EUR-Lex Pristup zakonodavstvu Europske unije

Natrag na početnu stranicu EUR-Lex-a

Ovaj je dokument isječak s web-mjesta EUR-Lex

Dokument 32011R1333

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1333/2011 od 19. prosinca 2011. o utvrđivanju tržišnih standarda za banane, pravila za provjeru usklađenosti s tim tržišnim standardima i zahtjeva u pogledu obavješćivanja u sektoru banana (kodificirani tekst)

SL L 336, 20.12.2011., str. 23–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Posebno izdanje na hrvatskom jeziku: Poglavlje 03 Svezak 057 Str. 262 - 273

Drugo(a) posebno(a) izdanje(a) ()

03/Sv. 57

HR

Službeni list Europske unije

262


32011R1333


L 336/23

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1333/2011

od 19. prosinca 2011.

o utvrđivanju tržišnih standarda za banane, pravila za provjeru usklađenosti s tim tržišnim standardima i zahtjeva u pogledu obavješćivanja u sektoru banana

(kodificirani tekst)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (1), a posebno njezin članak 121. točku (a) i članak 194. u vezi s njezinim člankom 4.,

budući da:

(1)

Uredba Komisije (EZ) br. 2257/94 od 16. rujna 1994. o utvrđivanju standarda kakvoće za banane (2), Uredba Komisije (EZ) br. 2898/95 od 15. prosinca 1995. o provjeri usklađenosti sa standardima kakvoće za banane (3) i Uredba Komisije (EZ) br. 239/2007 od 6. ožujka 2007. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe (EEZ) br. 404/93 u pogledu zahtjeva za priopćenja u sektoru banana (4) znatno su izmijenjene (5). Radi jasnoće i racionalnosti, navedene uredbe treba kodificirati tako da ih se objedini u jedinstveni akt.

(2)

Uredbom (EZ) br. 1234/2007 predviđeno je utvrđivanje tržišnih standarda za banane. Svrha tih standarda je osigurati da se na tržištu nude banane ujednačene i zadovoljavajuće kakvoće, posebno u slučaju banana ubranih u Uniji čiju kakvoću treba nastojati poboljšati.

(3)

S obzirom na veliki broj sorata koje se stavljaju na tržište u Uniji i postupaka stavljanja na tržište, treba utvrditi minimalne standarde za nedozrele zelene banane, ne dovodeći u pitanje kasnije uvođenje standarda primjenjivih na druge faze stavljanja na tržište. Obilježja fig banana i način njihovog stavljanja na tržište takvi su da ih ne treba obuhvatiti standardima Unije.

(4)

S obzirom na ciljeve koji se žele ostvariti, čini se primjerenim dozvoliti državama članicama koje proizvode banane da na svom državnom području primjenjuju nacionalne standarde za vlastitu proizvodnju, ali samo u fazama koje slijede nakon faze nedozrelih zelenih banana, pod uvjetom da ta pravila nisu u suprotnosti sa standardima Unije i ne ometaju slobodni promet banana u Uniji.

(5)

Treba uzeti u obzir činjenicu da na Madeiri, Azorima, u Algarveu, na Kreti, u Lakoniji i na Cipru banane ne dosegnu utvrđenu najmanju duljinu jer su zbog klimatskih čimbenika uvjeti proizvodnje na tim područjima otežani. U tim bi slučajevima trebalo dopustiti stavljanje na tržište takvih banana, ali se one moraju svrstati u klasu II.

(6)

Treba usvojiti mjere kako bi se osigurala ujednačena primjena pravila o tržišnim standardima za banane, posebno u pogledu provjera usklađenosti.

(7)

Vodeći računa o činjenici da se radi o veoma pokvarljivom proizvodu te postupcima stavljanja na tržište i postupcima inspekcijskog nadzora koji se primjenjuju u trgovini, treba utvrditi da se provjere usklađenosti moraju u načelu vršiti u fazi na koju se primjenjuju standardi.

(8)

Proizvod koji zadovolji provjeru u navedenoj fazi smatra se proizvodom koji je u skladu sa standardima. Ta ocjena ne bi smjela dovoditi u pitanje moguće nenajavljene provjere koje se obavljaju u kasnijim fazama sve do faze dozrijevanja u zrionici.

