EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0051

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 78/660/ES, 83/349/EHS, 86/635/EHS a 91/674/EHS o ročnej a konsolidovanej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, bánk a iných finančných inštitúcií a poisťovníText s významom pre EHP.

OJ L 178, 17.7.2003, p. 16–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 17 Volume 001 P. 273 - 279
Special edition in Estonian: Chapter 17 Volume 001 P. 273 - 279
Special edition in Latvian: Chapter 17 Volume 001 P. 273 - 279
Special edition in Lithuanian: Chapter 17 Volume 001 P. 273 - 279
Special edition in Hungarian Chapter 17 Volume 001 P. 273 - 279
Special edition in Maltese: Chapter 17 Volume 001 P. 273 - 279
Special edition in Polish: Chapter 17 Volume 001 P. 273 - 279
Special edition in Slovak: Chapter 17 Volume 001 P. 273 - 279
Special edition in Slovene: Chapter 17 Volume 001 P. 273 - 279
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 001 P. 252 - 258
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 001 P. 252 - 258
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 32 - 38

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/51/oj

32003L0051Úradný vestník L 178 , 17/07/2003 S. 0016 - 0022


Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES

z 18. júna 2003,

ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 78/660/ES, 83/349/EHS, 86/635/EHS a 91/674/EHS o ročnej a konsolidovanej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, bánk a iných finančných inštitúcií a poisťovní

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 44 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na názor Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

konajúc v súlade s postupom ustanoveným článku 251 zmluvy [3],

keďže:

(1) Európska Rada na zasadaní v Lisabone 23. - 24. marca 2000 zdôraznila potrebu urýchlenia dokončenia vnútorného trhu pre finančné služby, stanovila konečný termín rok 2005 pre zavedenie Akčného plánu finančných služieb Komisie a presadzovala, aby boli prijaté kroky na zlepšenie porovnateľnosti finančných výkazov pripravených spoločnosťami spoločenstva, s ktorých cennými papiermi sa môže obchodovať na regulovanom trhu (ďalej len kótované spoločnosti);

(2) 13. júna 2000 Komisia zverejnila svoju správu, nazvanú "Stratégia finančného výkazníctva EÚ: Cesta vpred", v ktorej sa navrhlo, aby všetky kótované spoločnosti zostavovali svoje konsolidované účtovné závierky v súlade s jedinou sadou účtovných štandardov, konkrétne Medzinárodných účtovných štandardov (IAS), najneskôr do roku 2005;

(3) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem [4] (ďalej len nariadenie o IAS) zaviedlo požiadavku, aby od roku 2005 všetky kótované spoločnosti zostavovali svoje konsolidované účtovné závierky v súlade s IAS prijatými pre používanie v rámci spoločenstva. Tiež ustanovilo pre členské štáty možnosť povoľovať alebo požadovať používanie prijatých IAS pri zostavovaní účtovných uzávierok nekótovanými spoločnosťami;

(4) nariadenie o IAS ustanovuje, že na prijatie medzinárodného účtovného štandardu pre jeho používanie v spoločenstve je potrebné, aby spĺňal základné požiadavky štvrtej smernice Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov obchodných spoločností [5] a siedmej smernice Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtovných závierkach [6], t. j. že jeho používanie povedie k vernénmu pravdivému obrazu o finančnej pozícii a výkonnosti podniku – tento princíp sa posudzoval vo svetle predmetných smerníc bez implikovania striktnej zhody s každým jedným ustanovením týchto smerníc;

(5) ročné a konsolidované účtovné závierky podnikov, ktorých sa týkajú smernice 78/660/EHS a 83/349/EHS, ktoré nie sú zostavené v súlade s nariadením o IAS, budú mať naďalej tieto smernice za primárny zdroj účtovných požiadaviek spoločenstva, je dôležité, aby medzi spoločnosťami spoločenstva, ktoré používajú IAS, a tými, ktoré ich nepoužívajú, existovali rovnaké pravidlá pre všetkých;

