EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0136

2004 m. sausio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 136/2004, nustatantis produktų, importuojamų iš trečiųjų šalių, veterinarinių patikrinimų Bendrijos pasienio veterinarijos postuose tvarkątekstas svarbus EEE

OJ L 21, 28.1.2004, p. 11–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 230 - 242
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 230 - 242
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 230 - 242
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 230 - 242
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 230 - 242
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 230 - 242
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 230 - 242
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 230 - 242
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 230 - 242
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 053 P. 5 - 19
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 053 P. 5 - 19
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 230 - 242

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; panaikino 32019R2130 . Latest consolidated version: 14/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/136/oj

32004R0136Oficialusis leidinys L 021 , 28/01/2004 p. 0011 - 0023


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 136/2004

2004 m. sausio 22 d.

nustatantis produktų, importuojamų iš trečiųjų šalių, veterinarinių patikrinimų Bendrijos pasienio veterinarijos postuose tvarką

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvą 97/78/EB, nustatančią principus, reglamentuojančius produktų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinių patikrinimų organizavimą [1], ir ypač į jos 3 straipsnio 5 dalį, 4 straipsnio 5 dalį, 5 straipsnio 4 dalį, 8 straipsnio 7 dalį, 16 straipsnio 3 dalį ir 19 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1) Pirminiai reikalavimai produktų veterinariniams patikrinimams, įvežamiems į Bendriją iš trečiųjų šalių buvo nustatyti Tarybos direktyvoje 90/675/EEB [2], kuri buvo panaikinta ir pakeista Direktyva 97/78/EB.

(2) Atsižvelgiant į patirtį, įgytą nuo Direktyvos 90/675/EEB priėmimo, Direktyva 97/78/EB buvo padaryti kai kurie tvarkos pakeitimai. 1992 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimas 93/13/EEB, nustatantis produktų, įvežamų iš trečiųjų šalių, veterinarinių patikrinimų Bendrijos pasienio veterinarijos postuose tvarką [3], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2003/279/EB [4], buvo priimta remiantis pirmąja direktyva ir todėl jis turėtų būti atnaujintas.

(3) Sertifikatas, išduodamas atlikus veterinarinius patikrinimus ir šiuo metu nustatytas Sprendimo 93/13/EEB B priede, turėtų būti pakeistas, atsižvelgiant į siuntų, atitinkančių Bendrijos taisykles, ir siuntų, neatitinkančių Bendrijos taisykles, ir skirtų importui į Bendriją ar gabenti tranzitu, tvarkos pakeitimus.

(4) Išsamios šio sertifikato naudojimo taisyklės yra nustatytos 2000 m. vasario 24 d. Komisijos sprendime 2000/208/EB, nustatančiame išsamias Tarybos direktyvos 97/98/EB taikymo taisykles, reglamentuojančias gyvūninių produktų gabenimą keliu tranzitu iš vienos trečiosios šalies į kitą tik per Europos bendriją [5], ir 2000 m. rugsėjo 8 d. Komisijos sprendime 2000/571/EB, kuriame pateikiami produktų, įvežamų iš trečiųjų šalių į laisvąsias zonas, laisvuosius sandėlius bei muitinės sandėlius arba operatorių pristatomų į tarptautinio jūrų transporto priemones, veterinarinių patikrinimų tvarką [6].

(5) Tačiau reikia nustatyti specialias sertifikato praktinio tvarkymo taisykles situacijose, kai pasienio veterinarijos poste siuntoms atliktos veterinarinės procedūros, bet jos kurį laiką dėl priežasčių, susijusių su mokesčiais lieka muitinės priežiūroje. Tokiais atvejais reikalinga atsekamumo ir paaiškinimo siuntą lydinčiuose dokumentuose sistema.

(6) Kad veterinarinių patikrinimų sistema deramai funkcionuotų bendrojoje rinkoje, visa informacija apie produktą turėtų būti kartu pateikta viename bendrame vienodo pavyzdžio dokumente siekiant sumažinti kalbos skirtumų skirtingose valstybėse narėse problemas.

(7) Įvairių produkto tipų suderintų mėginių ėmimo ir laboratoriniai tyrimų konkretūs duomenys bus aptarti vėlesniuose įgyvendinimo sprendimuose, o tuo tarpu ir toliau turėtų būti taikomos nacionalinės taisyklės, išskyrus konkrečių apsaugos priemonių atveju.

(8) Patirtis parodė, kad siekiant sumažinti sukčiavimą ir patikrinimų išvengimą nepaprastai svarbu turėti gerus informacijos apie visas į Bendriją įvežamas siuntas šaltinius. Manifestų tikrinimas yra pagrindinis šio informacijos rinkimo proceso bruožas, bet tai yra didelis ir daug laiko atimantis uždavinys, kuris kur tik įmanoma turėtų būti automatizuotas elektroninėmis priemonėmis.

(9) Be veiksmingo susijusios informacijos rinkimo iš visų atitinkamų operatorių, kompetentingai institucijai turėtų būti leidžiama prieiti prie muitinės įstaigų atitinkamų duomenų bazių. Visi operatoriai turėtų būti integruoti į šią duomenų bazių sistemą, kad būtų galima užtikrinti tiems, kurie ja naudojasi, atnaujintos informacijos prieinamumą.

