Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1333

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1333/2011 av den 19 december 2011 om fastställande av handelsnormer för bananer, bestämmelser för kontroll av efterlevnad av dessa handelsnormer och om villkor för anmälningar i banansektorn

OJ L 336, 20.12.2011, p. 23–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 262 - 273

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1333/oj

20.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 336/23


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1333/2011

av den 19 december 2011

om fastställande av handelsnormer för bananer, bestämmelser för kontroll av efterlevnad av dessa handelsnormer och om villkor för anmälningar i banansektorn

(kodifiering)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) (1), särskilt artikel 121 a och artikel 194, jämförd med artikel 4 i denna, och

med beaktande av följande:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 2257/94 av den 16 september 1994 om fastställande av kvalitetsnormer för bananer (2), kommissionens förordning (EG) nr 2898/95 av den 15 december 1995 om bestämmelser för kontroll av efterlevnad av kvalitetsnormer för bananer (3) och kommissionens förordning (EG) nr 239/2007 av den 6 mars 2007 om fastställande av detaljerade bestämmelser för tillämpningen av förordning (EEG) nr 404/93 när det gäller villkoren för meddelanden i banansektorn (4) har ändrats (5) på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör de förordningarna kodifieras genom att de sammanförs till en enda text.

(2)

I förordning (EG) nr 1234/2007 föreskrivs om fastställande av handelsnormer för bananer. Syftet med dessa normer är att säkerställa att marknaden tillförs produkter av enhetlig och tillfredsställande kvalitet, särskilt med avseende på bananer som skördas inom unionen i fråga om vilka bemödanden för att förbättra kvaliteten bör göras.

(3)

Med tanke på det breda utbud olika sorter som saluförs i unionen och på saluföringspraxis bör miniminormer fastställas för omogna gröna bananer, utan att detta påverkar ett senare införande av normer som är tillämpliga på ett annat saluföringsstadium. Fikonbananers egenskaper och sättet på vilket de saluförs gör att de inte bör omfattas av unionens normer.

(4)

Mot bakgrund av målsättningarna förefaller det lämpligt att tillåta att de bananproducerade medlemsstaterna tillämpar nationella normer inom det egna territoriet på den egna produktionen men endast för de produktionsled som ligger efter det stadium då bananerna är omogna och gröna, förutsatt att dessa bestämmelser inte strider mot unionens normer och inte förhindrar bananers fria rörlighet i unionen.

(5)

Hänsyn bör tas till att produktionsförhållandena på grund av klimatfaktorer är svåra i Madeira, Azorerna, Algarve, Kreta, Lakonien och Cypern varför bananerna där inte utvecklas till den föreskrivna minimilängden. I dessa fall bör saluföring av sådana bananer ändå tillåtas, dock som Klass II.

(6)

Det är lämpligt att fastställa åtgärder för att garantera enhetlig tillämpning av reglerna om handelsnormer för bananer, särskilt i fråga om kontrollen av överensstämmelse.

(7)

Med tanke både på egenskaperna hos en produkt som är mycket förgänglig och på de saluföringssätt och de kontrollmetoder som används på området är det lämpligt att föreskriva att kontrollen av överensstämmelse i princip ska utföras på det stadium som normerna gäller för.

(8)

En produkt som godkänts i kontrollen på detta stadium ska anses vara i överensstämmelse med normerna. Detta godkännande bör ges med förbehåll för oanmälda kontroller som utförs i ett senare saluföringsstadium fram till mogningsanläggningen.

(9)

Kontrollen av överensstämmelse bör inte genomföras systematiskt utan genom undersökning av ett övergripande slumpmässigt urval ur det parti som det behöriga organet valt ut för kontroll och som antas vara representativt för partiet. I detta syfte bör relevanta bestämmelser i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (6), tillämpas.

(10)

Bananhandeln är mycket starkt konkurrensutsatt. Berörda aktörer har själva genomfört stränga kontrollmetoder. Det är därför lämpligt att aktörer som ger lämpliga garantier beträffande personal och hanteringsutrustning och kan garantera en enhetlig kvalitet på de bananer som saluförs i unionen undantas från kontroll på föreskrivet stadium. Denna dispens bör beviljas av den medlemsstat inom vars territorium kontrollen i regel bör göras. Den bör upphävas i fall av bristande respekt för normerna och villkoren för denna dispens.