(9)

Provjera usklađenosti ne bi smjela biti sustavna, nego nasumična, i trebala bi se obavljati ocjenjivanjem cjelokupnog uzorka uzetog nasumce iz serije koju je nadležno tijelo odabralo za provjeru, za koji se pretpostavlja da je reprezentativan za dotičnu seriju. S tim se ciljem primjenjuju odgovarajuće odredbe Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (6).

(10)

U trgovini bananama vlada jaka konkurencija. Trgovci u ovom sektoru sami su uveli stroge provjere. Stoga ne bi trebalo obavljati provjere u predviđenoj fazi utvrđenoj kod onih trgovaca koji nude odgovarajuća jamstva u pogledu osoblja te opreme i objekata za postupanje te koji mogu jamčiti da banane koje stavljaju na tržište u Uniji udovoljavaju standardima Unije. Ta bi izuzeća trebala odobravati država članica na čijem se državnom području u načelu mora obaviti provjera. Ta bi se izuzeća trebala povući u slučaju kada se ne udovolji standardima i uvjetima koji se odnose na ta izuzeća.

(11)

Kako bi se mogle obavljati provjere, dotični trgovci trebaju dostavljati podatke nadležnim tijelima.

(12)

Potvrda o usklađenosti izdana nakon izvršenih provjera ne bi smjela predstavljati prateći dokument za banane sve do konačne faze stavljanja na tržište, nego samo dokaz o sukladnosti banana sa standardima Unije do faze dozrijevanja u skladištu, u skladu s područjem primjene standarda, koji se mora predočiti na zahtjev nadležnih tijela. Treba naglasiti da se banane koje nisu u skladu sa standardima utvrđenima u ovoj Uredbi ne smiju stavljati na tržište u Uniji za potrošnju u svježem stanju.

(13)

Kako bi mogla pratiti kako funkcionira tržište banana, Komisija treba primati podatke o proizvodnji i stavljanju na tržište banana proizvedenih u Uniji. Treba utvrditi pravila u skladu s kojima države članice moraju dostavljati te podatke.

(14)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Upravljačkog odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE 1.

TRŽIŠNI STANDARDI

Članak 1.

Tržišni standardi koji se primjenjuju na banane obuhvaćene oznakom KN 0803 00, osim banana za kuhanje, fig banana i banana namijenjenih preradi, utvrđeni su u Prilogu I.

Ti se tržišni standardi primjenjuju na banane podrijetlom iz trećih zemalja u fazi njihovog puštanja u slobodni promet, na banane podrijetlom iz Unije u fazi njihovog prvog iskrcavanja u luci Unije te na banane koje se u svježem stanju isporučuju potrošačima u proizvodnoj regiji u fazi napuštanja pogona za pakiranje.

Članak 2.

Tržišni standardi iz članka 1. ne utječu na primjenu nacionalnih pravila u kasnijim fazama stavljanja na tržište, koja:

(a)

ne ometaju slobodni promet banana koje su podrijetlom iz trećih zemalja ili drugih regija Unije i koje udovoljavaju tržišnim standardima iz članka 1.; i

(b)

nisu nespojiva s tržišnim standardima iz članka 1.

POGLAVLJE 2.

PROVJERA USKLAĐENOSTI S TRŽIŠNIM STANDARDIMA

Članak 3.

Države članice vrše preglede u skladu s ovim poglavljem kako bi provjerile jesu li banane obuhvaćene oznakom KN 0803 00, osim banana za kuhanje, fig banana i banana namijenjenih preradi, u skladu s tržišnim standardima iz članka 1.

Članak 4.

Banane proizvedene u Uniji radi stavljanja na tržište u svježem stanju podliježu provjerama usklađenosti s tržišnim standardima iz članka 1. prije utovara u prijevozno sredstvo. Te se provjere mogu izvršiti u pogonu za pakiranje.

Banane koje se stavljaju na tržište izvan proizvodne regije podliježu nenajavljenim pregledima pri njihovom prvom iskrcaju drugdje u Uniji.

