EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32017L0845

Direktiva Komisije (EU) 2017/845 z dne 17. maja 2017 o spremembi Direktive 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z okvirnimi seznami elementov, ki se upoštevajo pri pripravi morskih strategij (Besedilo velja za EGP. )

C/2017/2842

UL L 125, 18.5.2017, str. 27–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/845/oj

18.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 125/27


DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2017/845

z dne 17. maja 2017

o spremembi Direktive 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z okvirnimi seznami elementov, ki se upoštevajo pri pripravi morskih strategij

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (Okvirna direktiva o morski strategiji) (1) in zlasti člena 24(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga III k Direktivi 2008/56/ES določa okvirni seznam značilnosti, pritiskov in vplivov iz členov 8(1), 9(1), 9(3), 10(1) in 11(1) ter člena 24 navedene direktive.

(2)

Leta 2012 so države članice na podlagi začetne presoje svojih morskih voda, izdelanih na podlagi člena 8(1) Direktive 2008/56/ES, in kot del prvega cikla izvajanja svojih morskih strategij Komisijo v skladu s členom 9(2) oziroma 10(2) Direktive 2008/56/ES obvestile o vrsti značilnosti za dobro okoljsko stanje in svojih okoljskih ciljnih vrednostih. Komisija je v svoji presoji (2) navedenih poročil držav članic, pripravljeni v skladu s členom 12 navedene direktive, izpostavila, da je treba nujno okrepiti prizadevanja, če želijo države članice in Unija do leta 2020 doseči dobro okoljsko stanje.

(3)

Da se zagotovi, da bi države članice z drugim ciklom izvajanja morskih strategij še naprej prispevale k doseganju ciljev Direktive 2008/56/ES in dosledneje določale dobro okoljsko stanje, je Komisija v svojem poročilu o prvi fazi izvajanja priporočila, da službe Komisije in države članice na ravni Unije sodelujejo pri reviziji, okrepitvi in izboljšanju Sklepa Komisije 2010/477/EU (3) do leta 2015, pri čemer so cilj jasnejša, enostavnejša, bolj jedrnata, skladnejša ter primerljiva merila za dobro okoljsko stanje in metodološki standardi, hkrati pa pregledajo Prilogo III okvirne direktive o morski strategiji, jo po potrebi revidirajo in razvijejo posebne smernice, da se zagotovi skladnejši in doslednejši pristop k presojam v naslednjem ciklu izvajanja.

(4)

Pregled Priloge III k Direktivi 2008/56/ES je potreben za dopolnitev pregleda Sklepa 2010/477/EU. Poleg tega je zveza med Prilogo III k Direktivi 2008/56/ES in kakovostnimi deskriptorji za določanje dobrega okoljskega stanja, naštetimi v Prilogi I k navedeni direktivi, v navedeni direktivi samo implicitna in zato ne dovolj jasna. V delovnem dokumentu služb Komisije iz leta 2011 (4) je pojasnjena zveza med kakovostnimi deskriptorji iz Priloge I k Direktivi 2008/56/ES, elementi iz Priloge III k navedeni direktivi ter merili in kazalniki iz Sklepa 2010/477/EU, vendar je zaradi njihove inherentne vsebine lahko bil podan samo delni odgovor. Revizija Priloge III k Direktivi 2008/56/ES je potrebna zato, da se dodatno pojasnijo navedene zveze in olajša izvajanje ter bolje povežejo ekosistemski elementi, antropogeni pritiski in vplivi na morsko okolje z deskriptorji iz Priloge I k Direktivi 2008/56/ES in izidom pregleda Sklepa 2010/477/EU.

(5)

Priloga III k Direktivi 2008/56/ES bi morala zagotoviti elemente za presojo (člen 8(1) navedene direktive) v zvezi z dobrim okoljskim stanjem (člen 9(1) navedene direktive), elemente za spremljanje (člen 11(1) navedene direktive), ki dopolnjujejo presojo (npr. temperatura, slanost), in elemente, ki jih je treba upoštevati pri določitvi ciljnih vrednosti (člen 10(1) navedene direktive). Zaradi različnih regionalnih značilnosti se bo ustreznost teh elementov spreminjala glede na regijo in državo članico. To pomeni, da je elemente treba obravnavati samo, če se štejejo kot „bistvene lastnosti in značilnosti“ ali „prevladujoči pritiski in vplivi“, kot je določeno v točki (a) oziroma (b) člena 8(1) Direktive 2008/56/ES, in če se pojavljajo v vodah zadevne države članice.