(10) Veterinariniai patikrinimai turėtų būti taikomi tam tikriems augaliniams produktams, keliantiems infekcinių ar užkrečiamųjų gyvūnų ligų plitimo pavojų. Turėtų būti parengtas tokių produktų sąrašas kartu su sąrašu trečiųjų šalių, kurioms gali būti leidžiama eksportuoti tuos produktus į Bendriją.

(11) Nuo veterinarinių patikrinimų reikalavimų gali būti atleidžiami nedideli gyvūninių produktų kiekiai, kuriuos iš trečiųjų šalių atvykstantys keleiviai vežasi savo asmeniniam vartojimui. Kai kuriems iš tų produktų yra taikoma apsaugos priemonės pagal 2002 m. gruodžio 9 d. Komisijos sprendimą 2002/995/EB, nustatantį laikinąsias apsaugos priemones importuojant gyvūniniams produktams asmeniniam vartojimui [7]. Nuoroda į tas priemones turėtų būti daroma, kol šiame sektoriuje bus priimtos nuolatinės taisyklės.

(12) Priemonės šiame reglamente pakeičia Sprendime 93/13/EEB nustaytas priemones ir dėl todėl minėtas sprendimas turėtų būti panaikintas.

(13) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Veterinariniai patikrinimai

1. Dokumentų patikrinimai, nurodyti Direktyvos 97/78/EB 4 straipsnio 3 dalyje atliekami pagal šio reglamento I priedą.

2. Laboratoriniai tikrinimai ir oficialių mėginių analizė, nurodyti Direktyvos 97/78/EB 4 straipsnio 4 dalies b punkte atliekami pagal šio reglamento II priedą.

2 straipsnis

Pranešimas apie produktų atvykimą naudojant Veterinarinį įvežimo dokumentą

1. Prieš siuntos atvykimą į Bendrijos teritoriją asmuo, atsakingas už siuntą, informuoja pasienio veterinarijos posto, į kurį produktai bus pateikti, veterinarijos darbuotojus apie produktų atvykimą naudodamasis III priede patvirtintu Veterinarinio įvežimo dokumentu (VID).

2. VID turi būti išrašomas pagal bendrąsias sertifikavimo taisykles, nustatytas kituose atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose.

3. VID turi būti originalus ir tiek kopijų, kiek nustatyta kompetentingos institucijos laikantis šio reglamento reikalavimų. Asmuo, atsakingas už siuntą, turi užpildyti VID 1 dalį ir pateikti ją pasienio veterinarijos posto veterinarijos personalui.

4. Nepažeidžiant šio straipsnio 1 ir 3 dalių, išankstinė informacija, nurodyta VID, sutinkant su siunta susijusioms kompetentingom institucijom sutikimu gali būti perduodama telekomunikacijos priemonėmis ar kitomis elektroninio duomenų perdavimo sistemomis. Kuomet taip yra atliekama, elektronine forma pateikta informacija turi būti tapati reikalaujamai VID modelio 1 dalyje.

3 straipsnis

Procedūra atlikus veterinarinius patikrinimus

1. Atlikus Direktyvos 97/78/EB 4 straipsnyje nustatytus veterinarinius patikrinimus, valstybinis veterinarijos gydytojas, atsakingas už pasienio veterinarijos postą, užpildo VID 2 dalį. Minėtas valstybinis veterinarijos gydytojas arba jo vadovaujamas kitas valstybinis veterinarijos gydytojas pasirašo VID, siekiant nurodyti, kad siuntai buvo atliktos veterinarinės patikros procedūros.

Jei pasienio veterinarijos postuose tikrinama importuojama žuvis pagal Komisijos sprendimą 93/352/EEB [8], paskirtas oficialus atstovas gali atlikti valstybinio veterinarijos gydytojo funkcijas, įskaitant VID užpildymą ir pasirašymą.

2. Siuntoms, kurioms buvo atliktos veterinarinės patikros procedūros, VID originalą sudaro tinkamai užpildytos ir pasirašytos 1 ir 2 dalys.

3. Valstybinis veterinarijos gydytojas arba asmuo, atsakingas už siuntą pasienio kontrolės punkto muitinės tarnybą informuoja apie siuntai pagal šio straipsnio 1 dalį atliktą veterinarinį tikrinimą, pateikdamas VID originalą arba elektroniniu būdu.

- Atlikus muitinės procedūras [9], VID originalas turi lydėti siuntą iki pirmos paskirties įmonės.

- Pasienio veterinarijos posto valstybinis veterinarijos gydytojas pasilieka VID kopiją.

- Valstybinis veterinarijos gydytojas turi perduoti VID kopiją asmeniui, atsakingam už siuntą.

4. Valstybinis veterinarijos gydytojas trečiosios šalies išduotą ir siuntą lydintį veterinarijos sertifikato arba dokumento originalus bei VID kopiją saugo bent trejus metus. Tačiau produktų siuntoms, gabenamoms tranzitu arba skirtoms laikyti sandėlyje, patvirtintame pagal Direktyvos 97/78/EB 12 straipsnio 4 dalį arba 13 straipsnį, ir galiausiai skirtoms išvežti iš Bendrijos, siuntą lydinčių veterinarijos dokumentų originalas turi keliauti toliau su ta siunta ir pasienio veterinarijos poste turi būti paliktos tik šių dokumentų kopijos.