Provjere iz prvog i drugog podstavka vrše se podložno članku 9.

Članak 5.

Prije puštanja u slobodni promet u Uniji, banane uvezene iz trećih zemalja podliježu provjerama usklađenosti s tržišnim standardima iz članka 1. u državi članici u kojoj se prvi put iskrcavaju u Uniji, podložno članku 9.

Članak 6.

1.   Provjere usklađenosti vrše se u skladu s člankom 17. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011.

2.   Za proizvode čiju usklađenost zbog tehničkih razloga nije moguće provjeriti pri prvom iskrcaju u Uniji, provjere se obavljaju naknadno, najkasnije po dolasku u zrionicu, a u svakom slučaju, u slučaju proizvoda uvezenih iz trećih zemalja, prije puštanja u slobodni promet.

3.   Nakon obavljene provjere usklađenosti izdaje se potvrda sastavljena u skladu s Prilogom II. za proizvode za koje je utvrđeno da su u skladu sa standardom.

Inspekcijska potvrda izdana za banane podrijetlom iz trećih zemalja predočava se carinskim tijelima u svrhu puštanja tih proizvoda u slobodni promet u Uniji.

4.   U slučaju neusklađenosti primjenjuje se točka 2.7. Priloga V. Provedbenoj uredbi (EU) br. 543/2011.

5.   U slučaju kada nadležno tijelo ne pregleda određene proizvode, stavlja svoj službeni pečat na obavijest predviđenu u članku 7. ili, u slučaju uvezenih proizvoda, na drugi odgovarajući način o tome pravodobno obavješćuje carinska tijela.

6.   Trgovci osiguravaju nadležnom tijelu sve uvjete potrebne za vršenje provjera u skladu s ovim poglavljem.

Članak 7.

Dotični trgovci ili njihovi predstavnici koji ne ispunjavaju uvjete za izuzeća predviđena u članku 9. pravovremeno dostavljaju nadležnom tijelu sve podatke potrebne za identifikaciju serija i detaljne informacije o mjestu i datumu pakiranja i otpreme banana ubranih u Uniji, o predviđenom mjestu i datumu iskrcaja u Uniji za banane iz trećih zemalja ili iz proizvodnih regija Unije te o isporukama u zrionice za banane koje se ne mogu provjeriti pri prvom iskrcaju u Uniji.

Članak 8.

1.   Provjere usklađenosti vrše službe ili tijela koja su odredila nadležna nacionalna tijela. Te službe ili tijela moraju pružati odgovarajuća jamstva za vršenje takvih provjera, posebno u pogledu opreme, osposobljenosti i iskustva.

2.   Nadležna nacionalna tijela mogu prenijeti odgovornosti za vršenje provjera usklađenosti na privatna tijela koja su odobrena s tim ciljem i koja:

(a)

imaju inspektore koji su završili program osposobljavanja priznat od strane nadležnih nacionalnih tijela;

(b)

imaju opremu i objekte potrebne za vršenje provjera i analiza potrebnih za preglede; i

(c)

imaju odgovarajuću opremu za dostavljanje podataka.

3.   Nadležna nacionalna tijela periodično provjeravaju izvršavanje i učinkovitost provjera usklađenosti. Ona povlače odobrenje u slučaju kada utvrde nedostatke ili nepravilnosti koji bi mogli utjecati na pravilno obavljanje provjera usklađenosti ili u slučaju kada zahtjevima više nije udovoljeno.

Članak 9.

1.   Trgovci koji stavljaju na tržište banane ubrane u Uniji ili banane uvezene iz trećih zemalja ne podliježu provjerama usklađenosti s tržišnim standardima u fazama iz članaka 4. i 5. u slučaju kada:

(a)

imaju osoblje s iskustvom u području tržišnih standarda te opremu za rukovanje i inspekcijske preglede;

(b)

vode evidenciju o postupcima koje provode; i

(c)

pružaju jamstva da je kvaliteta banana koje stavljaju na tržište u skladu s tržišnim standardima iz članka 1.

Trgovci izuzeti od provjera pribavljaju potvrdu o izuzeću u skladu s obrascem prikazanim u Prilogu III.

