EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:010:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 10, 12 januari 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN -

L 10
45 årgången
12 januari 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets beslut nr 50/2002/EG av den 7 december 2001 om inrättande av ett program för gemenskapsåtgärder som skall uppmuntra medlemsstaterna att samarbeta för att motverka social utslagning 1
Kommissionens förordning (EG) nr 51/2002 av den 11 januari 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 8
*Kommissionens förordning (EG) nr 52/2002 av den 11 januari 2002 om ändring av förordning (EG) nr 245/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1673/2000 om den gemensamma organisationen av marknaderna för lin och hampa som odlas för fiberproduktion 10
Kommissionens förordning (EG) nr 53/2002 av den 11 januari 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2007/2001 12
Kommissionens förordning (EG) nr 54/2002 av den 11 januari 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder i Europa, inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2008/2001 13
Kommissionens förordning (EG) nr 55/2002 av den 11 januari 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2009/2001 14
Kommissionens förordning (EG) nr 56/2002 av den 11 januari 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2010/2001 15
Kommissionens förordning (EG) nr 57/2002 av den 11 januari 2002 om anbud som lämnats för leverans till Réunion av från ytterskalet befriat långkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2011/2001 16
Kommissionens förordning (EG) nr 58/2002 av den 11 januari 2002 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör och högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 89:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 17
Kommissionens förordning (EG) nr 59/2002 av den 11 januari 2002 om fastställande av det högsta priset för uppköp av smör för den 42:e anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999 19
Kommissionens förordning (EG) nr 60/2002 av den 11 januari 2002 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 261:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 20
Kommissionens förordning (EG) nr 61/2002 av den 11 januari 2002 om att inte fullfölja det tvåhundraåttioförsta delanbudsförfarandet som inletts som en allmän interventionsåtgärd i enlighet med förordning (EEG) nr 1627/89 21
Kommissionens förordning (EG) nr 62/2002 av den 11 januari 2002 om fastställande av högsta uppköpspris för nötkött för det sjuttonde delanbudsförfarandet enligt förordning (EG) nr 690/2001 22
*Europeiska centralbankens förordning nr 63/2002 av den 20 december 2001 om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut på inlåning och utlåning i förhållande till hushåll och icke-finansiella företag (ECB/2001/18) 24
*Rådets direktiv 2001/110/EG av den 20 december 2001 om honung 47
*Rådets direktiv 2001/111/EG av den 20 december 2001 om vissa former av socker avsedda som livsmedel 53
*Rådets direktiv 2001/112/EG av den 20 december 2001 om fruktjuice och vissa liknande produkter avsedda som livsmedel 58
*Rådets direktiv 2001/113/EG av den 20 december 2001 om sylt, gelé och marmelad samt sötad kastanjepuré avsedda som livsmedel 67

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2002/19/EC
*Kommissionens beslut av den 11 januari 2002 om särskilda villkor för import av musslor, tagghudingar, manteldjur samt marina snäckor med ursprung i Uruguay [delgivet med nr K(2001) 4982] (1) 73
2002/20/EC
*Kommissionens beslut av den 11 januari 2002 om ändring av beslut 96/606/EG om särskilda villkor för import av fiskeri- och vattenbruksprodukter med ursprung i Uruguay [delgivet med nr K(2001) 4983] (1) 75
2002/21/EC
*Kommissionens beslut av den 11 januari 2002 om ändring av beslut 97/20/EG om upprättande av en förteckning över tredje länder som uppfyller villkoren för likvärdighet beträffande villkoren för produktion och saluförande av musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor så att förteckningen även omfattar Uruguay [delgivet med nr K(2001) 4984] (1) 79
Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
*Rådets gemensamma ståndpunkt av den 11 januari 2002 om förbud mot import av rådiamanter från Sierra Leone 81

Rättelser
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 2065/2001 av den 22 oktober 2001 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 104/2000 beträffande konsumentinformation inom sektorn för fiskeri- och vattenbruksprodukter (EGT L 278 av den 23.10.2001) 82
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top