EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:100:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 100, 30 april 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2009.100.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 100

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

52 årgången
30 april 2009


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

448:e plenarsession den 21–23 oktober 2008

2009/C 100/01

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Små och medelstora företag är nyckeln till tillväxt och sysselsättning. Halvtidsrapport om den moderna politiken för små och medelstora företag”KOM(2007) 592 slutlig

1

2009/C 100/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Förkommersiell upphandling: Att driva på innovation för att få offentliga tjänster av hög kvalitet i Europa”KOM(2007) 799 slutlig

6

2009/C 100/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om avlägsnande av hinder för gränsöverskridande investeringar från riskkapitalfonder”KOM(2007) 853 slutlig

15

2009/C 100/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Kampen mot bedrägerier och förfalskningar av andra betalningsmedel än kontanter”

22

2009/C 100/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Samråd om förslaget till kommissionens riktlinjer för konsekvensbedömningar”

28

2009/C 100/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”riktlinjer för tjänster av allmänt intresse och globaliseringen”

33

2009/C 100/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Luftfartsskydd för passagerare”

39

2009/C 100/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”EU och den globala livsmedelsproblematiken”

44

2009/C 100/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Bortom BNP – mätmetoder för hållbar utveckling”

53

2009/C 100/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Hälsosäkerhet vid import av jordbruks- och livsmedelsprodukter”

60

2009/C 100/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Strukturella och konceptuella förändringar som en förutsättning för en internationellt konkurrenskraftig europeisk industri som bygger på kunskap och forskning (Håller EU på att komma i kapp eller ta ledningen?)”

65

2009/C 100/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Strukturomvandlingen och utvecklingen inom industrin för hushållsapparater/vitvaror i EU och dess inverkan på sysselsättningen, klimatförändringarna och konsumenterna”

72

2009/C 100/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Tillämpning av sociala experiment i EU i utformningen av offentlig politik för aktiv integration”

77

2009/C 100/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Den etiska och sociala dimensionen inom de europeiska finansiella institutionerna”

84

2009/C 100/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förbindelserna mellan EU och Brasilien”

93

2009/C 100/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”EU:s roll för fredsprocessen i Nordirland” (initiativyttrande)

100


 

III   Förberedande rättsakter

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

448:e plenarsession den 21–23 oktober 2008

2009/C 100/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling av villkoren för överföring av försvarsmateriel inom gemenskapen”KOM(2007) 765 slutlig – 2007/0279 (COD)

109

2009/C 100/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa offentliga kontrakt för bygg- och anläggningsarbeten, varor och tjänster på försvars- och säkerhetsområdet”KOM(2007) 766 slutlig – 2007/0280 (COD)

114

2009/C 100/19

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma föreskrifter för både mätdon och metrologiska kontrollmetoder” (omarbetad version) KOM(2008) 357 slutlig – 2008/0123 (COD)

120

2009/C 100/20

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter”KOM(2008) 399 slutlig – 2008/0151 (COD)

120

2009/C 100/21

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare””Förslag till rådets förordning om ändring av den gemensamma jordbrukspolitiken genom ändring av förordningarna (EG) nr 320/2006, (EG) nr 1234/2007, (EG) nr 3/2008 och (EG) nr […]/2008””Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)”KOM(2008) 306 slutlig – 2008/0103 + 0104 + 0105 (CNS)

121

2009/C 100/22

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (’förordning om animaliska biprodukter’)”KOM(2008) 345 slutlig – 2008/0110 (COD)

133

2009/C 100/23

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ämnen som bryter ned ozonskiktet” (Omarbetning) KOM(2008) 505 slutlig – 2008/0165 (COD)

135

2009/C 100/24

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets rekommendation om inrättandet av en europeisk referensram för kvalitetssäkring av yrkesutbildning”(KOM(2008) 179 slutlig – 2008/0069 COD)

136

2009/C 100/25

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om”Förslag till Europaparlamentets och rådets rekommendation om inrättandet av ett europeiskt system för meritöverföring inom yrkesutbildningen (ECVET)”KOM(2008) 180 slutlig – 2008/0070 (COD)

140

2009/C 100/26

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av arbetsutrustning i arbetet”KOM(2008) 111 slutlig – 2006/0214 (COD)

144

2009/C 100/27

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om allmänna regler för punktskatt”KOM(2008) 78 slutlig/3 – 2008/0051 (CNS)

146

2009/C 100/28

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén Om ”Förslag till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt i syfte att bekämpa skatteundandragande i samband med gemenskapsinterna transaktioner” och ”Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1798/2003 i syfte att bekämpa skatteundandragande i samband med gemenskapsinterna transaktioner”KOM(2008) 147 slutlig – 2008/0058 (CNS) – 2008/0059 (CNS)

150

2009/C 100/29

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, partiell fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater samt om flyttning av ett europabolags eller en europeisk kooperativ förenings säte från en medlemsstat till en annan (kodifierad version)”KOM(2008) 492 slutlig – 2008/0158 CNS

153

2009/C 100/30

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning (EG) om ändring av förordning (EG) nr 1083/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden i fråga om vissa inkomstgenererande projekt”KOM(2008) 558/2 – 2008/0186 AVC

154

2009/C 100/31

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättandet av Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen” (omarbetning) KOM(2007) 443 slutlig – 2007/0163 (COD)

155


SV

 

Top