18.5.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 125/27


KOMISJONI DIREKTIIV (EL) 2017/845,

17. mai 2017,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/56/EÜ merestrateegiate ettevalmistamisel arvesse võetavate elementide soovitusliku nimekirja osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta direktiivi 2008/56/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse merekeskkonnapoliitika-alane tegevusraamistik (merestrateegia raamdirektiiv), (1) eriti selle artikli 24 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2008/56/EÜ III lisas on sätestatud selliste omaduste, survetegurite ja mõjude soovituslik nimekiri, millele osutatakse kõnealuse direktiivi artikli 8 lõikes 1, artikli 9 lõigetes 1 ja 3, artikli 10 lõikes 1, artikli 11 lõikes 1 ja artiklis 24.

(2)

Tuginedes mereakvatooriumi esialgsele hindamisele, mille liikmesriigid tegid vastavalt direktiivi 2008/56/EÜ artikli 8 lõikele 1, teatasid nad 2012. aastal ühe osana merestrateegia rakendamise esimesest etapist komisjonile hea keskkonnaseisundi parameetrid vastavalt sama direktiivi artikli 9 lõikele 2 ja keskkonnaalased sihid vastavalt artikli 10 lõikele 2. Komisjonis kooskõlas kõnealuse direktiivi artikliga 12 koostatud hinnangus (2) liikmesriikide aruannete kohta rõhutati, et kui liikmesriigid ja liit soovivad saavutada hea keskkonnaseisundi 2020. aastaks, on vaja kiiresti teha suuremaid jõupingutusi.

(3)

Selleks et tagada, et liikmesriikide merestrateegiate rakendamise teine etapp aitaks paremini kaasa direktiivi 2008/56/EÜ eesmärkide saavutamisele ja et ühtsemalt kindlaks määrata hea keskkonnaseisund, soovitas komisjon esimest rakendusetappi käsitlevas aruandes oma talitustele ja liikmesriikidele teha liidu tasandil koostööd ning vaadata läbi, karmistada ja täiendada komisjoni otsust 2010/477/EL (3) 2015. aastaks, et töötada välja selgemad, lihtsamad, täpsemad, ühtsemad ja võrreldavamad hea keskkonnaseisundi kriteeriumid ja metoodikanormid ning samal ajal vaadata läbi merestrateegia raamdirektiivi III lisa ja vajaduse korral seda muuta ning töötada välja konkreetsed juhised järgmise rakendusetapi hindamise ühtsuse ja järjepidevuse tagamiseks.

(4)

Direktiivi 2008/56/EÜ III lisa läbivaatamine peab täiendama otsuse 2010/477/EL läbivaatamist. Seos direktiivi 2008/56/EÜ III lisa ja hea keskkonnaseisundi piiritlemise kvalitatiivsete tunnuste (loetletud kõnealuse direktiivi I lisas) vahel on üksnes kaudne ega ole seega piisavalt selge. Komisjon selgitas oma talituste 2011. aasta töödokumendis (4) seost direktiivi 2008/56/EÜ I lisas loetletud kvalitatiivsete tunnuste, kõnealuse direktiivi III lisas loetletud elementide ning otsuses 2010/477/EL sätestatud kriteeriumide ja näitajate vahel, ent nende olemuslikku sisu arvestades suutis anda üksnes osalise vastuse. Direktiivi 2008/56/EÜ III lisa on vaja läbi vaadata selleks, et neid seoseid veelgi selgitada ja lihtsustada rakendamist ning et paremini seostada ökosüsteemi elemente ning inimtekkelist koormust ja mõju merekeskkonnale direktiivi 2008/56/EÜ I lisas esitatud tunnustega ja otsuse 2010/477/EL läbivaatamise tulemustega.

(5)

Direktiivi 2008/56/EÜ III lisa peaks sisaldama direktiivi artikli 8 lõike 1 kohaseks hindamiseks elemente, mis on seotud hea keskkonnaseisundiga (direktiivi artikli 9 lõige 1), seire elemente (direktiivi artikli 11 lõige 1), mis täiendavad hindamist (nt temperatuur ja soolsus), ning sihtide seadmisel arvesse võetavaid elemente (direktiivi artikli 10 lõige 1). Piirkondade eripära arvestades on kõnealuste elementide asjakohasus piirkonniti ja liikmesriigiti erinev. See tähendab, et kõnealuseid elemente on vaja arvesse võtta üksnes siis, kui neid peetakse nn olulisteks omadusteks või valdavateks surveteguriteks ja mõjudeks, nagu on osutatud vastavalt direktiivi 2008/56/EÜ artikli 8 lõike 1 punktides a ja b, ning kui need ilmnevad asjaomase liikmesriigi vetes.