4 straipsnis

Procedūra, taikoma, kai produktų siuntoms yra atliktos veterinarinės patikros procedūros, bet lieka muitinės priežiūroje

1. Kai produktų siuntoms pasienio veterinarijos poste yra atliktos veterinarinės procedūros kaip nurodyta 3 straipsnio 1 dalyje, bet lieka muitinės priežiūroje ir į laisvą apyvartą išleidžiamos vėliau, taikoma šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nustatyta procedūra.

2. VID originalas lydi siuntą tol, kol ta siunta lieka muitinės priežiūroje, per vieną ar daugiau įmonių, kol asmuo, atsakingas už siuntą paprašo atlikti muitinės procedūras.

3. Asmuo, atsakingas už siuntą, pirmoms muitinės procedūroms atlikti pateikia VID originalą muitinės įstaigai, kuri yra atsakinga už įmonę, kurioje siunta yra laikoma. Jei kompetentinga institucija leidžia, tai taip pat gali būti daroma elektroninėmis priemonėmis.

4. Kai prašoma atlikti muitinės procedūras, kaip nustatyta šio straipsnio 3 dalyje, įmonės operatorius turi:

a) pasilikti siuntą lydinčio VID kopiją;

b) įregistruoti siuntos atvykimo datą ir

c) įregistruoti muitinės procedūrų atlikimo datą ar tokių procedūrų datas, jei siunta padalinama į dalis, kaip nustatyta 5 straipsnyje.

5 straipsnis

Procedūra, kurios turi būti laikomasi, kai muitinės priežiūroje esančios siuntos padalinamos į dalis

1. Kai 4 straipsnio 1 dalyje nurodyta siunta yra padalinama į dalis, VID originalas turi būti pateiktas kompetentingoms muitinės įstaigoms, atsakingoms už įmonę, kurioje ta siunta padalinama. VID kopija pasilieka įmonėje, kurioje ta siunta padalinama.

2. Kompetentinga institucija, atsakinga už įmonę nurodytą šio straipsnio 1 dalyje, gali išduoti patvirtintą VID originalo fotokopiją kiekvienai siuntos daliai, pažymėdama informaciją apie patikslintą kiekį ar svorį.

Kompetentinga institucija gali reikalauti, kad įmonės, kurioje siunta yra padalinama, operatorius saugotų duomenis, siekiant užtikrinti skirtingų siuntos dalių atsekamumą.

Duomenys ir VID kopijos turi būti saugomi trejus metus.

6 straipsnis

Koordinavimas su kitomis vykdomosiomis tarnybomis

Siekiant užtikrinti, kad visiems gyvūniniams produktams, įvežamiems į Bendriją, būtų atlikti veterinariniai patikrinimai, kiekvienos valstybės narės kompetentinga institucija ir valstybiniai veterinarijos gydytojai turi derinti savo veiksmus su kitomis institucijomis, kad būtų surenkama visa susijusi informacija apie gyvūninių produktų įvežimą. Tai konkrečiai taikoma:

a) Informacija, prieinama muitinės tarnyboms;

b) Informacija, esanti laivo, valties, geležinkelio ar lėktuvo manifestuose;

c) Kitų šaltinių informacija, kurią turi kelių, geležinkelių, uostų ar oro uostų komerciniai operatoriai.

7 straipsnis

Prieiga prie duomenų bazių ir informacinių technologinių sistemų integravimas

6 straipsnio tikslais kompetentinga institucija turi turėti prieigą prie muitinės tarnybų turimų duomenų bazių ar atitinkamų jų dalių.

Atsižvelgiant į tinkamą duomenų saugumą, kompetentingų institucijų naudojamos informacinės technologinės sistemos kiek įmanoma ir kur reikia turi būti integruotos su muitinės tarnybų ir komercinių operatorių sistemomis, kad būtų paspartintas informacijos perdavimas.

8 straipsnis

Specialiosios taisyklės produktams, kurie yra keleivių asmeninio bagažo dalis arba siunčiami nedidelėmis siuntomis privatiems asmenims

1. Nepažeidžiant specialiųjų Bendrijos taisyklių, taikomų tam tikriems produktams, Direktyvos 97/78/EB 16 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktuose nurodytiems produktams minėtos direktyvos 1 skyriuje nustatyti sisteminiai veterinariniai patikrinimai netaikomi, jei jų svoris neviršija 1 kg ir yra skirti asmeniniam vartojimui.

Tačiau tokie produktai gali būti įvežami į Bendriją tik iš patvirtintų trečiųjų šalių arba patvirtintų trečiųjų šalių dalių.

2. Šio straipsnio 1 dalis neturi pažeisti gyvūnų sveikatos ir visuomenės sveikatos taisyklių, patvirtintų atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose.

3. Mažoms pakuotėms su gyvūniniais produktais, įvežamoms į Daniją iš Grenlandijos ir Farerų salų tiesiogiai suvartoti privatiems asmenims, šio straipsnio 1 dalyje nurodyta svorio riba yra 5 kg.

