EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:125:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 125, 18 май 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 125

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
18 май 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/836 на Комисията от 11 януари 2017 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/837 на Комисията от 17 май 2017 година за поправка на текста на полски и шведски език на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1998 за установяване на подробни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването ( 1 )

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/838 на Комисията от 17 май 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 889/2008 по отношение на фуражите за някои отглеждани по биологичен начин аквакултурни животни ( 1 )

5

 

*

Регламент (ЕС) 2017/839 на Комисията от 17 май 2017 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на нитрити (Е 249 — 250) в „golonka peklowana“ ( 1 )

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/840 на Комисията от 17 май 2017 година относно неодобряването на активното вещество ортосулфамурон в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита ( 1 )

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/841 на Комисията от 17 май 2017 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества алфа-циперметрин, Ampelomyces quisqualis, щам: AQ 10, беналаксил, бентазон, бифеназат, бромоксинил, карфентразон-етил, хлорпрофам, циазофамид, десмедифам, дикват, DPX KE 459 (флупирсулфурон-метил), етоксазол, фамоксадон, фенамидон, флумиоксазин, форамсулфурон, Gliocladium catenulatum, щам: J1446, имазамокс, имазосулфурон, изоксафлутол, ламинарин, металаксил-М, метоксифенозид, милбемектин, оксасулфурон, пендиметалин, фенмедифам, пиметрозин, S-метолахлор и трифлоксистробин ( 1 )

12

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/842 на Комисията от 17 май 2017 година за подновяване на одобрението на активното вещество с нисък риск Coniothyrium minitans — щам CON/M/91-08, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

16

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/843 на Комисията от 17 май 2017 година за одобряване на активното вещество Beauveria bassiana — щам NPP111B005, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

21

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/844 на Комисията от 17 май 2017 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

25

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2017/845 на Комисията от 17 май 2017 година за изменение на Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на примерните списъци от елементи, които следва да се вземат предвид при подготовката на морски стратегии ( 1 )

27

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2017/846 на Европейския парламент от 16 март 2017 година за удължаване на срока на мандата на анкетната комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами

34

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/847 на Комисията от 16 май 2017 година за предоставяне на поискана от Дания дерогация съгласно Директива 91/676/ЕИО на Съвета за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (нотифицирано под номер С(2017) 2891)

35

 

*

Решение (ЕС) 2017/848 на Комисията от 17 май 2017 година за определяне на критерии и методологични стандарти за добро екологично състояние на морските води, както и на спецификации и стандартизирани методи за мониторинг и оценка, и за отмяна на Решение 2010/477/ЕС ( 1 )

43

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2015/1011 на Комисията от 24 април 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно прекурсорите на наркотичните вещества и на Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета за определяне на правила за мониторинг на търговията между Съюза и трети страни в областта на прекурсорите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1277/2005 на Комисията ( ОВ L 162, 27.6.2015 г. )

75

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top