EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1333

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1333/2011 z dne 19. decembra 2011 o določitvi tržnih standardov za banane, pravil za preverjanje skladnosti s temi tržnimi standardi in zahtev za obvestila v sektorju banan (kodificirano besedilo)

UL L 336, 20.12.2011, p. 23–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/07/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1333/oj

20.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 336/23


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1333/2011

z dne 19. decembra 2011

o določitvi tržnih standardov za banane, pravil za preverjanje skladnosti s temi tržnimi standardi in zahtev za obvestila v sektorju banan

(kodificirano besedilo)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1), in zlasti člena 121(a) in člena 194, v povezavi z členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 2257/94 z dne 16. septembra 1994 o določitvi kakovostnih standardov za banane (2), Uredba Komisije (ES) št. 2898/95 z dne 15. decembra 1995 o preverjanju skladnosti s standardi kakovosti za banane (3) in Uredba Komisije (ES) št. 239/2007 z dne 6. marca 2007 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe (EGS) št. 404/93 glede zahtev za obvestila v sektorju banan (4) je bila (5) bistveno spremenjena. Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedene uredbe kodificirati z združitvijo v enotni akt.

(2)

Uredba (ES) št. 1234/2007 predvideva določitev tržnih standardov za banane. Namen teh standardov je zagotoviti, da se na trgu ponuja proizvode enotne in zadovoljive kakovosti, zlasti v primeru banan, pridelanih v Uniji, pri katerih je treba izboljšati kakovost.

(3)

Glede na veliko število sort, ki se prodajajo v Uniji, in trgovinske navade je treba določiti minimalne standarde za nezrele zelene banane, ne glede na morebitno kasnejšo uvedbo standardov za druge faze prodaje. Lastnosti in način prodaje rajskih smokev so takšni, da se jih ne vključi v standarde Unije.

(4)

Na zastavljene cilje se zdi primerno, da se dovoli državam članicam pridelovalkam banan na svojem območju uporabljati nacionalne standarde za njihovo lastno pridelavo, vendar samo za faze, ki sledijo fazi nezrelih zelenih banan, če ti predpisi niso v nasprotju s standardi Unije in če ne ovirajo prostega pretoka banan v Uniji.

(5)

Upoštevati je treba dejstvo, da banane na Madeiri, Azorih, Algarvi, Kreti, Lakoniji in Cipru ne razvijejo določene minimalne dolžine, ker so pridelovalni pogoji na teh območjih zaradi podnebnih dejavnikov težji. Takšne banane se še vedno dovoli prodajati, vendar samo kot kakovostni razred II.

(6)

Treba je sprejeti ukrepe za zagotovitev enotne uporabe predpisov o tržnih standardih za banane, zlasti glede preverjanja skladnosti.

(7)

Treba je določiti, da se preverjanje skladnosti praviloma opravlja v fazi, za katero veljajo standardi, pri tem pa upoštevati naravo tega izredno pokvarljivega proizvoda in običaje trženja ter inšpekcijski nadzor, ki se uporabljajo v trgovini.

(8)

Za proizvode, za katere se pri pregledu ugotovi, da izpolnjujejo pogoje za določeno fazo, se šteje, da so v skladu s standardi. Ta ocena ne posega v morebitne nenapovedane preglede, ki se opravijo kasneje, vse do faze dozorevanja v zorilnici.

(9)

Preverjanje skladnosti ne sme biti sistematično ampak naključno in se mora izvajati tako, da se oceni celoten vzorec, naključno odvzet od pošiljke, ki jo pristojni organ izbere za preverjanje in za katerega se domneva, da je značilen za celotno serijo. V ta namen se uporablja ustrezne določbe Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (6).

(10)

V trgovini z bananami vlada močna konkurenca in so zato trgovci že sami začeli izvajati strog nadzor. Zato nadzora ni treba opravljati v fazah, v katerih opravljajo nadzor trgovci, ki nudijo ustrezna jamstva glede delavcev ter naprav in pripomočkov za prekladanje in ki lahko zajamčijo, da so banane, ki jih tržijo v Uniji, v skladu s standardi Unije. Takšne izjeme morajo dovoliti države članice, na katerih ozemlju se ta nadzor praviloma opravlja. Takšne izjeme je treba preklicati, če standardi in pogoji v zvezi z njimi niso več izpolnjeni.

(11)

Ti trgovci morajo pristojnim organom dajati podatke, da bi lahko le-ti izvajali nadzor.

