EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32004R0136

Komisijas Regula (EK) Nr. 136/2004 (2004. gada 22. janvāris), ar ko nosaka procedūras veterinārajām pārbaudēm Kopienas robežkontroles punktos attiecībā uz produktiem, ko importē no trešām valstīmDokuments attiecas uz EEZ

OV L 21, 28.1.2004., 11./23. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 042 Lpp. 230 - 242
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 042 Lpp. 230 - 242
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 042 Lpp. 230 - 242
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 042 Lpp. 230 - 242
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 042 Lpp. 230 - 242
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 042 Lpp. 230 - 242
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 042 Lpp. 230 - 242
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 042 Lpp. 230 - 242
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 042 Lpp. 230 - 242
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 053 Lpp. 5 - 19
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 053 Lpp. 5 - 19
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 230 - 242

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 20/04/2021; Atcelts ar 32019R2130

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/136/oj

32004R0136Oficiālais Vēstnesis L 021 , 28/01/2004 Lpp. 0011 - 0023


Komisijas Regula (EK) Nr. 136/2004

(2004. gada 22. janvāris),

ar ko nosaka procedūras veterinārajām pārbaudēm Kopienas robežkontroles punktos attiecībā uz produktiem, ko importē no trešām valstīm

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1997. gada 18. decembra Direktīvu 97/78/EK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē veterināro pārbaužu organizēšanu produktiem, ko ieved Kopienā no trešām valstīm [1], un jo īpaši tās 3. panta 5. punktu, 4. panta 5. punktu, 5. panta 4. punktu, 8. panta 7. punktu, 16. panta 3. punktu un 19. panta 1. punktu,

tā kā:

(1) Veterināro pārbaužu sākotnējās prasības attiecībā uz produktiem, ko ieved Kopienā no trešām valstīm, bija noteiktas Padomes Direktīvā 90/675/EEK [2], kura ir atcelta un aizstāta ar Direktīvu 97/78/EK.

(2) Ievērojot pieredzi, kas iegūta pēc Direktīvas 90/675/EEK pieņemšanas, ir notikušas dažas izmaiņas Direktīvas 97/78/EK ieviestajās procedūrās. Komisijas 1992. gada 22. decembra Lēmums 93/13/EEK, ar ko Kopienas robežkontroles punktos nosaka procedūras veterinārajām pārbaudēm attiecībā uz produktiem no trešām valstīm [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2003/279/EK [4], ir pieņemts, pamatojoties uz pirmo direktīvu un tādēļ ir jāatjaunina.

(3) Sertifikāts, ko izsniedz pēc veterināro pārbaužu pabeigšanas un kas pašreiz noteikts Lēmuma 93/13/EEK B pielikumā, ir jāpielāgo, lai ņemtu vērā procedūru izmaiņas gan attiecībā uz sūtījumiem, kas atbilst Kopienas noteikumiem, gan attiecībā uz sūtījumiem, kas neatbilst Kopienas noteikumiem, atkarībā no tā, vai tos paredzēts importēt Kopienā vai vest tranzītā caur Kopienu.

(4) Sīki izstrādāti noteikumi par šā sertifikāta izmantošanu ir noteikti Komisijas 2000. gada 24. februāra Lēmumā 2000/208/EK, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Direktīvai 97/78/EK par dzīvnieku izcelsmes produktu tranzītu no kādas trešās valsts uz citu trešo valsti caur Eiropas Kopienu, izmantojot autoceļus [5], un Komisijas 2000. gada 8. septembra Lēmumā 2000/571/EK, ar ko nosaka veterināro pārbaužu metodes attiecībā uz trešo valstu produktiem, kuri paredzēti ievešanai brīvajās zonās, brīvās noliktavās, muitas noliktavās vai uzņēmējiem, kas tos piegādā pārrobežu jūras transportlīdzekļiem [6].

(5) Tomēr ir jāparedz īpaši noteikumi attiecībā uz praktisko lietvedību ar sertifikātiem situācijās, kad attiecībā uz sūtījumiem ir saņemta veterinārā atļauja robežkontroles punktā, bet tie zināmu laiku ir muitas uzraudzībā fiskālu iemeslu dēļ. Šādos gadījumos ir vajadzīga izsekojamības sistēma un skaidri norādījumi par to, kādiem dokumentiem jābūt pievienotiem sūtījumam.

(6) Lai veterināro pārbaužu sistēma varētu pareizi darboties vienotajā tirgū, visas ziņas par produktu ir jāapkopo kādā vienota parauga dokumentā, lai mazinātu problēmas saistībā ar valodu atšķirību dažādajās dalībvalstīs.

(7) Īpašas sīkākas ziņas par saskaņotu paraugu ņemšanu un laboratoriskajiem testiem dažādiem produktu veidiem ir noteiktas vēlākajos īstenošanas lēmumos, bet pagaidām jāturpina piemērot valstu noteikumus, izņemot īpašu aizsardzības pasākumu gadījumus.

(8) Pieredze liecina, ka, lai varētu samazināt krāpšanu un izvairīšanos no pārbaudēm, būtiska nozīme ir labiem informācijas avotiem attiecībā uz visiem sūtījumiem, ko ieved Kopienā. Muitas deklarāciju pārbaudes ir galvenā darbība šajā informācijas vākšanas procesā, bet tas ir ļoti būtisks un darbietilpīgs uzdevums, kas pēc iespējas ir jāautomatizē ar elektroniskiem līdzekļiem.

