EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32001L0111

Direktiva Sveta 2001/111/ES z dne 20. decembra 2001 o nekaterih sladkorjih, namenjenih za prehrano ljudi

UL L 10, 12.1.2002, str. 53–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
posebna izdaja v češčini: poglavje 13 zvezek 027 str. 185 - 189
posebna izdaja v estonščini: poglavje 13 zvezek 027 str. 185 - 189
posebna izdaja v latvijščini: poglavje 13 zvezek 027 str. 185 - 189
posebna izdaja v litovščini: poglavje 13 zvezek 027 str. 185 - 189
posebna izdaja v madžarščini poglavje 13 zvezek 027 str. 185 - 189
posebna izdaja v malteščini: poglavje 13 zvezek 027 str. 185 - 189
posebna izdaja v poljščini: poglavje 13 zvezek 027 str. 185 - 189
posebna izdaja v slovaščini: poglavje 13 zvezek 027 str. 185 - 189
posebna izdaja v slovenščini: poglavje 13 zvezek 027 str. 185 - 189
posebna izdaja v bolgarščini: poglavje 13 zvezek 033 str. 113 - 117
posebna izdaja v romunščini: poglavje 13 zvezek 033 str. 113 - 117
posebna izdaja v hrvaščini: poglavje 13 zvezek 024 str. 69 - 73

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 18/11/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/111/oj

32001L0111Uradni list L 010 , 12/01/2002 str. 0053 - 0057


Direktiva Sveta 2001/111/ES

z dne 20. decembra 2001

o nekaterih sladkorjih, namenjenih za prehrano ljudi

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Nekatere vertikalne direktive s področja živil je treba v skladu s sklepi Evropskega sveta v Edinburghu dne 11. in 12. decembra 1992, ki jih je potrdil Evropski svet v Bruslju dne 10. in 11. decembra 1993, poenostaviti tako, da se upoštevajo samo glavne zahteve, katerim morajo ustrezati izdelki iz omenjenih direktiv, da so lahko navedeni izdelki v prostem pretoku na notranjem trgu.

(2) Direktiva Sveta 73/437/EGS z dne 11. decembra 1973 o približevanju zakonodaj držav članic o nekaterih sladkorjih, namenjenih za prehrano ljudi [4], je bila sprejeta glede na dejstvo, da bi razlike v nacionalnih zakonih o nekaterih vrstah sladkorja, lahko ustvarile pogoje za nelojalno konkurenco, ki bi lahko zavajala potrošnike in s tem neposredno vplivale na vzpostavitev in delovanje skupnega trga.

(3) Namen Direktive Sveta 73/437/EGS je bil torej določiti opredelitve pojmov in skupna pravila o proizvodnih značilnostih, pakiranjih in etiketiranju zadevnih proizvodov, da se zagotovi njihov prosti pretok v Skupnosti.

(4) Komisija namerava predlagati v najkrajšem možnem času in vsekakor pred 1. julijem 2000, naj se v Direktivo Sveta 80/232/EGS z dne 15. januarja 1980 o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi s stopnjami nazivnih količin in nazivnih prostornin, ki so dovoljene za določene predpakirane izdelki [5], vključijo stopnje nazivne mase izdelkov, ki jih zajema ta direktiva.

(5) Direktivo 73/437/EGS je treba preoblikovati tako, da bodo pravila o pogojih proizvodnje in trženja nekaterih sladkorjev, namenjenih za prehrano ljudi, dostopnejša in da bo usklajena s splošno zakonodajo Skupnosti o živilih, zlasti z zakonodajo o označevanju, o barvilih in drugih dovoljenih aditivih, o ekstrakcijski topilih in o analiznih metodah.

(6) Uporabljajo se splošna pravila o označevanju, opredeljena v Direktivi 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta [6], ob upoštevanju določenih pogojev.

