Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0111

Директива 2001/111/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 година относно някои захари, предназначени за консумация от човека

OJ L 10, 12.1.2002, p. 53–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 027 P. 185 - 189
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 027 P. 185 - 189
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 027 P. 185 - 189
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 027 P. 185 - 189
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 027 P. 185 - 189
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 027 P. 185 - 189
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 027 P. 185 - 189
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 027 P. 185 - 189
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 027 P. 185 - 189
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 033 P. 113 - 117
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 033 P. 113 - 117
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 024 P. 69 - 73

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/111/oj

13/ 33

BG

Официален вестник на Европейския съюз

113


32001L0111


L 010/53

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2001/111/ЕО НА СЪВЕТА

от 20 декември 2001 година

относно някои захари, предназначени за консумация от човека

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),

като има предвид, че:

(1)

Определени вертикални директиви, отнасящи се до храните, следва да се опростят, за да се вземат под внимание само съществените изисквания, на които следва да отговарят продуктите, които те обхващат, така че тези продукти да могат да се движат свободно в рамките на вътрешния пазар, съгласно заключенията на Европейския съвет, проведен в Единбург на 11 и 12 декември 1992 година, потвърдени и от тези на Европейския съвет в Брюксел на 10 и 11 декември 1993 година.

(2)

Директива 73/437/ЕИО на Съвета от 11 декември 1973 г. за сближаване на законодателството на държавите-членки относно някои захари, предназначени за консумация от човека (4) е била обоснована от факта, че различията между националните законодателства относно определени категории захар биха могли да доведат до условия на нелоялна конкуренция, при които е възможно потребителите да бъдат заблудени, и следователно имат пряко въздействие върху установяването и функционирането на общия пазар.

(3)

Директива 73/437/ЕИО следователно беше изготвена да формулира определения и общи правила за производствените характеристики, опаковането и етикетирането на въпросните продукти, така че да се осигури тяхното свободно движение в рамките на Общността.

(4)

Комисията възнамерява да предложи във възможно най-кратък срок и при всички случаи преди 1 юли 2000 г. включването в Директива 80/232/ЕИО на Съвета от 15 януари 1980 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно обхвата на номиналните количества и номиналните обеми, разрешени за някои опаковки продукти (5) на редица номинални тегла за продуктите, обхванати от настоящата директива.

(5)

Директива 73/437/ЕИО следва да бъде преработена, за да направи правилата за производствените и пазарните условия, отнасящи се до някои захари, предназначени за консумация от човека, по-достъпни и, нещо повече, за да я приведе в съответствие с общото законодателство на Общността в областта на храните, по-специално законодателството, свързано с етикетирането, оцветителите и другите разрешени добавки, екстракционните разтворители и методите за анализ.

(6)

Общите правила за етикетирането на храните, определени в Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и Съвета (6), следва да важат при определени условия.

(7)

В съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност, въведени с член 5 от Договора, целта да се формулират общи дефиниции и правила за въпросните продукти и да се приведат разпоредбите в съответствие с общото законодателство на Общността в областта на храните не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и следователно, поради естеството на настоящата директива, може да бъде постигната по-добре от Общността. Настоящата директива не излиза извън рамките на това, което е необходимо, за да се постигне споменатата цел.

(8)

Необходимите мерки за въвеждането на настоящата директива следва да се приемат съгласно Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощията, предоставени на Комисията (7).

(9)

За да се избегне създаването на нови пречки пред свободното движение, държавите-членки следва да се въздържат от приемането на национални разпоредби, свързани с въпросните продукти, които не са предвидени от настоящата директива,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Настоящата директива се прилага за продуктите, определени в част А на приложението.

Настоящата директива обаче не се прилага за продуктите, определени в част А на приложението, когато те са в една от следните форми: пудра захар, захарни бонбони, захар на бучки.

Член 2

Директива 2000/13/ЕО се прилага за продуктите, определени в част А на приложението към настоящата директива, при следните условия и дерогации:

1.

Без да се засяга точка 5 по-долу, наименованията на продуктите, изброени в част А на приложението, се отнасят единствено до продуктите, посочени в нея, и се използват в търговията за тяхното обозначаване.

Наименованието на продукта, посочено в точка 2 от част А на приложението, може също така да се използва за обозначаване на продукта, упоменат в точка 3 от същата.

Все пак,

в допълнение към задължителното наименование на продукта, продуктите, определени в част А на приложението, могат да включват също и пояснителни изрази, широко използвани в различните държави-членки;

наименованията на продуктите може да се използват също и при наименования на продукти, съставени за обозначаване на други продукти, съгласно практиката,

при условие че подобни наименования не могат да заблудят потребителя.

