EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32003L0051

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/51/EK (2003. gada 18. jūnijs), ar ko attiecībā uz noteikta veida sabiedrību, banku un citu finanšu iestāžu un apdrošināšanas uzņēmumu gada un konsolidētajiem pārskatiem groza Direktīvas 78/660/EEK, 83/349/EEK, 86/635/EEK un 91/674/EEKDokuments attiecas uz EEZ.

OV L 178, 17.7.2003., 16./22. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 273 - 279

Cits(-i) īpašais(-ie) izdevums(-i) (CS, ET, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Dokumenta juridiskais statuss Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/51/oj

32003L0051Oficiālais Vēstnesis L 178 , 17/07/2003 Lpp. 0016 - 0022


Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/51/EK

(2003. gada 18. jūnijs),

ar ko attiecībā uz noteikta veida sabiedrību, banku un citu finanšu iestāžu un apdrošināšanas uzņēmumu gada un konsolidētajiem pārskatiem groza Direktīvas 78/660/EEK, 83/349/EEK, 86/635/EEK un 91/674/EEK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 44. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

rīkojoties saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru [3],

tā kā:

(1) Eiropadomes sanāksmē Lisabonā 2000. gada 23. un 24. martā uzsvērta nepieciešamība paātrināt iekšējā finanšu pakalpojumu tirgus izveidi, ir noteikts 2005. gads kā termiņš, lai ieviestu Komisijas Rīcības plānu finanšu pakalpojumu sniegšanai, un ir mudināts veikt pasākumus, lai uzlabotu to finanšu pārskatu salīdzināmību, ko sastāda tās Kopienas sabiedrības, kuru vērtspapīri ir pieņemti tirdzniecībai regulētā tirgū (še turpmāk – "biržas sarakstā iekļautās sabiedrības").

(2) Komisija 2000. gada 13. jūnijā publicēja savu paziņojumu "ES Finanšu pārskatu stratēģija: nākotnes virzība", kurā bija ierosināts, ka visas biržas sarakstā iekļautās sabiedrības vēlākais līdz 2005. gadam sastāda savus konsolidētos pārskatus atbilstoši vienotam grāmatvedības standartu kopumam, proti, starptautiskajiem grāmatvedības standartiem (SGS).

(3) Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1606/2002 (2002. gada 19. jūlijs) par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu [4] (še turpmāk – "SGS Regula") bija ieviesta prasība, ka no 2005. gada visas biržas sarakstā iekļautās sabiedrības sastāda savus konsolidētos pārskatus atbilstoši SGS, kas pieņemti piemērošanai Kopienas teritorijā. Tajā bija arī paredzēts, ka dalībvalstīm ir izvēle atļaut vai pieprasīt, lai, sastādot gada pārskatus, tiktu piemēroti pieņemtie SGS, kā arī atļaut vai pieprasīt, lai pieņemtos SGS piemērotu biržas sarakstā neiekļautās sabiedrības.

(4) SGS Regulā paredzēts, ka, lai pieņemtu starptautiskos grāmatvedības standartus piemērošanai Kopienā, tiem jāatbilst pamatprasībām, kas noteiktas Padomes Ceturtajā direktīvā 78/660/EEK (1978. gada 25. jūlijs), kas pamatojas uz Līguma 54. panta 3. punkta g) apakšpunktu un attiecas uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem [5], un Padomes Septītajā direktīvā 83/349/EEK (1983. gada 13. jūnijs), kas pamatojas uz Līguma 54. panta 3. punkta g) apakšpunktu un attiecas uz konsolidētajiem pārskatiem [6], tas nozīmē, ka šo standartu piemērošanas rezultātā jāpanāk, lai būtu dots patiess un godīgs viedoklis par uzņēmuma finansiālo stāvokli un finanšu rezultātiem – šis princips tiek ņemts vērā, ievērojot minētās direktīvas, bet netieši nenorāda uz stingru atbilstību būtiski katram minēto direktīvu noteikumam.

(5) Tā kā attiecībā uz tiem uzņēmumu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem, uz kuriem attiecas Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK un kuri nav sagatavoti atbilstoši SGS Regulas noteikumiem, turpinās attiekties minētās direktīvas kā Kopienas grāmatvedības prasību primārais avots, ir būtiski, lai pastāvētu līdzvērtīgi spēles noteikumi starp tām sabiedrībām, kuras piemēro SGS, un tām, kuras tos nepiemēro.