(6) na účely prijatia IAS aj uplatňovania smerníc 78/660/EHS a 83/349/EHS je žiaduce, aby tieto smernice odrážali vývoj v medzinárodnom účtovníctve. V danom ohľade správa Komisie nazvaná "Zosúladenie účtovníctva: nová stratégia voči medzinárodnému zosúlaďovaniu" požiadala Európsku úniu, aby pracovala na udržaní súladu medzi smernicami spoločenstva o účtovníctve a vývojom v usporiadaní medzinárodného účtovného štandardu, najmä vo Výbore pre medzinárodné účtovné štandardy(IASC);

(7) členské štáty by mali byť schopné modifikovať predkladanie výkazu ziskov a strát a súvahy v súlade s medzinárodným vývojom, ktorý je vyjadrený v normách vydávaných Radou pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB);

(8) členské štáty by mali byť schopné povoliť alebo požadovať používanie preceňovania a reprodukčnej obstarávacej ceny v súlade s medzinárodným vývojom, vyjadreným v normách vydávaných IASB;

(9) výročná správa a konsolidovaná výročná správa sú dôležitými prvkami finančného výkazníctva. Zlepšenie, spolu s súčasným najlepším uplatňovaním existujúcej požiadavky, aby prezentovali pravdivý obraz o vývoji podnikania a jeho pozícii, spôsobom, ktorý zodpovedá veľkosti a zložitosti podnikania, je nevyhnutné pre presadzovanie väčšej konzistentnosti a poskytuje ďalšie usmernenie týkajúce sa informácií, ktoré má "pravdivý obraz" obsahovať. Informácie by nemali byť obmedzované na finančné aspekty podnikania spoločnosti. Očakáva sa, že, ak je to vhodné, by to viedlo k analýze environmentálnych a sociálnych aspektov nevyhnutných pre pochopenie vývoja spoločnosti, jej výkonnosti alebo pozície. Toto je tiež v súlade s odporúčaním Komisie 2001/453/ES z 30. mája 2001 o identifikácii, meraní a zverejňovaní environmentálnych otázok v ročných závierkach a výročných správach spoločností [7]. Avšak, berúc do úvahy charakter vývoja v tejto oblasti finančného výkazníctva a zohľadňujúc možné bremeno uvalené na podniky pod určitú veľkosť, členské štáty sa môžu rozhodnúť, že upustia od povinnosti poskytovať nefinančné informácie v prípade výročnej správy takýchto podnikov;

(10) rozdiely pri zostavovaní a prekladaní správy auditu znižujú porovnateľnosť a zľahčujú užívateľské chápanie tohto vitálneho aspektu finančného výkazníctva. Zlepšená dôslednosť by sa mala dosiahnuť novelizáciami osobitných požiadaviek týkajúcich sa formy a obsahu správy audítora, ktoré by boli v súlade so súčasnou medzinárodnou najlepšou praxou. Základná požiadavka, aby výrok audítora stanovil, či ročná alebo konsolidovaná účtovná závierka poskytuje pravdivý a primeraný pohľad v súlade s príslušným rámcom finančného výkazníctva, nepredstavuje obmedzenie rozsahu daného stanoviska, ale objasňuje kontext, v ktorom sa vyjadruje;

(11) smernice 78/660/EHS a 83/349/EHS by mali byť adekvátne novelizované. Ďalej je potrebné novelizovať smernicu Rady 86/635/EHS zo dňa 8. decembra 1986 o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií [8];

(12) IASB vyvíja a zdokonaľuje účtovné štandardy vzťahujúce sa na činnosti poisťovníctva;

(13) poisťovniam by sa malo tiež dovoliť používať účtovanie na báze reprodukčnej obstarávacej ceny, ktoré je vyjadrené vhodnými štandardmi vydanými IASB;

(14) následne by sa mala zmeniť a doplniť smernica Rady 91/674/EHS z 19. decembra 1991 o ročných účtovných závierkach a konsolidovaných účtovných závierkach poisťovní [9];

(15) tieto zmeny a doplnky odstránia všetky nesúlady medzi smernicou 78/660/EHS, 83/349/EHS, 86/635/EHS a 91/674/EHS na jednej strane a IAS, ktoré existujú od 1. mája 2002, na strane druhej,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 78/660/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. v článku 2 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

