Acceptă Refuză

EUR-Lex Acces la dreptul Uniunii Europene

Înapoi la prima pagină EUR-Lex

Acest document este un extras de pe site-ul EUR-Lex

Glosarul sintezelor

Glosarul sintezelor

SUBSIDIARITATEA

Principiul subsidiarității este definit în articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Acesta urmărește să asigure faptul că deciziile sunt luate cât mai aproape posibil de cetățean și că sunt efectuate verificări constante pentru a stabili dacă acțiunile de la nivelul UE sunt justificate în lumina posibilităților disponibile la nivel național, regional sau local.

Concret, acest principiu prevede că UE nu acționează (cu excepția domeniilor care sunt de competența exclusivă a acesteia) decât dacă o astfel de acțiune este mai eficientă decât o acțiune întreprinsă la nivel național, regional sau local. Principiul subsidiarității este strâns legat de principiul proporționalității, potrivit căruia orice acțiune a UE nu trebuie să depășească ceea ce este necesar pentru a atinge obiectivele tratatelor.

Există două protocoale de importanță cheie anexate la Tratatul de la Lisabona:

  • Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale încurajează implicarea parlamentelor naționale în activitățile UE și impune transmiterea promptă către acestea a documentelor și a propunerilor UE, pentru a le putea examina înainte de luarea unei hotărâri de către Consiliu.
  • Protocolul nr. 2 impune Comisiei să țină cont de dimensiunea regională și locală a tuturor proiectelor de acte legislative și să prezinte o fișă detaliată privind modul în care se respectă principiul subsidiarității. Protocolul le permite parlamentelor naționale să obiecteze la o propunere pe motiv că aceasta încalcă principiul. Ca urmare a obiecției, propunerea trebuie reevaluată și poate fi menținută, modificată sau retrasă de către Comisie sau blocată de către Parlamentul European sau de către Consiliu.

În cazul unei încălcări a principiului subsidiarității, Comitetul Regiunilor sau țările UE pot sesiza direct Curtea de Justiție a UE cu privire la respectivul act adoptat.

A SE VEDEA, DE ASEMENEA: