EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32003L0028

Komisijas Direktīva 2003/28/EK (2003. gada 7. aprīlis), ar ko ceturto reizi tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 94/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiemDokuments attiecas uz EEZ.

OV L 90, 8.4.2003., 45./46. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 262 - 263
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 262 - 263
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 262 - 263
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 262 - 263
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 262 - 263
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 262 - 263
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 262 - 263
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 262 - 263
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 262 - 263
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 07 Sējums 011 Lpp. 114 - 115
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 011 Lpp. 114 - 115

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 29/06/2009; Iesaist. atcelta ar 32008L0068

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/28/oj

32003L0028Oficiālais Vēstnesis L 090 , 08/04/2003 Lpp. 0045 - 0046


Komisijas Direktīva 2003/28/EK

(2003. gada 7. aprīlis),

ar ko ceturto reizi tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 94/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem

(dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 94/55/EK (1994. gada 21. novembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2001/7/EK [2], jo īpaši tās 8. pantu,

tā kā:

(1) Direktīvas 94/55/EK A un B pielikums attiecas uz A un B pielikumu Eiropas Līgumā par starptautiskiem bīstamu kravu autopārvadājumiem, kas pazīstams kā ADR un piemērojams no 2001. gada 1. jūlija.

(2) ADR atjauno reizi divos gados. Līdz ar to labotais variants būs spēkā no 2003. gada 1. janvāra ar pārejas posmu līdz 2003. gada 30. jūnijam.

(3) C pielikumā iekļautas norādes uz papildu numuriem, kuriem jākļūst par punktiem.

(4) Tāpēc jāgroza Direktīvas 94/55/EK pielikumi.

(5) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Bīstamu kravu pārvadājumu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 94/55/EK pielikumus groza šādi.

1. Tās A pielikumu aizstāj ar šo:

"

A PIELIKUMS

A pielikuma noteikumi Eiropas Līgumā par starptautiskiem bīstamu kravu autopārvadājumiem (ADR), kas piemērojami no 2003. gada 1. janvāra, terminu "līgumslēdzēja puse" aizstājot ar vārdu "dalībvalsts".

ADR A pielikuma 2003. gada variantu publicēs, tikko teksts būs pieejams visās Kopienas oficiālajās valodās.

"

2. B pielikumu aizstāj ar šo:

"

B PIELIKUMS

B pielikuma noteikumi Eiropas Līgumā par starptautiskiem bīstamu kravu autopārvadājumiem (ADR), kas piemērojami no 2003. gada 1. janvāra, terminu "līgumslēdzēja puse" aizstājot ar vārdu "dalībvalsts".

ADR B pielikuma 2003. gada variantu publicēs, tikko teksts būs pieejams visās Kopienas oficiālajās valodās.

"

3. C pielikumu groza atbilstoši šīs direktīvas C pielikumam.

2. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai ne vēlāk kā 2003. gada 1. jūlijā izpildītu šīs direktīvas prasības. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos pasākumus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā izdarīt šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus tiesību aktus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2003. gada 7. aprīlī

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Loyola De Palacio

[1] OV L 319, 12.12.1994., 7. lpp.

[2] OV L 30, 1.2.2001., 43. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

"

C PIELIKUMS

1. Pielikuma 2. punktā vārdu "ir 10 599. papildu numurs B pielikumā" aizstāj ar "ir 1.9. nodaļa A pielikumā".

2. Pielikuma 4. punktā vārdu "ir 2 211. papildu numurs A pielikumā" aizstāj ar sastāv no "balona", "kameras", "spiediena tvertnes", "Djuara trauka" un "balonu statīva" definīcijām, kas sniegtas A pielikuma 1.2.1. iedaļā.

3. Pielikuma 5. punktā vārdu "ir 2 010. un 10 602. papildu numurs A un B pielikumā" aizstāj ar "ir tie, kuri norādīti A pielikuma 1.5. nodaļā".

"

.

--------------------------------------------------

Augša