"Členské štáty môžu povoliť alebo vyžadovať zahrnutie ostatných výkazov do ročnej účtovnej závierky spolu s dokumentmi uvedenými v prvom pododseku.";

2. v článku 4 sa pridáva tento odsek:

"6. Členské štáty môžu povoliť alebo vyžadovať, aby sa prezentovanie súm v rámci údajov vo výkaze ziskov a strát a v súvahe zohľadňovalo v súvislosti s podstatou transakcie alebo dohody, o ktorej sa podáva správa. Takéto povolenie alebo požiadavka sa môže obmedziť na určité triedy spoločností a/alebo konsolidovaných účtovných závierok v zmysle siedmej smernici Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtovných závierkach [10].";

3. v článku 8 sa dopĺňa tento odsek:

"Členské štáty môžu povoliť alebo vyžadovať od spoločností, aby prijali predkladanie súvahy uvedenej v článku 10a ako alternatívy k formátom, ktoré sú inak predpísané alebo povolené.";

4. v článku 9, v časti "Pasíva", v oddiele B sa názov "Rezervy na pasíva a náklady" nahrádza názvom "Rezervy";

5. v článku 10 oddiel J sa názov "Rezervy na pasíva a náklady" nahrádza názvom "Rezervy";

6. vkladá sa tento článok:

"Článok 10a

Namiesto prezentácie položiek súvahy v súlade s článkom 9 a 10 môžu členské štáty povoliť alebo vyžadovať od spoločností, alebo niektorých tried spoločností, aby prezentovali tieto položky na základe rozlišovania medzi bežnými a nebežnými položkami za predpokladu, že poskytnuté informácie sú aspoň ekvivalentné s tými, ktoré požaduje článok 9 a 10.";

7. Článok 20 sa mení a dopĺňa takto:

a) odsek 1 sa nahrádza takto:

"1. Rezervy sa majú vzťahovať na pasíva, ktorých charakter je jasne definovaný a ktoré ku dňu zostavenia súvahy vzniknú pravdepodobne alebo určite, ale neurčitá je ich výška alebo dátum, kedy vzniknú.";

b) odsek 3 sa nahrádza takto:

"3. Rezervy sa nesmú použiť na úpravu hodnôt aktív.";

8. v článku 22 sa dopĺňa tento odsek:

"Odlišne od ustanovení článku 2 ods. 1 môžu členské štáty povoliť alebo vyžadovať od všetkých spoločností alebo niektorých tried spoločností, aby predkladali výkaz o ich výkonnosti namiesto predkladania položiek výkazu ziskov a strát v súlade s článkami 23 až 26 za predpokladu, že poskytnuté informácie budú aspoň ekvivalentné k tým, ktoré tieto článok inak vyžadujú.";

9. článok 31 sa mení a dopĺňa takto:

a) v odseku 1 písm. c) sa písmeno bb) nahrádza takto:

"bb) musia sa zohľadniť všetkých tie záväzky, ktoré vzniknú počas dotknutého finančného roka alebo predchádzajúceho finančného roka, dokonca aj keď sa takéto pasíva stanú zjavnými až medzi dátumom, ku ktorému je zostavená súvaha a dátumom, keď je prekladaná,";

b) vkladá sa tento odsek:

"1a) Okrem čiastok evidovaných podľa odseku 1 písm. c) písm. bb) členské štáty môžu povoliť alebo vyžadovať zostavenie výkazu všetkých predvídateľných pasív a potenciálnych strát, ktoré sa objavili počas bežného finančného roka alebo predchádzajúceho finančného roka, dokonca aj keď sa takéto pasíva alebo straty stanú zjavnými až medzi dátumom, ku ktorému je zostavená súvaha a dátumom, keď je prekladaná.";

10. v článku 33 ods. 1 sa písmeno c) nahrádza takto:

"c) nové ocenenie investičného majetku";

11. v článku 42 sa prvý odsek nahrádza takto:

"Výška rezerv nesmie prekročiť sumy, ktoré sú nevyhnutné.";

12. vkladajú sa tieto články:

"Článok 42e

Odlišne od ustanovení článku 32 môžu členské štáty povoliť alebo vyžadovať od všetkých spoločností alebo niektorých tried spoločností, aby oceňovali iné určené kategórie aktív než finančné nástroje v sumách, určených odkazom na ich reprodukčnú obstarávaciu cenu.

Takéto povolenie alebo požiadavka sa môže obmedziť na konsolidované účtovné závierky, definované v smernici 83/349/EHS.

Článok 42f

Napriek článku 31 ods. 1 písm. c) môžu členské štáty povoliť alebo vyžadovať od všetkých spoločností alebo niektorých tried spoločností, aby v prípadoch, ak sa aktíva oceňujú v súlade s článkom 42e, bola zmena hodnoty zahrnutá do výkazu ziskov a strát.";

13. v článku 43 ods. 1 bode 6 sa slová "podľa článkov 9 a 10" nahrádzajú slovami "podľa článkov 9, 10 a 10a";

14. článok 46 sa mení a dopĺňa takto:

a) odsek 1 sa nahrádza takto:

"1. a) Výročná správa bude obsahovať aspoň primeraný prehľad vývoja a výkonnosti podnikania spoločnosti a jej pozície, spolu s popisom základných rizík a neistôt, ktorým čelí.

Správa pozostáva z vyváženej a rozsiahlej analýzy vývoja spoločnosti a výkonnosti podnikania spoločnosti a jej pozície, podľa veľkosti a zložitosti podnikania;

b) v rozsahu nevyhnutnom pre pochopenie vývoja spoločnosti, výkonnosti alebo pozície zahŕňa analýza finančné a, ak to bude vhodné, aj nefinančné kľúčové ukazovatele výkonnosti, relevantné pre konkrétne podnikanie, vrátane informácií týkajúcich sa environmentálnych a zamestnaneckých záležitostí;

c) pri uvádzaní analýzy bude výročná účtovná správa, ak je to vhodné, obsahovať odkazy na ďalšie vysvetlenia čiastok uvádzaných v ročnej závierke.";

b) dopĺňa sa tento odsek:

"4. Členské štáty sa môžu rozhodnúť oslobodiť spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje článok 27, od povinnosti v odseku 1 písm. b), pokiaľ sa to týka nefinančných informácií.";

15. v článku 48 sa vypúšťa tretia veta;

16. v článku 49 sa tretia veta nahrádza takto:

"Správa osoby alebo osôb poverených vykonaním auditu ročných účtovných uzávierok (ďalej len zákonní audítori) nie je súčasťou takéhoto zverejnenia, ale uvedie sa, že názor audítora bol vyjadrený bez výhrad, podmienečný alebo zamietavý, alebo že zákonní audítori nemohli vyjadriť svoj názor. Tiež sa zverejní, či správa zákonných audítorov obsahuje odkaz na záležitosti, na ktoré zákonní audítori upozorňovali kladením dôrazu, bez posudzovania názoru audítora.";

17. článok 51 ods. 1 sa nahrádza takto:

"1. Ročné účtovné závierky spoločností overí jedna alebo viacero osôb schválených členskými štátmi na vykonávanie povinného auditu na základe ôsmej smernice Rady 84/253/EHS z 10. apríla 1984 o požiadavkách kladených na osoby oprávnené vykonávať povinný audit účtovných dokladov [*] Ú. v. ES L 216, 12.5.1984, s. 20..

Zákonní audítori tiež vyjadria svoj názor na súlad alebo nesúlad výročnej správy s ročnou účtovnou závierkou za ten istý finančný rok."