2.   Izuzeće od provjera odobravaju na zahtjev dotičnog trgovca inspekcijske službe ili tijela koja su imenovala nadležna nacionalna tijela države članice koja je država proizvodnje, ako se radi o bananama koje se stavljaju na tržište u proizvodnoj regiji Unije ili države članice u kojoj se vrši istovar, ako se radi o bananama iz Unije koje se stavljaju na tržište drugdje u Uniji i bananama uvezenima iz trećih zemalja. Izuzeće od provjera odobrava se na razdoblje od najviše tri godine i može se obnoviti. Takvo se izuzeće primjenjuje na cijelom tržištu Unije za proizvode iskrcane u državi članici koja je odobrila izuzeće.

Te službe ili tijela povlače izuzeće u slučaju kada otkriju nedostatke ili nepravilnosti koji bi mogli utjecati na usklađenost banana s tržišnim standardima iz članka 1. ili u slučaju kada uvjetima utvrđenim u stavku 1. više nije udovoljeno. Povlačenje je ili privremeno ili trajno, ovisno o ozbiljnosti otkrivenih nedostataka.

Države članice uspostavljaju registar trgovaca bananama izuzetih od provjera, dodjeljuju im registracijski broj i poduzimaju odgovarajuće korake za širenje tih informacija.

3.   Nadležne službe ili tijela država članica periodično provjeravaju kakvoću banana koju trgovci iz stavka 1. stavljaju na tržište te usklađenost s uvjetima određenima u tom stavku. Izuzeti trgovci također osiguravaju objekte potrebne za provođenje takvih provjera.

Nadležne službe ili tijela država članica dostavljaju Komisiji popis trgovaca kojima je odobreno izuzeće predviđeno u ovom članku i obavješćuju je o svakom povlačenju izuzeća.

Članak 10.

Ova se Uredba primjenjuje ne dovodeći u pitanje moguće provjere na licu mjesta koje se vrše u kasnijim fazama sve do faze dozrijevanja u zrionici.

POGLAVLJE 3.

OBAVJEŠĆIVANJE

Članak 11.

1.   Za svako izvještajno razdoblje države članice obavješćuju Komisiju o:

(a)

količini banana proizvedenih u Uniji koje se stavljaju na tržište:

i.

u njihovoj regiji proizvodnje;

ii.

izvan njihove regije proizvodnje;

(b)

prosječnim prodajnim cijenama na lokalnim tržištima za zelene banane proizvedene u Uniji koje se stavljaju na tržište u njihovoj regiji proizvodnje;

(c)

prosječnim prodajnim cijenama zelenih banana u fazi isporuke u prvoj luci iskrcaja (roba se ne iskrcava) za banane proizvedene u Uniji koje se stavljaju na tržište u Uniji izvan njihove regije proizvodnje;

(d)

projekcijama podataka iz točaka (a), (b) i (c) za dva sljedeća izvještajna razdoblja.

2.   Regije proizvodnje su:

(a)

Kanarski otoci;

(b)

Guadeloupe;

(c)

Martinique;

(d)

Madeira, Azori i Algarve;

(e)

Kreta i Lakonija;

(f)

Cipar.

3.   Izvještajno razdoblje za kalendarsku godinu je:

(a)

od siječnja do uključivo travnja;

(b)

od svibnja do uključivo kolovoza;

(c)

od rujna do uključivo prosinca.

Obavijesti za svako izvještajno razdoblje šalju se najkasnije do petnaestog dana drugog mjeseca nakon izvještajnog razdoblja.

4.   Obavijesti iz ovog poglavlja šalju se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 792/2009 (7).

Članak 12.

Uredbe (EZ) br. 2257/94, (EZ) br. 2898/95 i (EZ) br. 239/2007 stavljaju se izvan snage.

Upućivanja na uredbe stavljene izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu VI.

Članak 13.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. prosinca 2011.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 299, 16.11.2007., str. 1.

(2)  SL L 245, 20.9.1994., str. 6.

(3)  SL L 304, 16.12.1995., str. 17.

(4)  SL L 67, 7.3.2007., str. 3.

