoušťový mechanismus v pouzdře závěru/v rámu. Není-li takové svaření spoušťového mechanismu možné, vyjměte spoušťový mechanismus a prostor zaplňte svarem nebo epoxidovou pryskyřicí.

7.17

Spoušťový mechanismus: Spoušťový mechanismus a/nebo pouzdro se musí přivařit k pouzdru závěru/k rámu (v případě ocelového rámu) nebo přilepit k pouzdru závěru/k rámu lepidlem odolným vůči vysoké teplotě (v případě rámu z lehkého kovu nebo polymerů).

7.18

Systém automatiky: Rozřezáním nebo rozvařením zničte plynový píst, plynovou trubici a plynový otvor.

7.19

Systém automatiky: Pokud zbraň neobsahuje plynový píst, odstraňte plynovou trubici. Používá-li se hlaveň jako plynový píst, přivařte znehodnocenou hlaveň k pouzdru. Pokud existuje odběrný otvor plynů v hlavni, uzavřete jej svařením.

7.20

Systém automatiky: Strojně obrobte nebo odstraňte čelo závěru pod úhlem v rozmezí 45 až 75 stupňů, přičemž tento úhel se měří od původního čela. Materiál musí být odstraněn po celém povrchu čela závěru a jinde tak, aby byl závorník zmenšen minimálně o 50 % původní hmotnosti. Závorník trvale připevněte k palné zbrani přivařením, spojením nebo použitím vhodných opatření s rovnocennou mírou stálosti.

7.21

Systém automatiky: V případě, že jsou hlavy závorníku součástí nosiče závorníku, musí být nosič zmenšen minimálně o 50 %. Hlava závěru musí být trvale připevněna k nosiči a nosič musí být trvale připevněn k palné zbrani přivařením, spojením nebo použitím vhodných opatření s rovnocennou mírou stálosti.

7.22

Zásobníky: Bodovým přivařením zásobníku nebo použitím vhodných opatření s rovnocennou mírou stálosti v závislosti na typu zbraně a materiálu zajistěte, aby zásobník nebylo možné odstranit.

7.23

Zásobníky: Pokud zásobník chybí, aplikujte bodové návarky nebo použijte vhodná opatření v místě zásobníku nebo znehybněte záchyt zásobníku tak, aby bylo trvale znemožněno nasazení zásobníku.

7.24

Zásobníky: U trubicových zásobníků vsaďte přes zásobník, komoru a rám kolík(y) z tvrzené oceli, aby byly vzájemně trvale spojeny. Připevněte svarem.

7.25

Tlumič: Pokud je tlumič součástí zbraně, trvale zabraňte jeho odstranění z hlavně použitím kolíku z tvrzené oceli nebo svařením, spojením nebo použitím vhodných opatření s rovnocennou mírou stálosti.

7.26

Tlumič: Odstraňte pokud možno veškeré vnitřní součásti zeslabovače, jakož i jejich upevňovací body tak, aby zůstala pouze trubka. Přes pouzdro a skrz expanzní komoru vyvrtejte otvory s průměrem větším než ráže palné zbraně a v podélných rozestupech 3 cm (krátké palné zbraně) nebo 5 cm (dlouhé palné zbraně). Nebo od zadního konce po přední konec přes pouzdro a skrz expanzní komoru vyřežte alespoň 6 mm podélnou drážku.


8.

PALNÉ ZBRANĚ NABÍJENÉ ÚSTÍM HLAVNĚ VČETNĚ ZBRANÍ SE SKLOPNOU HLAVNÍ NEBO SKLOPNÝM HLAVŇOVÝM SVAZKEM (KROMĚ REVOLVERŮ NABÍJENÝCH VÁLCEM)

8.1

Hlaveň: Přes hlaveň včetně případné nábojové komory vyřežte podélnou drážku (šířka: >

Formula

ráže; délka: trojnásobek průměru střely). U palných zbraní, u nichž není nábojová komora součástí hlavně, vyřežte podélnou drážku (šířka >

Formula

ráže; délka: minimálně

Formula

délky hlavně od přechodového kuželu).

8.2

Hlaveň: U palných zbraní, u nichž je nábojová komora součástí hlavně, se musí napříč nábojovou komorou skrz obě stěny vyvrtat otvor, do něhož se musí vložit a pevně přivařit kolík z tvrzené oceli (průměr > 50 % komory, minimálně 4,5 mm). Stejný kolík lze použít k připevnění hlavně k závěru.