18. vkladá sa tento článok:

"Článok 51a

1. Správa zákonných audítorov obsahuje:

a) úvod, ktorý obsahuje minimálne označenie ročnej účtovnej závierku, ktorá je predmetom povinného auditu, spolu s rámcom finančného výkazníctva, ktorý sa použil pri jej zostavovaní;

b) opis rozsahu povinného auditu, ktorý bude aspoň identifikovať audítorské štandardy, podľa ktorých sa povinný audit vykonával;

c) výrok audítora, ktorý jasne vyjadrí názor zákonných audítorov na to, či ročná účtovná závierka poskytuje verný a pravdivý obraz v súlade s príslušným rámcom finančného výkazníctva a, ak je to vhodné, či ročná účtovná závierka spĺňa zákonné požiadavky; názor audítora bude alebo bez výhrad, podmienečný alebo záporný, alebo ak zákonní audítori nemohli vyjadriť svoje stanovisko, odmietnutie vyjadrenia názoru;

d) odkaz na akékoľvek záležitosti, na ktoré zákonní audítori upozorňovali kladením dôrazu, bez posudzovania názoru audítora;

e) názor o súlade alebo nesúlade výročnej správy s ročnou účtovnou závierkou za ten istý finančný rok.

2. Zákonní audítori správu podpíšu a uvedú dátum.";

19. článok 53 ods. 1 sa vypúšťa;

20. vkladá sa tento článok:

"Článok 53a

Členské štáty neposkytnú výnimky stanovené v článku 11, 27, 46, 47 a 51 v prípade spoločností, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu akéhokoľvek členského štátu v zmysle článku 1 ods. 13 smernice Rady 93/22/EHS z 10. mája 1993 o investičných službách v oblasti cenných papierov [*] Ú. v. ES L 141, 11.6.1993, s. 127. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2002/87/ES Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. ES L 35, 11.2.2003, s. 1).."

21. v článku 56 ods. 1 sa slová "v článkoch 9, 10" nahrádzajú slovami "článkoch 9, 10, 10a";

22. v článku 60 prvom odseku sa slová "na základe trhových cien" nahrádzajú slovami "na základe ich reprodukčnej obstarávacej ceny";

23. v článku 61a sa slová "v článku 42a až 42d" nahrádzajú slovami "v článkoch 42a až 42f".

Článok 2

Smernica 83/349/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. v článku 1 sa odsek 2 nahrádza takto:

"2. Odhliadnuc od prípadov uvedených v odseku 1 môžu členské štáty vyžadovať od všetkých podnikov, ktoré sa spravujú ich právom, aby zostavili konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu, ak:

a) podnik (materský podnik) má právo vykonávať, alebo skutočne vykonáva, dominantný vplyv alebo kontrolu nad iným podnikom (dcérskym podnikom); alebo

b) podnik (materský podnik) a iný podnik (dcérsky podnik) sú riadené na báze zjednotenej materskou spoločnosťou.";

2. v článku 3 ods. 1 sa slová "článkov 13, 14 a 15" nahrádzajú slovami "článkov 13 a 15";

3. článok 6 sa mení a dopĺňa takto:

a) odsek 4 sa nahrádza takto:

"4. Tento článok sa nevzťahuje na prípady, keď jeden z podnikov, ktorý sa má konsolidovať, je spoločnosťou, ktorej cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu v zmysle článku 1 ods. 13 smernice Rady 93/22/EHS z 10. mája 1993 o investičných službách v oblasti cenných papierov [*] Ú. v. ES L 141, 11.6.1993, s. 27. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2002/87/ES Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. ES L 35, 11.11.2003, s. 1).."

b) odsek 5 sa vypúšťa;

4. článok 7 sa mení a dopĺňa takto:

a) v odseku 1 písm. b) sa vypúšťa druhá veta;

b) v odseku 2 písm. a) sa slová "článkov 13, 14 a 15" nahrádzajú slovami "článkov 13 a 15";

c) odsek 3 sa nahrádza takto:

"3. Tento článok sa nevzťahuje na spoločnosti, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu v zmysle článku 1 ods. 13 smernice 93/22/EHS.";

5. v článku 11 ods. 1 písm. a) sa slová "článkov 13, 14 a 15" nahrádzajú slovami "článkov 13 a 15";

6. článok 14 sa vypúšťa;

