EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropska unija

Evropska unija (EU) je bila ustanovljena z Rimskimi pogodbami leta 1958. Projekt oblikovanja EU je v dolgi zgodovini prinesel več reform Pogodb.

EU je politični projekt in hkrati oblika pravne organizacije.

Kot politični projekt odseva željo držav EU po oblikovanju vse tesnejše zveze med narodi Evrope, v kateri se odločitve sprejemajo čim bolj javno in v kar najtesnejši povezavi z državljani (člen 1 Pogodbe o Evropski uniji).

V ta namen ima EU več ciljev:

  • krepiti mir, svoje vrednote in blaginjo svojih narodov;
  • nuditi svojim državljanom območje svobode, varnosti in pravice brez notranjih meja;
  • vzpostaviti notranji trg, kar bo zagotovilo trajnostni razvoj na podlagi uravnotežene gospodarske rasti in stabilnosti cen, visoko konkurenčno socialno tržno gospodarstvo, usmerjeno v polno zaposlenost in socialni napredek, varstvo okolja in spodbujanje znanstvenega napredka;
  • boriti se proti socialni izključenosti in diskriminaciji ter uveljavljati enakost med ženskami in moškimi, solidarnost med generacijami in varstvo pravic otrok;
  • zagotoviti ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo med državami EU;
  • spoštovati kulturno in jezikovno raznolikost ter skrbeti za varovanje evropske kulturne dediščine;
  • vzpostaviti ekonomsko in monetarno unijo, katere valuta je euro;
  • v odnosih s preostalim svetom delovati skladno s svojimi vrednotami in mednarodnim pravom za zagotavljanje miru, varnosti, trajnostnega razvoja, razvoja človeštva in zaščite človekovih pravic.

EU temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in človekovih pravic.

Prepozna se po naslednjih simbolih: zastava (krog z dvanajstimi zvezdami na modri podlagi), himna („Oda radosti“ Ludwiga van Beethovna), geslo („Združena v raznolikosti“), valuta (euro) in dan Evrope (9. maj).

EU je oblika pravne organizacije, ki je bila ustanovljena na podlagi Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju EU. Države EU lahko prenesejo svoje pristojnosti na EU, da dosežejo skupne cilje. „Metoda Skupnosti” se uporablja pri vseh politikah, ki so v pristojnosti EU, razen za:

  • policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah, kjer imajo države pravico do pobude in pravico do pritožbe na Evropski svet v zvezi z zakonodajnimi zadevami;
  • skupno zunanjo in varnostno politiko, kjer prevladuje medvladna metoda.

Ima enoten institucionalni okvir (ki ga sestavljajo Evropski parlament, Evropski svet, Svet, Evropska komisija, Sodišče Evropske unije, Evropska centralna banka in Računsko sodišče). Z Lizbonsko pogodbo pa je EU naposled pridobila tudi pravno osebnost.

GLEJTE TUDI

Top