(6)

On oluline tagada, et direktiivi 2008/56/EÜ III lisas esitatud elemendid oleksid selgelt seotud kõnealuse direktiivi I lisas esitatud kvalitatiivsete tunnustega ning mereakvatooriumi hea keskkonnaseisundi kriteeriumide ja metoodikanormidega, mille komisjon kehtestas direktiivi 2008/56/EÜ artikli 9 lõike 3 alusel, ning nende elementide kohaldamisega seoses direktiivi 2008/56/EÜ artiklitega 8–11. Seoses sellega peavad need elemendid olema üldist laadi ja kogu liidus üldiselt kohaldatavad, arvestades asjaolu, et konkreetsemad elemendid saab komisjon kehtestada direktiivi 2008/56/EÜ artikli 9 lõike 3 alusel või seoses hea keskkonnaseisundi omaduste kindlaksmääramisega kõnealuse direktiivi artikli 9 lõike 1 alusel.

(7)

Direktiivi 2008/56/EÜ III lisa tabeleid 1 ja 2 tuleks täpsustada, et need oleksid selgemalt seotud seisundit iseloomustavate elementidega (tabel 1) ning survetegurite ja mõjudega (tabel 2) ning et tabelites loetletud elemendid oleksid otseselt seotud kõnealuse direktiivi I lisas esitatud kvalitatiivsete tunnustega ja selle kaudu ka kriteeriumidega, mis komisjon on kehtestanud direktiivi 2008/56/EÜ artikli 9 lõike 3 alusel.

(8)

Selleks et anda juhiseid mereakvatooriumi kasutamise hindamiseks direktiivi 2008/56/EÜ artikli 8 lõike 1 punkti c alusel ja inimtegevuse hindamiseks artikli 8 lõike 1 punkti b alusel ning kõnealuse direktiivi artikliga 11 ettenähtud sellekohase seire korraldamiseks, tuleks tabelisse 2 lisada soovituslik nimekiri kasutusviisidest ja inimtegevusest, et tagada hindamise ühtsus kõikides merepiirkondades ja -allpiirkondades.

(9)

Seepärast tuleks direktiivi 2008/56/EÜ III lisa vastavalt muuta.

(10)

Käesoleva direktiiviga ette nähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2008/56/EÜ artikli 25 lõike 1 alusel loodud regulatiivkomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2008/56/EÜ III lisa asendatakse käesoleva direktiivi lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 7. detsembril 2018. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigus- ja haldusnormide teksti.

3.   Käesoleva direktiivi ülevõtmise kohustust ei kohaldata mereakvatooriumita liikmesriikide suhtes.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 17. mai 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 164, 25.6.2008, lk 19.

(2)  Komisjoni aruanne nõukogule ja Euroopa Parlamendile „Merestrateegia raamdirektiivi (2008/56/EÜ) rakendamise esimene etapp – Euroopa Komisjoni hinnang ja suunised“ (COM(2014) 97 final, 20.2.2014).

(3)  Komisjoni 1. septembri 2010. aasta otsus 2010/477/EL mereakvatooriumi hea keskkonnaseisundi kriteeriumide ja metoodikastandardite kohta (ELT L 232, 2.9.2010, lk 14.)

(4)  Komisjoni töödokument SEK(2011)1255.


LISA

III LISA

Mereakvatooriumiga seotud ökosüsteemielementide, inimtekkeliste survetegurite ja inimtegevuse liikide soovituslik nimekiri

(osutatud artikli 8 lõikes 1, artikli 9 lõigetes 1 ja 3, artikli 10 lõikes 1, artikli 11 lõikes 1 ja artiklis 24)

Tabel 1

Mereökosüsteemide struktuur, funktsioonid ja protsessid

seotud eelkõige artikli 8 lõike 1 punktiga a ning artiklitega 9 ja 11

Teema

Ökosüsteemi elemendid

Võimalikud parameetrid ja omadused (1. märkus)

I lisas esitatud asjakohased kvalitatiivsed tunnused (2. ja 3. märkus)

Liik

Merepiirkonna või -allpiirkonna merelindude, imetajate, roomajate, kalade ja peajalgsete liikide rühmad (4. märkus)

