EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:100:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 100, 2009. gada 30. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2009.100.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 100

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

52. sējums
2009. gada 30. aprīlis


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

448. plenārā sesija 2008. gada 21., 22. un 23. oktobrī

2009/C 100/01

Vienotā tirgus, ražošanas un patēriņa specializētās nodaļas Atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Mazo un vidējo uzņēmumu būtiskā nozīme, lai veicinātu lielāku izaugsmi un vairāk darbavietu. Mūsdienīgās MVU politikas pārskats””COM(2007) 592 galīgā redakcija

1

2009/C 100/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Publiskais iepirkums pirmskomercializācijas posmā. Inovācijas veicināšana ilgtspējīgu kvalitatīvu sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanai Eiropā””COM(2007) 799 galīgā redakcija

6

2009/C 100/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Novērst šķēršļus, kas kavē riska kapitāla fondu pārrobežu ieguldījumus””COM(2007) 853 galīgā redakcija

15

2009/C 100/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Krāpšanas un bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļu viltošanas apkarošana”

22

2009/C 100/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Apspriešanās par Komisijas ietekmes novērtējuma izstrādes pamatnostādņu projektu”

28

2009/C 100/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Pamatnostādnes attiecībā uz vispārējas nozīmes pakalpojumiem un globalizāciju”

33

2009/C 100/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Pasažieru drošība aviācijas nozarē”

39

2009/C 100/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Eiropas Savienības uzdevumi pasaules mēroga pārtikas problēmu risināšanā”

44

2009/C 100/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Tālāk par IKP – ilgtspējīgas attīstības kritēriji”

53

2009/C 100/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Importēto lauksaimniecības un pārtikas produktu nekaitīgums”

60

2009/C 100/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Strukturālās un konceptuālās pārmaiņas – pasaules līmenī konkurētspējīgas Eiropas rūpniecības struktūras priekšnoteikums, kas balstās uz zināšanām un pētniecību (Eiropa: panākt vai izvirzīties priekšgalā?)”

65

2009/C 100/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Elektrisko sadzīves iekārtu (mājsaimniecības elektroierīču) ražošanas nozares pārstrukturēšana un attīstība un tās ietekme uz nodarbinātību, klimata pārmaiņām un patērētājiem”

72

2009/C 100/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Kā eksperimenti sociālajā jomā var sekmēt aktīvas iekļaušanas valsts politikas izstrādi Eiropā?”

77

2009/C 100/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Eiropas finanšu iestāžu ētiskā un sociālā dimensija”

84

2009/C 100/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “ES un Brazīlijas attiecības”

93

2009/C 100/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “ES loma Ziemeļīrijas miera procesā” (pašiniciatīvas atzinums)

100


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

448. plenārā sesija 2008. gada 21., 22. un 23. oktobrī

2009/C 100/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noteikumu un nosacījumu vienkāršošanu ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumiem”COM(2007) 765 galīgā redakcija – 2007/0279 (COD)

109

2009/C 100/18

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to, kā aizsardzības un drošības jomā atsevišķos gadījumos ir koordinējamas publisko iepirkumu procedūras, noslēdzot publiskus būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumus”COM(2007) 766 galīgā redakcija – 2007/0280 (COD)

114

2009/C 100/19

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai attiecībā uz kopīgiem noteikumiem, ko piemēro metroloģiskās kontroles mērinstrumentiem un metodēm” (pārstrādāts) COM(2008) 357 galīgā redakcija – 2008/0123 (COD)

120

2009/C 100/20

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem”COM(2008) 399 galīgā redakcija – 2008/0151 (COD)

120

2009/C 100/21

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematiem “Priekšlikums Padomes regulai, ar ko nosaka kopīgus lauksaimniekiem piešķiramā tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem”, “Priekšlikums Padomes regulai par izmaiņām kopējā lauksaimniecības politikā, veicot grozījumus Regulā (EK) Nr. 320/2006, (EK) Nr. 1234/2007, (EK) Nr. 3/2008 un (EK) Nr. […]/2008” un “Priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)”COM(2008) 306 galīgā redakcija – 2008/0103 + 0104 + 0105 (CNS)

121

2009/C 100/22

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam (Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula)”COM(2008) 345 galīgā redakcija - 2008/0110 (COD)

133

2009/C 100/23

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tādu vielu ražošanas un lietošanas pakāpenisku pārtraukšanu, kuras noārda ozona slāni” (pārstrādāta redakcija) COM(2008) 505 galīgā redakcija – 2008/0165 (COD)

135

2009/C 100/24

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikumam par Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūras izveidošanu profesionālajai izglītībai un apmācībām”COM(2008) 179 galīgā redakcija – 2008/0069 (COD)

136

2009/C 100/25

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikumam par Eiropas kredītpunktu sistēmas izstrāde profesionālajai izglītībai un apmācībai (ECVET)”COM(2008) 180 galīgā redakcija – 2008/0070 (COD)

140

2009/C 100/26

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par drošības un veselības aizsardzības minimālajām prasībām, darba ņēmējiem lietojot darba aprīkojumu darbā”COM(2008) 111 galīgā redakcija – 2006/0214 (COD)

144

2009/C 100/27

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes direktīvai par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārējo kārtību”COM(2008) 78 galīgā redakcija/3 – 2008/0051 (CNS)

146

2009/C 100/28

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu, lai apkarotu nodokļu krāpniecību, kas saistīta ar Kopienas iekšējiem darījumiem” un par tematu “Priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1798/2003, lai apkarotu nodokļu krāpniecību, kas saistīta ar Kopienas iekšējiem darījumiem”COM(2008) 147 galīgā redakcija – 2008/0058 (CNS) un 2008/0059 (CNS)

150

2009/C 100/29

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes direktīvai par kopēju nodokļu sistēmu, ko piemēro dažādu dalībvalstu uzņēmējsabiedrību apvienošanai, sadalīšanai, daļējai sadalīšanai, to aktīvu pārvešanai un akciju maiņai, kā arī SE vai SCE juridiskās adreses pārcelšanai no vienas dalībvalsts uz citu (kodificēta versija)”COM(2008) 492 galīgā redakcija – 2008/0158 (CNS)

153

2009/C 100/30

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1083/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu attiecībā uz atsevišķiem projektiem, no kuriem gūst ienākumus”COM(2008) 558/2 – 2008/0186 (AVC)

154

2009/C 100/31

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido Eiropas Izglītības fondu” (pārstrādāta redakcija) COM(2007) 443 galīgā redakcija – 2007/0163 (COD)

155


LV

 

Top