Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1333

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1333/2011 на Комисията от 19 декември 2011 година за определяне на пазарните стандарти за бананите, правилата за контрола по спазването на тези пазарни стандарти и изискванията за уведомленията в сектора на бананите

OJ L 336, 20.12.2011, p. 23–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 262 - 273

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1333/oj

20.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 336/23


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1333/2011 НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2011 година

за определяне на пазарните стандарти за бананите, правилата за контрола по спазването на тези пазарни стандарти и изискванията за уведомленията в сектора на бананите

(кодифициран текст)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 от 22 октовмри 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1), и по-специално член 121, буква а) и член 194, във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2257/94 на Комисията от 16 септември 1994 г. за определяне на стандартите за качество на бананите (2), Регламент (ЕО) № 2898/95 на Комисията от 15 декември 1995 г. за контрола по спазване на стандартите за качество на бананите (3) и Регламент (ЕО) № 239/2007 на Комисията от 6 март 2007 г. относно подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 404/93 на Съвета относно изискванията за уведомленията в сектора на бананите (4) е бил съществено изменян (5). С оглед постигане на яснота и рационалност посочените регламенти следва да бъдат кодифицирани чрез събирането им в един акт.

(2)

Регламент (ЕО) № 1234/2007 предвижда определяне на пазарни стандарти за бананите. Целта на тези стандарти е да се гарантира снабдяването на пазара с еднородни продукти с добро качество, по-специално банани, добити в Съюза, за които трябва да се положат усилия за подобряване на качеството.

(3)

С оглед многообразието от сортове, продавани в Съюза, както и от търговски практики, следва да се определят минимални стандарти за незрели зелени банани, без с това да се засяга последващото въвеждане на стандарти, приложими на друг етап от търговията. Характеристиките и начинът на продажба на смокиновите банани са такива, че те не следва да попадат в приложното поле на стандартите на Съюза.

(4)

Изглежда уместно, с оглед на преследваните цели, да се позволи на държавите-членки производителки на банани да прилагат национални стандарти в рамките на своята територия по отношение на своето производство, но единствено на етапите, следващи този на незрели зелени банани, при условие че тези разпоредби не противоречат на стандартите на Съюза и не представляват препятствие пред свободното движение на банани в Съюза.

(5)

Поради климатичните фактори, които затрудняват производствените условия в Мадейра, Азорските острови, Алгарве, Крит, Лакония и Кипър, бананите не достигат изискваната минимална дължина. В такива случаи бананите следва все още да могат да се продават, но само като клас II.

(6)

Следва да се приемат мерки за осигуряване еднаквото прилагане на правилата за пазарните стандарти за бананите, по-специално по отношение на проверките за съответствие.

(7)

Като се отчита естеството на силно малотраен продукт и на търговските практики и процедури по контрола, използвани в търговията, следва да се предвиди, че проверките за съответствие трябва да се провеждат като общо правило на етапа, на който се прилагат стандартите за качество.

(8)

Продукт, който е преминал проверките на този етап, се счита за съответстващ на стандартите. Тази оценка следва да се изготвя въз основа на непредизвестени проверки, осъществени на по-късен етап до етап „зреене на склад“.

(9)

Контролът за съответствие не следва да бъде систематичен, а случаен, чрез оценяване на цялостна проба, произволно взета от партидата, избрана за проверка от компетентния орган и приета за представителна за партидата. За целта следва да се прилагат подходящите разпоредби на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (6).

(10)

Търговията с банани е обект на силна конкуренция. Съответните търговци сами са въвели строги процедури за контрол. В резултат на това на предвидения етап не следва да подлежат на контрол търговците, които предоставят подходящи гаранции по отношение на персонала и съоръженията за обработка и които могат да гарантират, че бананите, които те продават в Съюза, отговарят на стандартите на Съюза. Това освобождаване от контрол следва да се разреши от държавата-членка, на територията на която като общо правило се осъществява контролът. Това освобождаване следва да се отмени, когато стандартите и условията, свързани с него, не се спазват.

