EUR-Lex Ingång till EU-rätten

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Gör en sökning

Hjälp

I EUR-Lex finns flera olika söksätt:

 1. Snabbsökning – sök dokument och förfaranden genom att skriva in sökord eller nummer i fritextrutan.
 2. Avancerad sökning – rikta din sökning bättre genom att välja samling och fylla i specifika sökkriterier, t.ex. ord i titeln eller texten, identifierare och datum. När du har valt en samling ändras formuläret och visar bara relevanta sökkriterier.
 3. Fälten ”Sök på” i högermenyn på förstasidan (startsidan) – du kan hitta dokument om du vet dokumentnumret eller Celexnumret.
 4. Expertsökning – bygg upp din egen sökning genom att välja bland alla tillgängliga metadata.

Du hittar snabbsökningen och länken till den avancerade sökningen på alla sidor på webbplatsen. Tänk på att du måste vara inloggad för att kunna göra en expertsökning.

1. Snabbsökning

 1. Skriv ett ord, en fras eller ett nummer i sökrutan. Du kan använda jokertecken:
  • * ersätter hur många tecken som helst (om du t.ex. söker på transport* får du träffar på transportera, transportpolitik osv.)
  • ? ersätter ett tecken (om du t.ex. söker på ba?a får du träffar på bada, bara, baka osv.).
  • Obs: Sökmotorn söker alltid på navigeringsspråket. Om navigeringsspråket är svenska får du alltså träffar på svenska.

 2. Du startar sökningen genom att antingen
  • klicka på förstoringsglaset
  • eller trycka på Enter -tangenten på ditt tangentbord. När du har skrivit en sökterm i sökrutan, står den kvar efter sökningen så att du kan ändra eller ta bort den.

När du använder snabbsökningen tänk då på att sökmotorn söker efter träffar som har din sökterm på något av följande ställen:

Fält Beskrivning

Titel

Titeln på ett dokument såsom den publicerats i EUT, rättsfallssamlingen eller originaldokumentet.

Exempel: Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU av den 19 maj 2010 om märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser (Text av betydelse för EES)

Text

Hela texten till ett dokument såsom den publicerats i EUT, rättsfallssamlingen eller originaldokumentet.

Celexnummer

Celexnumret är både en unik dokumentbeteckning och en klassificeringskod, oavsett språk. Det används som grund för korshänvisningar i databasen.

Exempel: 32014R1338

Register över lagstiftning och rättspraxis

Ett register är ett numeriskt klassificeringsverktyg. Där hittar du EU-rätten per ämnesområde.

Alla register över EU-rätten är uppbyggda på samma sätt – de består av 20 kapitel som i sin tur är indelade i underavdelningar om kapitlen är omfattande. Varje kapitel gäller ett av EU:s verksamhetsområden.

Deskriptorerna består av åtta siffror som motsvarar huvudkapitlet och upp till tre påföljande underavdelningar, som var och en har två siffror. Dokument kan indexeras med upp till tre registerkoder.

För EU:s rättspraxis finns en särskild registerklassificering.

Registerkoder används också för EUT:s specialutgåvor för att ange kapitelnumren.

Exempel: 04.10.30.00 Fiske/Gemensamma fiskeripolitiken/Bevarande av resurserna

Ämnesområde

Ämnesområden är ett klassificeringsverktyg som innehåller en alfabetisk lista med över 200 nyckelord. Den bygger på fördragens underavdelningar och institutionernas verksamhetsområden. Deskriptionerna är mindre specifika än de som används för registerkoderna men ger en allmän överblick över dokumentets innehåll. Ett dokument kan vara indexerat med upp till tre deskriptorer för ämnesområdet.

Exempel: transeuropeiska nät, konkurrens, telekommunikation

Författare

Namnet på institutionen, organet eller landet som har utarbetat akten.

Exempel: Europaparlamentet

Eurovoc-deskriptorer

EuroVoc är en flerspråkig tesaurus som omfattar EU:s verksamhetsområden. Den innehåller nyckelord som är uppdelade på 21 ämnesområden och 127 underämnesområden, som beskriver innehållet i de dokument som finns i EUR-Lex. Den används som ett indexeringshjälpmedel för dokumentsamlingen i EUR-Lex.