(11)

Utförandet av kontrollerna medför att information bör lämnas till behöriga organ av berörda aktörer.

(12)

Det intyg om överensstämmelse som utfärdas vid kontrollen ska inte vara ett dokument som följer bananerna till det sista saluföringsledet utan ett bevis på att bananerna fram till mogningsanläggningen godkänts enligt unionsnormer och det ska visas fram på de behöriga myndigheternas begäran. Det är vidare lämpligt att påminna om att de bananer som inte godkänts enligt de normer som fastställts genom denna förordning inte får saluföras för konsumtion i färskt skick inom unionen.

(13)

För att övervaka hur marknaden för bananer fungerar är det nödvändigt att kommissionen erhåller uppgifter om produktion och saluförande av bananer som producerats i unionen. Det bör fastställas bestämmelser om hur medlemsstaterna ska anmäla sådana uppgifter.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

HANDELSNORMER

Artikel 1

De handelsnormer som ska tillämpas på bananer enligt KN-nummer 0803 00, med undantag av mjölbananer, fikonbananer och bananer avsedda för bearbetning, fastställs i bilaga I.

Dessa handelsnormer ska tillämpas på bananer med ursprung i tredjeland vid det stadium när de övergår i fri omsättning, på bananer med ursprung i unionen vid det stadium när de först anländer till en hamn i unionen och på bananer som levereras färska till konsumenterna i produktionsregionen vid det stadium när de lämnar förpackningsanläggningen.

Artikel 2

De handelsnormer som avses i artikel 1 ska inte påverka tillämpningen i ett senare saluföringsstadium av nationella bestämmelser som

a)

inte förhindrar den fria rörligheten för bananer med ursprung i tredjeland eller i andra regioner i unionen och som uppfyller de handelsnormer som avses i artikel 1, och

b)

inte är oförenliga med de handelsnormer som avses i artikel 1.

KAPITEL 2

KONTROLL AV EFTERLEVNAD AV HANDELSNORMER

Artikel 3

Medlemsstaterna ska utföra kontrollerna av överensstämmelse med de handelsnormer som avses i artikel 1 för bananer som hänförs till KN-nummer 0803 00 förutom mjölbananer, fikonbananer och bananer avsedda för bearbetning enligt detta kapitel.

Artikel 4

Bananer producerade i unionen ska vara föremål för kontroll av överensstämmelse med de handelsnormer som avses i artikel 1 innan de anbringas på ett transportmedel för att saluföras i färskt tillstånd. Denna kontroll kan utföras i förpackningsanläggningen.

Bananer som saluförs utanför produktionsområdet ska vara föremål för oanmälda kontroller vid den första lossningen inom resten av unionen.

De kontroller som avses i första och andra styckena ska genomföras med förbehåll för artikel 9.

Artikel 5

De bananer som importeras från tredjeland ska innan de övergår till fri omsättning i unionen vara föremål för kontroll av överensstämmelse med de handelsnormer som avses i artikel 1 i den medlemsstat där den första lossningen inom unionen sker, om inte annat följer av artikel 9.

Artikel 6

1.   Kontrollen av överensstämmelse ska ske i enlighet med bestämmelserna i artikel 17 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011.

2.   För produkter som av tekniska skäl inte kan underställas kontroll av överensstämmelse vid den första lossningen i unionen ska kontrollen genomföras senare, dock senast vid ankomsten till mogningsanläggningen och för produkter med ursprung i tredjeland i alla händelser före övergången till fri omsättning.

3.   Efter kontrollen av överensstämmelse ska ett kontrollintyg utfärdas i enlighet med bilaga II för de produkter som överensstämmer med normerna.

Kontrollintyget för bananer med ursprung i tredjeland ska uppvisas för tullmyndigheterna vid produkternas övergång till fri omsättning i unionen.

4.   Om produkterna inte överensstämmer med normerna ska punkt 2.7 i bilaga V till genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 gälla.

5.   Om det behöriga organet inte kontrollerat vissa produkter ska den sätta sin stämpel på den anmälan som avses i artikel 7, eller om så inte är möjligt när det gäller importerade produkter ska den underrätta tullmyndigheterna på annat lämpligt sätt.

6.   Aktören ska ställa alla erforderliga hjälpmedel till det behöriga organets förfogande för att kontrollerna ska kunna utföras i enlighet med detta kapitel.