(6) Lai gan pieņemtu SGS, gan piemērotu Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK, vēlams, lai minētajās direktīvās būtu atspoguļotas izmaiņas starptautiskajā grāmatvedībā. Šajā sakarā Komisijas paziņojumā, kas nosaukts "Grāmatvedības saskaņošana: jauna stratēģija attiecībā uz saskaņošanu starptautiskā mērogā", Eiropas Savienībai nepieciešams gādāt, lai tiktu saglabāta atbilstība starp Kopienas grāmatvedības direktīvām un izmaiņām starptautisko grāmatvedības standartu salikumā, jo īpaši Starptautisko grāmatvedības standartu komitejas (SGSK) ietvaros.

(7) Dalībvalstīm jādod iespēja grozīt peļņas un zaudējumu pārskata un bilances shēmu atbilstoši starptautiskā mēroga izmaiņām, kā izteikts Starptautiskās grāmatvedības standartu padomes (SGSP) izdotajos standartos.

(8) Dalībvalstīm jādod iespēja atļaut vai pieprasīt, lai būtu piemērota pārvērtēšana un patiesās vērtības novērtēšana, atbilstoši starptautiskā mēroga izmaiņām, kā izteikts Starptautisko grāmatvedības standartu padomes (SGSP) izdotajos standartos.

(9) Gada ziņojums un konsolidētais gada ziņojums ir svarīgi finanšu pārskata elementi. Ir nepieciešams pastiprināt esošās prasības saskaņā ar pašreizējo paraugpraksi, lai tie dotu taisnīgu apskatu par sabiedrības attīstību un darbības stāvokli, tādā veidā, kas atbilst šīs darbības apmēram un sarežģītībai, lai tas veicinātu lielāku atbilstību un dotu papildu vadību attiecībā uz to informāciju, ko paredzēts iekļaut šādā "taisnīgajā apskatā". Šādai informācijai nav jābūt ierobežotai līdz sabiedrības darbības finanšu aspektiem. Paredzēts, ka attiecīgā gadījumā tas sekmēs vides un sociālo aspektu analīzi, kas nepieciešama, lai saprastu sabiedrības attīstību, finanšu rezultātus vai stāvokli. Tas atbilst arī Komisijas 2001. gada 30. maija Ieteikumam 2001/453/EK par vides aspektu atzīšanu, novērtēšanu un atspoguļošanu sabiedrību gada pārskatos un gada ziņojumos [7]. Tomēr, ņemot vērā finanšu pārskatu jomas mainīgo dabu un nastu, kas iespējami uzlikta tiem uzņēmumiem, kuri ir mazāki par noteiktu lielumu, dalībvalstis var izvēlēties atteikties no saistības sniegt nefinanšu informāciju gada ziņojumos šādu uzņēmumu gadījumā.

(10) Atšķirības revīzijas ziņojuma sagatavošanā un struktūrā samazina salīdzināmību un mazina lietotāja saprašanu par šo būtiski svarīgu finanšu pārskata aspektu. Ir jāsasniedz atbilstības uzlabošana, izdarot grozījumus saskaņā ar pašreizējo starptautisko paraugpraksi konkrētajās prasībās, kas attiecas uz revīzijas ziņojuma noformējumu un saturu. Pamatprasība tam, ka revīzijas pārskatā nosaka to, vai gada vai konsolidētais pārskats dod patiesu un godīgu viedokli atbilstoši attiecīgajai pārskatu sistēmai, neparedz minētā revīzijas pārskata darbības jomas ierobežošanu, bet izskaidro kontekstu, kurā tas ir izteikts.

(11) Attiecīgi jāgroza Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EK. Bez tam jāgroza arī Padomes Direktīva 86/635/EEK (1986. gada 8. decembris) par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem [8].

(12) SGSP izstrādā un precizē grāmatvedības standartus, kas piemērojami attiecībā uz apdrošināšanas darbībām.

(13) Apdrošināšanas uzņēmumiem arī jāatļauj pielietot patiesās vērtības uzskaiti, kā izteikts attiecīgajos SGSP izdotajos standartos.

(14) Attiecīgi jāgroza Padomes Direktīva 91/674/EEK (1991. gada 19. decembris) par apdrošināšanas uzņēmumu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem [9].

(15) Ar šiem grozījumiem tiks likvidētas visas pretrunas starp Direktīvām 78/660/EEK, 83/349/EEK, 86/635/EEK un 91/674/EEK, no vienas puses, un tiem SGS, kas ir spēkā no 2002. gada 1. maija, no otras puses,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvu 78/660/EEK groza šādi.

1. Direktīvas 2. panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

"Dalībvalstis var atļaut vai pieprasīt citu posteņu iekļaušanu gada pārskatos papildu pirmajā daļā minētajiem dokumentiem.".