(5)  Vidjeti Prilog V.

(6)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.

(7)  SL L 228, 1.9.2009., str. 3.


PRILOG I.

Tržišni standardi za banane

I.   DEFINICIJA PROIZVODA

Ovaj se standard primjenjuje na banane sorata (kultivara) Musa (AAA) spp., podskupina Cavendish i Gros Michel, kao i na hibride iz Priloga IV., namijenjene prodaji potrošačima u svježem stanju nakon pripreme i pakiranja. Banane za kuhanje, banane za industrijsku preradu i fig banane nisu obuhvaćene.

II.   KAKVOĆA

Ovaj standard određuje zahtjeve u pogledu kakvoće kojima moraju udovoljavati nedozrele zelene banane nakon pripreme i pakiranja.

A.   Minimalni zahtjevi

U svim klasama, uz posebne odredbe za svaku klasu pojedinačno i dozvoljena odstupanja, banane moraju biti:

zelene i nezrele,

neoštećene,

čvrste,

zdrave; isključeni su plodovi zahvaćeni truljenjem ili propadanjem koje ih čini neprikladnim za potrošnju,

čiste, gotovo bez vidljivih stranih čestica,

gotovo bez štetnih organizama,

gotovo bez oštećenja uzrokovanih štetnim organizmima,

s čitavom peteljkom, koja ne smije biti savijena, napadnuta gljivicama ili osušena,

s uklonjenim tučcima cvijeta,

pojedinačni plodovi ne smiju biti deformirani ili neprirodno zakrivljeni,

gotovo bez nagnječenja,

bez oštećenja nastalih zbog niskih temperatura,

bez prekomjerne vanjske vlažnosti,

bez ikakvog stranog mirisa i/ili okusa.

Osim toga, snopovi i grozdovi (dijelovi snopova) moraju uključivati:

dovoljno veliki dio vijenca koji mora biti normalne boje, zdrav i slobodan od zaraze gljivicama,

grozd mora biti odrezan glatkim rezom, ne koso odrezan ili otrgnut, bez dijelova stabljike.

Razvijenost i dozrelost banana moraju biti takvi da one mogu:

izdržati prijevoz i rukovanje,

i

stići na odredište u zadovoljavajućem stanju kako bi postigle odgovarajući stupanj zrelosti nakon dozrijevanja.

B.   Klasiranje

Banane se razvrstavaju u tri dolje određene klase:

i.   „Ekstra” klasa

Banane u ovoj klasi moraju biti vrhunske kakvoće. Moraju imati svojstva karakteristična za sortu i/ili komercijalni tip.

Plodovi ne smiju imati nedostatke, osim malih površinskih mrlja koje ne pokrivaju više od 1 cm2 površine ploda, što ne smije narušavati opći izgled snopa ili grozda, njegovu kakvoću, očuvanje kakvoće ili izgled u pakiranju.

ii.   Klasa I.

Banane u ovoj klasi moraju biti dobre kakvoće. Moraju imati svojstva tipična za sortu i/ili komercijalni tip.

Međutim, dozvoljeni su sljedeći manji nedostaci na plodovima pod uvjetom da ne narušavaju opći izgled svakoga snopa ili grozda, njegovu kakvoću, očuvanje kakvoće ili izgled u pakiranju:

nedostaci u obliku,

neznatna oštećenja kore nastala trenjem i ostale površinske mrlje koje ne prekrivaju više od 2 cm2 površine ploda.

Takvi mali nedostaci ne smiju ni u kojem slučaju utjecati na meso ploda.

iii.   Klasa II.

Ova klasa uključuje banane koje ne udovoljavaju zahtjevima za uvrštenje u više klase, ali ispunjavaju gore navedene minimalne zahtjeve.

Dozvoljeni su sljedeći nedostaci pojedinačnih plodova pod uvjetom da banane zadrže svoja bitna svojstva u pogledu kakvoće, očuvanja kakvoće i izgleda:

nedostaci u obliku,

nedostaci na kori nastali struganjem, trenjem ili drugim uzrokom, pod uvjetom da ukupna zahvaćena površina ne prekriva više od 4 cm2 pojedinog ploda.