Artikel 7

De berörda aktörerna eller deras representanter ska, såvida de inte beviljats dispens från det kontrollförfarande som föreskrivs i artikel 9, i god tid förse det behöriga organet med nödvändiga upplysningar för identifiering av varupartierna liksom exakta angivelser av förpacknings- samt avsändningsplats och -datum när det gäller bananer som skördats inom unionen, av beräknad lossningsplats i unionen och -datum för produkter med ursprung i tredjeland eller unionens produktionsregioner samt upplysningar om leverans till mogningsanläggningar för bananer som inte har kunnat kontrolleras vid den första lossningen i unionen.

Artikel 8

1.   Kontrollerna av överensstämmelse ska utföras av de kontrollbyråer eller organ som utsetts av de behöriga nationella myndigheterna. Dessa ska lämna tillräckliga garantier för utförandet av kontrollerna, särskilt i fråga om utrustning, utbildning och erfarenhet.

2.   De behöriga nationella myndigheterna får delegera genomförandet av kontrollerna av överensstämmelse till privata kontrollorgan som godkänts för detta ändamål och som

a)

förfogar över kontrollörer som deltagit i utbildning som godkänts av de behöriga nationella myndigheterna,

b)

förfogar över material och nödvändiga installationer för de verifikationer och analyser som krävs vid kontrollen,

c)

förfogar över lämplig utrustning för överföring av information.

3.   De behöriga nationella myndigheterna ska göra en periodisk uppföljning av utförandet och effektiviteten av kontrollerna av överensstämmelse. Godkännandet ska dras in om konstaterade avvikelser eller oriktigheter som kan riskera att hämma kontrollverksamheten förekommer eller om kraven inte längre uppfylls.

Artikel 9

1.   Aktörer som saluför bananer skördade i unionen eller bananer importerade från tredjeland ska inte vara skyldiga att genomgå förfarandet med kontroll av överensstämmelse med handelsnormerna vid de stadier som föreskrivs i artiklarna 4 och 5 om de

a)

förfogar över personal som är sakkunnig ifråga om handelsnormer, hanterings- och kontrollutrustning,

b)

för register över de kontroller som utförs, och

c)

ger tillräckliga garantier för att säkerställa att de bananer som de saluför överensstämmer med de handelsnormer som avses i artikel 1.

Aktörer som beviljats dispens från kontroll ska erhålla ett intyg om befrielse från kontroll enligt mallen i bilaga III.

2.   Befrielse från kontrollförfarande ska, på den berörda aktörens begäran, beviljas av de kontrollbyråer eller organ som utsetts av de behöriga myndigheterna, antingen i medlemsstaten där bananerna producerats för bananer som ska saluföras i produktionsområdet inom unionen, eller i den medlemsstat där bananerna lossas för unionsbananer som ska saluföras i resten av unionen och för bananer som importerats från tredjeland. Dispensen ska beviljas för en period på högst tre år och ska kunna förnyas. Denna dispens ska gälla för hela unionsmarknaden för produkter som lossas i den medlemsstat som beviljat dispensen.

Dessa kontrollbyråer eller organ ska återkalla beviljad dispens om de konstaterar att avvikelser eller oriktigheter förekommer som gör att bananernas överensstämmelse med de handelsnormer som avses i artikel 1 kan ifrågasättas, eller om kraven enligt punkt 1 inte längre uppfylls. Återkallelsen kan vara temporär eller definitiv beroende på graden av de brister som konstaterats.

Medlemsstaterna ska upprätta ett register över aktörer som beviljats dispens från kontroll och tilldela dem ett registreringsnummer samt vidta erforderliga åtgärder för att sprida denna information.

3.   De behöriga kontrollbyråerna eller organen i medlemsstaterna ska regelbundet kontrollera kvaliteten på de bananer som saluförs genom de aktörer som avses i punkt 1, samt att villkoren i den punkten iakttas. De aktörer som beviljats dispens från kontroll ska likaså ställa alla erforderliga hjälpmedel till förfogande för att dessa kontroller ska kunna genomföras utan problem.

De behöriga kontrollbyråerna eller organen ska meddela kommissionen förteckningen över de aktörer som beviljats den dispens som föreskrivs i denna artikel samt de fall där dispensen återkallats.