(9) Papildus efektīvai attiecīgās informācijas vākšanai no visiem attiecīgajiem uzņēmējiem kompetentajai iestādei ir jābūt arī pieejai attiecīgām muitas datu bāzēm. Visi uzņēmēji ir jāiekļauj šajā datu bāzu sistēmā, lai iesaistītajām personām nodrošinātu pieeju atjauninātajai informācijai.

(10) Ir jāpakļauj veterinārajām pārbaudēm daži augu produkti, kas var izraisīt dzīvnieku infekciju vai lipīgo slimību izplatības risku. Šādu produktu saraksts ir jāizstrādā vienlaicīgi ar to trešo valstu vai to teritorijas daļu sarakstu, kam var atļaut eksportēt šos produktus uz Kopienu.

(11) Ir iespējami izņēmumi veterināro pārbaužu procedūru prasībās attiecībā uz nelieliem dzīvnieku izcelsmes produktu daudzumiem, ko pašpatēriņam ved pasažieri, kas ieradušies no trešām valstīm. Uz dažiem no šiem produktiem attiecas aizsardzības pasākums saskaņā ar Komisijas 2002. gada 9. decembra Lēmumu 2002/995/EK, ar ko paredz pagaidu aizsardzības pasākumus attiecībā uz dzīvnieku valsts produktu importu pašpatēriņam [7]. Līdz pastāvīgu noteikumu pieņemšanai šajā nozarē jāsaglabā norāde uz šiem pasākumiem.

(12) Šīs regulas pasākumi aizstāj pasākumus, kas izklāstīti Lēmumā 93/13/EEK, un tādēļ minētais lēmums ir jāatceļ.

(13) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Veterinārās pārbaudes

1. Direktīvas 97/78/EK 4. panta 3. punktā paredzēto dokumentu pārbaudi veic saskaņā ar šīs regulas I pielikumu.

2. Direktīvas 97/78/EK 4. panta 4. punkta b) apakšpunktā paredzētos laboratorijas testus un oficiālo paraugu analīzes veic saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

2. pants

Paziņojums par produktu saņemšanu ar kopīgā veterinārā ievešanas dokumenta palīdzību

1. Pirms sūtījuma faktiskas saņemšanas Kopienas teritorijā persona, kas ir atbildīga par kravu, paziņo par produktu saņemšanu tā robežkontroles punkta veterinārajam personālam, kam produkti ir jāuzrāda, izmantojot kopīgo veterināro ievešanas dokumentu (KVID), kā norādīts III pielikumā.

2. KVID izsniedz saskaņā ar vispārīgajiem sertifikācijas noteikumiem, kas izklāstīti citos attiecīgos Kopienas tiesību aktos.

3. KVID oriģināleksemplāru un kopijas sagatavo atbilstoši kompetentās iestādes norādījumiem, lai atbilstu šīs regulas prasībām. Personāls, kas ir atbildīgs par kravu, aizpilda KVID 1. daļu un iesniedz to robežkontroles punkta veterinārajam personālam.

4. Neierobežojot 1. un 3. punkta prasības, KVID iekļauto informāciju var iepriekš paziņot ar telekomunikāciju vai citu elektroniskās datu pārraides sistēmu palīdzību, ja tam piekrīt kompetentās iestādes, uz kurām attiecas sūtījums. Šādā gadījumā elektroniskā formā nosūtītajai informācijai ir jābūt tādā veidā, kā paredzēts KVID parauga 1. daļā.

3. pants

Procedūra, kas jāveic pēc veterināro pārbaužu pabeigšanas

1. Pēc Direktīvas 97/78/EK 4. pantā paredzēto veterināro pārbaužu pabeigšanas aizpilda KVID 2. daļu tā valsts pilnvarotā veterinārārsta atbildībā, kurš ir atbildīgs par robežkontroles punktu. Dokumentu KVID paraksta šis valsts pilnvarotais veterinārārsts vai cits valsts pilnvarots veterinārārsts, kurš darbojas pirmā še minētā veterinārārsta uzraudzībā, izsniedzot sūtījumam veterināro atļauju.

Gadījumā, ja robežkontroles punkti pārbauda zivju importu saskaņā ar Komisijas Lēmumu 93/352/EEK [8], izraudzītais valsts pilnvarotais pārstāvis var veikt valsts pilnvarotā veterinārārsta funkcijas, tostarp KVID aizpildīšanu un parakstīšanu.

2. KVID oriģināleksemplārā tādiem sūtījumiem, par kuriem piešķirta veterinārā atļauja, ir 1. un 2. daļa, kas ir pienācīgi aizpildīta un parakstīta.

3. Valsts pilnvarotais veterinārārsts vai persona, kas ir atbildīga par kravu, paziņo robežinspekcijas punkta muitai par veterināro atļauju sūtījumam, kā noteikts 1. punktā, iesniedzot KVID oriģināleksemplāru, vai ar elektroniskiem saziņas līdzekļiem.

- Pēc tam, kad ir saņemta veterinārā atļauja [9], KVID oriģināleksemplāru pievieno sūtījumam līdz pirmajam galamērķa uzņēmumam.

- Valsts pilnvarotais veterinārārsts robežinspekcijas punktā saglabā KVID kopiju.

- Valsts pilnvarotais veterinārārsts nosūta KVID kopiju personai, kas ir atbildīga par kravu.