(6)

Pomembno je zagotoviti, da so elementi iz Priloge III k Direktivi 2008/56/ES jasno povezani s kakovostnimi deskriptorji iz Priloge I k navedeni direktivi ter merili in metodološkimi standardi za dobro okoljsko stanje morskih voda, ki jih Komisija določi na podlagi člena 9(3) Direktive 2008/56/ES, kot tudi z njihovo uporabo z vidika členov 8, 9, 10 in 11 Direktive 2008/56/ES. V tem smislu morajo biti navedeni elementi splošni in širše uporabni v celotni Uniji, pri čemer se upošteva, da lahko Komisija določi bolj specifične elemente na podlagi člena 9(3) Direktive 2008/56/ES ali v okviru določanja vrst značilnosti za dobro okoljsko stanje iz člena 9(1) navedene direktive.

(7)

Tabeli 1 in 2 v Prilogi III k Direktivi 2008/56/ES bi bilo treba spremeniti tako, da bi se bolj očitno nanašali na elemente v zvezi s stanjem (tabela 1) ter elemente v zvezi s pritiskom in njihove vplive (tabela 2) in da bi se v tabelah našteti elementi neposredno povezali s kakovostnimi deskriptorji iz Priloge I k navedeni direktivi s tem pa tudi z merili, ki jih na podlagi člena 9(3) Direktive 2008/56/ES določi Komisija.

(8)

Za usmerjanje presoj v zvezi z uporabo morskih voda iz točke (c) člena 8(1) Direktive 2008/56/ES in s človekovimi dejavnostmi iz točke (b) člena 8(1) ter povezanim spremljanjem iz člena 11 navedene direktive bi bilo treba razširiti tabelo 2, da bi vsebovala tudi okvirni seznam uporab in človekovih dejavnosti, s čimer bi se zagotovila skladnost njihove presoje v vseh morskih regijah in podregijah.

(9)

Prilogo III k Direktivi 2008/56/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi, določeni v tej direktivi, so v skladu z mnenjem regulativnega odbora, ustanovljenega na podlagi člena 25(1) Direktive 2008/56/ES –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga III k Direktivi 2008/56/ES se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 7. decembra 2018. Besedilo navedenih predpisov nemudoma sporočijo Komisiji.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalnega prava, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

3.   Obveznost prenosa te direktive se ne uporablja za države članice brez morskih voda.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 17. maja 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 164, 25.6.2008, str. 19.

(2)  Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu – Prva faza izvajanja okvirne direktive o morski strategiji (2008/56/ES) Presoja in smernice Evropske komisije (COM(2014) 97 final, 20.2.2014).

(3)  Sklep Komisije 2010/477/EU z dne 1. septembra 2010 o merilih in metodoloških standardih na področju dobrega okoljskega stanja morskih voda (UL L 232, 2.9.2010, str. 14).

(4)  Delovni dokument služb Komisije SEC(2011) 1255.


PRILOGA

PRILOGA III

Okvirni seznam ekosistemskih elementov, antropogenih pritiskov in človekovih dejavnosti, pomembnih za morske vode

(iz členov 8(1), 9(1), 9(3), 10(1), 11(1) in 24)

Tabela 1

Struktura, funkcije in procesi morskih ekosistemov

še zlasti pomembno za točko (a) člena 8(1) ter člena 9 in 11

Tema

Ekosistemski elementi

Možni parametri in značilnosti (opomba 1)

Relevantni kakovostni deskriptorji iz Priloge I (opombi 2 in 3)

Vrsta

Skupine vrst (opomba 4) morskih ptic, sesalcev, plazilcev, rib in glavonožcev morske regije ali podregije

