EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_053_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
03.Земеделие
TOM 53

  The document is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

03.   Земеделие

TOM 053

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2004

L 021

9

 

 

32004R0135

 

 

 

Регламент (ЕО) № 135/2004 на Комисията от 27 януари 2004 година за допълнение на приложението към Регламент (ЕО) № 2400/96 за вписването на определени означения в Регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Fraise du Périgord и Queso de Valdeón)

3

2004

L 021

11

 

 

32004R0136

 

 

 

Регламент (ЕО) № 136/2004 на Комисията от 22 януари 2004 година за определяне на процедурите за ветеринарни проверки на граничните инспекционни пунктове на Общността на продукти, внасяни от трети страни (1)

5

2004

L 024

25

 

 

32004R0141

 

 

 

Регламент (ЕО) № 141/2004 на Комисията от 28 януари 2004 година за определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета за преходните мерки за развитие на селските райони, които са приложими за Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия

20

2004

L 029

6

 

 

32004R0186

 

 

 

Регламент (ЕО) № 186/2004 на Комисията от 2 февруари 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета и Регламент (ЕО) № 2571/97 относно кодовете по Комбинираната номенклатура за бисквити с прибавка на подсладители, гофрети и вафли

28

2004

L 030

15

 

 

32004D0101

 

 

 

Решение на Комисията от 6 януари 2004 година за изменение на приложение Г към Директива 88/407/ЕИО по отношение на здравните сертификати, приложими към търговията в рамките на Общността със сперма от домашни животни от рода на едрия рогат добитък (нотифицирано под номер С(2003) 5307) (1)

30

2004

L 030

22

 

 

32004D0102

 

 

 

Решение на Комисията от 26 януари 2004 година за одобряване на планове за действие в извънредни ситуации (контингенс планове) за контрол на инфлуенца при птиците и на Нюкасълска болест (нотифицирано под номер С(2004) 110) (1)

37

2004

L 032

18

 

 

32004D0110

 

 

 

Решение на Комисията от 29 януари 2004 година относно мерките за оценка на риска от наличие на остатъчни количества от спонгиформна енцефалопатия по говедата в продукти, получени от животни от рода на едрия рогат добитък, и за финансовата подкрепа от Общността за прилагане на мерките за оценка на риска от наличие на остатъчни количества спонгиформна енцефалоатия по говедата в продукти, получени от животни от рода на едрия рогат добитък (нотифицирано под номер С(2004) 132)

42

2004

L 033

1

 

 

32004R0138

 

 

 

Регламент (ЕО) № 138/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 5 декември 2003 година относно икономическите сметки за селското стопанство (ИССС) в Общността (1)

44

2004

L 036

6

 

 

32004R0214

 

 

 

Регламент (ЕО) № 214/2004 на Комисията от 6 февруари 2004 година за определяне на стандартите за търговия с череши

131

2004

L 036

13

 

 

32004R0216

 

 

 

Регламент (ЕО) № 216/2004 на Комисията от 6 февруари 2004 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1722/93 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламенти (ЕИО) № 1766/92 и (ЕИО) № 1418/76 на Съвета по отношение на възстановяванията при производство в сектора на зърнените култури и сектора на ориза

135

2004

L 036

20

 

 

32004D0117

 

 

 

Решение на Комисията от 19 януари 2004 година за изменение на Решения 92/260/ЕИО, 93/197/ЕИО и 97/10/ЕО относно временното допускане и вноса в Европейския съюз на регистрирани коне от Южна Африка (нотифицирано под номер С(2004) 50) (1)

137

2004

L 036

34

 

 

32004D0118

 

 

 

Решение на Комисията от 28 януари 2004 година за изменение на Решения 95/233/ЕО, 96/482/ЕО и 2001/751/ЕО относно вноса на живи домашни птици и яйца за люпене и живи щраусови птици и яйца за люпене; Решения 94/85/ЕО, 94/984/ЕО и 2000/609/ЕО относно вноса на прясно птиче месо и месо от щраусови птици, отглеждани във ферми, месо от диви пернати и пернати, отглеждани във ферми; Решение 2000/585/ЕО относно вноса на месо от дивеч и отгледан във ферми дивеч, както и на заешко месо, и Решение 97/222/ЕО относно вноса на месни продукти по отношение на определени присъединяващи се страни (нотифицирано под номер С(2004) 125) (1)

151

2004

L 036

57

 

 

32004D0120

 

 

 

Решение на Комисията от 29 януари 2004 година за изменение на Решение 97/788/ЕО на Съвета относно проверките, извършвани в Сърбия и Черна гора по отношение на поддържането на сортовете от фуражни култури, цвекло, маслодайни и влакнодайни култури (нотифицирано под номер С(2004) 147) (1)

173

2004

L 037

3

 

 

32004R0223

 

 

 

Регламент (ЕО) № 223/2004 на Комисията от 9 февруари 2004 година за допълване на приложението към Регламент (ЕО) № 2301/97 за вписването на определени наименования в Регистъра на сертификатите за специфичен характер, предвиден в Регламент (ЕИО) № 2082/92 на Съвета относно сертификатите за специфичен характер на селскостопанските и хранителни продукти (Hushållsost)

174

2004

L 037

5

 