4. Valsts pilnvarotais veterinārārsts vismaz trīs gadus saglabā veterinārā sertifikāta oriģināleksemplāru vai dokumentus, ko izsniegusi trešā valsts un kas pievienoti sūtījumam, kā arī KVID kopiju. Tomēr tādiem produktu sūtījumiem, ko ved tranzītā vai uzglabāšanai noliktavā, kas apstiprināta saskaņā ar Direktīvas 97/78/EK 12. panta 4. punktu vai 13. pantu, un kas paredzēti vienīgi galamērķiem ārpus Kopienas, veterināro dokumentu oriģināleksemplārus, kas pievienoti sūtījumam, to saņemot, ved tālāk kopā ar sūtījumu, savukārt robežkontroles punktā saglabā vienīgi šo dokumentu kopijas.

4. pants

Procedūra, kas jāveic, ja produktu sūtījumiem ir saņemta veterinārā atļauja, bet tas joprojām ir muitas uzraudzībā

1. Ja produktu sūtījumiem ir saņemta veterinārā atļauja robežkontroles punktā, kā noteikts 3. panta 1. punktā, bet tie ir muitas uzraudzībā un brīvā apgrozībā tos laiž vēlākā posmā, tad piemēro 2., 3. un 4. punktā noteikto procedūru.

2. Sūtījuma KVID oriģināleksemplārs ir pievienots sūtījumam, kamēr sūtījums ir muitas uzraudzībā, ko veic viens vai vairāki uzņēmumi, līdz par kravu atbildīgā persona pieprasa veikt muitošanu.

3. Pirmajā muitošanā par kravu atbildīgā persona uzrāda KVID oriģināleksemplāru muitas iestādei, kas ir atbildīga par uzņēmumu, kurā sūtījums atrodas. To var veikt ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, ja to atļāvusi kompetentā iestāde.

4. Ja ir pieprasīts veikt muitošanu, kā noteikts 3. punktā, tad uzņēmuma vadītājs:

a) saglabā sūtījumam pievienoto KVID kopiju;

b) reģistrē sūtījuma saņemšanas datumu un

c) reģistrē muitošanas datumu vai šādas muitošanas datumus, ja sūtījumu sadala, kā paredzēts 5. pantā.

5. pants

Procedūra, kas jāveic, ja sadala tādus sūtījumus, kas ir muitas uzraudzībā

1. Ja 4. panta 1. punktā minēto sūtījumu sadala, tad KVID oriģināleksemplārs jāuzrāda par uzņēmumu atbildīgajām kompetentajām muitas iestādēm tad, kad sūtījums tiek sadalīts. Tādā gadījumā KVID kopiju saglabā uzņēmumā, kur veikta sūtījuma sadalīšana.

2. Kompetentā iestāde, kas ir atbildīga par 1. punktā minēto uzņēmumu, var izsniegt to KVID oriģināleksemplāra apstiprinātu fotokopiju pievienošanai katras daļas sūtījumam, kurā norādīta informācija par izmaiņām daudzumā vai svarā.

Kompetentā iestāde var pieprasīt tā uzņēmuma vadītājam, kurā sūtījums sadalīts, veikt uzskaiti, lai nodrošinātu dažādo sūtījuma daļu izsekojamību.

Uzskaites dokumenti un KVID kopijas jāglabā trīs gadus.

6. pants

Koordinācija ar citiem izpildes dienestiem

Lai nodrošinātu to, ka visiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, ko ieved Kopienā, veiktu veterinārās pārbaudes, katras dalībvalsts kompetentā iestāde un valsts pilnvarotie veterinārārsti veic koordināciju ar citiem izpildes dienestiem, lai savāktu visu vajadzīgo informāciju attiecībā uz dzīvnieku produktu ievešanu. Tas jo īpaši attiecas uz:

a) informāciju, kas pieejama muitas dienestiem;

b) informāciju par kuģu, dzelzceļa vai lidaparātu kravas deklarācijām;

c) citiem informācijas avotiem, kāda pieejama autopārvadātājiem, dzelzceļa, ostu vai lidostu uzņēmējiem.

7. pants

Pieeja datu bāzēm un informācijas tehnoloģijas sistēmu integrēšana

Kompetentajai iestādei 6. pantā izklāstīto mērķu vajadzībām ir pieejamas datu bāzes vai to attiecīgas daļas, kas ir muitas dienestu rīcībā.

Ievērojot vajadzīgo datu drošību, kompetentās iestādes izmantotās informācijas tehnoloģijas sistēmas pēc iespējas un attiecīgā gadījumā integrē muitas dienestos un uzņēmumos, lai paātrinātu informācijas pārraidi.

8. pants

Īpaši noteikumi par produktiem, kas ir ceļotāju bagāžā vai ko sīksūtījumos nosūta privātpersonām

1. Neierobežojot īpašos Kopienas noteikumus attiecībā uz atsevišķiem produktiem, tādiem produktiem, kas minēti Direktīvas 97/78/EK 16. panta 1. punkta a), b) un d) apakšpunktā, neveic šīs direktīvas 1. nodaļā noteiktās sistemātiskās veterinārās pārbaudes, ja to svars ir mazāks par 1 kg un tie paredzēti pārtikas pašpatēriņam.

Tomēr šādus produktus var ievest Kopienā vienīgi no apstiprinātām trešām valstīm vai apstiprināto trešo valstu daļām.