2. Direktīvas 4. pantam pievieno šādu punktu:

"6. Dalībvalstis var atļaut vai pieprasīt summu atspoguļojumu peļņas un zaudējumu pārskata un bilances posteņos, lai ņemtu vērā uzrādītā darījuma vai stāvokļa būtību. Šāda veida atļauja vai prasība var būt ierobežota līdz atsevišķām sabiedrību kategorijām un/vai līdz konsolidētajiem pārskatiem, kā noteikts Padomes Septītajā direktīvā 83/349/EEK (1983. gada 13. jūnijs), kas pamatojas uz Līguma 54. panta 3. punkta g) apakšpunktu un attiecas uz konsolidētajiem pārskatiem [10].".

3. Direktīvas 8. pantam pievieno šādu daļu:

"Dalībvalstis var atļaut vai pieprasīt, lai sabiedrības ieviestu 10.a pantā izklāstīto bilances shēmu kā alternatīvu tām bilances shēmām, kas ir citādi paredzētas vai atļautas.".

4. Direktīvas 9. pantā, daļā "Pasīvi" B posteņa nosaukumu "Uzkrājumi saistībām un maksājumiem" aizstāj ar nosaukumu "Uzkrājumi".

5. Direktīvas 10. pantā J posteņa nosaukumu "Uzkrājumi saistībām un maksājumiem" aizstāj ar nosaukumu "Uzkrājumi".

6. Direktīvā iekļauj šādu pantu:

"10a. pants

Dalībvalstis var atļaut vai pieprasīt, lai sabiedrības vai atsevišķas sabiedrību kategorijas atspoguļotu bilances posteņus nevis saskaņā ar 9. un 10. pantu, bet atdalot īstermiņa posteņus no ilgtermiņa posteņiem, ar nosacījumu, ka sniegtā informācija ir vismaz pielīdzināma tai, kas citādi nepieciešama atbilstoši 9. un 10. pantam.".

7. Direktīvas 20. pantu groza šādi:

a) minētā panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"1. Uzkrājumi ir paredzēti, lai segtu tās saistības, kuru būtība ir skaidri formulēta un kuras varētu rasties bilances slēgšanas dienā, vai kuras noteikti radīsies, bet var mainīties to summa vai rašanās diena.";

b) minētā panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"3. Uzkrājumus nedrīkst izmantot, lai koriģētu aktīvu vērtību.".

8. Direktīvas 22. pantam pievieno šādu daļu:

"Atkāpjoties no 2. panta 1. punkta noteikumiem, dalībvalstis var atļaut vai pieprasīt, lai visas sabiedrības vai jebkuras sabiedrību kategorijas uzrādītu savu rezultātu pārskatu, nevis peļņas un zaudējumu pārskata posteņus atbilstoši 23. līdz 26. pantam, ar nosacījumu, ka sniegtā informācija ir vismaz pielīdzināma tai, kas citādi nepieciešama atbilstoši minētajiem pantiem.".

9. Direktīvas 31. pantu groza šādi:

a) minētā panta 1. punkta c) apakšpunkta bb) daļu aizstāj ar šādu daļu:

"bb) jāatspoguļo visas saistības, kas rodas attiecīgā finanšu gada laikā vai radušās iepriekšējā finanšu gada laikā, pat jā šādas saistības atklājas tikai laikposmā starp bilances slēgšanas dienu un bilances sastādīšanas dienu,";

b) minētajā pantā iekļauj šādu daļu:

"1. a) Dalībvalstis papildus tām summām, kas iegrāmatotas atbilstoši 1. punkta c) apakšpunkta bb) daļai, var atļaut vai pieprasīt atspoguļot visas paredzamās saistības un varbūtējos zaudējumus, kas rodas attiecīgā finanšu gada laikā vai radušies iepriekšējā finanšu gada laikā, pat jā šādas saistības vai zaudējumi atklājas tikai laika posmā starp bilances slēgšanas dienu un bilances sastādīšanas dienu.".

10. Direktīvas 33. panta 1. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

"c) pamatlīdzekļu pārvērtēšana"

11. Direktīvas 42. panta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:

"Uzkrājumi nedrīkst pārsniegt pēc apjoma tās summas, kas ir nepieciešamas.".

12. Direktīvā iekļauj šādus pantus:

"42.e pants

Atkāpjoties no 32. panta, dalībvalstis var atļaut vai pieprasīt attiecībā uz visām sabiedrībām vai jebkurām sabiedrību kategorijām, lai būtu novērtētas noteiktas aktīvu kategorijas, izņemot finanšu instrumentus, pēc summu patiesās vērtības.

