EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:100:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 100, 2009m. balandis 30d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2009.100.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 100

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

52 tomas
2009m. balandžio 30d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

NUOMONĖS

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

448-oji plenarinė sesija, 2008 m. spalio 21, 22 ir 23 d.

2009/C 100/01

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos Komunikato Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Mažosios ir vidutinės įmonės — pagrindiniai augimo ir darbo vietų kūrimo veiksniai“. MVĮ politikos vidurio laikotarpio peržiūra COM(2007) 592 galutinis

1

2009/C 100/02

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Ikiprekybiniai viešieji pirkimai. Naujovių skatinimas siekiant užtikrinti ilgalaikes kokybiškas viešąsias paslaugas Europoje“COM(2007) 799 galutinis

6

2009/C 100/03

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Kliūčių šalinimas tarpvalstybinėms investicijoms rizikos kapitalo lėšomis“COM(2007) 853 galutinis

15

2009/C 100/04

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Kovos su sukčiavimu ir negrynųjų mokėjimo priemonių klastojimu

22

2009/C 100/05

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Konsultacijos dėl Komisijos poveikio vertinimo gairių projekto

28

2009/C 100/06

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Visuotinės svarbos paslaugų ir globalizacijos gairių

33

2009/C 100/07

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Aviacijos saugumo keleiviams

39

2009/C 100/08

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl ES ir pasaulinių maisto problemų

44

2009/C 100/09

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė Ne vien tik BVP. Tvaraus vystymosi rodikliai

53

2009/C 100/10

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Importuojamų žemės ūkio ir maisto produktų saugos

60

2009/C 100/11

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Struktūrinių ir konceptualių permainų: būtinos išankstinės sąlygos kuriant visame pasaulyje galinčią konkuruoti ir žiniomis bei moksliniais tyrimais grindžiamą Europos pramonės struktūrą (Europa – pasivyti ar pirmauti?)

65

2009/C 100/12

Nuomonė Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto dėl Europos buitinių prietaisų pramonės restruktūrizavimo ir raidos ir šios pramonės poveikio užimtumui, klimato kaitai ir vartotojams

72

2009/C 100/13

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė, Kaip socialinis eksperimentavimas gali padėti parengti Europos aktyvios įtraukties viešąją politiką

77

2009/C 100/14

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Europos finansinių institucijų etinio ir socialinio aspektų

84

2009/C 100/15

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl ES ir Brazilijos santykių

93

2009/C 100/16

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl ES vaidmens Šiaurės Airijos taikos procese (nuomonė savo iniciatyva)

100


 

III   Parengiamieji aktai

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

448-oji plenarinė sesija, 2008 m. spalio 21, 22 ir 23 d.

2009/C 100/17

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl su gynyba susijusių produktų siuntimo Bendrijoje sąlygų supaprastinimo COM(2007) 765 galutinis – 2007/0279 (COD)

109

2009/C 100/18

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl tam tikrų viešojo gynybos ir saugumo srities darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo COM(2007) 766 galutinis – 2007/0280 (COD)

114

2009/C 100/19

Europos socialinių ir ekonomikos reikalų komiteto Nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl bendrų nuostatų, susijusių su matavimo priemonėmis ir metrologinės kontrolės metodais (nauja redakcija) COM(2008) 357 galutinis – 2008/0123 (COD)

120

2009/C 100/20

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą COM(2008) 399 galutinis – 2008/0151 (COD)

120

2009/C 100/21

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Tarybos reglamentą, kuriuo nustatomos bendros tiesioginės paramos schemų taisyklės pagal bendrąją žemės ūkio politiką ir tam tikros paramos schemos ūkininkams, Pasiūlymo priimti Tarybos reglamentą dėl bendrosios žemės ūkio politikos pakeitimų iš dalies keičiant reglamentus (EB) Nr. 320/2006, (EB) Nr. 1234/2007, (EB) Nr. 3/2008 ir (EB) Nr. […]/2008 ir Pasiūlymo priimti Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai COM(2008) 306 galutinis – 2008/0103+0104+0105 (CNS)

121

2009/C 100/22

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų sveikumo taisyklės (šalutinių gyvūninių produktų reglamentas) COM(2008) 345 galutinis – 2008/0110 (COD)

133

2009/C 100/23

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (nauja redakcija) COM(2008) 505 galutinis – 2008/0165 (COD)

135

2009/C 100/24

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijos dėl Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinės sistemos sukūrimo COM(2008) 179 galutinis – 2008/0069 (COD)

136

2009/C 100/25

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijos dėl Europos profesinio mokymo kreditų sistemos (ECVET) sukūrimo COM(2008) 180 galutinis – 2008/0070 (COD)

140

2009/C 100/26

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pakeisto pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl būtiniausių darbo įrenginių naudojimui taikomų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų COM(2008) 111 galutinis – 2006/0214 (COD)

144

2009/C 100/27

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Tarybos direktyvą dėl bendrosios akcizų tvarkos COM(2008) 78 galutinis/3 – 2008/0051 (CNS)

146

2009/C 100/28

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos, siekiant kovoti su mokestiniu sukčiavimu sudarant sandorius Bendrijos viduje ir Pasiūlymo priimti Tarybos reglamentą, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1798/2003, siekiant kovoti su mokestiniu sukčiavimu sudarant sandorius Bendrijos viduje COM(2008) 147 galutinis – 2008/0058 (CNS) 2008/0059 (CNS)

150

2009/C 100/29

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Tarybos direktyvą dėl bendros mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių įmonių jungimui, skaidymui, daliniam skaidymui, turto perleidimui bei keitimuisi akcijomis, ir SE arba SCE registruotos buveinės perkėlimui iš vienos valstybės narės į kitą (kodifikuota redakcija) COM(2008) 492 galutinis – 2008/0158 CNS

153

2009/C 100/30

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Tarybos reglamentą (EB), kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, nuostatos, susijusios su projektais, iš kurių gaunamos pajamos COM(2008) 558/2 – 2008/0186 AVC

154

2009/C 100/31

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Europos mokymo fondo įsteigimo (nauja redakcija) COM(2007) 443 galutinis – 2007/0163 (COD)

155


LT

 

Top