2. Šā panta 1. punkts neskar dzīvnieku un sabiedrības veselības noteikumus, kas izklāstīti attiecīgos Kopienas tiesību aktos.

3. Attiecībā uz tādām sīkpakām, kurās ir dzīvnieku izcelsmes produkti, ko ieved Dānijā no Grenlandes un Farēru salām privātpersonu tiešam patēriņam, 1. punktā paredzētais svara limits ir 5 kg.

4. Attiecībā uz zivīm, ko zvejo vaļaspriekam un ieved Somijā no Zviedrijas vai Krievijas ceļotāju personiskajā bagāžā privātpersonu tiešam patēriņam, 1. punktā paredzētais svara limits ir 15 kg vai viena jebkāda svara zivs – tas variants, kurā svars ir lielāks.

9. pants

Dažu augu produktu veterinārās pārbaudes

1. Dalībvalstis IV pielikumā uzskaitītajiem augu produktiem no atzītām valstīm, kas uzskaitītas V pielikumā, veic dokumentu pārbaudi, kas minēta šīs regulas 1. panta 1. punktā, un attiecīgā gadījumā laboratorijas pārbaudes, kas minētas šīs regulas 1. panta 2. punktā, un citas fiziskas pārbaudes, kas noteiktas Direktīvas 97/78/EK III pielikumā.

2. Direktīvas 97/78/EK un šīs regulas prasības attiecas uz visiem šīs regulas IV pielikumā uzskaitītajiem augu produktiem, kas konkrēti to izcelsmes un turpmākā galamērķa dēļ var izraisīt dzīvnieku infekciju vai lipīgo slimību izplatīšanās risku.

10. pants

Elektroniskā sertifikācija

KVID, kā to paredz dažādās šajā regulā aprakstītās situācijas, pēc kompetentās iestādes ieskatiem var sagatavot, izmantot, nosūtīt un uzglabāt elektroniskā veidā.

11. pants

Atcelšana

Lēmumu 93/13/EEK atceļ.

Atsauces uz atcelto lēmumu uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

12. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 1. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 22. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 24, 30.1.1998., 9. lpp.

[2] OV L 373, 31.12.1990., 1. lpp.

[3] OV L 9, 15.1.1993., 33. lpp.

[4] OV L 101, 23.4.2003., 14. lpp.

[5] OV L 64, 11.3.2000., 20. lpp.

[6] OV L 240, 23.9.2000., 14. lpp.

[7] OV L 353, 30.12.2002., 1. lpp.

[8] OV L 144, 16.6.1993., 25. lpp.

[9] Termins “muitošana” šīs regulas izpratnē ir laišana brīvā apgrozībā, kā noteikts Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienu Muitas kodeksa izveidi 79. pantā (OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.).

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

DOKUMENTU PĀRBAUDES, KAS MINĒTAS 1. PANTA 1. PUNKTĀ

Dokumentu pārbaudēm attiecībā uz produktiem no trešām valstīm jāpiemēro šādi noteikumi:

1. Kompetentajai iestādei attiecībā uz katru sūtījumu jāpārliecinās par paredzēto muitas apstiprināto apstrādi vai paredzēto preču pielietojumu.

2. Ir jāpārbauda katrs sertifikāts vai dokuments attiecībā uz dzīvnieku veselību vai sabiedrības veselības aizsardzību, kas pievienots tādu produktu sūtījumam, kuru izcelsme ir trešā valstī un kuru uzrāda robežkontroles punktam, attiecīgi pārliecinoties par to, ka:

a) tas ir sertifikāta vai dokumenta oriģināleksemplārs;

b) tajā ir minēta trešā valsts vai trešās valsts daļa, kam ir atļauts eksports uz Kopienu, vai – nesaskaņotu produktu gadījumā – uz attiecīgo dalībvalsti;

c) tā noformējums un saturs atbilst paraugam, kāds izstrādāts šim produktam un attiecīgai trešai valstij, vai – nesaskaņotu produktu gadījumā – attiecīgās dalībvalsts paraugam;

d) tas atbilst vispārējiem sertifikācijas principiem, kas noteikti Padomes Direktīvas 2002/99/EK [1] IV pielikumā;

e) tas ir pilnīgi aizpildīts;

f) tas attiecas uz uzņēmumu vai kuģi, kam ir atļauts vai kas ir reģistrēts eksportam uz Kopienu vai – nesaskaņotu produktu gadījumā – uz attiecīgo dalībvalsti;

g) to ir parakstījis valsts pilnvarots veterinārārsts vai attiecīgā gadījumā oficiālās iestādes pārstāvis, un viņa vārds, uzvārds un amats ar drukātiem burtiem un ir salasāms, un ka trešās valsts oficiāls veselības zīmogs un paraksts ir citā krāsā, nekā sertifikāta drukas krāsa, vai – elektroniskiem sertifikātiem – paraksts un zīmogs ir pievienots aizsargātā sistēmā;

h) ka KVID 1. daļa ir aizpildīta pareizi un tajā norādītā informācija ir saskaņā ar informāciju citos attiecīgos oficiālajos dokumentos, kas pievienoti sūtījumam.