4. Žuvims, sugautoms poilsio metu ir įvežamoms į Suomiją ir Švediją iš Rusijos keleivių asmeniniu bagažu, tiesiogiai suvartoti privatiems asmenims, šio straipsnio 1 dalyje nurodyta svorio riba yra 15 kg arba viena bet kokio svorio žuvis, nesvarbu kiek didesnė.

9 straipsnis

Tam tikrų augalinių produktų veterinariniai patikrinimai

1. Valstybės narės augaliniams produktams, nurodytiems IV priede iš patvirtintų šalių ir nurodytų V priede, turi atlikti dokumentų patikrinimus, numatytus šio reglamento 1 straipsnio 1 dalyje ir, jei reikia, laboratorinius tikrinimus, nurodytus šio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje ir kitus fizinius patikrinimus, nustatytus Direktyvos 97/78/EB III priede.

2. Direktyvos 97/78/EB ir šio reglamento reikalavimai turi būti taikomi visiems augaliniams produktams, nurodytiems šio reglamento IV priede, ypač, kurie dėl savo kilmės ir paskesnės paskirties vietos gali sukelti gyvūnų infekcinių arba užkrečiamųjų ligų plitimo pavojų.

10 straipsnis

Elektroninio sertifikavimo naudojimas

VID gamyba, naudojimas, perdavimas ir saugojimas, kaip nustatyta įvairiose situacijose šiame reglamente, kompetentingos institucijos nuožiūra gali būti atliekamas elektroninėmis priemonėmis.

11 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimas 93/13/EEB panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą sprendimą aiškinamos kaip nuorodos į šį reglamentą.

12 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja nuo 2004 m. kovo 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. sausio 22 d.

Komisijos vardu

David Byrne

Komisijos narys

[1] OL L 24, 1998 1 30, p. 9.

[2] OL L 373, 1990 12 31, p. 1.

[3] OL L 9, 1993 1 15, p. 33.

[4] OL L 101, 2003 4 23, p. 14.

[5] OL L 64, 2000 3 11, p. 20.

[6] OL L 240, 2000 9 23, p. 14.

[7] OL L 353, 2002 12 30, p. 1.

[8] OL 144, 1993 6 16, p. 25.

[9] Terminas "muitinės leidimas" šiame reglamente reiškia išleidimą į laisvą apyvartą,kaip apibrėžta Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2913/92, nustatančiame Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 302, 1992 10 19, p. 1).

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

1 STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTI DOKUMENTŲ PATIKRINIMAI

Iš trečiųjų šalių įvežamų produktų dokumentų patikrinimams taikomos šios taisyklės:

1. Kiekvienai siuntai kompetentinga institucija privalo nustatyti numatomą prekių muitinės patvirtintą apdorojimą arba naudojimą.

2. Kiekvienas veterinarijos arba tinkamumo žmonių maistui sertifikatas arba dokumentas, lydintis trečiosios šalies kilmės produktų siuntą ir pateikiamas pasienio veterinarijos postui, turi būti tikrinamas,siekiant užtikrinti, kad:

a) tai yra originalus sertifikatas arba dokumentas;

b) jame nurodyta trečioji šalis arba trečiosios šalies dalis, iš kurios leidžiama eksportuoti į Bendriją, arba atitinkama valstybė narė nesuderintų produktų atveju;

c) jo pateikimas ir turinys atitinka modelį, patvirtintą tokiam produktui ir tokiai trečiajai šaliai, arba konkrečiai valstybei narei nesuderintų produktų atveju;

d) jis atitinka bendruosius sertifikavimo principus, nustatytus Tarybos direktyvos 2002/99/EB [1] IV priede;

e) jis pilnai užpildytas;

f) jis susijęs su įmone arba laivu, turinčiu leidimą arba registruotu eksportui į Bendriją, arba su konkrečia valstybe nare nesuderintų produktų atveju;

g) jis pasirašytas valstybinio veterinarijos gydytojo arba, jei reikia, valstybės institucijos atstovo, jo pavardė ir pareigos parašytos aiškiai įskaitomomis didžiosiomis raidėmis, taip pat trečiosios šalies oficialus sveikatos antspaudas ir oficialus parašas skiriasi nuo sertifikato teksto spalvos, arba elektroniniams setifikatams parašas ir antspaudas apsaugota sistema;

h) VID 1 dalis yra teisingai užpildyta ir joje nurodyta informacija atitinka informaciją, pateiktą kituose siuntą lydinčiuose oficialiuose dokumentuose.

[1] OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

1 STRAIPSNIO 2 DALYJE NURODYTI LABORATORINIAI TYRIMAI

Produktų laboratoriniams tyrimams taikomos šios taisyklės:

1. Valstybės narės importui skirtoms produktų siuntoms privalo taikyti stebėsenos planą, siekiant patikrinti, ar laikomasi Bendrijos teisės aktų arba, jei reikia, nacionalinių taisyklių, ypač ieškant likučių, patogeninių organizmų arba kitų žmonėms, gyvūnams ar aplinkai pavojingų medžiagų. Šiuose stebėsenos planuose turi būti atsižvelgiama į produktų rūšį ir jų galimą pavojingumą pagal visus atitinkamus stebėsenos parametrus, tokius kaip įvežamų siuntų dažnumą ir ankstesnės stebėsenos rezultatus.

