EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:010:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 10, 12 januari 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN -

L 10
45e jaargang
12 januari 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Besluit nr. 50/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 december 2001 tot vaststelling van een communautair actieprogramma ter aanmoediging van samenwerking tussen lidstaten bij de bestrijding van sociale uitsluiting 1
Verordening (EG) nr. 51/2002 van de Commissie van 11 januari 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 8
*Verordening (EG) nr. 52/2002 van de Commissie van 11 januari 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 245/2001 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1673/2000 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector vezelvlas en -hennep 10
Verordening (EG) nr. 53/2002 van de Commissie van 11 januari 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2007/2001 12
Verordening (EG) nr. 54/2002 van de Commissie van 11 januari 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen in Europa, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2008/2001 13
Verordening (EG) nr. 55/2002 van de Commissie van 11 januari 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2009/2001 14
Verordening (EG) nr. 56/2002 van de Commissie van 11 januari 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2010/2001 15
Verordening (EG) nr. 57/2002 van de Commissie van 11 januari 2002 betreffende de offertes voor de verzending van langkorrelige gedopte rijst bestemd voor het eiland Réunion, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2011/2001 16
Verordening (EG) nr. 58/2002 van de Commissie van 11 januari 2002 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter en de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 89e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving 17
Verordening (EG) nr. 59/2002 van de Commissie van 11 januari 2002 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs van boter voor de 42e inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2771/1999 bedoelde permanente inschrijving 19
Verordening (EG) nr. 60/2002 van de Commissie van 11 januari 2002 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 261e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 20
Verordening (EG) nr. 61/2002 van de Commissie van 11 januari 2002 houdende het besluit om geen gevolg te geven aan de offertes in het kader van de 281e deelinschrijving die overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1627/89 in het kader van de algemene interventiemaatregelen is gehouden 21
Verordening (EG) nr. 62/2002 van de Commissie van 11 januari 2002 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs voor de 17e deelinschrijving op grond van Verordening (EG) nr. 690/2001 22
*Verordening (EG) nr. 63/2002 van de Europese Centrale Bank van 20 december 2001 met betrekking tot statistieken van door monetaire financiële instellingen ten aanzien van huishoudens en niet-financiële vennootschappen gehanteerde rentetarieven op deposito's en leningen (ECB/2001/18) 24
*Richtlijn 2001/110/EG van de Raad van 20 december 2001 inzake honing 47
*Richtlijn 2001/111/EG van de Raad van 20 december 2001 inzake bepaalde voor menselijke voeding bestemde suikers 53
*Richtlijn 2001/112/EG van de Raad van 20 december 2001 inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtensappen en bepaalde soortgelijke producten 58
*Richtlijn 2001/113/EG van de Raad van 20 december 2001 inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtenjam of -confituur, -gelei en -marmelade, alsmede kastanjepasta 67

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2002/19/EC
*Beschikking van de Commissie van 11 januari 2002 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en zeeslakken van herkomst uit Uruguay (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 4982) (1) 73
2002/20/EC
*Beschikking van de Commissie van 11 januari 2002 houdende wijziging van Beschikking 96/606/EG tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten en aquacultuurproducten van oorsprong uit Uruguay (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 4983) (1) 75
2002/21/EC
*Beschikking van de Commissie van 11 januari 2002 houdende wijziging van Beschikking 97/20/EG tot vaststelling van de lijst van derde landen die voldoen aan de gelijkwaardigheidseisen voor de productie en het in de handel brengen van tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen, met het oog op de opneming van Uruguay (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 4984) (1) 79
Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
*Gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 11 januari 2002 betreffende een verbod op de invoer van ruwe diamant uit Sierra Leone 81

Rectificaties
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2065/2001 van de Commissie van 22 oktober 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad met betrekking tot de informatieverstrekking aan de consument in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur (PB L 278 van 23.10.2001) 82
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top