18.5.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/27


ДИРЕКТИВА (ЕС) 2017/845 НА КОМИСИЯТА

от 17 май 2017 година

за изменение на Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на примерните списъци от елементи, които следва да се вземат предвид при подготовката на морски стратегии

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (1), и по-специално член 24, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С приложение III към Директива 2008/56/ЕО се определят примерни списъци на характеристики, видове натиск и въздействия, които са посочени в член 8, параграф 1, член 9, параграфи 1 и 3, член 10, параграф 1, член 11, параграф 1 и член 24 от същата директива.

(2)

През 2012 г., въз основа на първоначалната оценка на техните морски води, направена съгласно член 8, параграф 1 от Директива 2008/56/ЕО и като част от първия цикъл на прилагане на морските си стратегии държавите членки съобщиха на Комисията набор от характеристики за добро състояние на околната среда и своите екологични цели, в съответствие съответно с член 9, параграф 2 и член 10, параграф 2 от Директива 2008/56/ЕО. В оценката на Комисията (2) на тези доклади на държавите членки, направена съгласно член 12 от посочената директива, се подчерта, че спешно са необходими повече усилия, за да могат държавите членки и Съюзът да постигнат добро екологично състояние до 2020 г.

(3)

За да се гарантира, че вторият цикъл от прилагането на морските стратегии на държавите членки ще допринесе допълнително за постигането на целите на Директива 2008/56/ЕО и ще доведе до по-съгласувано определяне на доброто състояние на околната среда, Комисията препоръча в доклада си относно първия етап от изпълнението, на равнището на Съюза, службите на Комисията и държавите членки да си сътрудничат, за да се преразгледа, засили и подобри Решение 2010/477/ЕС на Комисията (3) до 2015 г., с цел изготвяне на по-ясен, по-опростен, по-съдържателен, по-съгласуван и по-съпоставим набор от критерии за добро състояние на околната среда и методологични стандарти и, в същото време, да се преразгледа приложение III от Рамковата директива за морска стратегия и, ако е необходимо, да се внесат изменения в нея, както и да се разработят специфични насоки, за да се гарантира по-съгласуван и по-последователен подход по отношение на оценките през следващия цикъл на прилагане.

(4)

Преразглеждането на приложение III към Директива 2008/56/ЕО е необходимо, за да допълни преразглеждането на Решение 2010/477/ЕС. Освен това връзката между приложение III към Директива 2008/56/ЕО и качествените дескриптори за определяне на добро състояние на околната среда, изброени в приложение I към посочената директива, е само имплицитна в посочената директива и следователно не е достатъчно ясна. Комисията, в работния документ на службите на Комисията от 2011 г. (4), обясни връзката между качествените дескриптори, изброени в приложение I към Директива 2008/56/ЕО, елементите, посочени в приложение III към посочената директива, и критериите и показателите, посочени в Решение 2010/477/ЕС, но успя да предостави само частичен отговор поради присъщото им съдържание. Преразглеждане на приложение III към Директива 2008/56/ЕО е необходимо с цел да се изяснят допълнително тези връзки и да се улесни прилагането, по-доброто свързване на компонентите на екосистемата, и антропогенния натиск и въздействията върху морската среда с дескрипторите в приложение I към Директива 2008/56/ЕО и резултатите от прегледа на Решение 2010/477/ЕС.

(5)

Приложение III към Директива 2008/56/ЕО следва да предостави елементи за оценка (член 8, параграф 1 от посочената директива) по отношение на доброто състояние на околната среда (член 9, параграф 1 от директивата), да предостави елементи за мониторинг (член 11, параграф 1 от директивата), които допълват оценката (например температура, соленост) и да предостави елементи, които да бъдат взети предвид при определянето на целите (член 10, параграф 1 от Директивата). Значението на тези елементи ще е различно за различните региони и държави членки поради различните регионални особености. Това означава, че елементите трябва да бъдат разгледани единствено ако се считат за „специфични и общи характеристики“ или „преобладаващи видове натиск и въздействия“, както е посочено съответно в член 8, параграф 1, букви а) и б) от Директива 2008/56/ЕО, и ако са извършени във водите на съответната държава членка.

(6)

Важно е да се гарантира, че елементите, посочени в приложение III към Директива 2008/56/ЕО, са ясно свързани с качествените дескриптори от приложение I към посочената директива, както и относно критериите и методологичните стандарти за добро състояние на околната среда в морските води, определени от Комисията въз основа на член 9, параграф 3 от Директива 2008/56/ЕО, както и до тяхното прилагане във връзка с членове 8, 9, 10 и 11 от Директива 2008/56/ЕО. В този контекст посочените елементи трябва да бъдат общи и общо приложими в целия Съюз, като се има предвид, че повече специфични елементи могат да бъдат определени от Комисията въз основа на член 9, параграф 3 от Директива 2008/56/ЕО или в контекста на определянето на набор от характеристики за добро състояние на околната среда в съответствие с член 9, параграф 1 от посочената директива.