2. Kuomet pagal 1 dalyje nurodytus stebėsenos planus atliekami atsitiktiniai tyrimai ir neįtariama jokio tiesioginio pavojaus visuomenės ar gyvūnų sveikatai, ištirta siunta gali būti išleidžiama į laisvą apyvartą negavus laboratorijos rezultatų. Visais atvejais siuntą lydinčiame VID turi būti atitinkamai nurodyta, ir paskirties vietos kompetentinga institucijai turi būti pranešta pagal Direktyvos 97/78/EB 8 straipsnį.

3. Kuomet laboratoriniai tyrimai yra atliekami įtarus esant pažeidimui, turimais duomenimis, išankstiniu skubiu pranešimu Įspėjimo dėl maisto produktų ir pašarų sistemos (RASFF), arba įgyvendinant apsaugos priemonę ir kai tiriama medžiaga ar patogeninis organizmas, keliantis tiesioginį pavojų gyvūnų ar visuomenės sveikatai, už pasienio veterinarijos postą atsakingas valstybinis veterinarijos gydytojas, atlikęs tyrimą arba kompetentinga institucija turi sulaikyti siuntą, kol bus gauti patenkinami laboratorinių tyrimų rezultatai. Tuo metu siunta lieka institucijų priežiūroje ir pasienio veterinarijos posto valstybinio veterinarijos gydytojo ar paskirto oficialaus asmens, kuris atliko veterinarinę kontrolę, atsakomybėje.

4. Kiekviena valstybė narė kiekvieną mėnesį informuoja Komisiją apie savo pasienio veterinarijos postuose atliktų laboratorinių tyrimų teigiamus ir neigiamus rezultatus.

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

VETERINARINIS ĮVEŽIMO DOKUMENTAS (VID)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

AIŠKINAMOSIOS PASTABOS DĖL VID SERTIFIKATO [1]

Bendrosios pastabos:

Sertifikatą pildykite didžiosiomis raidėmis. Kaip yra pasirinkimo galimybė išbraukite langelį, arba jei tai netaikoma, aiškiai išbraukite ar perbraukite visą tuo numeriu pažymėtą langelį.Norėdami patvirtinti nurodytą atsakymo variantą, pažymėkite,

+++++ TIFF +++++

ženklą varnele arba pažymėkite.

Sertifikatas turi būti užpildomas visoms siuntoms pateikiamoms pasienio veterinarijos postui, nesvarbu, ar siuntos pateikiamos kaip atitinkančios ES reikalavimus ir skirtoms išleidimui į laisvą apyvartą,, siuntoms, kurios bus perdirbtos prižiūrint muitinei, ar siuntoms, neatitinkančioms ES reikalavimų ir skirtoms perkrovimui, tranzitui ar į laisvąsias zonas, laisvuosius sandėlius ar muitinės sandėlius arba tiekėjams laivams. Nukreipiamos tos siuntos, kurios atitinka Direktyvos 97/78/EB 8 straipsnyje nustatytas sąlygas, bet turi būti veterinarijos kontroliuojamos iki pat nurodytos galutinės paskirties vietos, paprastai apdorojimui.

Nurodyti ISO kodai atitinka tarptautinio standarto kiekvienos valstybės dviejų raidžių kodus.

1 dalis

Šią lentelės dalį pildo deklarantas arba asmuo, atsakingas už siuntą, kaip nurodyta Tarybos direktyvos 97/78/EB 2 straipsnio 2 dalies e punkte. Pastabos pateikiamos atitinkamai pagal langelio numerį.

1 langelis | Siuntėjas/Eksportuotojas: Nurodoma siuntą siunčianti komercinė organizacija (trečiojoje šalyje). |

2 langelis | Pasienio veterinarijos postas. Pildykite, jeigu ši informacija nėra iš anksto atspausdinta dokumento blanke. VID nuorodos numeris yra unikalus nuorodos numeris, suteikiamas pasienio veterinarijos posto, išduodančio sertifikatą (pakartojamas 25 langelyje). ANIMO vieneto numeris yra unikalus pasienio veterinarijos posto numeris, nurodytas šalia jo pavadinimo patvirtintų pasienio veterinarijos postų sąraše, paskelbtame Oficialiajame leidinyje. |

3 langelis | Gavėjas: Nurodomas asmens arba komercinės organizacijos, įvardytos trečiosios šalies sertifikate, adresas. Jei jo nėra sertifikate, gali būti nurodomas gavėjas pagal atitinkamus komercinius dokumentus. |

4 langelis | Asmuo, atsakingas už siuntą, (taip pat agentas arba deklarantas): tai asmuo, nurodytas Direktyvos 97/78/EB 2 straipsnio 2 dalies e punkte, kuris atsako už siuntą, kai ji pateikiama pasienio veterinarijos postui, ir pildo reikiamas deklaracijas kompetentingoms institucijoms importuotojo vardu: nurodomas jo vardas, pavardė, adresas. |

5 langelis | Importuotojas: Importuotojas gali būti toli nuo konkretaus pasienio veterinarijos posto: nurodomas vardas, pavardė, adresas. Jeigu importuotojas ir agentas yra tas pats, nurodoma "Kaip 2 langelyje". |