(12)

Potrdilo o skladnosti, ki se izda ob zaključku pregledov, vse do zaključne faze trženja ne more pomeniti spremnega dokumenta za banane, ampak glede na vsebino standarda le dokazilo o skladnosti s standardi Unije za banane do faze zorilnice, ki se predloži na zahtevo pristojn. Treba je poudariti, da se banan, ki niso v skladu s standardi iz, te Uredbe v Uniji ne sme tržiti svežih.

(13)

Za spremljanje delovanja trga za banane je potrebno, da Komisija prejema informacije o pridelavi in trženju banan, ki se pridelujejo v Uniji. Treba je določiti pravila o tem, kako naj države članice pošiljajo take informacije.

(14)

Ukrepi, določeni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE 1

TRŽNI STANDARDI

Člen 1

Tržni standardi za banane iz tarifne številke KN 0803 00, razen rajskih smokev in banan, namenjenih za predelavo, so določeni v Prilogi I.

Ti tržni standardi se uporabljajo za banane po poreklu iz tretjih držav v fazi dajanja v prost promet, za banane po poreklu iz Unije v fazi prvega pristanka v pristanišču Unije, in za banane, ki se potrošniku prodajajo sveže na pridelovalnem območju, v fazi odpreme iz skladišča.

Člen 2

Tržni standardi iz člena 1 ne vplivajo na uporabo nacionalnih predpisov za kasnejše faze prodaje, če:

(a)

ne ovirajo prostega pretoka banan po poreklu iz tretjih držav ali drugih območij Unije in če so v skladu s tržnimi standardi iz člena 1, in

(b)

niso nezdružljivi s tržnimi standardi iz člena 1.

POGLAVJE 2

PREVERJANJE SKLADNOSTI S TRŽNIMI STANDARDI

Člen 3

Države članice opravijo preglede v skladu s tem poglavjem, da preverijo, če so banane iz tarifne oznake KN 0803 00, razen rajskih smokev in banan, namenjenih za predelavo, v skladu s tržnimi standardi iz člena 1.

Člen 4

Za banane, pridelane v Uniji, ki se bodo tržile sveže, je treba skladnost s tržnimi standardi iz člena 1 preveriti pred nakladanjem na prevozno sredstvo. Pregled se lahko opravi tudi v pakirnici.

Za banane, ki se tržijo izven proizvodnega območja, se opravijo nenapovedani pregledi, ko se prvič raztovorijo drugod v Uniji.

Preglede iz prvega in drugega odstavka se opravi v skladu s členom 9.

Člen 5

V skladu s členom 9 se banane iz tretjih držav pred sprostitvijo v prost promet v Uniji pregleda glede skladnosti s tržnimi standardi iz člena 1 v državi članici, kjer se v Uniji prvič raztovorijo.

Člen 6

1.   Preverjanje skladnosti se opravi v skladu s členom 17 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011.

2.   Če iz tehničnih razlogov skladnosti ni mogoče preveriti ob prvem raztovarjanju v Uniji, se pregled proizvodov opravi kasneje, najkasneje pa ob prispetju v zorilnico, glede proizvodov iz tretjih držav pa v vsakem primeru pred sprostitvijo v prost promet.

3.   Za proizvode, katerih skladnost s standardi je bila ugotovljena, se po preverjanju skladnosti izda potrdilo, sestavljeno v skladu s Prilogo II.

Inšpekcijsko potrdilo za banane po poreklu iz tretjih držav se predloži carinskim organom, ki nato te prozvode sprostijo v prost promet v Uniji.

4.   V primeru neskladnosti se uporablja točka 2.7 Priloge V k Izvedbeni uredbi (EU) št. 543/2011.

5.   Če pristojni organ določenih proizvodov ni pregledal, da uradni žig na obvestilo iz člena 7 ali če tega ne stori, v primeru uvoženih proizvodov, o tem na drug ustrezen način pravočasno obvesti carinske službe.

6.   Trgovci zagotovijo vse naprave in pripomočke, ki jih potrebuje pristojni organ za izvajanje nadzora v skladu s tem poglavjem.

Člen 7

Trgovci ali njihovi zastopniki, ki ne izpolnjujejo pogojev za izjeme iz člena 9, pristojnemu organu pravočasno sporočijo vse potrebne podatke za identifikacijo serij in natančne podatke o kraju in datumu pakiranja ter odpreme banan, pridelanih v Uniji, predvideni kraj in datum raztovarjanja v Uniji za banane iz tretjih držav ali s proizvajalnih območij Unije, in o prispetju v zorilnico za banane, ki jih ni mogoče pregledati, ko se prvič raztovorijo v Uniji.