(7)

Таблици 1 и 2 от приложение III към Директива 2008/56/ЕО следва да бъдат изяснени, за да се прояви в по-голяма степен връзката с характеристиките (таблица 1) и елементите за натиск и техните въздействия (таблица 2), и да се свържат директно елементите, изброени в тях, с качествените дескриптори, посочени в приложение I към посочената директива и по този начин с критериите, определени от Комисията въз основа на член 9, параграф 3 от Директива 2008/56/ЕО.

(8)

За да се насочи работата по оценките на ползването на морските води съгласно член 8, параграф 1, буква в) от Директива 2008/56/ЕО, и на човешките дейности, съгласно член 8, параграф 1, буква б) и съответния мониторинг, предвиден в член 11 от посочената директива, таблица 2 следва да бъде разширена, така че да включва примерен списък на употреби и човешки дейности, за да се гарантира последователност при оценката им във всички морски региони и подрегиони.

(9)

Поради това приложение III към Директива 2008/56/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(10)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на регулаторния комитет, създаден по член 25, параграф 1 от Директива 2008/56/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение III към Директива 2008/56/ЕО се заменя с текста от приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 7 декември 2018 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

3.   Задължението за транспониране на настоящата директива не се прилага за държавите членки без морски води.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 17 май 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19.

(2)  Доклад на Комисията до Съвета и Европейския парламент — Първа фаза от прилагането на Рамковата директива за морска стратегия (2008/56/ЕО) — Оценка и насоки на Европейската комисия (COM(2014) 97 final, 20.2.2014 г.).

(3)  Решение 2010/477/ЕС на Комисията от 1 септември 2010 г. относно критериите и методологичните стандарти за добро екологично състояние на морските води (ОВ L 232, 2.9.2010 г., стр. 14).

(4)  Commission Staff Working Paper SEC(2011)1255.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Примерни списъци на елементи на екосистемата, антропогенен натиск и човешки дейности, свързани с морските води

(посочени в член 8, параграф 1, член 9, параграфи 1 и 3, член 10, параграф 1, член 11, параграф 1 и член 24)

Таблица 1

Структура, функции и процеси на морските екосистеми

от особено значение за член 8, параграф 1, буква а) и членове 9 и 11

Тема

Елементи на екосистемата

Възможни параметри и характеристики (бележка 1)

Съответни качествени дескриптори, посочени в приложение I (бележки 2 и 3)

Видове

Групи видове (бележка 4) морски птици, бозайници, влечуги, риби и главоноги от морския регион или подрегион

Пространствено и времево разнообразие по видове или популации:

разпределение, изобилие и/или биомаса

размер, възраст и пол

плодовитост, процент на оцеляване и смърт/нараняване

поведение, включително движение и миграция

местообитание за вида (обхват, пригодност)

Състав на видовете от групата:

(1); (3)

Местообитания

Общи типове местообитания във водния стълб (пелагични) и морското дъно (бентосни) (бележка 5), или други типове местообитания, включително свързаните с тях биологични общности в целия морски регион или подрегион

За всеки тип местообитание:

разпределение и обхват на местообитанията (и обем, ако е уместно)

състав на видовете, изобилие и/или биомаса (пространствени и времеви различия)

размер и възраст на видовете (ако е уместно)

физически, хидроложки и химични характеристики

Освен това за пелагични местообитания:

концентрация на хлорофил a

честота на цъфтеж на планктона и пространствен обхват

(1); (6)

Екосистеми, включително хранителни мрежи

Структура на екосистемата, функции и процеси, включващи:

физически и хидроложки характеристики

химични характеристики

биологични характеристики

функции и процеси

Пространствени и времеви промени в:

температурата и леда

хидрология (режими на вълните и теченията; изтласкване на долни слоеве вода (upwelling), смесване, време на задържане, приток на прясна вода; морско равнище)

батиметрия

помътняване (наноси/утайка), прозрачност, звук

субстрат и морфология на морското дъно

соленост, хранителни вещества (N, P), органичен въглерод, разтворени газове (pCO2, O2) и pH

връзки между местообитанията и видовете морски птици, бозайници, влечуги, риби и главоноги

структура на пелагично-бентосните съобщества

продуктивност

(1); (4)

Бележки по таблица 1

Бележка 1:

Даден е примерен списък на съответните параметри и характеристики на видовете, местообитанията и екосистемите, които отразяват параметрите, засегнати от натиска по таблица 2 от настоящото приложение, и които засягат критериите, определени в съответствие с член 9, параграф 3. Конкретните параметри и характеристики, които да се използват за мониторинг и оценка, следва да се определят в съответствие с изискванията на настоящата директива, включително тези по членове 8—11.

Бележка 2:

Номерата в тази колона се базират на съответните номерирани точки от приложение I.

Бележка 3:

Само свързаните със състоянието качествени дескриптори (1), (3), (4) и (6), за които са определени критерии в съответствие с член 9, параграф 3, са посочени в таблица 1. Всички останали качествени дескриптори, свързани с натиска, посочени в приложение I, могат да бъдат от значение за всяка тема.