7. v článku 16 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

"Členské štáty môžu povoliť alebo požadovať doplnenie iných výkazov v konsolidovanej účtovnej závierke k dokumentom uvedeným v prvom pododseku.";

8. v článku 17 ods. 1 sa slová "články 3 až 10" nahrádzajú slovami "články 3 až 10a";

9. článok 34 sa mení takto:

a) v bode 2 písm. b) sa slová "podľa článkov 13 a 14 a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 14 ods. 3, sa musí" nahrádzajú slovami "podľa článku 13 a musí sa";

b) v bode 5 sa slová "a tie, ktoré boli vylúčené podľa článku 14" vypúšťajú;

10. článok 36 sa mení a dopĺňa takto:

a) odsek 1 sa nahrádza takto:

"1. Konsolidovaná výročná správa obsahuje aspoň pravdivý obraz vývoja a výkonnosti podnikania a pozície podnikov zahrnutých do konsolidácie branej ako celok, spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelia.

Správa pozostáva z vyváženej a rozsiahlej analýzy vývoja spoločnosti a výkonnosti podnikania a pozície podnikov zahrnutých do konsolidácie ako celku, podľa veľkosti a zložitosti podnikania. V rozsahu nevyhnutnom pre pochopenie vývoja, výkonnosti alebo pozície analýza zahŕňa finančné a, ak je to vhodné, aj nefinančné kľúčové ukazovatele výkonnosti, relevantné pre konkrétne podnikanie, vrátane informácií týkajúcich sa environmentálnych a zamestnaneckých záležitostí.

Ak je to vhodné, pri uvádzaní analýzy konsolidovaná výročná správa obsahuje odkazy na ďalšie vysvetlenia čiastok uvádzaných v konsolidovanej ročnej závierke.";

b) dopĺňa sa tento odsek:

"3. Ak sa konsolidovaná výročná správa požaduje spolu s výročnou správou, dané dve správy môžu byť predložené ako jediná správa. Pri vypracovaní takejto jednotnej správy môže byť vhodné klásť väčší dôraz na tie záležitosti, ktoré sú významné pre podniky zahrnuté do konsolidovaného celku.";

11. článok 37 sa nahrádza takto:

"Článok 37

1. Konsolidované účtovné závierky spoločností overuje jedna alebo viaceré osoby schválenými členskými štátmi na vykonávanie povinného auditu na základe ôsmej smernice Rady 84/253/EHS z 10. apríla 1984 o požiadavkách kladených na osoby oprávnené vykonávať povinný audit účtovných dokladov [*] Ú. v. ES L 126, 12.5.1984, s. 20..

Osoba alebo osoby oprávnené vykonávať audit konsolidovanej účtovnej závierky (ďalej len zákonní audítori) tiež vyjadria svoj názor k súladu alebo nesúladu výročnej správy s konsolidovanou ročnou účtovnou závierkou za ten istý finančný rok.

2. Správa zákonných audítorov obsahuje:

a) úvod, ktorý obsahuje minimálne označenie konsolidovanej účtovnej závierky, ktorá je predmetom povinného auditu, spolu s rámcom finančného výkazníctva, ktorý sa použil pri jej zostavovaní;

b) popis rozsahu povinného auditu, ktorý bude aspoň identifikovať audítorské štandardy, podľa ktorých sa povinný audit vykonával;

c) názor audítora, ktorý jasne vyjadrí názor zákonných audítorov na to, či konsolidovaná ročná účtovná závierka poskytuje verný a pravdivý obraz v súlade s príslušným rámcom finančného výkazníctva a, ak je to vhodné, či konsolidovaná ročná účtovná závierka spĺňa zákonné požiadavky; názor audítora je alebo bez výhrad, s výhradami alebo záporný, alebo ak zákonní audítori nemohli vyjadriť svoj názor, odmietnutie vyjadrenia názoru;

d) odkaz na akékoľvek záležitosti, na ktoré zákonní audítori upozorňovali kladením dôrazu, bez podmieňovania názoru audítora;

e) stanovisko o súlade alebo nesúlade výročnej správy s konsolidovanou ročnou účtovnou závierkou za ten istý finančný rok.