(7) V skladu z načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti, opredeljenima v členu 5 Pogodbe, države članice ne morejo zadovoljivo doseči cilja določitve skupnih opredelitev pojmov in pravil za zadevne izdelke ter uskladitve teh določb s splošno zakonodajo Skupnosti o živilih, pač pa lahko, glede na naravo te direktive, ta cilj bolje doseže Skupnost. Direktiva ne prekorači okvirov, ki so potrebni za doseganje navedenih ciljev.

(8) Ukrepe, potrebne za izvajanje te direktive, se sprejme v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o postopkih za izvedbo nalog, prenesenih na Komisijo [7].

(9) Da ne bi nastajale nove ovire pri prostem pretoku, države članice za omenjene izdelke ne bodo sprejemale nacionalnih predpisov, ki jih ta direktiva ne predvideva –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Ta direktiva se uporablja za izdelke, opredeljene v Delu A Priloge.

Vendar se ta direktiva ne uporablja za izdelke, opredeljene v Delu A Priloge, če so ti v katerih od naslednjih oblik: sladkor v prahu, kandirani sladkor in sladkor v obliki kristalov.

Člen 2

Direktiva 2000/13/ES se uporablja za izdelke, opredeljene v Delu A Priloge te direktive pod naslednjimi pogoji in odstopanji:

1. Ne glede na točko 5 spodaj, se imena izdelke, navedena v Delu A Priloge, uporabljajo samo za izdelke, navedene v njej, in se uporabljajo za označevanje teh izdelkov v prometu;

Imena izdelkov iz točke 2 Dela A Priloge se lahko uporabljajo tudi za poimenovanje izdelkov iz točke 3 Priloge.

Vendar:

- imajo lahko izdelki, opredeljeni v Delu A Priloge poleg obveznega imena izdelka tudi druge oznake in nazive, splošno uporabljene v različnih državah članicah;

- se lahko ta imena izdelkov uporabijo tudi v imenih izdelkov za označevanje drugih izdelkov, če je to običajno,

pod pogojem, da ta taka imena ne morejo zavesti potrošnika.

2. Za predpakirane izdelke, ki tehtajo manj kot 20 g, na oznaki ni treba navesti neto mase.

3. Pri oznakah raztopine sladkorja, raztopine invertnega sladkorja in sirupu iz invertnega sladkorja mora biti navedena vsebnost suhe snovi in invertnega sladkorja.

4. Oznaka pri glukoznem sirupu ali sušenem glukoznem sirupu mora vsebovati izraz "kristaliziran".

5. Če izdelki iz točk 7 in 8 Dela A Priloge vsebujejo več kot 5 % fruktoze na suho snov, morajo biti, kar zadeva ime izdelka in sestavo, označeni kot "glukozni-fruktozni sirup" ali "fruktozni-glukozni sirup" oziroma kot "sušeni glukozni-fruktozni sirup" ali "sušeni fruktozni-glukozni sirup", odvisno od tega, ali ima v sestavi večji delež glukoze ali fruktoze.

Člen 3

Za izdelke, opredeljene v Prilogi, države članice ne sprejmejo nacionalnih predpisov, ki jih ta direktiva ne predvideva.

Člen 4

Ukrepi, potrebni za izvajanje te direktive v zvezi s spodaj navedenimi področji, se sprejmejo po postopku iz člena 5(2):

- uskladitev te direktive s splošno zakonodajo Skupnosti o živilih,

- prilagoditev tehničnemu razvoju.

Člen 5

1. S Komisijo sodeluje Stalni odbor za živila (v nadaljevanju "odbor"), ustanovljen po členu 1 Sklepa 69/414/EGS [8].

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Rok, ki ga določa člen 5(6) Sklepa 1999/468/ES, je tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 6

Direktiva 73/437/EGS se razveljavi z 12. julijem 2003.

Sklicevanja na razveljavljeno direktivo se razumejo kot sklicevanja na to direktivo.