Šāda veida atļauja vai prasība var būt ierobežota līdz konsolidētajiem pārskatiem, kā noteikts Direktīvā 83/349/EEK.

42.f pants

Neatkarīgi no 31. panta 1. punkta c) apakšpunkta dalībvalstis var atļaut vai pieprasīt attiecībā uz visām sabiedrībām vai jebkurām sabiedrību kategorijām, lai gadījumā, ja aktīvi tiek novērtēti atbilstoši 42.e pantam, peļņas un zaudējumu aprēķinā būtu iekļauta vērtības izmaiņa."

13. Direktīvas 43. panta 1. punkta 6) apakšpunktā atsauci uz "9. un 10. pantu" aizstāj ar atsauci uz "9., 10. un 10.a pantu".

14. Direktīvas 46. pantu groza šādi:

a) minētā panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"1. a) Gada ziņojumā iekļauj vismaz sabiedrības uzņēmējdarbības attīstības, finanšu rezultātu un stāvokļa atklātu apskatu, līdz ar sabiedrības pamatrisku un nedrošību aprakstu.

Apskatā sniedz vispusīgu un visaptverošu sabiedrības uzņēmējdarbības attīstības, finanšu rezultātu un tās stāvokļa analīzi tādā veidā, kas atbilst uzņēmējdarbības apjomam un sarežģītībai;

b) analīzē, tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai izprastu sabiedrības attīstību, finanšu rezultātus vai stāvokli, iekļauj finanšu rezultātu pamatrādītājus un, attiecīgā gadījumā, tos nefinanšu rezultātu pamatrādītājus, kas attiecas uz šo konkrēto darbību, tostarp informāciju, ka saistīta ar vides aspektiem un darbiniekiem;

c) gada ziņojumā, sniedzot šādu analīzi, attiecīgā gadījumā iekļauj atsauces uz gada pārskatā iegrāmatotām summām un dod tām papildu skaidrojumus.";

b) minētajam pantam pievieno šādu punktu:

"4. Dalībvalstis var izvēlēties nepakļaut iepriekšminētā 1. punkta b) apakšpunktā paredzētajām saistībām tās sabiedrības, uz kurām attiecas 27. pants, tiktāl, ciktāl tas attiecas uz nefinanšu informāciju.".

15. Direktīvas 48. pantā svītro trešo teikumu.

16. Direktīvas 49. panta trešo teikumu aizstāj ar šādu teikumu:

"Šai publikācijai nepievieno ziņojumu, ko sniedz par gada pārskata revīziju atbildīgā persona vai atbildīgās personas (še turpmāk – "apstiprinātie revidenti".), bet šo ziņojumu tomēr izziņo tad, ja tajā ir sniegts revidenta atzinums bez iebilduma, revidenta atzinums ar iebildumu vai negatīvs revidenta atzinums, vai tad, ja apstiprinātie revidenti nebija spējīgi sniegt revidenta atzinumu. To izziņo arī tad, ja apstiprināto revidentu sniegtajā revīzijas pārskatā bija iekļauta apstiprināto revidentu īpaša norāde uz jebkuru jautājumu, to uzsverot un pievēršot tam uzmanību, bet nesniedzot revidenta atzinumu ar iebildumu.".

17. Direktīvas 51. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"1. Sabiedrību gada pārskatus revidē viena vai vairākas personas, ko apstiprinājušas dalībvalstis, lai tā(-s) veiktu likumā noteikto revīziju, pamatojoties uz Padomes Astoto direktīvu 84/253/EEK (1984. gada 10. aprīlis), kas attiecas uz personu apstiprināšanu grāmatvedības dokumentu obligāto revīziju veikšanai [*] OV L 126, 12.5.1984., 20. lpp..

Apstiprinātie revidenti sniedz arī atzinumu par gada ziņojuma atbilstību tā paša finanšu gada pārskatam.".