3. Zákonní audítori správu podpíšu a uvedú dátum.

4. Ak sú ročné účtovné závierky materského podniku pripojené ku konsolidovanej účtovnej závierke, správa zákonných audítorov požadovaná týmto článkom sa môže kombinovať s akoukoľvek správou zákonných audítorov k ročnej účtovnej závierke materského podniku vyžadovanej podľa článku 51 smernice 78/660/EHS."

12. v článku 38 sa dopĺňa tento odsek:

"7. Odsek 2 a 3 sa nevzťahuje na spoločnosti, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu akéhokoľvek členského štátu v zmysle článku 1 ods. 13 smernice 93/22/EHS."

Článok 3

Smernica 86/635/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1. v článku 1 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

"1. Článok 2, 3, 4 ods. 1, 3 až 6, články 6, 7, 13, 14, 15 ods. 3 a 4, články 16 až 21, 29 až 35, 37 až 41, 42 prvá veta, 42a až 42f, 45 ods. 1, 46 ods. 1 a 2, články 48 až 50, 50a, 51 ods. 1 a články 51a, 56 až 59, 61 a 61a smernice 78/660/EHS sa uplatnia na inštitúcie uvedené v článku 2 tejto smernice, pokiaľ nie je v tejto smernici ustanovené inak. Článok 35 ods. 3, články 36, 37 a 39 ods. 1 až 4 tejto smernice sa neuplatnia na aktíva a pasíva, ktoré sa oceňujú v súlade s oddielom 7a smernice 78/660/EHS.

2. V prípade odkazu v smernici 78/660/EHS a 83/349/EHS na článok 9, 10 a 10a (súvaha) alebo na články 22 až 26 (výkaz ziskov a strát) smernice 78/660/EHS, sa tieto odkazy považujú za odkazy na články 4 a 4a (súvaha) alebo na článok 26, 27 a 28 (výkaz ziskov a strát) tejto smernice.";

2. článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

a) prvá veta sa nahrádza takto:

"Členské štáty predpíšu takéto usporiadanie súvahy. Ako alternatívu môžu členské štáty povoliť alebo vyžadovať od úverových inštitúcií, aby prijali prezentáciu súvahy uvedenú v článku 4a.";

b) pod nadpisom "Pasíva" v bode 6 sa názov "Rezervy na záväzky a výdaje" nahrádza názvom "Rezervy";

3. vkladá sa tento článok:

"Článok 4a

Namiesto usporiadania položiek súvahy v súlade s článkom 4 môžu členské štáty povoliť alebo vyžadovať od úverových inštitúcií alebo určité tried úverových inštitúcií, aby im predložili tieto položky klasifikované podľa ich charakteru a v poradí ich relatívnej likvidity za predpokladu, že poskytnuté informácie sú aspoň ekvivalentom informácií požadovaných článkom 4.";

4. v článku 26 sa dopĺňa tento odsek:

"Odlišne od článku 2 ods. 1 smernice 78/660/EHS môžu členské štáty povoliť alebo vyžadovať od všetkých úverových inštitúcií alebo niektorých tried úverových inštitúcií, aby im predložili výkazy o svojej výkonnosti namiesto usporiadania položiek výkazu ziskov a strát v súlade s článkom 27 alebo 28, za predpokladu, že poskytnuté informácie sú aspoň ekvivalentom informácií požadovaných týmito článkami.";

5. článok 43 ods. 2 písm. f) sa vypúšťa.

Článok 4

Smernica 91/674/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. v článku 1 sa odsek 1 a 2 nahrádzajú takto:

"1. Články 2, 3, 4 ods. 1, ods. 3 až 6, články 6, 7, 13, 14, 15 ods. 3 a 4, články 16 až 21, 29 až 35, 37 až 41, 42, 42a až 42f, článok 43 ods. 1 body 1 až 7 a 9 až 14, článok 45 ods. 1, článok 46 ods. 1 a 2, články 48 až 50, 50a, 51 ods. 1, články 51a, 56 až 59, 61 a 61a smernice 78/660/EHS sa uplatnia na podniky uvedené v článku 2 tejto smernice, pokiaľ táto smernica neustanovuje inak. Články 46, 47, 48, 51 a 53 tejto smernice sa neuplatnia na aktíva a pasíva, ktoré sú oceňované v súlade s časťou 7a smernice 78/660/EHS.

