EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_13_033_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
13.Индустриална политика и вътрешен пазар
TOM 33

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

13.   Индустриална политика и вътрешен пазар

TOM 033

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2001

L 311

67

 

 

32001L0083

 

 

 

Директива 2001/83/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 година за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба

3

2001

L 325

34

 

 

32001D0873

 

 

 

Решение на Комисията от 4 декември 2001 година за изменение на Директива 2001/22/ЕО относно определянето на методи за вземане на проби и методи за анализ за осъществяване на официалния контрол върху съдържанието на олово, кадмий, живак и 3-MCPD в храните (нотифицирано под номер С(2001) 3913) (1)

65

2002

L 002

13

 

 

32002D0002

 

 

 

Решение на Комисията от 20 декември 2001 година относно констатиране съгласно Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета нивото на адекватна защита на личните данни, осигурявано от канадския закон за защита на личните данни и електронните документи (нотифицирано под номер С(2001) 4539)

66

2002

L 003

1

 

 

32002R0006

 

 

 

Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 година относно промишления дизайн на Общността

70

2002

L 006

50

 

 

32001L0104

 

 

 

Директива 2001/104/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 7 декември 2001 година за изменение на Директива 93/42/ЕИО на Съвета относно медицинските изделия (1)

94

2002

L 006

52

 

 

32002D0016

 

 

 

Решение на Комисията от 27 декември 2001 година относно общите договорни клаузи за трансфера на лични данни към лицата, които ги обработват, установени в трети страни, съгласно Директива 95/46/ЕО (нотифицирано под номер С(2001) 4540) (1)

96

2002

L 010

47

 

 

32001L0110

 

 

 

Директива 2001/110/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 година относно меда

107

2002

L 010

53

 

 

32001L0111

 

 

 

Директива 2001/111/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 година относно някои захари, предназначени за консумация от човека

113

2002

L 010

67

 

 

32001L0113

 

 

 

Директива 2001/113/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 година относно плодови конфитюри, желета и мармалади и подсладено пюре от кестени, предназначени за консумация от човека

118

2002

L 016

32

 

 

32001L0100

 

 

 

Директива 2001/100/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 7 декември 2001 година за изменение на Директива 70/220/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерките, които трябва да се приемат срещу замърсяването на въздуха от емисиите на моторните превозни средства (1)

124

2002

L 018

1

 

 

32001L0116

 

 

 

Директива 2001/116/ЕО на Комисията от 20 декември 2001 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 70/156/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно типовото одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета (1)

127

2002

L 037

14

 

 

32002D0098

 

 

 

Решение на Комисията от 28 януари 2002 година за разрешаване на временна търговия на семена от видове, които не отговарят на изискванията на Директива 69/208/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер С(2002) 165) (1)

243

2002

L 053

30

 

 

32002D0159

 

 

 

Решение на Комисията от 18 февруари 2002 година относно общия формат за представяне на обобщена информация за националните данни относно качеството на горивата (нотифицирано под номер С(2002) 508)

246

2002

L 086

26

 

 

32002L0031

 

 

 

Директива 2002/31/ЕО на Комисията от 22 март 2002 година за прилагане на Директива 92/75/ЕИО на Съвета по отношение обозначаването на консумацията на енергия от битови въздушни климатизатори (1)

253

2002

L 102

19

 

 

32002L0034

 

 

 

Двадесет и шеста Директива 2002/34/ЕО на Комисията от 15 април 2002 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на приложения II, III и VII към Директива 76/768/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателството на държавите-членки, свързани на козметичните продукти (1)

269

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top