Člen 8

1.   Preverjanje skladnosti izvajajo službe ali organi, ki jih določi pristojni nacionalni organ. Te službe ali organi morajo predložiti ustrezna jamstva za opravljanje takšnih pregledov, zlasti glede opreme, usposobljenosti in izkušenj.

2.   Pristojni nacionalni organi lahko za preverjanje skladnosti pooblastijo tudi zasebna podjetja, odobrena v ta namen, ki:

(a)

zaposlujejo inšpektorje, ki so se udeležili usposabljanja, ki ga priznavajo pristojni nacionalni organi;

(b)

imajo potrebno opremo ter naprave in pripomočke za opravljanje preverjanja in analiz, potrebnih pri pregledih; in

(c)

imajo ustrezne naprave za sporočanje podatkov.

3.   Pristojni nacionalni organi občasno preverjajo izvajanje in učinkovitost preverjanja skladnosti. Če ugotovijo nepravilnosti ali pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivale na pravilno izvajanje preverjanja skladnosti ali če pogoji niso več izpolnjeni, odobritev prekličejo.

Člen 9

1.   Za trgovce, ki tržijo banane, pridelane v Uniji, ali banane, uvožene iz tretjih držav, preverjanje skladnosti s tržnimi standardi v fazah iz členov 4 in 5 ni potrebno, če:

(a)

imajo zaposlene, ki imajo izkušnje s tržnimi standardi in potrebne naprave in opremo za delovanje in inšpekcijski nadzor,

(b)

vodijo evidenco postopkov, ki jih izvajajo, in

(c)

predložijo jamstva, da je kakovost banan, ki jih tržijo, v skladu s tržnimi standardi iz člena 1.

Trgovci, oproščeni pregledov, morajo pridobiti potrdilo o oprostitvi preverjanja v skladu z vzorcem iz Priloge III.

2.   Oprostitev preverjanja na zahtevo trgovca odobri inšpekcijska služba ali organ, ki ga imenuje pristojni nacionalni organ bodisi države članice proizvajalke, za banane, ki se tržijo na proizvodnem območju Unije, ali države članice, v kateri se banane raztovorijo, za banane iz Unije, ki se tržijo drugod v Uniji, in za banane, ki se uvažajo iz tretjih držav. Oprostitev preverjanja se odobri največ za tri leta in se lahko podaljša. Oprostitev za proizvode, ki se raztovorijo v državi članici, ki je dovolila takšno oprostitev, velja za celotni trg Unije.

Pristojne službe ali organi prekličejo oprostitev, če ugotovijo pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na skladnost banan s tržnimi standardi iz člena 1 ali če pogoji iz odstavka 1 niso več izpolnjeni. Preklic je lahko začasen ali dokončen glede na resnost ugotovljenih pomanjkljivosti.

Države članice vodijo evidenco trgovcev z bananami, ki so oproščeni preverjanja, jim določijo registrske številke in to informacijo ustrezno objavijo.

3.   Pristojne službe ali organi držav članic občasno preverjajo kakovost banan, ki jih tržijo trgovci iz odstavka 1, in izpolnjevanje pogojev iz tega odstavka. Ti trgovci morajo zagotoviti tudi vse potrebne naprave in pripomočke za takšno preverjanje.

Te službe in organi Komisiji tudi pošljejo seznam trgovcev s potrdilom o oprostitvi preverjanja iz tega člena in morebitnih preklicev potrdil.

Člen 10

Ta uredba se uporablja brez poseganja v morebitne nenapovedane preglede na kraju samem, ki se opravijo kasneje do faze dozorevanja v zorilnici.

POGLAVJE 3

OBVESTILA

Člen 11

1.   Države članice za vsako poročevalno obdobje posredujejo Komisiji naslednje podatke:

(a)

količina banan, pridelanih v Uniji, ki se tržijo:

(i)

na njihovem območju pridelave;

(ii)

izven njihovega območja pridelave;

(b)

povprečne prodajne cene na lokalnih trgih za zelene banane, pridelane v Uniji, ki se tržijo na njihovem območju pridelave;

(c)

povprečne prodajne cene za zelene banane na stopnji dobave, kakršna je v prvem razkladalnem pristanišču (blago se ne raztovori), za banane, pridelane v Uniji, ki se tržijo v Uniji izven njihovega območja pridelave;

(d)

napovedi za podatke, navedene v točkah (a), (b) in (c), za dve zaporedni poročevalni obdobji.