Бележка 4:

Тези групи видове са допълнително уточнени в част II от приложението към Решение (EC) 2017/848 на Комисията от 17 май 2017 г. за определяне на критерии и методологични стандарти за добро екологично състояние на морските води, както и на спецификации и стандартизирани методи за мониторинг и оценка, и за отмяна на Решение 2010/477/ЕС (вж. страница 43 от настоящия брой на Официален вестник).

Бележка 5:

Тези общи типове местообитания са допълнително уточнени в част II от приложението към Решение (EC) 2017/848.

Таблица 2

Антропогенен натиск, употреби и човешки дейности в морската среда

2а.

Антропогенен натиск върху морската среда

от особено значение за член 8, параграф 1, букви а) и б) и членове 9, 10 и 11

Тема

Натиск (бележка 1)

Възможни параметри

Съответни качествени дескриптори, посочени в приложение I (бележки 2 и 3)

Биологична

Въвеждане или разпространение на неместни видове

Интензитет и пространствена и времева разлика в натиска в морската среда и, ако е целесъобразно, при източника

За оценка на въздействията на натиска върху околната среда, изберете от таблица 1 съответните елементи и параметри на екосистемата

(2)

Въвеждане на микробни патогени

 

Въвеждане на генетично модифицирани видове и преместване на местни видове

 

Загуба или промяна на естествени биологични общности поради отглеждането на животински или растителни видове

 

Обезпокояване на видове (напр. там, където те се размножават, почиват и хранят) поради човешко присъствие

 

Добив или смъртност/нараняване на диви видове (от търговския и любителския риболов и други дейности)

(3)

Физическа

Физически смущения на морското дъно (временни или обратими)

(6); (7)

Физическа загуба (поради трайна промяна на субстрата или морфологията на морското дъно и поради добива на субстрат от морското дъно)

Промени в хидроложките условия

Вещества, отпадъци и енергия

Въвеждане на хранителни вещества — дифузни източници, точкови източници и атмосферни отлагания

(5)

Въвеждане на органични вещества — дифузни източници и точкови източници

Въвеждане на други вещества (напр. синтетични вещества, несинтетични вещества, радионуклиди) — дифузни източници, точкови източници, атмосферни отлагания и случаи на интензивно замърсяване

(8); (9)

Въвеждане на отпадъци (твърди отпадъци, включително микроотпадъци)

(10)

Въвеждане на aнтропогенен звук (импулсен, постоянен)

(11)

Въвеждане на други форми на енергия (включително електромагнитни полета, светлина и топлина)

Въвеждане на вода — точкови източници (напр. солена вода)

 


2б. —

Употреби и човешки дейности, засягащи морската среда

от особено значение по отношение на член 8, параграф 1, букви б) и в) (единствено дейности, отбелязани със *, са от значение за член 8, параграф 1, буква в), и членове 10 и 13

Тема

Дейност

Физическо преструктуриране на реки, бреговата ивица или на морското дъно (управление на водите)

Придобиване на територия от морето

Изграждане на канали и други изменения на водни течения

Брегова защита и защита от наводнения*

Офшорни структури (различни от такива за нефт/природен газ/възобновяемите енергийни източници)*

Преструктуриране на морфологията на морското дъно, включително драгиране и депониране на материали*

Добив на неживи ресурси

Добив на минерали (скали, метални руди, чакъл, пясък, черупки)*

Добив на нефт и природен газ, включително инфраструктура *

Добив на сол*

Извличане на вода*

Производство на енергия

Производство на енергия от възобновяеми източници (енергия от вятъра, вълните и от приливите и отливите), включително инфраструктура*

Производство на енергия от невъзобновяеми източници

Пренос на електроенергия и съобщения (кабели)*

Добив на живи ресурси

Добив на риба и черупкови организми (за професионални или развлекателни цели)*

Обработка на риба и черупкови организми*

Събиране на морска растителност*

Лов и събиране за други цели*

Отглеждане на живи ресурси

Аквакултури — морски, включително инфраструктура*

Аквакултури — сладководни

Земеделие

Лесовъдство

Транспорт

Транспортна инфраструктура*

Транспорт — морски*

Транспорт — въздушен*

Транспорт — сухопътен*

Употреба в градовете и промишлена употреба

Употреба в градовете

Промишлена употреба

Обработване и обезвреждане на отпадъци*

Туризъм и отдих

Инфраструктура за туризъм и отдих*

Дейности във връзка с туризъм и отдих*

Сигурност/отбрана

Военни операции (в съответствие с член 2, параграф 2)

Образование и научни изследвания

Изследвания, проучвания и образователни дейности*

Бележки по таблица 2

Бележка 1:

Оценките на натиска следва да отразят неговите нива в морската среда и, ако е целесъобразно, нивата на въвеждане (от наземни или атмосферни източници) в морската среда.

Бележка 2:

Номерата в тази колона се базират на съответните номерирани точки от приложение I.

Бележка 3:

Само качествените дескриптори, свързани с натиска — (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10) и (11), за които са определени критерии в съответствие с член 9, параграф 3, са посочени в таблица 2a. Всички останали качествени дескриптори, свързани със състоянието, посочени в приложение I, могат да бъдат от значение за всяка тема.“