(11)

За да се осъществят проверките, съответните търговци следва да предоставят информация на компетентните органи.

(12)

Сертификатът за съответствие, издаван при приключване на проверките, не следва да бъде документ, придружаващ бананите до крайния етап от търговията, а документ, който служи като доказателство за съответствието на бананите със стандартите на Съюза до етапа „зреене на склад“, в съответствие с приложното поле на стандарта, което да се представя при поискване от компетентните органи. Следва да се подчертае, че банани, неотговарящи на стандартите, определени в настоящия регламент, не могат да бъдат предназначени за консумация в прясно състояние в Съюза.

(13)

За да наблюдава функционирането на пазара на банани, е необходимо Комисията да получава информация за производството и търговията на банани, произведени в Съюза. Следва да бъдат установени правила за съобщаване на такава информация от страна на държавите-членки.

(14)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА 1

ПАЗАРНИ СТАНДАРТИ

Член 1

Пазарните стандарти, приложими за банани, попадащи под код по КН 0803 00, с изключение на хлебни банани, смокинови банани и банани, предназначени за преработка, са определени в приложение I.

Тези пазарни стандарти се прилагат за банани с произход от трети страни на етапа на пускането им в свободно обращение, за банани с произход от Съюза на етапа на първото им разтоварване на пристанище в Съюза и за банани, доставяни в прясно състояние на потребителите в района на производство на етапа на напускане на склада за опаковане.

Член 2

Пазарните стандарти, посочени в член 1, не засягат прилагането на националните разпоредби, приети за по-късен етап от търговията, които:

а)

не препятстват свободното движение на банани с произход от трети страни или други региони на Съюза и са в съответствие с пазарните стандарти, посочени в член 1; и

б)

които не противоречат на пазарните стандарти, посочени в член 1.

ГЛАВА 2

ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПАЗАРНИТЕ СТАНДАРТИ

Член 3

Държавите-членки извършват проверки в съответствие с настоящата глава, за да удостоверят, че бананите, попадащи под код по КН 0803 00 с изключение на хлебните банани, смокиновите банани и бананите, предназначени за преработка, отговарят на пазарните стандарти, посочени в член 1.

Член 4

Бананите, произведени в Съюза, подлежат на проверка за съответствието им с пазарните стандарти, посочени в член 1, преди товаренето им в транспортни средства, с оглед продажбата им в прясно състояние. Такива проверки могат да бъдат извършвани в опаковъчния цех.

Банани, които се продават извън района на тяхното производство, са обект на непредизвестени проверки при първото им разтоварване на друго място в Съюза.

Проверките, посочени в първа и втора алинея, се извършват при спазване на член 9.

Член 5

Преди да бъдат пуснати в свободно обращение, бананите, внесени от трети страни, подлежат на проверка за съответствието им с пазарните стандарти на Съюза в държавата-членка по първото им разтоварване в Съюза при спазване на член 9.

Член 6

1.   Проверките за съответствие се извършват в съответствие с член 17 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011.

2.   За продуктите, които по технически причини не могат да бъдат проверявани за съответствие при първото им разтоварване в Съюза, проверката се извършва в последствие, най-късно при пристигането им в склада за зреене и при всички случаи, по отношение на продукти, произведени в трети страни — преди пускането им в свободно обращение.

3.   При приключване на проверката за съответствие на продуктите, за които е установено съответствие със стандарта, се издава сертификат, изготвен в съответствие с приложение II.

Сертификатът за извършена проверка, издаден за банани с произход от трети страни, се представя на митническите органи за пускане на тези продукти в свободно обращение в Съюза.

4.   В случай на несъответствие се прилага точка 2.7 от приложение V към Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011.

5.   Когато компетентният орган не е извършил проверка на даден продукт, той поставя своя официален печат върху уведомлението, предвидено в член 7 или ако не направи това в случая на продукти от внос, той своевременно информира митническите органи чрез всички други подходящи средства.

6.   Търговците осигуряват всички благоприятни условия, изисквани от компетентния орган, за извършване на проверките съгласно настоящата глава.