6 langelis | Kilmės šalis: Nurodoma, kur buvo pagamintas ar supakuotas galutinis produktas. |

7 langelis | Šalis, iš kurios siunta išsiunčiama: Nurodoma šalis, kurioje siunta buvo pakrauta į galutinę transporto priemonę išvežimui į ES. |

8 langelis | Įrašykite paskirties adresą ES. Tai galioja ir atitinkantiems (19 langelis), ir neatitinkantiems (22 langelis) produktams. |

9 langelis | Nurodoma numatoma siuntų atvykimo į pasienio veterinarijos postą data. |

10 langelis | Veterinarinis sertifikatas/dokumentas: išdavimo data: data, kai sertifikatą/dokumentą pasirašė valstybinis veterinarijos gydytojas ar kompetentinga institucija. Numeris: nurodomas unikalus oficialusis sertifikato numeris. Produktų iš patvirtintų įmonių ar laivų atveju reikia, jeigu įmanoma, nurodyti jų pavadinimą ir patvirtinimo/registracijos numerį. Embrionų, kiaušialąsčių ar spermos šiaudelių atveju nurodomas patvirtinto surinkimo centro identifikacijos numeris. |

11 langelis | Pateikiama išsami informacija apie atvykstančią transporto priemonę: gabenant orlaiviu – reiso numeris ir oro važtaraščio numeris, gabenant laivu – laivo pavadinimas ir važtaraščio numeris, gabenant automobiliu – valstybinio registracijos ženklo numeris, taip pat, jeigu yra – priekabos numeris, gabenant geležinkeliu – traukinio ir vagono numeriai. |

12 langelis | Prekių rūšis: nurodoma gyvūno rūšis, produktų apdorojimo būdas bei visų siuntos pakuočių kiekis, pvz., 50 dėžių po 2 kg, ir arba konteinerių skaičius. Atitinkama transporto priemonės oro temperatūra nurodoma pažymint varnele. |

13 langelis | KPN kodas: nurodomi mažiausiai keturi pirmieji skaičiai iš atitinkamos Kombinuotosios prekių nomenklatūros (KPN) kodo, nustatyto Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 su paskutiniais pakeitimais. Šių kodų sąrašas taip pat pateikiamas Komisijos sprendime 2002/349/EB (jie atitinka HS antraštes). Tik žuvininkystės produktams, kai vienas sertifikatas išduotas siuntai, kurios turinį sudaro yra daugiau negu vienas prekės kodas, VID blanke galima pažymėti ir atitinkamus papildomus kodus. |

14 langelis | Bruto svoris: visas svoris kilogramais. Juo laikoma bendra produktų masė su pirmine tara ir visa pakuote, neskaitant transporto konteinerių ir kitos transportavimo įrangos. |

15 langelis | Neto svoris: Tikrasis produkto svoris kilogramais, neskaičiuojant pakuotės. Juo laikoma tik grynų produktų masė, be pirminės taros ir bet kokios pakuotės. Kai svorio nurodyti neįmanoma, pateikiamas vienetų skaičius, pvz., 100 spermos šiaudelių po X ml, arba 3 biologiniai kamienai/embrionai. |

16 langelis | Nurodomi visi esantys plombų ir konteinerių identifikacijos numeriai. |

17 langelis | Siuntos perkrovimas. Pildoma, kai siunta šiame pasienio veterinarijos poste neįforminama importui, o yra siunčiama toliau į kitą laivą ar lėktuvą importui į ES antrame tolesniame Bendrijos/EEE pasienio veterinarijos poste arba gabenimui į paskirties vietą trečiojoje šalyje. Animo vieneto numeris – žr. 2 langelį. |

18 langelis | Tranzitas: Siuntoms, kurios neatitinka ES reikalavimų ir yra išsiunčiamos į trečiąją šalį, kertant ES/atitinkamos EEE šalies teritoriją keliais, geležinkeliu ar vandens transportu. Išvažiavimo pasienio veterinarijos postas: pasienio veterinarijos posto, per kurį produktai išvežami iš ES, pavadinimas. Animo vieneto numeris – žr. 2 langelį. |

19 langelis | Atitinkantys produktai: Visi produktai, skirti išleidimui į laisvą apyvartą vidaus rinkoje, įskaitant tuos, kurie yra tinkami, bet bus laikomi muitinei kontroliuojant ir tuos, kurie po veterinarinių procedūrųbuvo patvirtinti kaip tinkami išleidimui į laisvą apyvartą, gali būti saugomi kontroliuojant muitinei ir atliktos muitinės procedūros vėliau, muitinės poste, kuriam geografiškai priklauso pasienio veterinarijos postas, arba kitoje vietoje. Neatitinkantys produktai: Produktai, neatitinkantys ES reikalavimų, siunčiami į laisvąsias zonas, laisvuosius sandėlius, muitinės sandėlius, tiekėjams laivams ar į laivus, arba tranzitui į trečiąją šalį. |

20 langelis | Reimportas taikomas ES kilmės siuntoms, kurioms nebuvo suteiktas leidimas įvežimui į trečiąją šalį, grąžinamoms į kilmės įmonę ES. |