Liikide ja populatsiooni muutumine ruumis ja ajas:

levik, arvukus ja/või biomass

suurus, vanus ja sooline koosseis

sigivuse, ellujäämise ja suremuse / vigastuste määr

käitumine, sh liikumine ja ränne

liikide elupaigad (ulatus, sobivus)

Rühma liigiline kooslus

1; 3

Elupaigad

Veesamba (pelaagilise) ja merepõhja (bentilise) elupaiga põhitüübid (5. märkus) või muud elupaigatüübid, sh nende bioloogilised kooslused, kogu merepiirkonnas või -allpiirkonnas

Elupaigatüüpide kaupa:

elupaiga levik ja ulatus (asjakohasel juhul suurus)

liikide kooslus, arvukus ja/või biomass (muutumine ruumis ja ajas)

liikide suuruse ja vanuse struktuur (asjakohasel juhul)

füüsikalised, hüdroloogilised ja keemilised omadused

Pelaagiliste elupaikade kohta lisaks:

klorofüll a kontsentratsioon

planktoni vohamise sagedus ja ulatus

1; 6

Ökosüsteemid, k.a toiduvõrgud

Ökosüsteemide struktuur, funktsioonid ja protsessid, mis koosnevad järgmisest:

füüsikalised ja hüdroloogilised omadused

keemilised omadused

bioloogilised omadused

funktsioonid ja protsessid

Muutumine ruumis ja ajas:

temperatuur ja jääkate

hüdroloogia (lained ja hoovused; tõusuvoolud, segunemine, viibeaeg, magevee juurdevool, mereveetase)

batümeetria

hägusus (muda/sete), läbipaistvus, müra

merepõhja substraat ja morfoloogia

soolsus, toitained (N, P), orgaaniline süsinik, lahustatud gaasid (pCO2, O2) ja pH

seosed merelinnu-, imetaja-, roomaja-, kala- ja peajalgseteliikide ning nende elupaikade vahel

pelaagiliste/bentiliste koosluste struktuur

tootlikkus

1; 4

Tabeliga 1 seotud märkused

1. märkus.

Esitatakse liike, elupaiku ja ökosüsteeme käsitlevate parameetrite ja omaduste soovituslik nimekiri, mis kajastab käesoleva lisa tabelis 2 nimetatud surveteguritest mõjutatud parameetreid ja mis on seotud artikli 9 lõike 3 kohaselt kehtestatud kriteeriumidega. Seireks ja hindamiseks kasutatavad konkreetsed parameetrid ja omadused tuleks kindlaks määrata kooskõlas käesoleva direktiivi, sh artiklite 8–11 nõuetega.

2. märkus.

Käesolevas veerus esitatud numbrid osutavad I lisa vastavatele punktidele.

3. märkus.

Tabelis 1 on esitatud üksnes seisundipõhised kvalitatiivsed tunnused 1, 3, 4 ja 6, mille kriteeriumid on sätestatud kooskõlas artikli 9 lõikega 3. I lisa kohased muud survepõhised kvalitatiivsed tunnused võivad olla asjakohased iga teema puhul.

4. märkus.

Need liigirühmad on täpsemalt kindlaks määratud komisjoni 17. mai 2017. aasta otsuse (EL) 2017/848 (millega nähakse ette mereala hea keskkonnaseisundi kriteeriumid ja metoodikastandardid ning seire ja hindamise spetsifikatsioonid ja standardmeetodid ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2010/477/EL) lisa II osas (Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 43).

5. märkus.

Need elupaiga põhitüübid on täpsemalt kindlaks määratud komisjoni otsuse (EL) 2017/848 lisa II osas.

Tabel 2

Inimtekkelised survetegurid, kasutusviisid ja inimtegevus merekeskkonnas või nende mõju merekeskkonnale

2a.

Inimtekkeliste survetegurite mõju merekeskkonnale

seotud eelkõige artikli 8 lõike 1 punktidega a ja b ning artiklitega 9, 10 ja 11

Teema

Survetegur (1. märkus)

Võimalikud parameetrid

I lisas esitatud asjakohased kvalitatiivsed tunnused (2. ja 3. märkus)

Bioloogilised häired

Võõrliikide sissetoomine või levik

Merekeskkonnas ja asjakohasel juhul allikas avalduva surve intensiivsus ning selle muutumine ruumis ja ajas

Avalduva surve keskkonnamõju hindamiseks valige asjakohased ökosüsteemi elemendid ja parameetrid tabelist 1