Член 7

Съответните търговци или техните представители, които не се ползват от освобождаването, предвидено в член 9, своевременно уведомяват компетентния орган за цялата информация, необходима за идентификацията на партидите, както и предоставят подробна информация за мястото и датата на пакетиране и експедиране за банани, произведени в Съюза, планираното място и дата на разтоварване в Съюза за банани от трети страни или от райони на производство в Съюза и доставката в складове за зреене за банани, които не могат да бъдат проверени при първото им разтоварване в Съюза.

Член 8

1.   Проверките за съответствие се провеждат от служби или органи, определени от компетентните национални органи. Такива служби или органи трябва да представят подходящи гаранции за извършването на тези проверки, по-специално по отношение на оборудване, обучение и опит.

2.   Компетентните национални органи могат да делегират отговорността за извършване на проверки за съответствие на частни организации, одобрени за тази цел, които:

а)

имат инспектори, преминали курс на обучение, признат от компетентните национални органи;

б)

имат оборудване и възможности, необходими за извършване на проверките и анализите, необходими за проверките; и

в)

имат адекватни средства за предаване на информацията.

3.   Компетентните национални органи периодично проверяват извършването и ефективността на проверките за съответствие. Те оттеглят одобрението си, когато констатират отклонения или нередности, които могат да засегнат правилното извършване на проверките за съответствие или когато изискванията вече не се изпълняват.

Член 9

1.   Търговците, които продават банани, произведени в Съюза или банани, внесени от трети страни, не подлежат на проверки за съответствие с пазарните стандарти на етапите, посочени в членове 4 и 5, когато те:

а)

имат персонал, който познава добре пазарните стандарти и съоръженията за манипулиране и извършване на проверките;

б)

водят регистър на операциите, които извършват; и

в)

предоставят гаранции, че качеството на бананите, които продават, съответства на пазарните стандарти, посочени в член 1.

Търговците, освободени от проверки, получават сертификат за освобождаване в съответствие с образеца, показан в приложение III.

2.   Освобождаването от проверки се разрешава по молба на съответния търговец от службите или органите за контрол, определени от компетентните национални органи на държавата-членка производител, за банани, продавани в района на производство на Съюза, или на държавата-членка, където се извършва разтоварването, за банани от Съюза, продавани на други места в Съюза и банани, внесени от трети страни. Освобождаването от проверки се разрешава за максимален период от три години и може да бъде подновявано. Такова освобождаване се прилага спрямо целия пазар на Съюза за продуктите, разтоварени в държавата-членка, която разрешава освобождаването.

Тези служби или органи оттеглят освобождаването, когато констатират отклонения или нередности, които могат да доведат до несъответствие на бананите с пазарните стандарти, посочени в член 1, или когато условията, определени в параграф 1, вече не се изпълняват. Оттеглянето може да бъде както временно, така и постоянно, в зависимост от тежестта на констатираните нарушения.

Държавите-членки създават регистър на търговците на банани, освободени от проверки, дават им регистрационен номер и предприемат необходимите мерки за разпространяването на такава информация.

3.   Компетентните служби или органи на държавите-членки периодично проверяват качеството на бананите, продавани от търговците, посочени в параграф 1 и съответствието с условията, посочени в него. Освободените търговци също осигуряват всички благоприятни условия за извършването на тези проверки.

Компетентните служби или органи на държавите-членки уведомяват Комисията за списъка на търговците, на които е разрешено освобождаването, предвидено в настоящия член, както и за всяко оттегляне на освобождаване.

Член 10

Настоящият регламент се прилага, без да се засягат непредизвестените проверки на място, извършвани на по-късен етап до етапа „зреене на склад“.