21 langelis | Vidaus rinka: Siuntoms, kurios skirtos paskirstymui vienoje bendroje rinkoje. Varnele pažymima ta kategorija, kurią ši siunta atitinka. Tai galioja ir toms siuntoms, kurioms po veterinarinio tikrinimo buvo nustatyta kaip tinkami išleidimui į laisvą apyvartą, gali būti saugomos kontroliuojant muitinei ir atliktos muitinės procedūros vėliau, muitinės poste, kuriam geografiškai priklauso pasienio veterinarijos postas, arba kitoje vietoje. |

22 langelis | Šiame langelyje pažymimi visi neatitinkantys ES reikalavimų produktai, kai siunta bus siunčiama į laisvąją zoną, laisvąjį sandėlį, muitinės sandėlį arba pas tiekėjui laivams, kontroliuojant muitinei, ten saugoma. NB:18 ir 22 langeliai skirti tik veterinarinėms procedūroms. |

23 langelis | Parašas. Pasirašęs asmuo taip pat įgaliojamas priimti atgal tranzitu gabenamas siuntas, kurioms nebuvo suteiktas leidimas įvežimui į trečiąją šalį. |

2 dalis

Šią dalį pildo tik valstybinis veterinarijos gydytojas ar paskirtas oficialusis agentas (kaip numatyta Komisijos sprendime 93/352/EEB)

Langeliai nuo 38 iki 41 pildomi bet kokia kita, ne juoda, spalva.

24 langelis | Pirminis VID: Jeigu anksčiau buvo išduotas VID, nurodomas šio sertifikato serijos numeris. |

25 langelis | Šiame langelyje pateikiama pasienio veterinarijos posto, išduodant sertifikatą, suteiktas unikalus numeris, tas pats kaip 2 langelyje. |

26 langelis | Dokumentų patikrinimas. Pildomas kiekvienai siuntai. |

27 langelis | Varnele pažymima "Plombų patikrinimas", jeigu konteineris neatidarytas ir tik pagal Direktyvos 97/78/EB 4 straipsnio 4 dalies a punkto i papunktį patikrinta plomba. |

28 langelis | Fiziniai patikrinimai: Sumažintų tikrinimų tvarka yra nustatyta Komisijos sprendime 94/360/EEB ir taikoma siuntoms, kurioms neatliekamas fizinis patikrinimas bet manoma, kad pakanka atlikti dokumentų ir tik atitikties patikrinimus."Kita" taikoma reimporto procedūroms, nukreipiamoms prekėms, perkrovimams, tranzitui ar procedūroms, numatytoms 12 ir 13 straipsniuose. Šios paskirtys gali būti nustatomos iš informacijos, pateiktos kituose langeliuose. |

29 langelis | Nurodoma medžiagos ar ligos sukėlėjo, dėl kurio atliekama patikrinimo procedūra, kategorija. "Atsitiktiniu pasirinkimu" pažymima, kai pavyzdžiai patikrinimui atrenkami nesulaikant siuntos, kol paaiškės rezultatai, bet tokiu atveju paskirties vietos kompetentinga institucija turi būti informuota apie tai ANIMO pranešimu (žr. Direktyvos 97/78/EB 8 straipsnį). "Įtarimu" laikomi tie atvejai, kai siuntos yra sulaikomos, kol bus gauti teigiami tyrimų rezultatai, arba tikrinamos, gavus išankstinį pranešimą iš Skubaus įspėjimo dėl maisto produktų ir pašarų sistemos (Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF)), arba tikrinamos įgyvendinant apsaugos priemonę. |

30 langelis | Kai reikia, užpildoma perkrovimui skirtoms siuntoms. Pildoma siuntoms, kurios nėra skirtos importuoti šiame pasienio veterinarijos poste, o gabenamos toliau į kitą laivą ar orlaivį importui į ES antrame tolesniame Bendrijos/EEE pasienio veterinarijos poste arba gabenimui į paskirties vietą trečiojoje šalyje. Žr. Direktyvos 97/78/EB 9 straipsnį ir Komisijos sprendimą 2000/25/EB. ANIMO vieneto numeris – kaip 2 langelyje. |

31 langelis | Tranzitas: Pildoma, kai siuntas, neatitinkančias ES reikalavimų, galima išsiųsti į trečiąją šalį kertant ES/atitinkamos EEE šalies teritoriją keliais, geležinkeliu ar vandens transportu. Tai turi būti atliekama su veterinarijos priežiūra pagal Direktyvos 97/78/EB 11 straipsnio ir Komisijos sprendimo 2000/208/EB reikalavimus. |

32 langelis | Šis langelis pildomas visoms siuntoms, patvirtintoms išleidimui į laisvą apyvartą bendrojoje rinkoje. (Taip pat jis turėtų būti pildomas atitinkančioms ES reikalavimus siuntoms, kurios dėl finansinių priežasčių neišmuitinamos iš karto pasienio veterinarijos poste, o yra saugomos kontroliuojant muitinei muitinės sandėlyje arba bus išmuitintos bus vėliau ir/ar kitame geografiniame punkte). |