2

Mikroobsete patogeenide juhtimine veekokku

 

Geneetiliselt muundatud liikide sissetoomine ja pärismaiste liikide ümberpaiknemine

 

Looduslike elukoosluste hävimine või muutumine looma- või taimeliikide kasvatamise tõttu

 

Liikide häirimine (nt paljunemis-, puhke- ja toitumisaladel) inimese kohalolu tõttu

 

Looduslike liikide väljapüük või suremus/vigastatus (tööndusliku ja harrastuspüügi tulemusel)

3

Füüsilised häired

Merepõhja füüsiline häirimine (ajutine või püsiv)

6; 7

Füüsiline kadu (merepõhja substraadi või morfoloogia pideva muutumise või merepõhja substraadi kaevandamise tõttu)

Hüdroloogiliste tingimuste muutumine

Ained, prügi ja energia

Toitainete mõju – haju- ja punktreostusallikad, õhusaastasadestis

5

Orgaanilise aine mõju – haju- ja punktreostusallikad

Muude ainete (nt sünteetiliste ja mittesüsteetiliste ainete, radionukliidide) mõju – haju- ja punktreostusallikad, õhusaastasadestis, akuutsed juhtumid

8; 9

Prügi (tahked jäätmed, sh mikroprügi) mõju

10

Inimtekkeline müra (impulsiivne, pidev)

11

Muude energialiikide (sh elektromagnetväljad, valgus ja kuumus) mõju

Vee sissevool – punktreostusallikast (nt soolvesi)

 


2b.

Kasutusviisid ja inimtegevus merekeskkonnas või nende mõju merekeskkonnale

seotud eelkõige artikli 8 lõike 1 punktidega b ja c (üksnes tärniga (*) märgitud tegevusliigid on asjakohased artikli 8 lõike 1 punkti c puhul) ning artiklitega 10 ja 13

Teema

Tegevus

Jõgede, rannikuala või merepõhja füüsiline muutmine (veemajandus)

Maismaa pindala suurendamine veekogu arvelt

Kanaliseerimine ja muud vooluveekogu muudatused

Rannikukaitse ja üleujutuste vastu kindlustamine*

Avamererajatised (v.a nafta-/gaasi-/taastuvenergiarajatised)*

Merepõhja morfoloogia muutmine, sh süvendamine ja materjalide ladustamine*

Eluta loodusvarade kaevandamine

Loodusvarade (kivi, metallimaagid, killustik, liiv, karbid) kaevandamine*

Nafta- ja gaasi ammutamine, sh sellega seotud taristu*

Soola kaevandamine*

Veevõtt*

Energiatootmine

Taastuvenergia (tuule-, laine- või tõusuvee-energia) tootmine, sh sellega seotud taristu*

Mittetaastuva energia tootmine

Elektrienergia ülekanne ja ühendused (kaablid)*

Elusressursside ammutamine

Kala- ja karbipüük (kutseline, harrastuslik)*

Kala- ja karbitöötlemine*

Meretaimede korjamine*

Kalastus ja muul otstarbel kogumine*

Elusressursside kasvatamine

Merevesiviljelus, sh sellega seotud taristu*

Magevee-vesiviljelus

Põllumajandus

Metsandus

Transport

Transporditaristu*

Laevandus*

Lennutransport

Maismaatransport

Kasutusviisid linnades ja tööstuses

Kasutusviisid linnades

Tööstuslik kasutamine

Jäätmekäitlus ja -kõrvaldus*

Turism ja vaba aeg

Turismi ja vaba aja veetmise taristu*

Turismi ja vaba aja veetmisega seotud tegevus*

Julgeolek/riigikaitse

Sõjalised operatsioonid (kohaldatakse artikli 2 lõiget 2)

Haridus ja teadusuuringud

Teadusuuringud ja haridus*

Tabeliga 2 seotud märkused

1. märkus.

Survetegurite hindamisel tuleks arvesse võtta nende taset merekeskkonnas ning vajaduse korral (maismaa- ja atmosfääriallikatest pärit) mõju määra merekeskkonnale.

2. märkus.

Käesolevas veerus esitatud numbrid osutavad I lisa vastavatele punktidele.

3. märkus.

Tabelis 2a on esitatud üksnes survepõhised kvalitatiivsed tunnused 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja 11, mille kriteeriumid on sätestatud kooskõlas artikli 9 lõikega 3. I lisa kohased muud seisundipõhised kvalitatiivsed tunnused võivad olla asjakohased iga teema puhul.“