Prostorska in časovna variabilnost na vrsto ali populacijo:

porazdelitev, številčnost in/ali biomasa

velikost, starost in spolna struktura

stopnje plodnosti, preživetja in smrtnosti/poškodb

vedenje, vključno z gibanjem in migracijami

habitat za vrsto (obseg, primernost)

Sestava skupine glede na vrsto

(1); (3)

Habitati

Širši tipi habitata vodnega stolpa (pelagičen) in morskega dna (bentoški) (opomba 5) ali drugi tipi habitata, vključno z njihovimi povezanimi biološkimi skupnostmi v celotni morski regiji ali podregiji

Na tip habitata:

porazdelitev in obseg habitata (ter volumen, če je ustrezno)

sestava vrst, številčnost in/ali biomasa (prostorska in časovna variabilnost)

velikostna in starostna struktura vrst (če je ustrezno)

fizikalne, hidrološke in kemijske značilnosti

Dodatno za pelagične habitate:

koncentracija klorofila a

pogostost cvetenja planktona in prostorski obseg

(1); (6)

Ekosistemi, vključno s prehranjevalnimi spleti

Struktura, funkcije in procesi ekosistemov, vključno s/z:

fizikalnimi in hidrološkimi značilnostmi

kemičnimi značilnostmi

biološkimi značilnostmi

funkcijami in procesi

Prostorska in časovna variabilnost:

temperature in leda

hidrologije (valovanje in tokovi; naraščanje, mešanje, zadrževalni čas, dotok sladke vode; morska gladina)

batimetrije

motnosti (mulj/usedline), bistrosti, zvoka

substrata morskega dna in morfologije

slanosti, hranil (N, P), organskega ogljika, raztopljenih plinov (pCO2, O2) in vrednosti pH

povezav med habitati in vrstami morskih ptic, sesalcev, plazilcev, rib ter glavonožcev

strukture pelagične in bentoške skupnosti

produktivnosti

(1); (4)

Opombe k tabeli 1

Opomba 1:

podan je okvirni seznam relevantnih parametrov in značilnosti za vrste, habitate in ekosisteme, ki odraža parametre, na katere vplivajo pritiski iz tabele 2 te priloge in ki so pomembni za merila, določena v skladu s členom 9(3). Posamezne parametre in značilnosti, ki se uporabijo za spremljanje in presojo, bi bilo treba določiti v skladu z zahtevami iz te direktive, vključno s tistimi iz členov 8 do 11.

Opomba 2:

številke v tem stolpcu se nanašajo na ustrezne oštevilčene točke v Prilogi I.

Opomba 3:

v tabeli 1 so samo kakovostni deskriptorji (1), (3), (4) in (6), ki temeljijo na stanju, za katere so merila določena v skladu s členom 9(3). Vsi ostali kakovostni deskriptorji iz Priloge I, ki temeljijo na pritisku, so lahko relevantni za vsako temo.

Opomba 4:

te skupine vrst so dodatno specificirane v delu II Priloge k Sklepu Komisije (EU) 2017/848 z dne 17. maja 2017 o merilih in metodoloških standardih na področju dobrega okoljskega stanja morskih voda ter specifikacijah in standardiziranih metodah za spremljanje ter presojo in razveljavitvi Sklepa 2010/477/EU (glej stran 43 tega Uradnega lista).

Opomba 5:

ti širši tipi habitata so dodatno specificirani v delu II Priloge k Sklepu Komisije (EU) 2017/848.

Tabela 2

Antropogeni pritiski, uporabe in človekove dejavnosti, ki se izvajajo v morskem okolju ali nanj vplivajo

2a

Antropogeni pritiski na morsko okolje

še zlasti pomembno za točki (a) in (b) člena 8(1) ter členov 9, 10 in 11

Tema

Pritisk (opomba 1)

Možni parametri

Relevantni kakovostni deskriptorji iz Priloge I (opombi 2 in 3)

Biološka

vnos ali razširjenost neavtohtonih vrst

Intenzivnost ter prostorska in časovna variabilnost pritiska v morskem okolju in, kjer je ustrezno, pri viru.

Za presojo okoljskih vplivov pritiska izberite relevantne ekosistemske elemente in parametre iz tabele 1.