Exempel: astronomi, tropisk växt, socker

Titlar på lagstiftningsförfaranden

Titel på det förslag som inleder ett lagstiftningsförfarande.

Exempel: COM(2015) 341 final. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en ram för energieffektivitetsmärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU

Ärendebeteckningar i de interinstitutionella lagstiftningsförfarandena

Förfarandet identifieras med en kod och ett interinstitutionellt nummer. Läs mer om förfaranden

Exempel: 2016/0351/COD – 2016 är det år då förfarandet inleddes, 0351 är det interinstitutionella numret och COD är den kod som används för det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Alternativ titel för EU-rättpraxis (med parternas namn – NOM_USUEL)

Ett dokuments eventuella alternativa titlar. För EU-domstolens dokument ser du parternas namn i det här fältet.

Exempel: Chemical GmbH/kommissionen

Ordningsnummer på sekundärlagstiftning

Nummer i titeln på en rättsakt (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 ).

Exempel: 2017/1001

Generaladvokatens namn för EU-rättspraxis

Namnet på den generaladvokat som avger ett förslag till avgörande i ett mål (EU-rättspraxis).

Exempel: Jacobs, Tizzano

Dokumenttyp

Deskriptor för dokumenttypen.

Exempel: R för förordning, L för direktiv, D för beslut osv.

ECLI

ECLI , European Case Law Identifier, är en beteckning som identifierar ett rättsdokument. ECLI ska göra europeiska databaser över rättspraxis mer användarvänliga. ECLI består av fem delar i följande ordning, åtskilda med kolon:

 1. Förkortningen ”ECLI”
 2. Landskod (två tecken)
 3. Domstolskod (ett till sju tecken)
 4. Året för domen (fyra siffror)
 5. Unikt nummer (max. 25 tecken, punkter är tillåtna)

Exempel: ECLI:EU:C:1998:27 (domstolens 27:e avgörande 1998).

Referent för EU-rättspraxis

Namnet på referenten i ett mål.

Exempel: Cooke, Makarczyk

Detta innebär att träffarna kan innehålla dokument som inte har söktermen i titeln eller texten (utan i metadatan). Om du vill avgränsa din sökning till titlar och texter ska du använda formuläret för den avancerade sökningen. Där har du möjlighet att avgränsa sökningen till enbart titlar och texter (eller båda).

Om du vill se hur man söker med hjälp av en term kan du titta på vår instruktionsfilm.

2. Avancerad sökning

 1. Klicka på länken ”avancerad sökning” (under rutan för snabbsökningen).
 2. Välj en samling. Om du vill söka i flera samlingar samtidigt klickar du på ”Visa alla samlingar”. Markera därefter rutorna framför de samlingar som du vill söka i.
 3. Fyll i sökformuläret med dina sökkriterier.
 4. Du startar sökningen genom att antingen klicka på sökknappen eller trycka på Enter-tangenten.
 5. Du raderar sökkriterierna genom att klicka på ”Rensa”.

Tips

 • När träfflistan visas kan du vid behov ändra eller avgränsa din sökning.
 • Du kan avgränsa din sökning med hjälp av datumkriterierna. Vilka datum du kan söka på beror på vilken samling du har valt.
 • I vissa fält finns ett plustecken till höger om sökrutan.
  • Om du klickar på plustecknet öppnas ett nytt fönster med en lista över tillgängliga kriterier. Om listan är ordnad i nivåer (t.ex. Eurovoc-tesaurusen), måste du klicka på huvudkategorin för att se underkategorierna. Du kan också skriva in det ord du söker efter i textfältet och klicka på ”Filter” eller trycka på Enter-tangenten.
  • Välj kriterium genom att markera rutan framför kriteriet.
  • Klicka sedan på ”Välj”. De valda orden eller koderna flyttas över till sökfältet.

Obs!

Om Javascript inte är aktiverat i din webbläsare, måste du klicka på ”Uppdatera” under rullgardinsmenyn för att uppdatera sökformuläret.