ГЛАВА 3

УВЕДОМЛЕНИЯ

Член 11

1.   Държавите-членки уведомяват Комисията за всеки отчетен период относно следното:

а)

количеството банани, произведени в Съюза, които се търгуват:

i)

в техния район на производство;

ii)

извън техния район на производство;

б)

средните продажни цени на местните пазари за зелени банани, произведени в Съюза и търгувани в техния район на производство;

в)

средните продажни цени на зелени банани на етап доставка до първо пристанище на разтоварване (неразтоварена стока) за банани, произведени в Съюза и търгувани в Съюза извън техния район на производство;

г)

прогнози за данните, посочени в букви а), б) и в) за двата следващи отчетни периода.

2.   Районите на производство са следните:

а)

Канарските острови;

б)

Гваделупа;

в)

Мартиника;

г)

Мадейра, Азорските острови и Алгарве;

д)

Крит и Лакония;

е)

Кипър.

3.   Отчетните периоди за календарна година са следните:

а)

от януари до април включително;

б)

от май до август включително;

в)

от септември до декември включително.

Уведомленията за всеки отчетен период трябва да бъдат направени най-късно до петнадесетия ден от втория месец, който следва отчетния период.

4.   Уведомленията, посочени в настоящата глава, се извършват в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията (7).

Член 12

Регламенти (ЕО) № 2257/94, (ЕО) № 2898/95 и (ЕО) № 239/2007 се отменят.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение VI.

Член 13

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 245, 20.9.1994 г., стр. 6.

(3)  ОВ L 304, 16.12.1995 г., стр. 17.

(4)  ОВ L 67, 7.3.2007 г., стр. 3.

(5)  Виж приложение V.

(6)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 228, 1.9.2009 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Пазарни Стандарти за Бананите

I.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Настоящите стандарти се прилагат за банани от сортовете (култивирани видове) от рода на Musa (AAA) spp., подгрупи Cavendish и Gros Michel, както и хибридни сортове, посочени в приложение IV, предназначени да бъдат доставени в прясно състояние на потребителите след подготовка и пакетиране. Не се включват банани от вида Plantain, банани, предназначени за промишлена преработка и смокинови банани.

II.   РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО

Настоящите стандарти определят изискванията за качество, на които трябва да отговарят неузрелите зелени банани, след подготовка и пакетиране.

A.   Минимални изисквания

Във всички класове, в зависимост от специалните разпоредби за всеки клас и допустимите отклонения, бананите трябва да бъдат:

зелени и неузрели,

цели,

твърди,

здрави; изключват се загниващи продукти или с видоизменения, които ги правят негодни за консумация,

чисти, на практика без видима чужда материя,

на практика без вредители,

на практика без поражения, причинени от вредители,

с цяла дръжка, без гънки, без поражения от гъбички или изсъхване,

с отстранен плодник,

без малформации или необичайно изкривяване на плодовете,

на практика без нарушения на целостта на обвивката,

на практика без поражения под влияние на ниски температури,

без необичайна външна влажност,

без необичаен мирис и/или вкус.

В допълнение, връзките и чепките (части от връзките) трябва да включват:

достатъчна листна част с нормално оцветяване, здрава и без гъбично заразяване,

добре отрязана листна част, неназъбена и неразкъсана, без части от дръжката.

Развитието и зрелостта на бананите трябва да бъдат такива, че да им позволяват:

да издържат на транспортиране и обработка,

и

да пристигат в добро състояние на местоназначението, за да могат да достигнат подходяща степен на зрялост.

Б.   Класификация

Бананите се класифицират втрите класа, посочени по-долу:

i)   клас „Екстра“

Бананите от този клас трябва да бъдат с превъзходно качество. Те трябва да имат характеристиките, типични за сорта и/или търговския тип.

Връхчетата не трябва да имат дефекти, с изключение на леки повърхностни видоизменения, непокриващи като цяло повече от 1 сm2 от повърхността на плода, които не трябва да засягат външния вид на чепката или връзката, нейното качество, съхраняване и представянето в опаковката.

ii)   клас I

Бананите от този клас трябва да бъдат с добро качество. Те трябва да показват характеристиките, типични за сорта и/или търговския тип.

Въпреки това, допускат се следните незначителни дефекти на плодовете, при условие че те не засягат външния вид на всяка чепка или връзка, нейното качество, запазването на качеството или представянето в опаковката.