2.   Območja pridelave so:

(a)

Kanarski otoki;

(b)

Guadeloupe;

(c)

Martinik;

(d)

Madeira, Azori in Algarve;

(e)

Kreta in Lakonija;

(f)

Ciper.

3.   Poročevalna obdobja koledarskega leta so:

(a)

od januarja do aprila (vključno);

(b)

od maja do avgusta (vključno); in

(c)

od septembra do decembra (vključno).

Obvestila za vsako poročevalno obdobje se pošljejo najkasneje do petnajstega dne drugega meseca, ki sledi poročevalnemu obdobju.

4.   Obvestila iz tega poglavja se pošljejo v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 792/2009 (7).

Člen 12

Uredbe (ES) št. 2257/97, (ES) št. 2898/95 in (ES) št. 239/2007 se razveljavijo.

Sklici na razveljavljene uredbe se upoštevajo kot sklici na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo v Prilogi VI.

Člen 13

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 245, 20.9.1994, str. 6.

(3)  UL L 304, 16.12.1995, str. 17.

(4)  UL L 67, 7.3.2007, str. 3.

(5)  Glej Prilogo V.

(6)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.

(7)  UL L 228, 1.9.2009, str. 3.


PRILOGA I

Tržni standardi za banane

I.   OPREDELITEV PROIZVODA

Ta standard se uporablja za banane sort (kultivarje) Musa (AAA) spp., podskupin Cavendish in Gros Michel ter za hibride iz Priloge IV, ki se po pripravi in pakiranju potrošnikom prodajajo sveži. Banane, namenjene za predelavo in rajske smokve niso zajete.

II.   KAKOVOST

Ta standard določa zahteve glede kakovosti, ki jih morajo izpolnjevati nezrele zelene banane po pripravi in pakiranju.

A.   Minimalne zahteve

Ob upoštevanju posebnih določb za vsak kakovostni razred in dovoljena odstopanja morajo biti banane v vseh kakovostnih razredih:

zelene in nezrele,

nepoškodovane,

čvrste,

zdrave; gnile ali pokvarjene banane, ki bi bile lahko neprimerne za potrošnjo, se izloči,

čiste, skoraj brez vidnih tujih snovi,

brez škodljivcev,

brez poškodb, ki bi jih povzročili škodljivci,

imeti morajo nepoškodovano pecelj, ki ne sme biti upognjen, prizadet od gliv ali izsušen,

pestiči morajo biti odstranjeni,

posamezni plodovi ne smejo biti deformirani ali nenormalno ukrivljeni,

brez mehanskih poškodb,

brez poškodb zaradi prenizke temperature,

brez odvečne zunanje vlage

brez tujega vonja in/ali okusa.

Poleg tega za šope banan velja še naslednje:

dovolj velik del venca mora biti značilne barve, zdrav in brez glivične prizadetosti,

šop mora biti odsekan z gladkim rezom, ki ne sme biti poševen ali razcepljen, pecelj ne sme biti razcefran.

Stopnja fizičnega razvoja in zrelosti banan mora biti takšna:

da lahko prenesejo prevoz in rokovanje,

in

da v namembni kraj prispejo v zadovoljivem stanju, da lahko pri dozorevanju dosežejo ustrezno stopnjo zrelosti.

B.   Razvrščanje v kakovostne razrede

Banane se razvršča v tri kakovostne razrede, ki so opisani v nadaljevanju.

(i)   razred „ekstra“

V ta kakovostni razred se uvrščajo samo banane odlične kakovosti. Imeti morajo lastnosti, ki so tipične za sorto oziroma komercialni tip.

Plodovi morajo biti nepoškodovani, razen majhnih površinskih madežev, ki ne smejo zavzemati več kot 1 cm2 površine ploda, kar ne sme poslabšati celotnega izgleda šopa, njegove kakovosti, sposobnosti ohranjanja kakovosti ali predstavitve pakiranja.

(ii)   razred I

Banane v tem razredu morajo biti dobre kakovosti. Imeti morajo lastnosti, ki so tipične za sorto oziroma komercialni tip.