(2)

vnos mikrobnih patogenov

 

vnos gensko spremenjenih vrst in premestitev avtohtonih vrst

 

izguba ali sprememba naravnih bioloških skupnosti zaradi gojenja živalskih ali rastlinskih vrst

 

motenje vrst (npr. kjer se plodijo, počivajo in prehranjujejo) zaradi človekove prisotnosti

 

ekstrakcija ali smrtnost/poškodbe divjih vrst (s komercialnim in športnim ribolovom ter drugimi dejavnostmi)

(3)

Fizikalna

fizično motenje morskega dna (začasno ali reverzibilno)

(6); (7)

fizična izguba (zaradi trajne spremembe substrata morskega dna ali morfologije in ekstrakcije substrata morskega dna)

spremembe hidroloških pogojev

Snovi, odpadki in energija

vnos hranil – razpršeni viri, točkovni viri, izpusti v ozračje

(5)

vnos organskih snovi – razpršeni in točkovni viri

vnos drugih snovi (npr. sintetične snovi, nesintetične snovi, radionuklidi) - razpršeni viri, točkovni viri, izpusti v ozračje, akutni dogodki

(8); (9)

vnos odpadkov (trdni odpadki, vključno z mikroodpadki)

(10)

vnos antropogenega zvoka (impulzen, neprekinjen)

(11)

vnos drugih oblik energije (vključno z elektromagnetnimi polji, svetlobo in toploto)

vnos vode – točkovni viri (npr. slanica)

 


2b

Uporabe in človekove dejavnosti, ki se izvajajo v morskem okolju ali nanj vplivajo

še zlasti pomembno za točki (b) in (c) člena 8(1) (samo dejavnosti, označene z * so relevantne za točko (c) člena 8(1)) ter člena 10 in 13

Tema

Dejavnost

Fizično prestrukturiranje rek, obale ali morskega dna (upravljanje voda)

pridobivanje zemljišč

kanalizacije in druge spremembe vodotokov

varstvo obale in protipoplavna zaščita*

konstrukcije na morju (razen za nafto/plin/obnovljive vire)*

prestrukturiranje morfologije morskega dna, vključno z izkopavanjem in odlaganjem materiala*

Ekstrakcija neživih virov

ekstrakcija mineralov (kamni, kovinske rude, prod, pesek, školjčne lupine)*

ekstrakcija nafte in plina vključno z infrastrukturo*

ekstrakcija soli*

ekstrakcija vode*

Proizvodnja energije

proizvodnja energije iz obnovljivih virov (veter, valovi in plimovanje), vključno z infrastrukturo*

proizvodnja energije iz neobnovljivih virov

prenos električne energije in komunikacije (kabli)*

Ekstrakcija živih virov

ribolov in lov na lupinarje (komercialni, športni)*

predelava rib in lupinarjev*

izkoriščanje morskih rastlin*

lov in zbiranje za druge namene*

Gojenje živih virov

akvakultura – morska, vključno z infrastrukturo*

akvakultura – sladka voda

kmetijstvo

gozdarstvo

Promet

prometna infrastruktura*

promet – plovba*

promet – zrak

promet – kopno

Komunalna in industrijska uporaba

komunalna uporaba

industrijska uporaba

ravnanje z odpadki in odstranjevanje*

Turizem in prosti čas

infrastruktura za turizem in prosti čas*

turistične in prostočasovne dejavnosti*

Varnost/obramba

vojaške operacije (v skladu s členom 2(2))

Izobraževanje in raziskave.

raziskovalne in izobraževalne dejavnosti*

Opombe k tabeli 2

Opomba 1:

presoja pritiskov bi morala obravnavati njihove ravni v morskem okolju in, če je primerno, stopnje vnosov (iz kopenskih ali atmosferskih virov) v morsko okolje.

Opomba 2:

številke v tem stolpcu se nanašajo na ustrezne oštevilčene točke v Prilogi I.

Opomba 3:

v tabeli 2a so samo kakovostni deskriptorji (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10) in (11), ki temeljijo na pritisku, za katere so merila določena v skladu s členom 9(3). Vsi ostali kakovostni deskriptorji iz Priloge I, ki temeljijo na stanju, so lahko relevantni za vsako temo.“


Na vrh