2.

За предварително опаковани продукти с тегло под 20 g, нетното тегло не е нужно да се посочва върху етикета.

3.

При етикетирането на захарен разтвор, разтвор на инвертна захар и сироп на инвертна захар се обявяват сухото вещество и съдържанието на инвертна захар.

4.

При етикетирането на сироп на инвертна захар, който включва кристали в разтвора, към наименованието се добавя пояснителният израз „кристализиран“.

5.

При етикетирането на продуктите, посочени в точки 7 и 8 от част А на приложението, които съдържат фруктоза в количество повече от 5 % от масата от сухото вещество, наименованията им като продукт или съставка на продукт се означават чрез изразите „глюкозо-фруктозен сироп“ или „фруктозо-глюкозен сироп“ и „дехидратиран глюкозо-фруктозен сироп“ или „дехидратиран фруктозо-глюкозен сироп“ в зависимост от преобладаващия глюкозен или фруктозен компонент.

Член 3

По отношение на продуктите, определени в приложението, държавите-членки не следва да приемат национални разпоредби, които не са предвидени от настоящата директива.

Член 4

Мерките, необходими за прилагане на настоящата директива, отнасящи се до въпросите, упоменати по-долу, се приемат в съответствие с регулаторната процедура, посочена в член 5, параграф 2:

привеждане на настоящата директива в съответствие с общото законодателство на Общността в областта на храните,

адаптации към техническия прогрес.

Член 5

1.   Комисията се подпомага от Постоянния комитет по храните (наричан по-нататък „Комитетът“), учреден по силата на член 1 от Решение 69/414/ЕИО (8).

2.   Когато се прави позоваване на този параграф, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Срокът, заложен в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   Комитетът приема своя процедурен правилник.

Член 6

Директива 73/437/ЕИО се отменя, считано от 12 юли 2003 година.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива.

Член 7

Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива преди 12 юли 2003 година. Те незабавно информират Комисията за това.

Мерките се прилагат, за да се:

разреши търговията с продуктите, определени в част А на приложението, ако те са в съответствие с дефинициите и правилата, установени в настоящата директива, считано от 12 юли 2003 г.;

забрани търговията с продукти, които не са в съответствие с настоящата директива, считано от 12 юли 2004 г.

Все пак, търговията с продукти, които не отговарят на настоящата директива, но които са били етикетирани преди 12 юли 2004 г. съгласно Директива 73/437/ЕИО, се разрешава до изчерпване на запасите.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 8

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 9

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2001 година.

За Съвета

Председател

C. PICQUÉ


(1)  ОВ С 231, 9.8.1996 г., стр. 6.

(2)  ОВ С 279, 1.10.1999 г., стр. 90.

(3)  ОВ С 56, 24.2.1997 г., стр. 20.

(4)  ОВ L 356, 27.12.1973 г., стр. 71. Директива, изменена с Акта за присъединяване от 1985 година.

(5)  ОВ L 51, 25.2.1980 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 87/356/ЕИО (ОВ L 192, 11.7.1987 г., стр. 48).

(6)  ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29.

(7)  ОВ L 184, 7.7.1999 г., стр. 23.

(8)  ОВ L 291, 19.11.1969 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

А.   НАИМЕНОВАНИЯ НА ПРОДУКТИТЕ И ДЕФИНИЦИИ

1.   Полубяла захар

Пречистена и кристализирана захароза от добро и задоволително пазарно качество със следните характеристики:

а) поляризация

не по-малко от 99,5 °Z;

б) съдържание на инвертна захар

не повече от 0,1 % от масата;

в) загуба на маса при сушене

не повече от 0,1 % от масата.

2.   Захар или бяла захар

Пречистена и кристализирана захароза от добро и задоволително пазарно качество със следните характеристики:

а) поляризация

не по-малко от 99,7 °Z;

б) съдържание на инвертна захар

не повече от 0,04 % от масата;

в) загуба на маса при сушене

не повече от 0,06 % от масата;

г) цвят

не повече от девет точки, определени съгласно метода, посочен в буква а) от част Б.

3.   Екстра бяла захар

Продукт, притежаващ характеристиките, посочени в точка 2, букви а), б) и в), и по отношение на който общият брой точки, определени съгласно разпоредбите на част Б е не повече от осем, при което не повече от:

четири — за цвят;

шест — за съдържание на пепел;

три — за цвят на разтвора.