[1] OV L 18, 23.1.2003., 11. lpp.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

LABORATORIJAS PĀRBAUDES, KAS MINĒTAS 1. PANTA 2. PUNKTĀ

Produktu testiem laboratorijā jāpiemēro šādi noteikumi:

1. Dalībvalstīm ievešanai uzrādīto produktu sūtījumi ir jāpakļauj uzraudzības plānam, lai uzraudzītu atbilstību Kopienas tiesību aktiem vai attiecīgā gadījumā valsts noteikumiem un, konkrēti, atklātu atliekas, patogēnos organismus vai citas cilvēkiem, dzīvniekiem vai videi kaitīgas vielas. Šiem uzraudzības plāniem jāpamatojas uz produktu īpašībām un to radīto risku, ņemot vērā attiecīgos uzraudzības parametrus, piemēram, sūtījumu ievešanas biežums un to skaits, un iepriekšējās uzraudzības rezultāti.

2. Ja atbilstoši 1. punktā minētajiem uzraudzības plāniem veic izlases veida testus un nepastāv aizdomas par tiešu sabiedrības veselības vai dzīvnieku veselības apdraudējumu, tad testēto sūtījumu var laist brīvā apgrozībā, vēl pirms ir saņemti laboratorijas testa rezultāti. Visos gadījumos sūtījumam pievienotajam KVID jābūt ar pienācīgām norādēm, un galamērķa vietas kompetentajai iestādei jābūt informētai saskaņā ar Direktīvas 97/78/EK 8. pantu.

3. Ja laboratorijas testus veic, pamatojoties uz aizdomām par pārkāpumu, uz pieejamu informāciju, iepriekš saņemtu paziņojumu no Pārtikas un barības ātrās reaģēšanas sistēmas (RASFF) vai aizsardzības pasākumu, un ja tests attiecas uz tādu vielu vai patogēnu aģentu, kas izraisa tiešu vai tūlītēju risku dzīvnieku vai sabiedrības veselībai, tad valsts pilnvarotais veterinārārsts, kurš ir atbildīgs par to robežkontroles punktu, kas veica testu, vai kompetentā iestāde nedrīkst izsniegt sūtījumam veterināro atļauju un laist to brīvā apgrozībā līdz laboratorijas testu apmierinošu rezultātu saņemšanai. Tikmēr sūtījums ir iestāžu kontrolē un tā valsts pilnvarotā veterinārārsta vai izraudzītā valsts pilnvarotā pārstāvja atbildībā robežkontroles punktā, kas veica veterinārās pārbaudes.

4. Katra dalībvalsts katru gadu informē Komisiju par to laboratorijas testu pozitīviem un negatīviem rezultātiem, kas veikti tās robežkontroles punktos.

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

KOPĪGAIS VETERINĀRAIS IEVEŠANAS DOKUMENTS (KVID)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Norādījumi par KVID sertifikātu [1]

Vispārīgi norādījumi.

Šo sertifikātu aizpildiet ar drukātiem burtiem. Ja ir iespējams svītrot aili vai ja tā nav atbilstoša, skaidri izdzēsiet vai nosvītrojiet visu numurēto aili. Lai apstiprinātu savu izvēli, ievelciet ķeksīti lodziņā

+++++ TIFF +++++

vai iezīmējiet to.

Šāds sertifikāts tiek aizpildīts katram robežkontroles punktā uzrādītam sūtījumam neatkarīgi no tā, vai tas ir sūtījumam, kas uzrādīts kā ES prasībām atbilstošs, paredzēts laišanai brīvā apgrozībā, tālāk nosūtāms vai tāds, kas neatbilst ES nosacījumiem un paredzēts pārkraušanai, tranzītam vai ievietošanai brīvās zonās, brīvās noliktavās vai muitas noliktavās vai paredzēts piegādātājiem (sīktirgotājiem), kas piegādā kuģiem. Tālāknosūtīšana attiecas uz sūtījumiem, kas pieņemti saskaņā ar Direktīvas 97/78/EK 8. pantā paredzētajiem nosacījumiem un kas parasti paredzēti turpmākai apstrādei, bet kuri ir veterinārajā pārbaudē, līdz tiek sasniegts īpašs galamērķis.

ISO norādītie kodi attiecas uz katrai valstij piešķirto starptautiskā standarta divu burtu kodu.

1. daļa

Šo dalu aizpilda deklaretajs vai persona, kas ir atbildiga par kravu, ka noteikts Padomes Direktivas 97/78/EK 2. panta 2. punkta e) apakšpunkta. Piezimes noraditas pret attiecigas ailes numuru.

1. aile | Sūtītājs/eksportētājs – norādiet tirdzniecības organizāciju, kas sūtījumu nosūtījusi (trešā valstī). |

2. aile | Robežkontroles punkts. Ja šī informācija jau nav nodrukāta dokumentā, lūdzu, aizpildiet šo aili. KVID uzskaites numurs ir vienreizējs uzskaites numurs, kuru piešķir robežkontroles punkts, kas izsniedzis sertifikātu (atkārtoti jānorāda 25. ailē). ANIMO vienības numurs katram robežkontroles punktam ir vienreizējs un ir norādīts pret tā nosaukumu apstiprināto robežkontroles punktu sarakstā, kas publicēts Oficiālajā Vēstnesī. |

3. aile | Saņēmējs – norādiet personas vai tirdzniecības organizācijas adresi, kas uzrādīta trešās valsts sertifikātā. Ja tas nav norādīts sertifikātā, var norādīt saņēmēju attiecīgajos komercdokumentos. |

4. aile | Persona, kas atbildīga par kravu (arī pārstāvis vai deklarētājs): Tā ir persona, kas noteikta Direktīvas 97/78/EK 2. panta 2. punkta e) apakšpunktā un kas ir atbildīga par sūtījumu, uzrādot to robežkontroles punktā, un importētāja vārdā kompetentajām iestādēm aizpilda vajadzīgās deklarācijas – norādiet vārdu, uzvārdu un adresi. |