 

32004R0224

 

 

 

Регламент (ЕО) № 224/2004 на Комисията от 9 февруари 2004 година за определяне на размера на помощта, посочена в Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета за частното складиране на масло и сметана, и за дерогиране от Регламент (ЕО) № 2771/1999

176

2004

L 037

27

 

 

32004D0129

 

 

 

Решение на Комисията от 30 януари 2004 година за невключването на определени активни вещества в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемането на разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи тези вещества (нотифицирано под номер С(2004) 152) (1)

178

2004

L 037

34

 

 

32004D0131

 

 

 

Решение на Комисията от 9 февруари 2004 година за признаване по принцип на пълнотата на документацията, предоставена за подробен преглед с оглед на възможното включване на активни вещества FEN 560 и пеноксулам в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер С(2004) 274) (1)

183

2004

L 039

13

 

 

32004R0230

 

 

 

Регламент (ЕО) № 230/2004 на Комисията от 10 февруари 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1972/2003 относно временните мерки, които следва да се приемат за търговията със земеделски продукти във връзка с присъединяването на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия

186

2004

L 046

32

 

 

32004D0140

 

 

 

Решение на Комисията от 11 февруари 2004 година относно невключването на фентиона в приложение I към Директива 91/414/EИО на Съвета и отнемането на разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи това активно вещество (нотифицирано под номер C(2004) 313) (1)

188

2004

L 046

35

 

 

32004D0141

 

 

 

Решение на Комисията от 12 февруари 2004 година относно невключването на амитраза в приложение I към Директива 91/414/EИО на Съвета и отнемането на разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи това активно вещество (нотифицирано под номер C(2004) 332) (1)

192

2004

L 047

20

 

 

32004R0277

 

 

 

Регламент (ЕО) № 277/2004 на Комисията от 17 февруари 2004 година относно разрешението, без ограничение във времето, на добавки към храните за животни (1)

195

2004

L 047

22

 

 

32004R0278

 

 

 

Регламент (ЕО) № 278/2004 на Комисията от 17 февруари 2004 година относно временното разрешение за нова употреба на добавка, вече разрешена при храненето на животни (1)

197

2004

L 047

33

 

 

32004D0144

 

 

 

Решение на Комисията от 12 февруари 2004 година за изменение на Решение 97/467/ЕО по отношение на включване на предприятия от България и Унгария във временните списъци с предприятия от трети страни, от които държавите-членки разрешават вноса на месо от щраусови птици (нотифицирано под номер С(2004)346) (1)

200

2004

L 049

11

 

 

32004R0282

 

 

 

Регламент (ЕО) № 282/2004 на Комисията от 18 февруари 2004 година за установяване на документ за декларирането и за ветеринарните проверки на животните, идващи от трети страни и въведени в Общността (1)

202

2004

L 050

15

 

 

32004R0296

 

 

 

Регламент (ЕО) № 296/2004 на Комисията от 19 февруари 2004 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1848/93 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2082/92 на Съвета относно сертификатите за специфичен характер на селскостопанските и хранителни продукти

214

2004

L 050

18

 

 

32004R0297

 

 

 

Регламент (ЕО) № 297/2004 на Комисията от 19 февруари 2004 година относно допълнение на приложението към Регламент (ЕО) № 2400/96 за вписването на някои означения в Регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Ensaimada de Mallorca или Ensaimada mallorquina)

217

2004

L 050

62

 

 

32004D0158

 

 

 

Решение на Комисията от 16 февруари 2004 година за изменение на Решение 92/216/ЕИО по отношение на публикуването на списъка с координиращите органи (нотифицирано под номер С(2004)390) (1)

219

2004

L 055

16

 

 

32004R0316

 

 

 

Регламент (ЕО) № 316/2004 на Комисията от 20 февруари 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 753/2002 за определяне на някои правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета по отношение на описанието, обозначаването, представянето и защитата на някои лозаро-винарски продукти

220

2004

L 055

44

 

 

32004R0318

 

 

 

Регламент (ЕО) № 318/2004 на Комисията от 23 февруари 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2771/1999 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета относно интервенцията на пазара на масло и сметана

247

2004

L 057

27

 

 

32004D0186

 

 

 

Решение на Комисията от 16 февруари 2004 година за изменение на някои приложения към Решение 96/510/ЕО по отношение на зоотехническите изисквания при вноса на сперма, яйцеклетки и ембриони от еднокопитни (нотифицирано под номер С(2004) 388) (1)

253

2004

L 058

3

 

 

32004R0322

 

 

 

Регламент (ЕО) № 322/2004 на Комисията от 23 февруари 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1291/2000 за определяне на общи подробни правила за прилагане на системата на вносни и износни лицензии и сертификати за предварително фиксиране за селскостопански продукти

261

2004

L 058

14

 

 

32004R0323

 

 

 

Регламент (ЕО) № 323/2004 на Комисията от 25 февруари 2004 година за адаптиране на Регламент (ЕО) № 1686/72, свързано с присъединяването на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия към Европейския съюз

272

2004

L 058

16

 

 

32004R0324

 

 

 

Регламент (ЕО) № 324/2004 на Комисията от 25 февруари 2004 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета за установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход (1)

274

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top