незначителни дефекти във формата,

незначителни дефекти на кората, дължащи се на претриване и други незначителни повърхностни дефекти, непокриващи като цяло повече от 2 сm2 от повърхността на банана.

Леките дефекти в никакъв случай не трябва да засягат месестата част на плода.

iii)   клас II

Този клас включва банани, които не са класифицирани в по-високите класове, но отговарят на гореспоменатите минимални изисквания.

Следните дефекти на плода могат да бъдат допуснати, при условие че бананите запазват своите основни характеристики по отношение на качеството, запазване на качеството и представянето:

дефекти във формата,

дефекти по кората, дължащи се на претриване, ожулване или друга причина, при условие че общата засегната повърхност не надвишава повече от 4 сm2 от повърхността на плода.

Тези дефекти в никакъв случай не могат да засягат месестата част на плода.

III.   РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО РАЗМЕРА

Размерът се определя от:

дължината на ядивната месеста част на плода, изразена в сантиметри и измервана по изпъкналата страна от края на цвета до основата на дръжката,

степента, т.е. измерването в милиметри на дебелината на напречното сечение на плода между страничните части и средата, перпендикулярно на надлъжната ос.

Препоръчителният плод за измерване на дължината и степента е:

средният плод на външния ред на връзката,

плодът до разреза, разделящ връзката, на външния ред на чепката.

Минимално допустимата дължина е 14 сm, а минимално допустимата степен е 7 mm.

Като изключение от трета алинея банани, произведени на островите Мадейра, Азорските острови, островите Алграве, Крит, Лакония и Кипър, с дължина под 14 сm могат да се продават в Съюза, но трябва да се класифицират в клас II.

IV.   РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ДОПУСТИМИТЕ ОТКЛОНЕНИЯ

Допустими отклонения по отношение на качеството и размера се позволяват във всяка опаковка за продукт, неотговарящ на изискванията на посочения клас.

A.   Допустими отклонения за качество

i)   клас „Екстра“

5 % от броя или теглото на бананите не отговарят на характеристиките за клас „Екстра“, но отговарят на тези за клас I или, по изключение, попадат в рамките на допустимите отклонения за такъв клас.

ii)   клас I

10 % от броя или теглото на бананите не отговарят на характеристиките за клас I, но отговарят на тези за клас II или, по изключение, попадат в рамките на допустимите отклонения за такъв клас.

iii)   клас II

10 % от броя или теглото на бананите не отговарят на характеристики за клас II, нито на минималните характеристики, с изключение на загнили плодове или с видоизменения, които ги правят негодни за консумация.

Б.   Допустими отклонения за размер

За всички класове 10 % от броя на бананите не отговарят на изискванията за размер до 1 сm за минималната дължина от 14 сm.

V.   ТЪРГОВСКИ ВИД

A.   Еднородност

Съдържанието на всяка опаковка трябва да бъде еднородно и да съдържа единствено банани с един и същ произход, сорт и/или търговски тип и качество.

Видимата част на съдържанието за всяка опаковка трябва да бъде представителна за цялото съдържание.

Б.   Опаковка

Бананите трябва да се пакетират по начин, гарантиращ подходящото запазване на продукцията.

Материалите, използвани при пакетиране, трябва да са нови, чисти и качествени, за да се избегне причиняването на външни или вътрешни видоизменения на продукцията. Използването на материали, по-конкретно на хартия и етикети с търговски обозначения, се позволява, при условие че печатането или етикетирането е извършено с нетоксично мастило или лепило.

Опаковките не трябва да съдържат никакви други чужди материи.

В.   Търговски вид

Бананите трябва да бъдат предлагани на пазара във вид на връзки или чепки (части от връзки) най-малко от четири плода. Бананите могат да бъдат предлагани и като единични бройки.

Допускат се чепки с не повече от два липсващи плода, при условие че дръжката е добре отрязана, а не откъсната, без повреждане на съседните плодове.

На ред може да се представя не повече от една чепка с три плода, имащи характеристики, еднакви с другите плодове от опаковката.