U palných zbraní, u nichž není nábojová komora součástí hlavně, pevně přivařte vhodný kolík z tvrzené oceli (délka: minimálně dvojnásobek průměru střely) do hlavně od přechodového kuželu).

8.3

Hlaveň: U výměnných hlavní, které nejsou připevněny k palné zbrani, použijte příslušné postupy 8.1–8.2. Rozříznutím, svařením, spojením nebo za použití vhodných opatření s rovnocennou mírou stálosti je navíc třeba trvale zamezit tomu, aby byly hlavně k palné zbrani připevněny.

8.4

V případě zbraně se sklopnou hlavní nebo sklopným hlavňovým svazkem: Strojně obrobte kužel s úhlem vrcholu minimálně 60 stupňů a průměrem základny rovným 10 mm nebo nejméně průměru čela závěru.

8.5

V případě zbraně se sklopnou hlavní nebo sklopným hlavňovým svazkem: Odstraňte zápalník, zvětšete otvor zápalníku na průměr minimálně 5 mm a zavařte jej.

8.6

Spoušťový mechanismus: Zajistěte zničení fyzického funkčního propojení mezi jazýčkem spouště a bicím kladívkem, úderníkem nebo záchytem úderníku. V příslušných případech svařte dohromady spoušťový mechanismus v pouzdře závěru/v rámu. Není-li takové svaření spoušťového mechanismu možné, vyjměte spoušťový mechanismus a prostor zaplňte svarem nebo epoxidovou pryskyřicí.

8.7

Spoušťový mechanismus: Spoušťový mechanismus a/nebo pouzdro se musí přivařit k pouzdru závěru/k rámu (v případě ocelového rámu) nebo přilepit k pouzdru závěru/k rámu lepidlem odolným vůči vysoké teplotě (v případě rámu z lehkého kovu nebo polymerů).

8.8

Pistony/zátravky. Odstraňte nebo zavařte piston (pistony), zavařte zátravku (zátravky).

8.9

Oddělené (vícenásobné) nábojové komory (kromě válce): U palných zbraní s oddělenými nebo vícenásobnými nábojovými komorami vysoustružením odstraňte vnitřní stěnu (stěny) z nábojové komory (komor) v délce odpovídající minimálně 2/3 její délky. Odstraňte co největší část vnitřní stěny (vnitřních stěn), v ideálním případě v rozsahu odpovídajícímu ráži.


PŘÍLOHA II

Vzor označení znehodnocených palných zbraní

Image

(1)

značka znehodnocení (ve všech vnitrostátních označeních musí zůstat „EU“)

(2)

země znehodnocení – úřední mezinárodní kód

(3)

značka subjektu, který osvědčil znehodnocení palné zbraně

(4)

rok znehodnocení

Celé označení se připevní jen na rám palné zbraně, zatímco značka znehodnocení (1) a země znehodnocení (2) se připevní na všechny ostatní hlavní části.


PŘÍLOHA III

Vzor osvědčení o znehodnocení palné zbraně

(osvědčení by mělo být vyhotoveno na nezfalšovatelném papíře)

Logo EU

 

Název subjektu, který ověřil a osvědčil, že znehodnocení proběhlo v souladu s předpisy

Logo

OSVĚDČENÍ O ZNEHODNOCENÍ

Číslo osvědčení:

Opatření za účelem znehodnocení jsou v souladu s technickými specifikacemi pro znehodnocování palných zbraní uvedenými v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/337 ze dne 5. března 2018.

Název subjektu, který provedl znehodnocení:

Země:

Datum/rok osvědčení o znehodnocení:

Výrobce/obch. známka znehodnocené palné zbraně:

Typ:

Značka/model:

Ráže:

Výrobní číslo (čísla):

Poznámky:

 

 

 

Úřední EU značka znehodnocení

Jméno, titul a podpis zodpovědné osoby

 

 

UPOZORNĚNÍ: Toto osvědčení je důležitý dokument. Majitel znehodnocené palné zbraně by jej měl trvale uschovat. Hlavní části znehodnocené palné zbraně, k nimž se toto osvědčení vydává, byly označeny úřední inspekční značkou; je zakázáno tyto značky odstraňovat či jakkoli pozměňovat.

VAROVÁNÍ: Padělání osvědčení o znehodnocení může být trestným činem podle vnitrostátního práva.


Top