2. Odkazy na články 9, 10 a 10a (súvaha) alebo na články 22 až 26 (výkaz ziskov a strát) smernice 78/660/EHS v smernici 78/660/EHS a 83/349/EHS sa považujú za odkazy na článok 6 (súvaha), resp. na článok 34 (výkaz ziskov a strát) tejto smernice.";

2. článok 4 sa nahrádza takto:

"Článok 4

1. Táto smernica sa bude vzťahovať na združenie poisťovateľov s názvom Lloyd's. Na účely smernice sa Lloyd's, ako aj syndikáty Lloyd's, považujú za poisťovne.

2. Odlišne od článku 65 ods. 1 Lloyd's zostaví agregovanú účtovnú závierku namiesto konsolidovanej účtovnej závierky požadovanej smernicou 83/349/EHS. Agregovaná účtovná závierka bude zostavená kumulovaním všetkých účtovných uzávierok syndikátu.";

3. v článku 6 pod nadpisom "Rezervy" v bode E sa názov "Rezervy na ostatné riziká a náklady" nahrádza názvom "Ostatné rezervy";

4. článok 46 sa mení a dopĺňa takto:

a) v odseku 5 sa dopĺňa táto veta:

"Členské štáty môžu povoliť výnimky z tejto požiadavky.";

b) odsek 6 sa nahrádza takto:

"6. Metóda (-y) použitá(-é) na každú investičnú položku sa uvedie (uvedú) v poznámkach k účtovnej závierke spolu so sumami takto určenými.";

5. vkladá sa tento článok:

"Článok 46a

1. Ak sa aktíva a pasíva oceňujú v súlade s oddielom 7a smernice 78/660/EHS, použijú sa odseky 2 až 6 tohto článku.

2. Investície uvedené v aktívach pod písmenom D sa uvedú v ich reprodukčnej obstarávacej cene.

3. Ak sa investície zobrazujú v ich obstarávacej cene, ich reprodukčná obstarávacia cena sa uverejní v poznámkach k účtovnej závierke.

4. Ak sa investície uvádzajú v ich reprodukčnej obstarávacej cene, ich obstarávacia cena sa uverejní v poznámkach k účtovnej závierke.

5. Tá istá metóda oceňovania sa použije na všetky investície obsiahnuté v akejkoľvek položke označenej arabskou číslicou alebo zobrazenej ako aktíva pod C(I). Členské štáty môžu povoliť výnimky z danej požiadavky.

6. Metóda(-y) použitá(-é) na každú investičnú položku sa uvedie (uvedú) v poznámkach k účtovnej závierke spolu so sumami takto určenými";

6. príloha sa vypúšťa.

Článok 5

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 1. januára 2005. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 6

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 7

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 18. júna 2003

Za Európsky parlament

predseda

P. Cox

Za Radu

predseda

G. Drys

[1] Ú. v. ES C 227 E, 24.9.2002, s. 336.

[2] Ú. v. EÚ C 85, 8.4.2003, s. 140.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu zo 14. januára 2003 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 6. mája 2003.

[4] Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 222, 14.8.1978, s. 11. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES (Ú. v. ES L 283, 27.10.2001, s. 28).

[6] Ú. v. ES L 193, 18.7.1983, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2001/65/ES.

[7] Ú. v. ES L 156, 13.6.2001, s. 33.

[8] Ú. v. ES L 372, 31.12.1986, s. 1. Smernica napsoledy zmenená a doplnená smernicou 2001/65/ES.

[9] Ú. v. ES L 374, 31.12.1991, s. 7.

[10] Ú. v. ES L 193, 18.7.1983, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES (Ú. v. ES L 283, 27.10.2001, s. 28).

--------------------------------------------------

Top