Člen 7

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 12. julija 2003. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Ukrepi se uveljavijo tako, da se:

- dovoli trženje izdelkov, opredeljenih v Delu A Priloge, če ustrezajo opredelitvam in pravilom, opredeljenim v tej direktivi, z začetkom veljavnosti 12. julija 2003;

- se prepove trženje izdelkov, ki niso skladni s to direktivo, z začetkom veljavnosti 12. julija 2003.

Vendar so izdelki, ki niso skladni s to direktivo in so bili označeni do 12. julija 2004 v skladu z Direktivo 73/437/EGS, lahko v prometu do prodaje zalog.

Države članice se v sprejetih ukrepih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 8

Ta direktiva začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 9

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 20. decembra 2001

Za Svet

Predsednik

C. PicquÉ

[1] UL C 231, 9.8.1996, str. 6.

[2] UL C 279, 1.10.1999, str. 90.

[3] UL C 56, 24.2.1997, str. 20.

[4] UL L 356, 27.12.1973, str. 71. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu 1985.

[5] UL L 51, 25.2.1980, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 87/356/EGS (UL L 192, 11.7.1987, str. 48).

[6] UL L 109, 6.5.2000, str. 29.

[7] UL L 184, 7.7.1999, str. 23.

[8] UL L 291, 19.11.1969, str. 9.

--------------------------------------------------

PRILOGA

A. IMENA PROIZVODOV IN OPREDELITVE POJMOV

1. Polbeli sladkor

Prečiščena in kristalizirana saharoza, ustrezne in primerne tržne kakovosti, z naslednjimi značilnostmi:

(a) polarizacija | najmanj 99,5oZ |

(b) vsebnost invertnega sladkorja | največ 0,1 % (m/m) |

(c) izguba pri sušenju | največ 0,1 % (m/m) |

2. Sladkor ali beli sladkor

Prečiščena in kristalizirana saharoza, ustrezne in primerne tržne kakovosti, z naslednjimi značilnostmi:

(a) polarizacija | najmanj 99,7oZ |

(b) vsebnost invertnega sladkorja | največ 0,04 % (m/m) |

(c) izguba pri sušenju | največ 0,06 % (m/m) |

(d) tip barve | največ devet točk, določeno v skladu s točko (a) dela B |

3. Ekstra beli sladkor

Proizvod, ki po značilnostih ustreza točki 2(a), (b) in (c) in katerega skupno število točk, določenih v skladu z določbami iz Dela B, ni večje od osem in ni večje od:

- 4 za tip barve,

- 6 za vsebnost pepela,

- 3 za barvo v raztopini.

[1]

Vodna raztopina saharoze z naslednjimi značilnostmi:

(a) suha snov | najmanj 62 % (m/m) |

(b) vsebnost invertnega sladkorja (razmerje med fruktozo in dekstrozo 1,0 ± 0, 2) | največ 3 % (m/m)računano na suho snov |

(c) konduktometrično določeni pepel | največ 0,1 % (m/m)na suho snov, določeno v skladu s točko (b) Dela B |

(d) barva raztopine | največ 45 enot ICUMSA |

[2]

Vodna raztopina saharoze, delno invertirana s hidrolizo, v kateri delež invertnega sladkorja ne prevladuje, z naslednjimi značilnostmi:

(a) suha snov | najmanj 62 % (m/m) |

(b) vsebnost invertnega sladkorja razmerje med fruktozo in dekstrozo (1,0 ± 0, 2) | več kot 3 % vendar največ 50 % (m/m) računano na suho snov |

(c) konduktometrično določen pepel | največ 0,4 % utežno na suho snov, določeno v skladu s točko (b) Dela B |

[3]

Vodna po možnosti kristalizirana razstopina saharoze delno invertirana s hidrolizo, v kateri vsebnost invertnega sladkorja (kvocient fruktoza/dekstroza 1,0 ± 0, 1) presega 50 % (m/m) računano na suho snov, vendar sicer ustreza zahtevam iz točke 5(a) in (c).