Ti nedostaci ne smiju ni u kojem slučaju utjecati na meso ploda.

III.   ODREĐIVANJE VELIČINE

Veličina se određuje:

duljinom ploda izraženom u centimetrima i izmjerenom duž izbočene strane od kraja cvijeta do točke u kojoj se peteljka ploda spaja s vijencem,

debljinom, mjerenom u milimetrima debljine poprečnog presjeka ploda između bočnih stranica i sredine, okomito na dužinsku os.

Referentni plod za mjerenje duljine i debljine je:

središnji plod u vanjskom redu grozda,

plod pored mjesta na kojem je odrezan snop, u vanjskom redu grozda.

Najmanja dozvoljena duljina je 14 cm i najmanja dozvoljena debljina je 27 mm.

Kao izuzetak od trećeg stavka, banane proizvedene na Madeiri, Azorima, u Algarveu, na Kreti, u Lakoniji i na Cipru koje su kraće od 14 cm mogu se stavljati na tržište u Uniji, ali se moraju klasirati u klasu II.

IV.   DOPUŠTENA ODSTUPANJA

U svakom su pakiranju dozvoljena odstupanja u pogledu kakvoće i veličine za proizvode koji ne udovoljavaju zahtjevima pojedine klase.

A.   Dozvoljena odstupanja u pogledu kakvoće

i.   „Ekstra” klasa

5 % u broju ili masi banana koje ne udovoljavaju zahtjevima propisanima za „ekstra” klasu, ali udovoljavaju zahtjevima klase I. ili su, iznimno, unutar dozvoljenog odstupanja za tu klasu.

ii.   Klasa I.

10 % u broju ili masi banana koje ne udovoljavaju zahtjevima klase I., ali udovoljavaju zahtjevima klase II. ili su, iznimno, unutar dozvoljenog odstupanja za tu klasu.

iii.   Klasa II.

10 % u broju ili masi banana koje ne udovoljavaju ni zahtjevima klase II. niti minimalnim zahtjevima, osim plodova koji su podlegli truljenju ili drugoj vrsti kvarenja koja ih čini neprikladnim za potrošnju.

B.   Dozvoljena odstupanja u pogledu veličine

Za sve klase, 10 % u broju banana koje ne udovoljavaju zahtjevima u pogledu veličine, do najviše 1 cm za najmanju duljinu od 14 cm.

V.   PREZENTIRANJE

A.   Ujednačenost

Sadržaj svakog pakiranja mora biti ujednačen i mora se sastojati isključivo od banana istog podrijetla, sorte i/ili komercijalnog tipa i kakvoće.

Vidljivi dio sadržaja pakiranja mora biti reprezentativan za sadržaj cijelog pakiranja.

B.   Pakiranje

Banane moraju biti pakirane tako da su primjereno zaštićene.

Materijali koji se upotrebljavaju unutar pakiranja moraju biti novi, čisti i takve kakvoće da ne uzrokuju vanjska ili unutarnja oštećenja proizvoda. Uporaba materijala, posebno papira za omatanje ili naljepnica s trgovačkim specifikacijama, dozvoljena je pod uvjetom da se za tekst ili oznaku koristi neotrovna tinta ili ljepilo.

Pakiranja moraju biti bez ikakvih stranih tvari.

C.   Prezentiranje

Banane moraju biti u snopovima ili grozdovima (dijelovima snopova) s najmanje četiri ploda. Banane se mogu nuditi i kao pojedinačni plodovi.

Dozvoljeni su grozdovi kojima ne nedostaje više od dva ploda, pod uvjetom da je peteljka glatkog reza i nije rastrgana i da susjedni plodovi na grozdu nisu oštećeni.

U jednom redu ne smije biti više od jednog grozda s tri ploda istih svojstava kao i ostali plodovi u pakiranju.

U proizvodnim regijama banane se mogu stavljati na tržište u obliku snopova na grani.

VI.   OZNAČIVANJE

Svako pakiranje mora biti čitljivo i neizbrisivo označeno sljedećim podacima, grupiranim na istom mjestu i vidljivim izvana:

A.   Identifikacija

Pakiratelj i/ili otpremnik

Naziv i adresa ili službeno izdana ili priznata konvencionalna oznaka.