5. aile | Importētājs – importētājs var neatrasties faktiskajā robežkontroles punktā – norādiet vārdu, uzvārdu un adresi. Ja importētājs un pārstāvis ir viena un tā pati persona, norādiet – "Kā norādīts 4. ailē". |

6. aile | Izcelsmes valsts – tas attiecas uz valsti, kur galaprodukts ražots, izgatavots vai iesaiņots. |

7. aile | Valsts, no kuras sūtījums saņemts – tas attiecas uz valsti, kurā sūtījums ir iekrauts transportlīdzeklī pēdējoreiz, lai vestu uz ES. |

8. aile | Norādiet piegādes adresi ES. Tas attiecas gan uz produktiem, kas atbilst prasībām (19. aile), gan uz tādiem, kas prasībām neatbilst (22. aile). |

9. aile | Norādiet datumu, kad paredzēts sūtījumu saņemt robežkontroles punktā. |

10. aile | Veterinārais sertifikāts/dokuments. Izsniegšanas datums – datums, kad sertifikātu/dokumentu parakstīja valsts pilnvarotais veterinārārsts vai kompetentā iestāde. Numurs. Norādiet sertifikāta vienreizējo oficiālo numuru. Produktiem no apstiprināta vai reģistrēta uzņēmuma vai kuģa attiecīgā gadījumā norādiet nosaukumu un apstiprinājuma/reģistrācijas numuru. Embrijiem, olšūnām vai pajetēm norādiet apstiprinātās savākšanas komandas identifikācijas numuru. |

11. aile | Norādiet sīkas ziņas par transportlīdzekli, ar kuru sūtījums atvests – gaisa kuģiem norādiet reisa numuru un gaisa kravas pavadzīmes numuru, kuģiem – kuģa nosaukumu un jūras pārvadājuma konosamenta numuru, autotransporta līdzekļiem – reģistrācijas numuru un, ja nepieciešams, piekabes numuru, dzelzceļa transportlīdzekļiem – vilciena un vagona numuru. |

12. aile | Preču veids – norādiet dzīvnieka sugu, produktiem veikto apstrādi un kravā esošo iepakojumu skaitu un veidu, piemēram, 50 kastes pa 2 kg, vai konteineru skaitu. Atzīmējiet atbilstošo transportēšanas temperatūru. |

13. aile | KN kods – norādiet attiecīgā kombinētās nomenklatūras – KN koda – vismaz pirmos četrus ciparus, kas noteikti saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 jaunākajiem grozījumiem. Šie kodi ir uzskaitīti arī Komisijas Lēmumā 2002/349/EK (un ir līdzvērtīgi HS pozīcijām). Ja vienam sūtījumam, kurā ir preces ar vairāk nekā vienu preču kodu, ir viens sertifikāts, tad KVID pēc vajadzības var atzīmēt papildu kodus. |

14. aile | Bruto svars – kopējais svars kilogramos. To nosaka kā kopējo masu produktiem ar tiešo un citu iepakojumu, izņemot transportēšanas konteinerus un pārējo transporta aprīkojumu. |

15. aile | Tīrais svars – faktiskā produkta svars, izņemot iepakojumu, kilogramos. Tas ir noteikts kā pašu produktu masa bez tiešā un jebkāda cita iepakojuma. Ja nevar atbilstoši norādīt svaru, lietojiet vienības, piemēram, 100 pajetes pa X ml vai 3 bioloģiskie celmi/embriji. |

16. aile | Ja nepieciešams, norādiet visu plombu un konteineru numurus. |

17. aile | Pārkraušana – aizpildiet aili, ja sūtījums nav paredzēts importēšanai šajā robežkontroles punktā, bet gan jāsūta tālāk citā kuģī vai gaisa kuģī importēšanai ES citā un turpmākajā Kopienas/EEZ robežkontroles punktā vai uz galamērķi trešā valstī. Attiecībā uz ANIMO vienības numuru – skat. 2. aili. |

18. aile | Tranzīts – aili aizpildiet sūtījumiem, kuri neatbilst ES prasībām un kuri paredzēti sūtīšanai uz trešo valsti caur ES/attiecīgo EEZ valsti pa autoceļiem, dzelzceļu vai ūdensceļiem. Izejas robežkontroles punkts – tā robežkontroles punkta nosaukums, kur produkti tiek izvesti no ES teritorijas. Attiecībā uz vienības numuru – skat. 2. aili. |

19. aile | Prasībām atbilstoši produkti – visi produkti, kas tiks uzrādīti laišanai brīvā apgrozībā iekšējā tirgū, to skaitā tie, kuri ir akceptēti, bet jāpakļauj tālāknosūtīšanas procedūrai, un tie, kuri pēc veterinārās atļaujas saņemšanas kā brīvai apgrozībai akceptētie var tikt uzglabāti muitas kontrolē un atmuitoti vēlāk muitas iestādē, kam teritoriāli pakļauts attiecīgais robežkontroles punkts, vai citā vietā. Prasībām neatbilstoši produkti – tie produkti, kas neatbilst ES prasībām un paredzēti brīvajām zonām, brīvajām noliktavām, muitas noliktavām, sīktirgotājiem, kas piegādā kuģim vai kuģiem, vai tranzītam uz trešo valsti. |

