EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_07_011_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
07.Транспортна политика
TOM 11

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

07.   Транспортна политика

TOM 011

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2002

L 289

30

 

 

32002D0844

 

 

 

Решение на Комисията от 23 октомври 2002 година за изменение на Директива 2001/14/ЕО по отношение на датата за промяна на работното разписание в железопътния транспорт (нотифицирано под номер C(2002) 3997) (текст от значение за ЕИП)

3

2002

L 308

44

 

 

32002D0885

 

 

 

Решение на Комисията от 7 ноември 2002 година за изменение на Директива 96/49/ЕО на Съвета по отношение на крайните срокове, които трябва да се спазват за съдове под налягане, стелажи за бутилки и резервоари за железопътен превоз на опасни товари (нотифицирано под номер C(2002) 4343) (текст от значение за ЕИП)

4

2002

L 308

45

 

 

32002D0886

 

 

 

Решение на Комисията от 7 ноември 2002 година за изменение на Директива 94/55/ЕО на Съвета по отношение на крайните срокове, които трябва да се спазват за съдове под налягане, стелажи за бутилки и резервоари за автомобилен превоз на опасни товари (нотифицирано под номер C(2002) 4344) (текст от значение за ЕИП)

5

2002

L 321

11

 

 

32002D0917

 

 

 

Решение на Съвета от 3 октомври 2002 година относно сключването на Спогодбата за международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси Интербус

6

2002

L 321

13

 

 

22002A1126(01)

 

 

 

Спогодба за международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси (Интербус)

8

2002

L 324

1

 

 

32002R2099

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския Парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 година за създаване на Комитет по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (КМБПЗК) и за изменение на регламентите относно безопасността на морския транспорт и предотвратяването на замърсяването от кораби

38

2002

L 324

53

 

 

32002L0084

 

 

 

Директива 2002/84/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 година за изменение на директивите относно морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (текст от значение за ЕИП)

43

2002

L 327

8

 

 

32002L0085

 

 

 

Директива 2002/85/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 година за изменение на Директива 92/6/ЕИО на Съвета относно монтирането и използването в рамките на Общността на устройства за ограничаване на скоростта за някои категории моторни превозни средства

49

2002

L 355

1

 

 

32002R2320

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2320/2002 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2002 година относно създаване на общи правила за сигурността на гражданското въздухоплаване (текст от значение за ЕИП)

51

2003

L 001

45

 

 

32003R0006

 

 

 

Регламент (ЕО) № 6/2003 на Комисията от 30 декември 2002 година относно разпространението на статистика за автомобилен превоз на товари (текст от значение за ЕИП)

72

2003

L 014

1

 

 

32003R0091

 

 

 

Регламент (ЕО) № 91/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 година относно статистиката за железопътния транспорт

77

2003

L 062

18

 

 

32003R0411

 

 

 

Регламент (ЕО) № 411/2003 на Комисията от 5 март 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 805/1999 относно установяване на някои мерки по прилагането на Регламент (ЕО) № 718/1999 на Съвета относно политиката на Общността за капацитета на флота за насърчаване на вътрешноводния транспорт

93

2003

L 066

1

 

 

32003R0437

 

 

 

Регламент (ЕО) № 437/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 27 февруари 2003 година относно статистическите данни по отношение на превоза на пътници, товари и поща по въздуха

94

2003

L 075

33

 

 

32003D0197

 

 

 

Решение на Съвета от 21 октомври 2002 година относно подписване от името на Общността и временно прилагане на споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Бившата югославска република Македония относно прилагане на системата за екоточки към транзитния трафик на Бившата югославска република Македония през Австрия

102

2003

L 089

9

 

 

32003R0622

 

 

 

Регламент (ЕО) № 622/2003 на Комисията от 4 април 2003 година за определяне мерки за прилагане на общи основни стандарти относно сигурността на въздухоплаването (текст от значение за ЕИП)

103

2003

L 090

37

 

 

32003L0026

 

 

 

Директива 2003/26/ЕО на Комисията от 3 април 2003 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 2000/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно ограничителите на скоростта и отработените емисии на товарните автомобили (текст от значение за ЕИП)

106

2003

L 090

41

 

 

32003L0027

 

 

 

Директива 2003/27/ЕО на Комисията от 3 април 2003 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 96/96/ЕО на Съвета относно контрола на отработените емисии на моторните превозни средства (текст от значение за ЕИП)

110

2003

L 090

45

 

 

32003L0028

 

 

 

Директива 2003/28/ЕО на Комисията от 7 април 2003 година за привеждане за четвърти път в съответствие с техническия прогрес на Директива 94/55/ЕО на Съвета относно сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на автомобилен превоз на опасни товари (текст от значение за ЕИП)

114

2003

L 115

1

 

 

32003R0782

 

 

 

Регламент (ЕО) № 782/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 14 април 2003 година относно забраната за използване на органотични съединения на корабите

116

2003

L 115

63

 

 

32003L0020

 

 

 

Директива 2003/20/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 8 април 2003 година за изменение на Директива 91/671/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателството на държавите-членки относно задължителното използване на предпазни колани в превозни средства под 3,5 тона

127

2003

L 123

18

 

 

32003L0024

 

 

 

Директива 2003/24/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 14 април 2003 година за изменение на Директива 98/18/ЕО на Съвета относно правилата и стандартите за безопасност за пътнически кораби

132

2003

L 123

22

 

 

32003L0025

 

 

 

Директива 2003/25/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 14 април 2003 година относно специфични изисквания за стабилност на ро-ро пътнически кораби (текст от значение за ЕИП)

136

2003

L 150

32

 

 

32003D0440

 

 

 

Решение на Съвета от 8 май 2003 година за подписване от името на Общността и временно прилагане на споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Хърватска относно прилагане на системата за екоточки към хърватския транзитен трафик през Австрия от 1 януари 2003 година

156

Top