4.   Захарен разтвор (1)

Воден разтвор на захароза със следните характеристики:

а) сухо вещество

не по-малко от 62 % от масата;

б)

съдържание на инвертна захар (отношение фруктоза към декстроза: 1,0 ± 0,2)

не повече от 3 % от масата от сухото вещество;

в) съдържание на пепел

не повече от 0,1 % от масата от сухото вещество, определени съгласно метода, посочен в буква б) от част Б;

г) цвят на разтвора

не повече от 45 ICUMSA единици.

5.   Разтвор на инвертна захар (1)

Воден разтвор на захароза, частично инвертирана чрез хидролиза, в който инвертната захар не е преобладаваща част, със следните характеристики:

а) сухо вещество

не по-малко от 62 % от масата;

б)

съдържание на инвертна захар (отношение фруктоза към декстроза: 1,0 ± 0,1)

повече от 3 %, но не повече от 50 % от масата от сухото вещество;

в) съдържание на пепел

не повече от 0,4 % от масата от сухото вещество, определено съгласно метода в буква б) от част Б.

6.   Сироп на инвертна захар (1)

Воден разтвор, по възможност кристализирал, на захароза, частично инвертирана чрез хидролиза, в който съдържанието на инвертна захар (отношение фруктоза към декстроза: 1,0 ± 0,1) трябва да бъде над 50 % от масата от сухото вещество, но който иначе трябва да отговаря на изискванията, определени в точка 5, буквиа) и в).

7.   Глюкозен сироп

Пречистен и концентриран воден разтвор на хранителни захариди, получени от нишесте и/или инулин, със следните характеристики:

а) сухо вещество

не по-малко от 70 % от масата;

б) декстрозен еквивалент

не по-малко от 20 % от масата от сухото вещество, изразен като D-глюкоза;

в) сулфатна пепел

не повече от 1 % от масата от сухото вещество.

8.   Дехидратиран глюкозен сироп

Частично изсушен глюкозен сироп с поне 93 % от масата от сухото вещество, но който иначе трябва да отговаря на изискванията, определени в точка 7, букви б) и в).

9.   Декстроза или декстроза монохидрат

Пречистена и кристализирана D-глюкоза, която съдържа една молекула кристализационна вода, със следните характеристики:

а) декстроза (D-глюкоза)

не по-малко от 99,5 % от масата от сухото вещество;

б) сухо вещество

не по-малко от 90 % от масата;

в) сулфатна пепел

не повече от 0,25 % от масата от сухото вещество.

10.   Декстроза или безводна декстроза

Пречистена и кристализирана D-глюкоза, която не съдържа кристализационна вода, с най-малко 98 % от масата от сухото вещество, но която иначе трябва да отговаря на изискванията, определени в точка 9, букви а) и в).

11.   Фруктоза

Пречистена и кристализирана D-фруктоза със следните характеристики:

а) съдържание на фруктоза

най-малко 98 %;

б) съдържание на глюкоза

най-много 0,5 %;

в) загуба на маса при сушене

не повече от 0,5 % от масата;

г) съдържание на пепел

не повече от 0,1 % от масата, определено съгласно метода, посочен в буква б) от част Б.

Б.   МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦВЯТ, СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЕПЕЛ И ЦВЯТ НА РАЗТВОРА НА ЗАХАР (БЯЛА) И ЕКСТРА БЯЛА ЗАХАР, ОПРЕДЕЛЕНИ В ТОЧКИ 2 И 3 ОТ ЧАСТ А

„Точка“ съответства на:

а)

в случай на цвят, на 0,5 единици, изчислени по метода на Института по технология за селскостопанската и захарната индустрия в Брунсуик, както е описан в глава А, параграф 2 на приложението към Регламент (ЕИО) № 1265/69 на Комисията от 1 юли 1969 година за установяване на методи за определяне на качеството на захарта, закупена чрез интервенционни агенции (2);

б)

в случай на съдържание на пепел, на 0,0018 %, изчислени по метода на Международната комисия за единни методи за анализ на захарите (ICUMSA), както е описан в глава А, параграф 1 на приложението към Регламент (ЕИО) № 1265/69;

в)

в случай на цвят на разтвора, 7,5 единици, изчислени по метода на ICUMSA, както е описан в глава А, параграф 3 на приложението към Регламент (ЕИО) № 1265/69.


(1)  Описанието „бяла“ е предназначено за:

а)

захарен разтвор, когато цветът на разтвора не надвишава 25 ICUMSA единици, определени съгласно метода, посочен в буква в) от част Б;

б)

разтвор на инвертна захар и сироп на инвертна захар, за които:

съдържанието на пепел не надвишава 0,1 %;

цветът на разтвора не надвишава 25 ICUMSA единици, определени съгласно метода, посочен в буква в) от част Б.

(2)  ОВ L 163, 1.7.1969 г., стр. 1.


Top