Dovoljene pa so naslednje majhne pomanjkljivosti plodov, pod pogojem da ne poslabšajo splošnega izgleda posameznega šopa, njegove kakovosti, sposobnosti ohranjanje kakovosti ali predstavitve pakiranja:

majhne pomanjkljivosti v obliki,

majhne poškodbe kože zaradi drgnjenja in drugi majhni površinski madeži, ki ne zavzemajo več kot 2 cm2 površine ploda.

V nobenem primeru te poškodbe ne smejo segati do mesa ploda.

(iii)   razred II

Ta razred se uvrščajo banane, ki ne izpolnjujejo pogojev za uvrstitev v višje kakovostne razrede, vendar izpolnjujejo minimalne pogoje, ki so navedeni zgoraj.

Dovoljene so naslednje pomanjkljivosti, pod pogojem, da banane ohranijo bistvene lastnosti glede kakovosti, sposobnosti ohranjanja kakovosti in predstavitve:

pomanjkljivosti v obliki,

poškodbe kože zaradi drgnjenja ali iz drugih razlogov, pod pogojem da skupna prizadeta površina ne zajema več kot 4 cm2 površine ploda.

V nobenem primeru te poškodbe ne smejo segati do mesa ploda.

III.   RAZVRŠČANJE PO VELIKOSTI

Velikost določa:

dolžina užitnega dela mesa ploda, izražena v centimetrih, izmerjena na izbočeni strani ploda od cveta do korena peclja,

razvrstitev po debelini premera plodu med bočnima stranema na sredini ploda v milimetrih.

Referenčni sadež za dolžino in debelino je:

srednji plod v zunanji vrsti šopa,

plod zraven mesta, kjer se šop preseka, v zunanji vrsti šopa.

Minimalna dolžina plodu je 14 cm in minimalna debelina 27 mm.

Kot izjema tretjega odstavka se v Uniji lahko prodajajo banane z Madeire, Azorov, Algarve, Krete, Lakonije in Cipra, ki so krajše od 14 cm, vendar jih je treba razvrstiti v II. kakovostni razred.

IV.   ODSTOPANJA

V vsaki enoti pakiranja se dovolijo odstopanja kakovosti in velikosti proizvodov, ki ne izpolnjujejo zahtev za navedeni kakovostni razred.

A.   Odstopanja kakovosti

(i)   razred „ekstra“

5 % po številu oziroma masi banan, ki ne izpolnjujejo zahtev za razred „ekstra“, vendar izpolnjujejo zahteve za razred I ali, izjemoma, se uvrščajo v meje dovoljenih odstopanj za ta razred.

(ii)   razred I

10 % po številu oziroma masi banan, ki ne izpolnjujejo zahtev za razred I, vendar izpolnjujejo zahteve za razred II ali izjemoma, se uvrščajo v meje dovoljenih odstopanj za ta razred.

(iii)   razred II

10 % po številu oziroma masi banan, ki ne izpolnjujejo zahtev za razred II niti minimalnih pogojev, razen proizvodov, ki jih je napadla gniloba ali so na drug način pokvarjeni in zato neprimerni za potrošnjo.

B.   Odstopanja velikosti

V vseh kakovostnih razredih lahko 10 % števila plodov banan ne izpolnjuje zahtev glede velikosti, pri čemer lahko odstopa za največ 1 cm pri minimalni dolžini 14 cm.

V.   PREDSTAVITEV

A.   Izenačenost

Vsebina vsake enote pakiranja mora biti izenačena in mora vsebovati izključno banane istega izvora, sorte oziroma komercialnega tipa ter kakovosti.

Vidni del vsake enote pakiranja mora biti reprezentativen za celotno vsebino.

B.   Pakiranje

Banane morajo biti pakirane tako, da so ustrezno zaščitene.

Materiali, ki se uporabljajo v notranjosti embalaže morajo biti novi, čisti in ne smejo povzročati zunanjih ali notranjih sprememb proizvoda. Dovoljena je uporaba materialov kot je ovojni papir ali samolepilne etikete s komercialnimi podatki, če se pri tiskanju in označevanju uporabljajo nestrupena barvila ali lepila.

V enoti pakiranja ne sme biti tujih snovi.

C.   Predstavitev

Banane morajo biti v šopih ali delih šopov z najmanj štirimi plodovi. Banane so lahko prav tako na voljo kot posamezni plodovi.

Dovoljeni so šopi, kjer manjkata največ dva plodova, pod pogojem, da pecelj ni odtrgan, ampak odrezan, in da sosednji plodovi niso poškodovani.