18. Direktīvā iekļauj šādu pantu:

"51.a pants

1. Apstiprināto revidentu revīzijas pārskatu veido:

a) ievads, kurā vismaz norāda likumā noteiktajai revīzijai pakļauto gada pārskatu līdz ar finanšu pārskata sistēmu, kas ir piemērota to sagatavošanā;

b) likumā noteiktās revīzijas darbības jomas apraksts, kurā vismaz norāda revīzijas standartus atbilstoši kuriem tika veikta likumā noteiktā revīzija;

c) revīzijas pārskats, kurā skaidri izteikts apstiprināto revidentu atzinums attiecībā uz to, vai gada pārskatā dots patiess un godīgs viedoklis atbilstoši attiecīgajai finanšu pārskatu sistēmai un, attiecīgā gadījumā, vai gada pārskats atbilst likumā noteiktajām prasībām; revidentu ziņojums ir bez iebildumu, ar iebildumu vai negatīvs, vai, gadījumā, ja apstiprinātie revidenti nebija spējīgi sniegt revidenta atzinumu, paziņojums par atzinuma sniegšanas neiespējamību;

d) norāde uz jebkuru jautājumu, ko apstiprinātie revidenti īpaši uzsver un kam pievērš uzmanību, bet nesniedz revidenta atzinumu ar iebildumu;

e) atzinums par gada ziņojuma atbilstību tā paša finanšu gada pārskatam.

2. Pārskats ir ar datumu un ar apstiprināto revidentu parakstu.".

19. Svītro direktīvas 53. panta 1. punktu.

20. Direktīvā iekļauj šādu pantu:

"53.a pants

Dalībvalstis nedara pieejamus 11., 27., 46. 47. un 51. pantā paredzētos atbrīvojumus tām sabiedrībām, kuru vērtspapīri ir pieņemti tirdzniecībai jebkuras dalībvalsts regulētā tirgū Padomes Direktīvas 93/22/EEK (1993. gada 10. maijs) par ieguldījumu pakalpojumiem vērtspapīru jomā [*] OV L 141, 11.6.1993., 27. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/87/EK (OV L 35, 11.2.2003., 1. lpp.). 1. panta 13. punkta nozīmē.".

21. Direktīvas 56. panta 1. punktā atsauci uz "9., 10. pantu" aizstāj ar atsauci uz "9., 10., 10.a pantu".

22. Direktīvas 60. panta pirmajā daļā vārdus "pamatojoties uz to tirgus vērtību" aizstāj ar vārdiem "pamatojoties uz to patieso vērtību".

23. Direktīvas 61.a pantā atsauci uz "42.a līdz 42.d pantu" aizstāj ar atsauci uz "42.a līdz 42.f pantu".

2. pants

Ar šo Direktīvu 83/349/EEK groza šādi.

1. Direktīvas 1. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"2. Dalībvalstis, papildus 1. punktā minētajiem gadījumiem, var pieprasīt, lai jebkurš uzņēmums, kura darbību reglamentē to tiesību akti, sastādītu konsolidētos pārskatus un konsolidēto gada ziņojumu, ja:

a) minētajam uzņēmumam (mātesuzņēmumam) ir tiesības dominējoši ietekmēt vai kontrolēt citu uzņēmumu (meitasuzņēmumu), vai ja pirmais to faktiski dara; vai

b) minētā uzņēmuma (mātesuzņēmuma) un cita uzņēmuma (meitasuzņēmuma) darbību vienoti vada mātesuzņēmums.".

2. Direktīvas 3. panta 1. punktā atsauci uz "13., 14. un 15. pantu" aizstāj ar atsauci uz "13. un 15. pantu".

3. Direktīvas 6. pantu groza šādi:

a) minētā panta 4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"4. Šo pantu nepiemēro tad, ja viens no apvienojamajiem uzņēmumiem ir sabiedrība, kuru vērtspapīri ir pieņemti tirdzniecībai jebkuras dalībvalsts regulētā tirgū Padomes Direktīvas 93/22/EEK (1993. gada 10. maijs) par ieguldījumu pakalpojumiem vērtspapīru jomā [*] OV L 141, 11.6.1993., 27. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/87/EK (OV L 35, 11.2.2003., 1. lpp.). 1. panta 13. punkta nozīmē.";

b) svītro 5. punktu.

4. Direktīvas 7. pantu groza šādi:

a) svītro 1. punkta b) apakšpunkta otro teikumu;

b) minētā panta 2. punkta a) apakšpunktā atsauci uz "13., 14. un 15. pantu" aizstāj ar atsauci uz "13. un 15. pantu";

c) minētā panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"3. Šis pants neattiecas uz sabiedrībām, kuru vērtspapīri ir pieņemti tirdzniecībai jebkuras dalībvalsts regulētā tirgū Direktīvas 93/22/EEK 1. panta 13. punkta nozīmē.".

5. Direktīvas 11. panta 1. punkta a) apakšpunktā atsauci uz "13., 14. un 15. pantu" aizstāj ar atsauci uz "13. un 15. pantu".

6. Svītro direktīvas 14. pantu.

7. Direktīvas 16. panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

"Dalībvalstis var atļaut vai pieprasīt citu posteņu iekļaušanu konsolidētajos pārskatos papildus pirmajā daļā minētajiem dokumentiem.".