В районите на производство бананите могат да се продават в необрано състояние.

VI.   РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО МАРКИРОВКАТА

Всяка опаковка трябва да съдържа следните специфични подробности, надпис на едната страна с букви, изписани четливо и незаличимо, видими отдалеч:

A.   Идентификация

Опаковчик и/или експедитор:

Име и адрес или официално издаден или признат стандартен код.

Б.   Естество на продукта

думата „Банани“, ако съдържанието не се вижда отвън,

името на сорта или търговския тип.

В.   Произход на продукта

Трета страна на произход и, при продукция от Съюза:

район на производство, и

национално, регионално или местно наименование (по желание).

Г.   Търговски характеристики

клас,

нетно тегло,

размер, изразен като минимална дължина и, евентуално, като максимална дължина.

Д.   Официален знак за контрол (по желание)


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Сертификат за освобождаване от извършване на проверки за съответствие с пазарните стандарти за бананите

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Списък на основните групи, подгрупи и култивирани видове десертни банани, продавани в Съюза

Група

Подгрупа

Основен култивиран вид

(непълен списък)

AA

Sweet fig

Sweet fig, Pisang Mas, Amas Datil, Bocadillo

AB

Ney-Poovan

Ney Poovan, Safet Velchi

AAA

Cavendish

Dwarf Cavendish

Giant Cavendish

Lacatan

Poyo (Robusta)

Williams

Americani

Valery

Arvis

Gros Michel

Gros Michel („Big Mike“)

Highgate

Hybrids

Flhorban 920

Pink fig

Figue Rose

Figue Rose Verte

Ibota

 

AAB

Fig apple

Fig apple, Silk

Pome (Prata)

Pacovan

Prata Ana

Mysore

Mysore, Pisang Ceylan, Gorolo


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Отмененият регламент и списък на неговите последователни изменения

Регламент (ЕО) № 2257/94 на Комисията

(ОВ L 245, 20.9.1994, стр. 6)

 

Регламент (ЕО) № 1135/96 на Комисията

(ОВ L 150, 25.6.1996, стр. 38)

единствено член 1 и единствено по отношение на версията на немски

Регламент (ЕО) № 386/97 на Комисията

(ОВ L 60, 1.3.1997, стр. 53)

единствено член 1 и единствено по отношение на версиите на английски и шведски

Регламент (ЕО) № 228/2006 на Комисията

(ОВ L 39, 10.2.2006, стр. 7)

 

Регламент (ЕО) № 2898/95 на Комисията

(ОВ L 304, 16.12.1995, стр. 17)

 

Регламент (ЕО) № 465/96 на Комисията

(ОВ L 65, 15.3.1996, стр. 5)

 

Регламент (ЕО) № 1135/96 на Комисията

(ОВ L 150, 25.6.1996, стр. 38)

единствено член 2 единствено по отношение на версията на английски

Регламент (ЕО) № 386/97 на Комисията

(ОВ L 60, 1.3.1997, стр. 53)

единствено член 2 и единствено по отношение на версията на испански

Регламент (ЕО) № 239/2007 на Комисията

(ОВ L 67, 7.3.2007, стр. 3)

 

Регламент (ЕС) № 557/2010 на Комисията

(ОВ L 159, 25.6.2010, стр. 13)

единствено член 6


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 2257/94

Регламент (ЕО) № 2898/95

Регламент (ЕО) № 239/2007

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2, уводна част

Член 2, уводна част

Член 2, първо тире

Член 2, буква а)

Член 2, второ тире

Член 2, буква б)

Член 3

Член 13

Приложение I

Приложение I

Приложение II

Приложение IV

Член 1

Член 3

Член 2

Член 4

Член 3

Член 5

Член 4

Член 6

Член 5

Член 7

Член 6

Член 8

Член 7

Член 9

Член 8

Член 10

Член 9

Приложение I

Приложение II

Приложение II

Приложение III

Член 1

Член 11

Член 2

Член 3

Член 12

Приложение V

Приложение VI


Top