20. aile | Atpakaļievešana attiecas uz ES izcelsmes sūtījumiem, kurus atsakās pieņemt vai ielaist trešā valstī un kuri tiek nosūtīti atpakaļ uz ES izcelsmes uzņēmumu. |

21. aile | Iekšējais tirgus – šo aili aizpildiet sūtījumiem, kuri ir uzrādīti izplatīšanai vienotajā tirgū. Atzīmējiet, kurā kategorijā sūtījums ir uzrādīts. Tas attiecas arī uz tiem sūtījumiem, kuri pēc veterinārās atļaujas saņemšanas kā akceptēti laišanai brīvā apgrozībā var tikt uzglabāti muitas kontrolē un atmuitoti vēlāk muitas iestādē, kam teritoriāli pakļauts attiecīgais robežkontroles punkts, vai citā vietā. |

22. aile | Aizpildiet šo aili visiem ES prasībām neatbilstošiem produktiem, ja sūtījums tiek piegādāts un uzglabāts saskaņā ar veterināro pārbaudi brīvā zonā, brīvā noliktavā, muitas noliktavā vai piegādātājam (sīktirgotājam), kas piegādā kuģim. NB.18. līdz 22. aile attiecas tikai uz veterinārajām procedūrām. |

23. aile | Paraksts – tas parakstītājam liek pieņemt atpakaļ arī tranzīta sūtījumus, kam trešā valsts atteikusi ievešanu. |

2. daļa

2. daļa. Šo daļu aizpilda tikai valsts pilnvarotais veterinārārsts vai norīkotais valsts pilnvarotais pārstāvis (saskaņā ar Komisijas Lēmumu 93/352/EEK).

38. līdz 41. aili aizpildiet ar citu krāsu, nevis melnu.

24. aile | Iepriekšējais KVID – ja iepriekš bijis izsniegts KVID, norādiet šā sertifikāta sērijas numuru. |

25. aile | Tā attiecas uz vienreizējo uzskaites numuru, kuru piešķīris robežkontroles punkts, izsniedzot sertifikātu, un kas norādīts 2. ailē. |

26. aile | Dokumentu pārbaude – aile jāaizpilda visiem sūtījumiem. |

27. aile | Atzīmējiet "Plombas pārbaude", ja konteineri netiek atvērti un plomba tiek vienīgi pārbaudīta saskaņā ar Direktīvas 97/78/EK 4. panta 4. punkta a) apakšpunkta i) daļu. |

28. aile | Fiziskas pārbaudes: Atvieglotas pārbaudes attiecas uz Komisijas Lēmumā 94/360/EEK noteikto režīmu, kad sūtījums nav izvēlēts fiziskai pārbaudei, bet pēc dokumentu un identitātes pārbaudes tas tiek uzskatīts par apmierinoši pārbaudītu."Cits iemesls" attiecas uz – atpakaļievešanas procedūru, tālāk nosūtītām precēm, pārkraušanu, tranzītu vai 12. un 13. pantā paredzētajām procedūrām. Šos galamērķus var izsecināt pēc citās ailēs norādītās informācijas. |

29. aile | Aizpildiet, norādot vielas vai patogēna kategoriju, saistībā ar kuru ir veikta izmeklēšanas procedūra. "Izlases veida" norāda uz paraugu ņemšanu, ja sūtījums netiek aizturēts līdz rezultāta saņemšanai; šajā gadījumā ANIMO ziņojumā jānorāda galamērķa kompetentā iestāde (skat. Direktīvas 97/78/EK 8. pantu). "Uz aizdomu pamata" ietver gadījumus, ja sūtījums ir aizturēts līdz labvēlīga rezultāta saņemšanai vai testēts, jo saņemts iepriekšējs paziņojums no Pārtikas un barības ātrās reaģēšanas sistēmas (RASFF), vai arī testēts, veicot spēkā esošu drošības pasākumu. |

30. aile | Aizpildiet, ja nepieciešams, lai saņemtu atļauju pārkraušanai. Aizpildiet aili, ja sūtījums nav paredzēts importēšanai šajā robežkontroles punktā, bet gan jāsūta tālāk citā kuģī vai gaisa kuģī importēšanai ES citā un turpmākajā Kopienas/EEZ robežkontroles punktā vai uz galamērķi trešā valstī. Skat. Direktīvas 97/78/EK 9. pantu un Komisijas Lēmumu 2000/25/EK. Attiecībā uz ANIMO vienības numuru – skat. 2. aili. |

31. aile | Tranzīts – aizpildiet, ja ir pieņemams, ka sūtījumi, kas neatbilst ES prasībām, tiek sūtīti uz trešo valsti caur ES/attiecīgo EEZ valsti pa autoceļiem, dzelzceļu vai ūdensceļiem. Tas jāveic saskaņā ar veterināro kontroli, kas atbilst ar Direktīvas 97/78/EK 11. pantam un Komisijas Lēmumam 2000/208/EK. |

32. aile | Šo aili aizpilda visiem sūtījumiem, ko atļauts laist brīvā apgrozībā vienotajā tirgū. (Tā jāaizpilda arī sūtījumiem, kas atbilst ES prasībām, bet finansiālu iemeslu dēļ netiek atmuitoti tūlīt robežkontroles punktā, bet tiek glabāti muitas kontrolē muitas noliktavā vai tiek atmuitoti vēlāk un/vai teritoriāli atsevišķā galamērķī). |