Artikel 10

Bestämmelserna i denna förordning ska tillämpas utan att detta inverkar på de oanmälda punktkontroller som utförs på senare stadier fram till ankomsten till mogningsanläggningen.

KAPITEL 3

ANMÄLNINGAR

Artikel 11

1.   Medlemsstaterna ska för varje rapporteringsperiod till kommissionen anmäla

a)

den mängd bananer som producerats i unionen och som saluförs

i)

i deras produktionsområde,

ii)

utanför deras produktionsområde,

b)

det genomsnittliga försäljningspriset på lokala marknader för gröna bananer som producerats i unionen vilka saluförs i deras produktionsområde,

c)

det genomsnittliga försäljningspriset för gröna bananer levererade i första lossningshamn (ej lossade varor) med avseende på bananer som producerats i unionen och saluförs i unionen utanför deras produktionsområde,

d)

prognoser avseende de uppgifter som det hänvisas till i punkterna a, b och c för de två efterföljande rapporteringsperioderna.

2.   Produktionsområdena ska vara

a)

Kanarieöarna,

b)

Guadeloupe,

c)

Martinique,

d)

Madeira, Azorerna och Algarve,

e)

Kreta och Lakonien,

f)

Cypern.

3.   Rapporteringsperioderna för ett kalenderår ska vara

a)

januari till och med april,

b)

maj till och med augusti,

c)

september till och med december.

Anmälningarna för varje rapporteringsperiod ska överlämnas senast den femtonde dagen i den andra månaden som följer på rapporteringsperioden.

4.   De anmälningar som avses i detta kapitel ska göras i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 792/2009 (7).

Artikel 12

Förordningarna (EG) nr 2257/94, (EG) nr 2898/95 och (EG) nr 239/2007 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till de upphävda förordningarna ska anses som hänvisningar till denna förordning och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga VI.

Artikel 13

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EGT L 245, 20.9.1994, s. 6.

(3)  EGT L 304, 16.12.1995, s. 17.

(4)  EUT L 67, 7.3.2007, s. 3.

(5)  Se bilaga V.

(6)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.

(7)  EUT L 228, 1.9.2009, s. 3.


BILAGA I

Handelsnormer för bananer

I.   DEFINITION AV PRODUKTEN

Dessa normer gäller för bananer av de sorter av släktet Musa (AAA) spp, undergrupperna Cavendish och Gros Michel, samt hybrider, som avses i bilaga IV och är avsedda att levereras färska till konsumenter efter iordningställande och packning. Mjölbananer, bananer avsedda för industriell bearbetning och fikonbananer omfattas inte.

II.   KVALITETSBESTÄMMELSER

Syftet med normerna är att ange de kvalitetskrav som bananer ska uppfylla efter iordningställande och packning.

A.   Minimikrav

Om inte annat följer av de särskilda bestämmelserna för varje klass och de tillåtna toleranserna ska bananer av alla klasser vara

gröna och omogna,

hela,

fasta,

friska, dvs. de får inte vara angripna av röta eller ha annan kvalitetsförsämring som gör dem olämpliga för konsumtion,

rena, praktiskt taget fria från synliga främmande beståndsdelar,

praktiskt taget fria från skadedjur,

praktiskt taget fria från skador orsakade av skadedjur,

med stjälken intakt, utan sprickor eller svampskada och inte uttorkad,

med pistillerna avlägsnade,

fria från missbildning eller onormal böjning på fingrarna,

praktiskt taget fria från fläckar,

praktiskt taget fria från skador beroende på låg temperatur,

fria från onormal yttre fuktighet,

fria från främmande lukt och/eller smak.

Därutöver ska händer och klasar (delar av händer) omfatta

en tillräcklig andel krona med normal färg, frisk och fri från svampskada,

en rent skuren krona, inte skev eller fransig, utan stjälkfragment.

Bananerna ska ha en sådan utveckling och mognad att

de tål transport och hantering,

och

de är i tillfredsställande skick vid ankomsten till bestämmelseorten.

B.   Klassificering

Bananer indelas i de tre klasser som anges nedan.

i)   Klass ”Extra”

Bananer i denna klass ska vara av högsta kvalitet. De ska ha karakteristiska egenskaper för sorten eller handelstypen.