33 ir 34 langeliai | Pildoma, kai siuntos pagal veterinarijos taisykles, negali būti priimtinos išleidimui į laisvą apyvartą, ir laikytinos kaip keliančiomis padidintą riziką kontroliuojant muitinės ir veterinarijos tarnyboms, turi būti išsiųstos į vieną iš jų kontrolėje esamų paskirties vietų, numatytų Direktyvoje 97/78/EB. Tinkamumas laisvosioms zonoms, laisviesiems sandėliams ir muitinės sandėliams gali būti leidžiamas tik tuomet, kai siunta atitinka Direktyvos 97/78/EB 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus. |

33 langelis | Pildoma, kai siuntos tinkamos, bet turi būti nukreipiamos į nurodytą paskirties vietą, nustatytą Direktyvos 97/78/EB 8 arba 15 straipsniuose. |

34 langelis | Pildoma visoms ES reikalavimų neatitinkančioms siuntoms, skirtoms gabenti į sandėlius, patvirtintus pagal Direktyvos 97/78/EB 12 straipsnio 4 dalį, ar saugojimui juose, arba perduoti įmonėms, patvirtintoms pagal Direktyvos 13 straipsnyje. |

35 langelis | Aiškiai nurodoma, kada importas yra uždraudžiamas, turi būti atliktos tolesnės procedūros. Nurodoma data, kada turi būti užbaigta siūloma procedūra. Bet koks perdirbimą vykdančios įmonės adresas turi būti įrašomas į 37 langelį. Po uždraudimo arba priimto sprendimo dėl perdirbimo, "tolesnių veiksmų registre" reikia nurodyti ir tolesnių veiksmų datą. |

36 langelis | Netinkamumo priežastys: naudojamas siekiant įtraukti papildomą informaciją. Varnele pažymimas tinkamas langelis. 7 punktas skirtas higienos pažeidimams, kurių neapima 8 ir 9 punktai, įskaitant temperatūros kontrolės pažeidimus, puvimą ar nešvarius produktus. |

37 langelis | Nurodomas patvirtinimo numeris ir adresas (arba laivo pavadinimas ir uostas) visų paskirties vietų, kuriose vėliau reikia atlikti siuntos veterinarinius patikrinimus, t. y. 33 langelis: nukreipimas, 34 langelis: sandėliavimo procedūra, 35 langelis: perdirbimas arba sunaikinimas. |

38 langelis | Pildoma, kai originali siuntos plomba pažeidžiama atidarant konteinerį. Turi būti sudaromas bendras visų šiam tikslui panaudotų plombų sąrašas. |

39 langelis | Čia dedamas oficialus pasienio veterinarijos posto ar kompetentingos institucijos antspaudas. |

40 langelis | Veterinarijos gydytojo parašas arba, uostų, prekiaujančių tik žuvimi, atveju – paskirto oficialaus agento parašas, kaip nustatyta Komisijos sprendime 93/352/EB. |

41 langelis | Šis langelis skirtas užpildyti tranzito išvažiavimo iš ES pasienio veterinarijos postui, kuomet siuntos yra gabenamos tranzitu per ES ir yra patikrinamos išvažiavimo pasienio veterinarijos poste pagal Komisijos sprendimą 2000/208/EB. Jei tai nėra tranzitas, šis langelis gali būti, jei reikia, naudojamas papildomoms pastaboms, pavyzdžiui, apie nugarkaulio nepašalinimą ar sumokėtus mokesčius. |

42 langelis | Pildo muitinės tarnybos, siekiant įrašyti svarbią informaciją (pvz., muitinės sertifikatų T1 ar T5 numerius), jeigu siuntos lieka muitinės priežiūroje tam tikrą laiką. Ši informacija paprastai pateikiama po to, kai pasirašo veterinarijos gydytojas. |

43 langelis | Pildoma, kai originalus VID sertifikatas turi likti bet kurioje vienoje vietoje, ir todėl išduodami "dukteriniai" VID sertifikatai. |

[1] Aiškinamąsias pastabas galima atspausdinti ir dalinti atskirai nuo paties sertifikato.

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

9 STRAIPSNYJE NURODYTŲ AUGALINĖS KILMĖS PRODUKTŲ SĄRAŠAS

Augalinės kilmės produktai, kuriems taikomi veterinariniai patikrinimai:

1. Šiaudai

2. Šienas

--------------------------------------------------

V PRIEDAS

9 STRAIPSNYJE NURODYTŲ ŠALIŲ SĄRAŠAS

I dalis: Šalys, iš kurių valstybėms narės leidžia importuoti šieną ir šiaudus

Australija

Baltarusija

Bulgarija

Kanada

Čilė

Kroatija

Grenlandija

Islandija

Naujoji Zelandija

Rumunija

Pietų Afrika (išskyrus tą snukio ir nagų ligų ligos kontroliuojamos vietovės dalį, kuri yra Šiaurės ir Rytų Transvalio veterinariniame regione, Natalio veterinarinio regiono Ingvavumos rajone ir pasienio su Botsvana vietovėje į rytus nuo 28° platumos)

Šveicarija

Jungtinės Amerikos Valstijos

II dalis: Šalys, iš kurių valstybės narės leidžiaimportuoti šieną ir šiaudus iki 2004 m. balandžio 30 d.

Kipras

Čekijos Respublika

Estija

Vengrija

Latvija

Lietuva

Malta

Lenkija

Slovakija

Slovėnija

--------------------------------------------------

Top