EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:125:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 125, 18. mai 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 125

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

60. Aastakäik
18. mai 2017


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/836, 11. jaanuar 2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 978/2012 (üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta) III lisa

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/837, 17. mai 2017, millega parandatakse rakendusmääruse (EL) 2015/1998 (millega nähakse ette lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamise üksikasjalikud meetmed) poola- ja rootsikeelset versiooni ( 1 )

3

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/838, 17. mai 2017, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 889/2008 teatavate mahepõllumajanduslike vesiviljelusloomade sööda osas ( 1 )

5

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2017/839, 17. mai 2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses nitritite (E 249–250) kasutamisega tootes „golonka peklowana“ ( 1 )

7

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/840, 17. mai 2017, milles käsitletakse toimeaine ortosulfamurooni heakskiitmata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ( 1 )

10

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/841, 17. mai 2017, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete α-tsüpermetriini, Ampelomyces quisqualis'e tüve AQ 10, benalaksüüli, bentasooni, bifenasaadi, bromoksüniili, karfentrasoon-etüüli, kloroprofaami, tsüasofamiidi, desmedifaami, dikvaadi, DPX KE 459 (metüülflupüürsulfurooni), etoksasooli, famoksadooni, fenamidooni, flumioksasiini, foraamsulfurooni, Gliocladium catenulatum'i tüve J1446, imasamoksi, imasosulfurooni, isoksaflutooli, laminariini, metalaksüül-M-i, metoksüfenosiidi, milbemektiini, oksasulfurooni, pendimetaliini, fenmedifaami, pümetrosiini, S-metolakloori ja trifloksüstrobiini heakskiidu kehtivusaja pikendamisega ( 1 )

12

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/842, 17. mai 2017, millega uuendatakse madala riskitasemega toimeaine Coniothyrium minitans'i tüve CON/M/91-08 heakskiitu kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa ( 1 )

16

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/843, 17. mai 2017, millega kiidetakse heaks toimeaine Beauveria bassiana tüvi NPP111B005 kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa ( 1 )

21

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/844, 17. mai 2017, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

25

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv (EL) 2017/845, 17. mai 2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/56/EÜ merestrateegiate ettevalmistamisel arvesse võetavate elementide soovitusliku nimekirja osas ( 1 )

27

 

 

OTSUSED

 

*

Euroopa Parlamendi otsus (EL) 2017/846, 16. märts 2017, millega pikendatakse rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjoni ametiaega

34

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/847, 16. mai 2017, millega tehakse Taanile taotletud erand vastavalt nõukogu direktiivile 91/676/EMÜ veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest (teatavaks tehtud numbri C(2017) 2891 all)

35

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2017/848, 17. mai 2017, millega nähakse ette mereala hea keskkonnaseisundi kriteeriumid ja metoodikastandardid ning seire ja hindamise spetsifikatsioonid ja standardmeetodid ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2010/477/EL ( 1 )

43

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 24. aprilli 2015. aasta delegeeritud määruse (EL) 2015/1011 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 273/2004 narkootikumide lähteainete kohta ja nõukogu määrust (EÜ) nr 111/2005, millega kehtestatakse liidu ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide lähteainetega kauplemise järelevalve eeskirjad, ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 1277/2005) parandus ( ELT L 162, 27.6.2015 )

75

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top