Fingrarna ska vara fria från skador, med undantag av ytliga fläckar som inte är större än 1 cm2 av fingrets yta och som inte får minska det allmänna intrycket av handen eller klasen, dess kvalitet, hållbarhet eller presentationen av förpackningen.

ii)   Klass I

Bananer i denna klass ska vara av god kvalitet. De ska ha de egenskaper som är typiska för sorten eller handelstypen.

Följande småskador är dock tillåtna på fingrarna, förutsatt att de inte minskar det allmänna intrycket av varje hand eller klase, dess kvalitet, hållbarhet eller förpackningens presentation:

Mindre fel i formen.

Mindre fel i skalet som beror på friktion och andra ytliga småskador som omfattar sammanlagt högst 2 cm2 av fingrets yta.

Sådana mindre fel får under inga omständigheter påverka fruktköttet.

iii)   Klass II

Denna klass omfattar bananer som inte uppfyller kraven för de högre klasserna men som uppfyller de minimikrav som anges ovan.

Följande fel på fingrarna är tillåtna, förutsatt att bananerna bibehåller sina viktigaste egenskaper i fråga om kvalitet, hållbarhet och presentation:

Fel i formen.

Fel i skalet som beror på skrapning, friktion eller annat, förutsatt att den sammanlagda påverkade ytan omfattar högst 4 cm2 av fingrets yta.

Skadorna får under inga omständigheter påverka fruktköttet.

III.   BESTÄMMELSER OM STORLEKSSORTERING

Storleken bestäms av

längden på frukten, uttryckt i centimeter och mätt utmed den konvexa sidan från blomändan till den punkt där stjälken möter kronan.

graden, dvs. fruktens tvärsnitt i millimeter mellan de laterala ytorna och mitten, vinkelrätt mot längdaxeln.

Referensfrukten för mätning av längd och grad är

medianfingret i handens yttre rad,

fingret närmast det snitt där handen skärs av, på klasens ytterrad.

Den tillåtna minimilängden är 14 cm och minimigraden 27 mm.

Som ett undantag från tredje stycket får bananer som produceras i regionerna Madeira, Azorerna, Algarve, Kreta, Lakonien och Cypern och som är kortare än 14 cm saluföras i unionen, men ska klassificeras i Klass II.

IV.   TOLERANSBESTÄMMELSER

I varje förpackning medges en viss mängd produkter som inte uppfyller kvalitets- och storlekskraven för den angivna klassen.

A.   Kvalitetstoleranser

i)   Klass ”Extra”

5 % i antal eller vikt av bananer som inte uppfyller kraven för klassen men som uppfyller kraven för Klass I, eller som, i undantagsfall, omfattas av toleranserna för den klassen.

ii)   Klass I

10 % i antal eller vikt av bananer som inte uppfyller kraven för klassen men som uppfyller kraven för Klass II, eller som, i undantagsfall, omfattas av toleranserna för den klassen.

iii)   Klass II

10 % i antal eller vikt av bananer som varken uppfyller kraven för klassen eller minimikraven, dock inte frukt med rötangrepp, tydliga stötskador eller annan kvalitetsförsämring som gör den olämplig för konsumtion.

B.   Storlekstoleranser

För samtliga klasser: 10 % av antalet bananer som avviker från storlekskraven med upp till högst 1 cm för en minimilängd på 14 cm.

V.   BESTÄMMELSER OM PRESENTATION

A.   Enhetlighet

Varje förpackning ska ha ett enhetligt innehåll och får endast innehålla bananer av samma ursprung, sort eller handelstyp och kvalitet.

Den synliga delen av förpackningens innehåll ska vara representativ för det samlade innehållet.

B.   Förpackning

Bananer ska vara förpackade så att de ges ett ändamålsenligt skydd.

De material som används inuti förpackningen ska vara nya, rena och av en kvalitet som inte orsakar yttre eller inre skador på produkten. Det är tillåtet att använda material, t.ex. papper eller märken med handelsmässiga upplysningar, om trycket eller märkningen har utförts med giftfri trycksvärta respektive giftfritt lim.

Förpackningarna får inte innehålla främmande beståndsdelar.

C.   Presentation

Bananerna ska presenteras i händer eller klasar (delar av händer) med minst fyra fingrar. Bananerna får också presenteras som enstaka fingrar.