Om du vill se hur man gör en avancerad sökning, kan du titta på vår instruktionsfilm.

3. Expertsökning

Så här gör du komplexa sökningar:

 1. Logga in dig på ditt konto i Min EUR-Lex .
 2. Klicka på Expertsökning i det övre högra hörnet på skärmen.

3.1. Så här gör du en expertsökning

 1. Välj ditt sökspråk .
 2. Ange dina sökkriterier i sökrutan med hjälp av rätt syntax på ett av följande två sätt :
  • Skriv in din sökning manuellt i sökrutan.
  • Använd systemets promptrar :
  • Markera en post i sökfälten . Då flyttar systemet över rätt kriterium till sökrutan och visar samtidigt relevant information och hjälptext (nere till höger).
  • Koder eller kompletta namn

   Grundinställningen är att sökkriterierna skrivs i sökrutan som en kod (t.ex. TI). För att visa sökkriteriernas kompletta namn (t.ex. Titel), klickar du på knappen ”Text” under sökrutan.

   Din sökning kan innehålla en blandning av koder och kompletta namn för olika kriterier.

   bild för bra tips Sökfälten och deras förklaringar visas bara om du har Javascript aktiverat i din webbläsare.

  • Du kan också använda de blå knapparna till höger om sökrutan för att lägga till sökoperatorer, ersättningstecken och fältspecificerare.
 3. Läs mer om syntax och sökoperatorer


 4. Klicka på Sök .

Om syntaxen är ogiltig får du ett felmeddelande.

Du kan också manuellt kontrollera om syntaxen är giltig genom att klicka på knappen Kontrollera syntaxen .

bild för bra tips För att tömma alla fält klickar du på Rensa .

3.2. Syntax- och sökoperatorer

Din expertsökning måste innehålla minst tre av följande element ( i den här ordningsföljden ):

Sökfält (metadata) Fältspecificerare Sökord
Exempel: Titel ~ Europa

Du kan skapa mer komplexa sökningar genom att använda operatorer , t.ex. AND .

Exempel

Titel ~ Europa AND Författare = COM
Sökfält Fältspecificerare Sök på ord eller uttryck Sökoperator Sökfält Fältspecificerare Sökord

Operatorer

Används för mer komplexa sökningar. Skriv in dem manuellt eller använd de blå knapparna till höger på skärmen.

Operator Funktion
AND Ger träffar som innehåller alla dina sökord
OR Ger träffar som innehåller minst ett av dina sökord
NOT Utesluter sökordet från träffarna
WHEN Söker efter en del av ett större grupp
() Samlar sökorden och anger i vilken ordning de ska tolkas
NEAR10 Hittar sökord som finns 10 ord från varandra
NEAR40 Hittar sökord som finns 40 ord från varandra
* Ersätter 0 till n tecken
? Ersätter ett enda tecken
< Mindre än
<= Mindre än eller lika med
> Större än
>= Större än eller lika med
<= Inte lika med
= Lika med, kan enbart användas med Kodade uppgifter när du vill ha en exakt match mellan sökordet och träffen
~ Betyder ”Innehåller” och kan enbart användas med Text när du söker efter dokument som innehåller ditt sökord