8. Direktīvas 17. panta 1. punktā atsauci uz "3. līdz 10. pantu" aizstāj ar atsauci uz "3. līdz 10.a pantu".

9. Direktīvas 34. pantu groza šādi:

a) minētā panta 2. punkta b) apakšpunktā vārdus "13. un 14. pants, neierobežojot 14. panta 3. punktu" aizstāj ar atsauci uz "13. pantu un";

b) minētā panta 5. punktā svītro vārdus "un tie, kas izslēgti atbilstoši 14. pantam".

10. Direktīvas 36. pantu groza šādi:

a) minētā panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"1. Konsolidētajā gada ziņojumā vismaz iekļauj taisnīgu apskatu par apvienošanās iesaistīto sabiedrību kā kopumu uzņēmējdarbības attīstību, finanšu rezultātiem un stāvokli līdz ar sabiedrību pamatrisku un nedrošību aprakstu.

Apskatā dod vispusīgu un visaptverošu analīzi par apvienošanās iesaistīto sabiedrību kā kopumu uzņēmējdarbības attīstību, finanšu rezultātiem un stāvokli tādā veidā, kas atbilst uzņēmējdarbības apjomam un sarežģītībai. Analīzē, tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai izprastu šādu attīstību, finanšu rezultātus vai stāvokli, iekļauj finanšu rezultātu pamatrādītājus un, attiecīgā gadījumā, tos nefinanšu rezultātu pamatrādītājus, kas attiecas uz šo konkrēto darbību, tostarp arī informāciju, ka saistīta ar vides aspektiem un darbiniekiem.

Konsolidētajā gada ziņojumā, sniedzot šādu analīzi, attiecīgā gadījumā paredz atsauces uz konsolidētajā pārskatā iegrāmatotām summām un dod tām papildu skaidrojumus.";

b) minētajam pantam pievieno šādu punktu:

"3. Ja nepieciešams papildus gada ziņojumam sniegt konsolidēto gada ziņojumu, abus ziņojumus var noformēt kā vienu. Gatavojot šādu vienotu ziņojumu, var būt nepieciešams vairāk uzsvērt tos jautājumus, kas ir svarīgi apvienošanās iesaistītajiem uzņēmumiem kā kopumam.".

11. Direktīvas 37. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"37. pants

1. Sabiedrību konsolidētos pārskatus revidē viena vai vairākas personas, ko apstiprinājusi tā dalībvalsts, ar kuras tiesību aktiem reglamentē mātesuzņēmuma darbību, lai šī(-s) persona(-s) veiktu likumā noteikto revīziju, pamatojoties uz Padomes Astoto direktīvu 84/253/EEK (1984. gada 10. aprīlis), kas attiecas uz personu apstiprināšanu grāmatvedības dokumentu obligāto revīziju veikšanai [*] OV L 126, 12.5.1984., 20. lpp..

Par konsolidēto pārskatu revīziju atbildīgā persona vai atbildīgās personas (še turpmāk – "apstiprinātie revidenti".) sniedz arī atzinumu par konsolidētā gada ziņojuma atbilstību tā paša finanšu gada konsolidētajam pārskatam.

2. Apstiprināto revidentu revīzijas pārskatu veido:

a) ievads, kurā vismaz norāda likumā noteiktajai revīzijai pakļautos konsolidētos pārskatus līdz ar finanšu pārskatu sistēmu, kas ir piemērota to sagatavošanā;

b) likumā noteiktās revīzijas darbības jomas apraksts, kurā vismaz norāda revīzijas standartus atbilstoši kuriem tika veikta likumā noteiktā revīzija;

c) revīzijas pārskats, kurā ir skaidri izteikts apstiprināto revidentu atzinums attiecībā uz to, vai konsolidētajos pārskatos dots patiess un godīgs viedoklis atbilstoši attiecīgajai finanšu pārskatu sistēmai un, attiecīgā gadījumā, vai konsolidētie pārskati atbilst likumā noteiktajām prasībām; revidentu ziņojums ir bez iebilduma, ar iebildumu vai negatīvs, vai gadījumā, ja apstiprinātie revidenti nebija spējīgi sniegt revidenta atzinumu, paziņojums par atzinuma sniegšanas neiespējamību;

d) norāde uz jebkuru jautājumu, ko apstiprinātie revidenti īpaši uzsver un kam pievērš uzmanību, bet nesniedz revidenta atzinumu ar iebildumu;

e) atzinums par konsolidētā gada ziņojuma atbilstību tā paša finanšu gada konsolidētajam pārskatam.