Klasar som saknar högst två fingrar ska tillåtas, förutsatt att stjälken inte är avriven utan renskuren och att de intilliggande fingrarna inte är skadade.

Högst en klase med tre fingrar med samma egenskaper som den övriga frukten i samma förpackning får presenteras per rad.

I produktionsregionen får bananerna saluföras på stock.

VI.   BESTÄMMELSER OM MÄRKNING

Varje förpackning ska på en och samma sida och med tydligt, outplånligt och från utsidan synligt tryck vara märkt med följande uppgifter:

A.   Identifiering

Packare och/eller avsändare

Namn och adress eller officiellt utfärdat eller godkänt märke.

B.   Typ av produkt

Ordet ”bananer” (om innehållet i förpackningen inte är synligt från utsidan).

Sortens eller handelstypens namn.

C.   Produktens ursprung

Ursprungsland och, i fråga om unionsprodukter:

odlingsområde, och

(frivilligt) nationell, regional eller lokal benämning.

D.   Handelsmässiga upplysningar

Klass.

Nettovikt.

Storleken angiven som minimilängd och, frivilligt, maximilängd.

E.   Officiellt kontrollmärke (frivilligt)


BILAGA II

Image


BILAGA III

Intyg om dispens från kontroll av efterlevnad av handelsnormer för bananer

Image


BILAGA IV

Förteckning över huvudgrupper, undergrupper och sorter av dessertbananer som saluförs i unionen

Huvudgrupper

Undergrupper

Viktigaste kultivarer

(icke uttömmande lista)

AA

Figue-sucrée

Figue-sucrée, Pisang Mas, Amas Datil, Bocadillo

AB

Ney Poovan

Ney Poovan, Safet Velchi

AAA

Cavendish

Petite naine (Dwarf Cavendish)

Grande naine (Giant Cavendish)

Lacatan

Poyo (Robusta)

Williams

Americani

Valery

Arvis

Gros Michel

Gros Michel (”Big Mike”)

Highgate

Hybrider

Flhorban 920

Röd banan

Röd banan (Figue Rose)

Figue Rose Verte

Ibota

 

AAB

Figue Pomme

Figue Pomme, Silk

Pome (Prata)

Pacovan

Prata Ana

Mysore

Mysore, Pisang Ceylan, Gorolo


BILAGA V

Upphävd förordning och en förteckning över dess senare ändringar

Kommissionens förordning (EG) nr 2257/94

(EGT L 245, 20.9.1994, s. 6)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1135/96

(EGT L 150, 25.6.1996, s. 38)

Endast artikel 1 och endast i fråga om den tyska versionen

Kommissionens förordning (EG) nr 386/97

(EGT L 60, 1.3.1997, s. 53)

Endast artikel 1 och endast i fråga om de engelska och svenska versionerna

Kommissionens förordning (EG) nr 228/2006

(EUT L 39, 10.2.2006, s. 7)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2898/95

(EGT L 304, 16.12.1995, s. 17)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 465/96

EGT L 65, 15.3.1996, s. 5)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1135/96

(EGT L 150, 25.6.1996, s. 38)

Endast artikel 2 och endast i fråga om den engelska versionen

Kommissionens förordning (EG) nr 386/97

(EGT L 60, 1.3.1997, s. 53)

Endast artikel 2 och endast i fråga om den spanska versionen

Kommissionens förordning (EG) nr 239/2007

(EUT L 67, 7.3.2007, s. 3)

 

Kommissionens förordning (EU) nr 557/2010

(EUT L 159, 25.6.2010, s. 13)

Endast artikel 6


BILAGA VI

Jämförelsetabell

Förordning (EG) Nr 2257/94

Förordning (EG) Nr 2898/95

Förordning (EG) Nr 239/2007

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, inledningen

Artikel 2, inledningen

Artikel 2, första strecksatsen

Artikel 2 a

Artikel 2, andra strecksatsen

Artikel 2 b

Artikel 3

Artikel 13

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga IV

Artikel 1

Artikel 3

Artikel 2

Artikel 4

Artikel 3

Artikel 5

Artikel 4

Artikel 6

Artikel 5

Artikel 7

Artikel 6

Artikel 8

Artikel 7

Artikel 9

Artikel 8

Artikel 10

Artikel 9

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga II

Bilaga III

Artikel 1

Artikel 11

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 12

Bilaga V

Bilaga VI


Top