V eni vrsti je lahko predstavljen največ en šop s tremi plodovi, ki imajo iste lastnosti kot drugi plodovi.

Na proizvodnem območju se lahko banane prodaja na steblih.

VI.   OZNAČEVANJE

Na vsaki enoti pakiranja morajo biti s črkami, ki so enake velikosti, čitljivo in neizbrisljivo označeni ter vidni od zunaj, navedeni naslednji podatki:

A.   Identifikacija

Pakiral in/ali opremil

Ime in naslov ali uradno izdana ali priznana običajna oznaka.

B.   Vrsta proizvoda

če vsebina ni vidna od zunaj, na zunanji strani beseda „Banane“,

naziv sorte ali komercialnega tipa.

C.   Izvor

Država izvora, in v primeru proizvodov iz Unije:

proizvodno območje, in

(neobvezno) ime države, območja ali kraja.

D.   Komercialni podatki

kakovostni razred,

neto teža,

velikost, izražena z minimalno dolžino, lahko pa tudi z maksimalno dolžino.

E.   Uradni kontrolni žig (ni obvezen).


PRILOGA II

Image

Besedilo slike

PRILOGA III

Potrdilo o oprostitvi preverjanja skladnosti s tržnimi standardi i za banane

Image

Besedilo slike

PRILOGA IV

Seznam glavnih skupin, podskupin in sort namiznih banan, ki se prodajajo v Uniji

Skupina

Podskupina

Glavni Kultivarji

(niso navedeni vsi)

AA

Sweet fig

Sweet fig, Pisang Mas, Amas Datil, Bocadillo

AB

Ney-Poovan

Ney Poovan, Safet Velchi

AAA

Cavendish

Dwarf Cavendish

Giant Cavendish

Lacatan

Poyo (Robusta)

Williams

Americani

Valery

Arvis

Gros Michel

Gros Michel („Big Mike“)

Highgate

Hibridi

Flhorban 920

Pink fig

Figue Rose

Figue Rose Verte

Ibota

 

AAB

Fig apple

Fig apple, Silk

Pome (Prata)

Pacovan

Prata Ana

Mysore

Mysore, Pisang Ceylan, Gorolo


PRILOGA V

Razveljavljena uredbe s seznamom njenih zaporednih sprememb

Uredba komisije (ES) št. 2257/94

(UL L 245, 20.9.1994, str. 6)

 

Uredba komisije (ES) št. 1135/96

(UL L 150, 25.6.1996, str. 38)

Zgolj člen 1 in zgolj kar zadeva nemško različico

Uredba komisije (ES) št 386/97

(UL L 60, 1.3.1997, str. 53)

Samo člen 1 in zgolj kar zadeva angleško ter švedsko različico

Uredba komisije (ES) št 228/2006

(UL L 39, 10.2.2006, str. 7)

 

Uredba komisije (ES) št 2898/95

(UL L 304, 16.12.1995, str. 17)

 

Uredba komisije (ES) št 465/96

(UL L 65, 15.3.1996, str. 5)

 

Uredba komisije (ES) št 1135/96

(UL L 150, 25.6.1996, str. 38)

Samo člen 2 in zgolj kar zadeva angleško različico

Uredba komisije (ES) št 386/97

(UL L 60, 1.3.1997, str. 53)

Samo člen 2 in zgolj kar zadeva špansko različico

Uredba komisije (ES) št 239/2007

(UL L 67, 7.3.2007, str. 3)

 

Uredba komisije (EU) št 557/2010

(UL L 159, 25.6.2010, str. 13)

Samo člen 6


PRILOGA VI

Primerjalna Tabela

Uredba (ES) št 2257/94

Uredba (ES) št 2898/95

Uredba (ES) št 239/2007

Ta uredba

Člen 1

Člen 1

Člen 2, uvodni del

Člen 2, uvodni del

Člen 2, prva alinea

Člen 2(a)

Člen 2, druga alinea

Člen 2(b)

Člen 3

Člen 13

Priloga I

Priloga I

Priloga II

Priloga IV

Člen 1

Člen 3

Člen 2

Člen 4

Člen 3

Člen 5

Člen 4

Člen 6

Člen 5

Člen 7

Člen 6

Člen 8

Člen 7

Člen 9

Člen 8

Člen 10

Člen 9

Priloga I

Priloga II

Priloga II

Priloga III

Člen 1

Člen 11

Člen 2

Člen 3

Člen 12

Priloga V

Priloga VI


Top