3. Pārskats ir ar datumu un ar apstiprināto revidentu parakstu.

4. Ja mātesuzņēmuma gada pārskats pievienots konsolidētajam pārskatam, apstiprināto revidentu revīzijas pārskatu, kas pieprasīts šajā pantā, var apvienot ar jebkuru tādu apstiprināto revidentu atzinumu par mātesuzņēmuma gada pārskatu, kas ir pieprasīts Direktīvas 78/660/EEK 51. pantā.".

12. Direktīvas 38. pantam pievieno šādu punktu:

"7. Šā panta 2. un 3. punkts neattiecas uz sabiedrībām, kuru vērtspapīri pieņemti tirdzniecībai jebkuras dalībvalsts regulētā tirgū Direktīvas 93/22/EEK 1. panta 13. punkta nozīmē."

3. pants

Ar šo Direktīvu 86/635/EEK groza šādi.

1. Direktīvas 1. panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

"1. Direktīvas 78/660/EEK 2., 3. pants, 4. panta 1. un 3. līdz 6. punkts, 6., 7., 13. un 14. pants, 15. panta 3. un 4. punkts, 16. līdz 21. pants, 29. līdz 35. pants, 37. līdz 41. pants, 42. panta pirmais teikums, 42.a līdz 42.f pants, 45. panta 1. punkts, 46. panta 1. un 2. punkts, 48. līdz 50. pants, 50.a pants, 51. panta 1. punkts un 51.a pants, 56. līdz 59. pants, 61. un 61.a pants attiecas uz iestādēm, kas minētas šīs direktīvas 2. pantā, ja vien šajā direktīvā nav paredzēts citādi. Tomēr šīs direktīvas 35. panta 3. punkts, 36. un 37. pants, un 39. panta 1. līdz 4. punkts neattiecas uz aktīviem un pasīviem, kurus novērtē atbilstoši Direktīvas 78/660/EEK 7.a iedaļai.

2. Ja Direktīvās 78/660/EEK un 83/349/EEK ir atsauce uz Direktīvas 78/660/EEK 9., 10. un 10.a pantu (bilance) vai uz 22. līdz 26. pantu (peļņas un zaudējumu pārskats), šādas atsauces uzskata par atsaucēm uz šīs direktīvas 4. un 4.a pantu (bilance) vai 26., 27. un 28. pantu (peļņas un zaudējumu pārskats).".

2. Direktīvas 4. pantu groza šādi:

a) minētā panta pirmo teikumu aizstāj ar šādiem teikumiem:

"Dalībvalstis bilancei nosaka šādu shēmu. Kā alternatīvu, dalībvalstis var atļaut vai pieprasīt, lai kredītiestādes ieviestu 4.a pantā izklāstīto bilances shēmu.";

b) daļā "Pasīvi" 6. posteņa nosaukumu "Uzkrājumi saistībām un maksājumiem" aizstāj ar nosaukumu "Uzkrājumi".

3. Direktīvā iekļauj šādu pantu:

"4.a pants

Dalībvalstis var atļaut vai pieprasīt, lai kredītiestādes vai atsevišķas kredītiestāžu kategorijas atspoguļotu bilances posteņus nevis saskaņā ar 4. pantu, bet klasificējot tos pēc to veida un pēc to relatīvās likviditātes, ar nosacījumu, ka sniegtā informācija ir vismaz tikpat līdzvērtīga kā tā, kas citādi nepieciešama atbilstoši 4. pantam.".

4. Direktīvas 26. pantam pievieno šādu daļu:

"Atkāpjoties no Direktīvas 78/660/EEK 2. panta 1. punkta noteikumiem, dalībvalstis var atļaut vai pieprasīt, lai visas kredītiestādes vai jebkuras kredītiestāžu kategorijas uzrādītu nevis peļņas un zaudējumu aprēķina posteņus atbilstoši 27. vai 28. pantam, bet savu finanšu rezultātu pārskatu, ar nosacījumu, ka sniegtā informācija ir vismaz tik pat līdzvērtīga kā tā, kas citādi nepieciešama atbilstoši minētajiem pantiem.".

5. Svītro direktīvas 43. panta 2. punkta f) apakšpunktu.

4. pants

Ar šo Direktīvu 91/674/EEK groza šādi.