Sökning efter specifika termer

Sökning Hittar
EUR-Lex söker som standard efter alla ord som kan härledas från det grundord du anger. Text ~ equal Dokument som innehåller termen equal , men också t.ex. equality eller equalization i texten.
Om du vill söka på den exakta termen , använd citattecken . Text ~ ”equal” Dokument som innehåller enbart equal i texten.
AND
Ger träffar som innehåller alla dina sökord .
Text ~ personal AND data Dokument som innehåller orden ”personal” och ”data” i texten.
Titel ~ ”equal treatment” AND Text ~ fundamental Dokument med orden ”equal treatment” i titeln och/eller ordet ”fundamental” i texten.
Titel ~ ”personal data” AND Samling = LEGISLATION Lagstiftning som innehåller frasen ”personal data” i titeln.
OR
Ger träffar som innehåller minst ett av dina sökord.
Titel ~ ”equal treatment” OR Text ~ fundamental Dokument som har antingen orden ”equal treatment” i titeln eller ordet ”fundamental” i texten.
NOT
Utesluter sökordet från träffarna.
Titel ~ ”equal treatment” NOT Text ~ fundamental Dokument som har orden ”equal treatment” i titeln , men inte ordet ”fundamental” i texten.
 • bild för bra tips Du kan inte kombinera en fulltextsökning och en sökning med andra Sökfält (metadata) med hjälp av OR- operator.
 • Titel ~ "personal data" OR Samling = LEGISLATION är ingen giltig sökning.
 • För att kombinera de här två elementen i din sökning, ska du istället använda operatorna AND eller NOT .
 • Titel ~ ”personal data” AND Samling = LEGISLATION är en korrekt sökning.
 • Titel ~ ”personal data” NOT Samling = LEGISLATION är en korrekt sökning.

Rangordning mellan operatorerna AND, OR och NOT

Det finns en fast rangordning mellan de här operatorerna.

”NOT” går före ”AND”, och ”AND” går före ”OR”.

Exempel

Sökning Hittar
Titel ~ equal AND treatment NOT rights OR Text ~ fundamental Dokument vars titel innehåller
 • både ”equal” OCH ”treatment”, men INTE ”rights”.
 • OR
 • ”fundamental” i texten
Om du vill en annan prioriteringsordning ska du använda parenteser .

PARENTESER ( )

Du kan använda parenteser för att samla element i din sökning och ange i vilken ordning de ska tolkas. Det går också att ändra standardrangordningen mellan AND, NOT och OR.

Sökning Hittar
INGA PARENTESER Titel ~ equal AND treatment OR rights Dokument vars titel innehåller
 • både ”equal” OCH ”treatment”
 • OR
 • enbart ordet ”rights”
MED PARENTESER ( ) Titel ~ equal AND (treatment OR rights) Dokument vars titel innehåller antingen
 • ”equal” och ”treatment”
 • ELLER
 • ”equal” och ”rights”

WHEN

Använd den här operatorn för att hitta en del av ett större grupp. WHEN fungerar på ungefär samma sätt som AND, men är mer restriktiv.

Exempel

Sökning Hittar
Rättslig_grund = 32012R1151 WHEN Rättslig_grund_punkt = 3 Dokument
 • vars rättsliga grund är dokumentet med Celexnumret 32012R1151, och
 • som bygger på punkt 3 i det dokumentet.

NEAR10

Hittar sökord som finns högst 10 ord från varandra.

Exempel

Sökning Hittar
Text ~ ”transport” NEAR10 ”perishable” Dokument som innehåller orden ”transport” och ”perishable” inom 10 ord från varandra (oavsett meningar och stycken).

NEAR40

Fungerar som NEAR10 men inom 40 ord från den angivna termen .

bild för bra tips Du kan bara använda NEAR10 och NEAR40 för textsökningar .

JOKERTECKEN (”*” och ”?”)

Sökning Hittar
* Ersätter 0 till n tecken expe* hittar expert , expenditure , expectation osv.
? Ersätter ett enda tecken ca?e hittar case , care , cane osv.

bild för bra tips Jokertecken kan inte vara första tecknet i ett sökord.
Text ~ *tation är ingen giltig sökning.

INTERVALLER

För att ange värden i ett intervall för datum eller nummer använder du följande operatorer:

Sökning Hittar
< (mindre än) För datum betyder det här ”före”, t.ex. Publiceringsdatum < 01/01/2015
<= (mindre än eller lika med)
> (större än)
>= (större än eller lika med)
<> (inte lika med)

LIKA MED (=)

Hittar träffar som motsvarar ditt sökord exakt . Operatorn läggs automatiskt till rätt fält när du har valt ett Sökfält .

bild för bra tips Obs: Likamed-operatorn kan inte användas med text .

Till exempel fält för datum eller nummer ger träffar för det exakta datumet eller numret.

Sökning Hittar
Publiceringsdatum = 16/11/2010 Dokument publicerade enbart den 16 november 2010.