7. Glukozni sirup

Prečiščena in koncentrirana vodna raztopina hranljivih saharidov, dobljenih iz škroba in/ali inulina, z naslednjimi značilnostmi:

(a) suha snov | najmanj 70 % (m/m) |

(b) ekvivalent dekstroze | najmanj 20 % (m/m) računano na suho snov in izraženo kot D-glukoza |

(c) sulfatni pepel | največ 1 % na suho snov |

8. Sušeni glukozni sirup

Delno sušen glukozni sirup z najmanj 93 % (m/m) suhe snovi ki sicer ustreza zahtevam iz točke 7 (b) in (c).

9. Dekstroza ali monohidrat dekstroze

Prečiščena in kristalizirana D-glukoza, ki vsebuje eno molekulo kristalne vode in ima naslednje značilnosti:

(a) dekstroza (D-glukoza | najmanj 99,5 % utežno na suho snov |

(b) suha snov | najmanj 90 % utežno |

(c) sulfatni pepel | največ 0,25 % utežno na suho snov |

10. Dekstroza ali brezvodna dekstroza

Prečiščena in kristalizirana D-glukoza, ki ne vsebuje kristalne vode, ima najmanj 98 % (m/m) računano na suho snov vendar sicer ustreza zahtevam iz točke 9 (a) in (c).

11. Fruktoza

Prečiščena, kristalizirana D-fruktoza, z naslednjimi značilnostmi:

vsebnost fruktoze | minimalno 98 % |

vsebnost glukoze | maksimalno 0,5 % |

izguba pri sušenju | največ 0,5 % (m/m) |

konduktometrično določen pepel | največ 0,1 %(m/m), določeno v skladu s točko (b) Dela B |

B. METODA ZA DOLOČANJE TIPA BARVE, KONDUKTOMETRIČNO DOLOČENEGA PEPELA IN BARVE RAZTOPINE BELEGA IN EKSTRA BELEGA SLADKORJA, OPREDELJENEGA V TOČKAH 2 IN 3 DELA A

Ena "točka" ustreza:

(a) pri tipu barve — 0,5 enote, izračunano po metodi Braunswick Institut for Agricultural and Sugar Industry Tehnology, kot je določeno v odstavku 2 poglavja A Priloge k Uredbi Komisije (EGS) št. 1265/69 z dne 1. julija 1969 o metodah za določanje kakovosti sladkorja, ki ga odkupujejo intervencijske agencije [4];

(b) pri vsebnosti pepela — 0,0018 %, določeno po metodi Inernational Commssion uniform Methods of Sugar and analysis (ICUMSA), kot je opredeljeno v odstavku 1 poglavja A Priloge k Uredbi (EGS) št. 1265/69;

(c) pri barvi raztopine — 7,5 enote, določeno po metodi Inernational Commssion uniform Methods of Sugar and analysis (ICUMSA), kot je opredeljeno v odstavku 3 poglavja A Priloge k Uredbi (EGS) št. 1265/69.

[1] raztopino invertnega sladkorja in sirup iz invertnega sladkorja, katerih:konduktometrično določen pepel ne presega 0,1 %,barva raztopine ne presega 25 enot ICUMSA, določenih v skladu z metodo iz točke (c) Dela B.

[2] raztopino invertnega sladkorja in sirup iz invertnega sladkorja, katerih:konduktometrično določen pepel ne presega 0,1 %,barva raztopine ne presega 25 enot ICUMSA, določenih v skladu z metodo iz točke (c) Dela B

[3] raztopino invertnega sladkorja in sirup iz invertnega sladkorja, katerih:konduktometrično določen pepel ne presega 0,1 %,barva raztopine ne presega 25 enot ICUMSA, določenih v skladu z metodo iz točke (c) Dela B

[4] UL L 163, 1.7.1969, str. 1.

--------------------------------------------------

Na vrh