B.   Vrsta proizvoda

riječ „Banane” u slučaju kada sadržaj nije vidljiv izvana,

naziv sorte ili komercijalnog tipa.

C.   Podrijetlo proizvoda

Zemlja podrijetla i, u slučaju proizvoda iz Unije:

proizvodno područje, i

nacionalni, regionalni ili lokalni naziv (nije obvezno).

D.   Trgovačka obilježja

klasa,

neto masa,

veličina izražena kao najmanja duljina i, neobvezno, kao najveća duljina.

E.   Službena kontrolna oznaka (neobvezno).


PRILOG II.

Image


PRILOG III.

Potvrda o izuzeću od provjere usklađenosti s tržišnim standardima za banane

Image


PRILOG IV.

Popis glavnih skupina, podskupina i kultivara desertnih banana koje se stavljaju na tržište u Uniji

Skupina

Podskupina

Glavni kultivari

(nepotpuni popis)

AA

Sweet fig

Sweet fig, Pisang Mas, Amas Datil, Bocadillo

AB

Ney-Poovan

Ney Poovan, Safet Velchi

AAA

Cavendish

Dwarf Cavendish

Giant Cavendish

Lacatan

Poyo (Robusta)

Williams

Americani

Valery

Arvis

Gros Michel

Gros Michel („Big Mike”)

Highgate

Hibridi

Flhorban 920

Pink fig

Figue Rose

Figue Rose Verte

Ibota

 

AAB

Fig apple

Fig apple, Silk

Pome (Prata)

Pacovan

Prata Ana

Mysore

Mysore, Pisang Ceylan, Gorolo


PRILOG V.

Uredbe stavljene izvan snage s popisom njihovih uzastopnih izmjena

Uredba Komisije (EZ) br. 2257/94

(SL L 245, 20.9.1994., str. 6.)

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1135/96

(SL L 150, 25.6.1996., str. 38.)

Samo članak 1. i samo u vezi s njemačkom verzijom

Uredba Komisije (EZ) br. 386/97

(SL L 60, 1.3.1997., str. 53.)

Samo članak 1. i samo u vezi s engleskom i švedskom verzijom

Uredba Komisije (EZ) br. 228/2006

(SL L 39, 10.2.2006., str. 7.)

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2898/95

(SL L 304, 16.12.1995., str. 17.)

 

Uredba Komisije (EZ) br. 465/96

(SL L 65, 15.3.1996., str. 5.)

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1135/96

(SL L 150, 25.6.1996., str. 38.)

Samo članak 2. i samo u vezi s engleskom verzijom

Uredba Komisije (EZ) br. 386/97

(SL L 60, 1.3.1997., str. 53.)

Samo članak 2. i samo u vezi sa španjolskom verzijom

Uredba Komisije (EZ) br. 239/2007

(SL L 67, 7.3.2007., str. 3.)

 

Uredba Komisije (EU) br. 557/2010

(SL L 159, 25.6.2010., str. 13.)

Samo članak 6.


PRILOG VI.

Korelacijska tablica

Uredba (EZ) br. 2257/94

Uredba (EZ) br. 2898/95

Uredba (EZ) br. 239/2007

Ova Uredba

Članak 1.

Članak 1.

Članak 2. uvodni dio

Članak 2. uvodni dio

Članak 2. prva alineja

Članak 2. točka (a)

Članak 2. druga alineja

Članak 2. točka (b)

Članak 3.

Članak 13.

Prilog I.

Prilog I.

Prilog II.

Prilog IV.

Članak 1.

Članak 3.

Članak 2.

Članak 4.

Članak 3.

Članak 5.

Članak 4.

Članak 6.

Članak 5.

Članak 7.

Članak 6.

Članak 8.

Članak 7.

Članak 9.

Članak 8.

Članak 10.

Članak 9.

Prilog I.

Prilog II.

Prilog II.

Prilog III.

Članak 1.

Članak 11.

Članak 2.

Članak 3.

Članak 12.

Prilog V.

Prilog VI.


Vrh