TILDE (~)

Hittar alla texter som innehåller det sökord du anger.

Sökning Hittar
Titel ~ Commission Dokument vars titel innehåller ordet ”Commission”.

3.3. Sökfält

Sökfälten finns i vänstermenyn nedanför expertsökningens sökruta .

Här finns alla de kriterier du kan söka med , uppdelade i kategorier. Som standard visas bara de övre nivåerna. Klicka på en nivå för att öppna eller stänga undernivåerna.

3.4. Hjälp med sökfälten

När du klickar på en post i listan med sökfält, visas förklaringar, exempel och tips om hur du använder fältet till höger på skärmen:

Värden (listform)

För vissa typer av fält (t.ex. Dokument –> Kodade uppgifter –> Ämnesrubriker –> Ämnesområde (CT) ) visas en lista med möjliga värden som du kan välja mellan för din sökning (markera rutan för det önskade värdet och klicka på knappen Lägg till sökningen ).

Om du söker ett specifikt värde – skriv in det i Filter -rutan ovanför listan och klicka på Filter -knappen.

Värden (trädform)

Vissa värden visas i trädform (t.ex Dokument –> Kodade uppgifter –> Ämnesrubriker –> Eurovoc_deskriptor (DC) ).

Klicka på visa-ikonen för att öppna en post och markera rutan framför det önskade värdet ( du kan markera flera värden ).

Om du söker ett specifikt värde – skriv in det i Filter -rutan ovanför listan och klicka på Filter -knappen.

Klicka på knappen Lägg till sökningen ( om du väljer flera värden separeras de med ”OR” ).

Sök på datum

Du kan antingen söka på ett exakt datum eller en tidsperiod :

 1. Välj ett datumfält (t.ex. Dokument –> Kodade uppgifter –> Datum –> Publiceringsdatum ) och välj sedan i rullgardinsmenyn till höger:
  1. Exakt datum
  2. Tidsperiod
 2. Skriv antingen in datumen manuellt (DD/MM/ÅÅÅÅ) eller använd kalendern kalenderikonen .
 3. Klicka på knappen Lägg till sökningen .

Förhållande mellan dokument

Här kan du söka på dokument som påverkar varandra. Du kan t.ex. hitta en rättsakt som har ändrats genom en annan eller en rättsakt som tagits upp i ett mål i domstolen:

1. Klicka på Dokument –> Kodade uppgifter –> Förhållande mellan dokument
2. Välj ett förhållande, t.ex Ändrad_genom (MD)
3. Till höger ser du
 • ett fält för Celexnumret
 • bild för bra tips Om Celexnumret innehåller parenteser, måste du sätta citattecken kring numret, t.ex. ”42000A0922(02)” .

 • I vissa fall finns en rullgardinsmeny för funktion , där du kan specificera förhållandet ytterligare.
4. Klicka på ett av värdena i listan
5. Klicka på knappen Lägg till sökningen
bild för bra tips I fälten för rättslig grund kan du göra en noggrann sökning genom att ange en viss artikel, punkt eller stycke .

Kommentarer om förhållande mellan dokument

Du kan också söka på kommentarer som gjorts om förhållanden mellan dokument. Exempel på fält med kommentarer om förhållanden mellan dokument är: Dokument –> Kodade uppgifter –> Förhållande mellan dokument –> Rättsakter_som_det_hänvisas_till_i_domslutet (AJ), Rättsakter_som_det_hänvisas_till (CI), eller Rättslig_grund (LB) .


Om du vill söka på kommentarer, läs mer i beskrivningen under rubriken ”Förhållanden mellan dokument”.

3.5. Skräddarsy ditt sökresultat

Längst ner på expertsökningssidan finns knappen Ändra visad metadata . Med knappen kan du ändra hur träffarna visas.

Markera ord i dina träffar – zooma texten

Om du vill markera ord i träfflistan från något av de textfält du sökt med gör du så här:

 1. Klicka på Zooma texten (under Ändra visad metadata ).
 2. Välj antalet ord som ska markeras före/efter sökorden.

För att tillämpa alla ändringarna på din träffar, klickar du på Tillämpa .