EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0028

Smernica Komisie 2003/28/ES zo 7. apríla 2003, ktorou sa štvrtýkrát prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 94/55/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzhľadom na prepravu nebezpečného tovaru cestnou dopravouText s významom pre EHP.

OJ L 90, 8.4.2003, p. 45–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 262 - 263
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 262 - 263
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 262 - 263
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 262 - 263
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 262 - 263
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 262 - 263
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 262 - 263
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 262 - 263
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 262 - 263
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 011 P. 114 - 115
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 011 P. 114 - 115

No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2009; Nepriamo zrušil 32008L0068

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/28/oj

32003L0028Úradný vestník L 090 , 08/04/2003 S. 0045 - 0046


Smernica Komisie 2003/28/ES

zo 7. apríla 2003,

ktorou sa štvrtýkrát prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 94/55/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzhľadom na prepravu nebezpečného tovaru cestnou dopravou

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 94/55/ES z 21. novembra 1994 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzhľadom na prepravu nebezpečného tovaru cestnou dopravou [1], naposledy zmenenej a doplnenej smernicou 2001/7/ES [2], najmä na jej článok 8,

keďže:

(1) Prílohy A a B k smernici 94/55/ES obsahujú prílohy A a B k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí, všeobecne známej ako "ADR", uplatniteľné s účinnosťou od 1. júla 2001.

(2) ADR sa aktualizuje každé dva roky; preto zmenená a doplnená verzia nadobudne účinnosť od 1. januára 2003 s prechodným obdobím do 30. júna 2003.

(3) Príloha C obsahuje odkazy na marginálie, ktoré sa musia stať bodmi.

(4) Z toho dôvodu je potrebné zmeniť a doplniť prílohy k smernici 94/55/ES.

(5) Opatrenia tejto smernice sú v súlade so stanoviskom Výboru pre prepravu nebezpečného tovaru,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Prílohy k smernici 94/55/ES sa menia a dopĺňajú takto:

1. Príloha A sa nahrádza takto:

"

PRÍLOHA A

Ustanovenia prílohy A k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR), uplatniteľné s účinnosťou od 1. januára 2003, sa rozumejú tak, že výraz "zmluvná strana" sa nahradí výrazom "členský štát".

Znenie zmien a doplnkov prílohy A k ADR verzie 2003 sa uverejní hneď po tom, čo bude pripravené vo všetkých úradných jazykoch spoločenstva.

"

2. Príloha B sa nahrádza takto:

"

PRÍLOHA B

Ustanovenia prílohy B k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR), uplatniteľné s účinnosťou od 1. januára 2003, sa rozumejú tak, že výraz "zmluvná strana" sa nahradí výrazom "členský štát".

Znenie zmien a doplnkov prílohy B k ADR verzii 2003 sa uverejní hneď po tom, čo bude pripravené vo všetkých úradných jazykoch spoločenstva.

"

3. Príloha C sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou C k tejto smernici.

Článok 2

1. Členské štáty najneskôr do 1. júla 2003 uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť deň po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 7. apríla 2003

Za Komisiu

Loyola De Palacio

podpredsedníčka

[1] Ú. v. ES L 319, 12.12.1994, s. 7.

[2] Ú. v. ES L 30, 1.2.2001, s. 43.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

"

PRÍLOHA C

1. V bode 2 sa výraz "zodpovedá bodu 10 599 prílohy B" nahrádza výrazom "zodpovedá kapitole 1.9 v prílohe A".

2. V bode 4 sa výraz "zodpovedá bodu 2 211 prílohy A" nahrádza výrazom pozostáva z definícií "tlaková nádoba", "trubica", "tlakový sud", "kryogénna nádoba" a "zväzok fliaš" uvedených v odseku 1.2.1 prílohy A.

3. V bode 5 sa výraz "zodpovedajú bodom 2 010 a 10 602 prílohy A a B" nahrádza výrazom "zodpovedajú kapitole 1.5 prílohy A".

"

.

--------------------------------------------------

Top