1. Direktīvas 1. panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

"1. Direktīvas 78/660/EEK 2. pants, 3. pants, 4. panta 1. un 3. līdz 6. punkts, 6., 7., 13. un 14. pants, 15. panta 3. un 4. punkts, 16. līdz 21. pants, 29. līdz 35. pants, 37. līdz 41. pants, 42. pants, 42.a līdz 42.f pants, 43. panta 1. punkta 1. līdz 7. un 9. līdz 14. apakšpunkts, 45. panta 1. punkts, 46. panta 1. un 2. punkts, 48. līdz 50. pants, 50.a pants, 51. panta 1. punkts, 51.a pants, 56. līdz 59. pants, 61. un 61.a pants attiecas uz iestādēm, kas minētas šīs direktīvas 2. pantā, ja vien šajā direktīvā nav paredzēts citādi. Tomēr šīs direktīvas 46., 47., 48., 51. un 53. pants neattiecas uz aktīviem un pasīviem, kurus novērtē atbilstoši Direktīvas 78/660/EEK 7.a iedaļai.

2. Ja Direktīvās 78/660/EEK un 83/349/EEK ir atsauce uz Direktīvas 78/660/EEK 9., 10. un 10.a pantu (bilance) vai uz 22. līdz 26. pantu (peļņas un zaudējumu pārskats), šādas atsauces uzskata par atsaucēm uz šīs direktīvas 6. pantu (bilance) vai 34. pantu (peļņas un zaudējumu pārskats).".

2. Direktīvas 4. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"4. pants

1. Šī direktīva attiecas uz riska parakstītāju asociāciju, kas ir pazīstama kā Lloyd's. Šajā direktīvā gan Lloyd's, gan Lloyd's sindikātus uzskata par apdrošināšanas uzņēmumiem.

2. Atkāpjoties no 65. panta 1. punkta, Lloyd's sagatavo apkopotus pārskatus, nevis konsolidētos pārskatus, kā pieprasīts Direktīvā 83/349/EEK. Apkopotus pārskatus sagatavo, apkopojot visus sindikāta pārskatus.".

3. Direktīvas 6. pantā, daļā "Pasīvi" E posteņa nosaukumu "Uzkrājumi citiem riska veidiem un maksājumiem" aizstāj ar nosaukumu "Cita veida uzkrājumi".

4. Direktīvas 46. pantu groza šādi:

a) minētā panta 5. punktam pievieno šādu teikumu:

"Dalībvalstis var atļaut atkāpes no šīs prasības.";

b) minētā panta 6. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"6. Katram ieguldījumu postenim pielietoto(-tās) metodi(-es) paziņo pārskata pielikumā līdz ar tajā noteiktajām summām.".

5. Direktīvā iekļauj šādu pantu:

"46.a pants

1. Ja aktīvus un pasīvus novērtē atbilstoši Direktīvas 78/660/EEK 7.a iedaļai, piemēro šā panta 2. līdz 6. punktu.

2. Ieguldījumus, kas parādīti kā aktīvi D postenī, uzrāda pēc to patiesās vērtības.

3. Ja ieguldījumus uzrāda pēc to pirkšanas cenas, to patieso vērtību uzrāda pārskata pielikumā.

4. Ja ieguldījumus uzrāda pēc to patiesās vērtības, to pirkšanas cenu uzrāda pārskata pielikumā.

5. To pašu novērtēšanas metodi piemēro visiem ieguldījumiem, kas ietverti jebkurā ar arābu cipariem apzīmētā postenī vai kas uzrādīti C (I) postenī kā aktīvi. Dalībvalstis var atļaut atkāpes no šīs prasības.

6. Katram ieguldījumu postenim pielietoto(-tās) metodi(-es) paziņo pārskata pielikumā līdz ar tajā noteiktajām summām.".

6. Pielikumu svītro.

5. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai, vēlākais, līdz 2005. gada 1. janvārim izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par tiem tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis nosaka šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarāmas šādas atsauces.

6. pants

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

7. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 2003. gada 18. jūnijā

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

P. Cox

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. Drys

[1] OV C 227 E, 24.9.2002., 336. lpp.

[2] OV C 85, 8.4.2003., 140. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 2003. gada 14. jūnija atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2003. gada 6. maija lēmums.

[4] OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.

[5] OV L 222, 14.8.1978., 11. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/65/EK (OV L 283, 27.10.2001., 28. lpp.).

[6] OV L 193, 18.7.1983., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2001/65/EK.

[7] OV L 156, 13.6.2001., 33. lpp.

[8] OV L 372, 31.12.1986., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2001/65/EK.

[9] OV L 374, 31.12.1991., 7. lpp.

[10] OV L 193, 18.7.1983., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/65/EK (OV L 283, 27.10.2001., 28. lpp.).

--------------------------------------------------

Augša