33. un 34. aile | Šīs ailes jāaizpilda, ja sūtījumus saskaņā ar veterinārajiem noteikumiem nevar akceptēt laišanai brīvā apgrozībā, jo tiek uzskatīts, ka tie rada lielāku risku, tādēļ veterinārajā un muitas kontrolē tie ir nosūtāmi uz vienu no Direktīvā 97/78/EK paredzētajiem kontrolētajiem galamērķiem. Sūtījumus var atļaut ievest brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās tikai tad, ja ir izpildītas Direktīvas 97/78/EK 12. panta 4. punktā noteiktās prasības. |

33. aile | Aizpildāma, ja sūtījumi ir akceptēti, bet tie jānosūta tālāk uz īpašu galamērķi, kas noteikts Direktīvas 97/78/EK 8. vai 15. pantā. |

34. aile | Aizpildāma visiem prasībām neatbilstošiem sūtījumiem, kurus paredzēts pārvietot uz noliktavām vai glabāt tajās, kas apstiprinātas saskaņā ar 12. panta 4. punktu, vai nosūtīt uzņēmējiem, kas apstiprināti saskaņā ar Direktīvas 97/78/EK 13. pantu. |

35. aile | Ja ir atteikts imports, skaidri norādiet, kādas turpmākās darbības tiks veiktas. Norādiet ierosinātās darbības pabeigšanas datumu. Jebkura pārstrādes uzņēmuma adrese jānorāda 37. ailē. Pēc noraidīšanas vai lēmuma par pārstrādi pieņemšanas turpmāk veicamā pasākuma datums arī jānorāda "turpmāko pasākumu reģistrā". |

36. aile | Atteikuma iemesli – aizpildīt, ja nepieciešams, lai pievienotu attiecīgu informāciju. Atbilstošo lauciņu atzīmējiet ar ķeksīti. 7. punkts attiecas uz higiēnas neievērošanu, kas nav ietverts 8. un 9. punktā, to skaitā temperatūras kontroles pārkāpumi, sapuvis vai netīrs produkts. |

37. aile | Norāda apstiprinājuma numuru un adresi (vai kuģa nosaukumu un ostu) attiecībā uz visiem galamērķiem, kur nepieciešama sūtījuma turpmāka veterinārā kontrole, t.i., ailēm: 33. – produktu novirzīšana plūsmās; 34. – noliktavas procedūra; 35. – pārstrāde vai iznīcināšana. |

38. aile | Šo aili aizpildiet, ja, atverot konteineru, ir iznīcināta oriģinālā plomba. Jāglabā šim nolūkam izmantoto plombu apkopots saraksts. |

39. aile | Vieta robežkontroles punkta vai kompetentās iestādes oficiālajam zīmogam. |

40. aile | Veterinārārsta vai zvejas ostu gadījumā izraudzītā valsts pilnvarotā pārstāvja paraksts saskaņā ar Lēmumu 93/352/EK. |

41. aile | Šo aili aizpilda tranzīta robežkontroles punktā pie izejas no ES, ja sūtījumi ir vesti tranzītā caur ES un pārbaudīti pirms izvešanas no ES, kā noteikts Lēmumā 2000/208/EK. Ja nav vesti tranzītā, šo aili var attiecīgi izmantot papildus piezīmēm, piem., par mugurkaula neizņemšanu vai veiktajiem maksājumiem. |

42. aile | Aili aizpilda muitas dienesti, lai pievienotu būtisku informāciju (piemēram, muitas sertifikāta T1 vai T5 numuru), ja sūtījumi uz laiku paliek muitas kontrolē. Parasti šī informācija tiek pievienota pēc veterinārārsta paraksta. |

43. aile | Aile tiek aizpildīta, ja KVID sertifikāta oriģināleksemplāram jāpaliek kādā vienā noteiktā vietā un papildus jāizsniedz KVID sertifikātu dublikāti. |

[1] Norādījumi var tikt nodrukāti un izplatīti atsevišķi no sertifikāta.

--------------------------------------------------

IV PIELIKUMS

TO AUGU PRODUKTU SARAKSTS, KURI MINĒTI 9. PANTĀ

Augu produkti, kas pakļauti veterinārajām pārbaudēm:

1. Salmi

2. Siens

--------------------------------------------------

V PIELIKUMS

TO VALSTU SARAKSTS, KURAS MINĒTAS 9. PANTĀ

I daļa. Valstis, no kurām dalībvalstis drīkst ievest sienu un salmus

Austrālija

Baltkrievija

Bulgārija

Kanāda

Čīle

Horvātija

Grenlande

Islande

Jaunzēlande

Rumānija

Dienvidāfrika (izņemot to mutes un nagu sērgas uzraudzības zonu, kas atrodas Ziemeļtransvālas un Austrumtransvālas (Northern and Eastern Transvaal) veterinārajā reģionā, Natālas (Natal) veterinārā reģiona Ingvavumas (Ingwavuma) rajonā un pierobežas apgabalā ar Botsvānu uz austrumiem no 28. meridiāna)

Šveice

Amerikas Savienotās Valstis

II daļa. Valstis, no kurām dalībvalstis drīkst ievest sienu un salmus līdz 2004. gada 30. aprīlim

Kipra

Čehijas Republika

Igaunija

Ungārija

Latvija

Lietuva

Malta

Polija

Slovākija

Slovēnija

--------------------------------------------------

Augša