EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:100:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 100, 30 април 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2009.100.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 100

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 52
30 април 2009 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски икономически и социален комитет

 

448-ма пленарна сесия, проведена на 21, 22 и 23 октомври 2008 г.

2009/C 100/01

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Малките и средните предприятия — ключ към засилен растеж и заетост. Средносрочен преглед на модерната политика по отношение на МСП“COM(2007) 592 окончателен

1

2009/C 100/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно „Доставки на развойни продукти: насърчаване на иновациите с цел обезпечаване устойчивостта и високото качество на обществените услуги в Европа“COM(2007) 799 окончателен

6

2009/C 100/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Премахване на препятствията за трансграничните инвестиции чрез фондове за рисков капитал“COM(2007) 853 окончателен

15

2009/C 100/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Борба срещу измамите и фалшифицирането на непарични платежни средства“

22

2009/C 100/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Консултация във връзка с проекта за насоки на Комисията за оценка на въздействието“

28

2009/C 100/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Насоки за услугите от общ интерес и глобализацията“

33

2009/C 100/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Авиационна сигурност за пътниците“

39

2009/C 100/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Европейският съюз пред световното предизвикателство, свързано с храните“

44

2009/C 100/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Отвъд БВП — показатели за устойчиво развитие“

53

2009/C 100/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Безопасност на хранителни и селскостопански продукти при внос“

60

2009/C 100/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Структурна и концептуална промяна — задължително условие за изграждане на конкурентоспособна европейска индустриална система на световно равнище, основана на знанието и научните изследвания (Европа в позиция на догонващ или на лидер?)“

65

2009/C 100/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Преструктуриране и развитие на сектора на домакинските електроуреди в Европа и тяхното въздействие върху заетостта, изменението на климата и потребителите

72

2009/C 100/13

Становище на Европейски икономически и социален комитет относно „Как социалното експериментиране може да послужи на Европа за изготвянето на публични политики за активно включване“

77

2009/C 100/14

Становище на Европейски икономически и социален комитет относно „Етично и социално измерение на европейските финансови институции“

84

2009/C 100/15

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Отношенията Европейски съюз — Бразилия“

93

2009/C 100/16

Становище на Европейския икономически и социален комитет „Ролята на ЕС в мирния процес в Северна Ирландия“ (становище по собствена инициатива)

100


 

III   Подготвителни актове

 

Европейски икономически и социален комитет

 

448-ма пленарна сесия, проведена на 21, 22 и 23 октомври 2008 г.

2009/C 100/17

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно опростяване на реда и условията за трансфери на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността“COM(2007) 765 окончателен — 2007/0279 (COD)

109

2009/C 100/18

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки в областта на отбраната и на сигурността“COM(2007) 766 окончателен — 2007/0280 (COD)

114

2009/C 100/19

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите разпоредби за измервателните уреди и за методите за метрологичен контрол“ (преработена версия) COM(2008) 357 окончателен — 2008/0123 (COD)

120

2009/C 100/20

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението“COM(2008) 399 окончателен — 2008/0151 (COD)

120

2009/C 100/21

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за Регламент на Съвета за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани“; „Предложение за Регламент на Съвета за изменения на Общата селскостопанска политика чрез изменение на Регламенти (ЕО) № 320/2006, (ЕО) № 1234/2007, (ЕО) № 3/2008 и (ЕО) № (…)/2008“ и „Предложение за Регламент на Съвета относно изменение на Регламент (ЕО) № 1698/2005 за подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)“COM(2008) 306 окончателен — 2008/0103+0104+0105 (CNS)

121

2009/C 100/22

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека (Регламент за страничните животински продукти)“COM(2008) 345 окончателен — 2008/0110 (COD)

133

2009/C 100/23

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета относно вещества, които разрушават озоновия слой (преработена версия) COM(2008) 505 окончателен — 2008/0165 (COD)

135

2009/C 100/24

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за препоръка на Европейския парламент и на Съвета относно създаване на Европейска референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение“COM(2008) 179 окончателен — 2008/0069 (COD)

136

2009/C 100/25

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно„Предложение за препоръка на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска система за трансфер на кредити в професионалното бразование и обучение (ECVET)“COM(2008) 180 окончателен – 2008/0070 (COD)

140

2009/C 100/26

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Изменено предложение за Директива на Европейския парламент и Съвета относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването на работно оборудване на работното място“COM(2008) 111 окончателен — 2006/0214 (COD)

144

2009/C 100/27

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за Директива на Съвета относно общия режим на облагане с акцизи“COM(2008) 78 окончателен/3 — 2008/0051 (CNS)

146

2009/C 100/28

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за Директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност с цел борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностните сделки“ и „Предложение за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1798/2003 с цел борба с данъчните измами,свързани с вътреобщностните сделки“COM(2008) 147 окончателен — 2008/0058 (CNS) 2008/0059 (CNS)

150

2009/C 100/29

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Съвета относно общата система за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, отделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на дружества от различни държави-членки, както и при прехвърлянето на седалище на SE или SCE в друга държава-членка (кодифицирана версия)“COM(2008) 492 окончателен — 2008/0158 CNS

153

2009/C 100/30

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент (ЕО) на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд относно някои проекти, генериращи приходи“COM(2008) 558/2 — 2008/0186 AVC

154

2009/C 100/31

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска фондация за обучение (преработен)“COM(2007) 443 окончателен — 2007/0163 (COD)

155


BG

 

Top