EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1338

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/1338 av den 29 juli 2022 om fastställande, i syfte att underlätta den fria rörligheten inom unionen, av att covid-19-intyg som utfärdas av Republiken Filippinerna är likvärdiga med de intyg som utfärdas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 (Text av betydelse för EES)

C/2022/5599

OJ L 201, 1.8.2022, p. 54–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1338/oj

1.8.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 201/54


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2022/1338

av den 29 juli 2022

om fastställande, i syfte att underlätta den fria rörligheten inom unionen, av att covid-19-intyg som utfärdas av Republiken Filippinerna är likvärdiga med de intyg som utfärdas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 av den 14 juni 2021 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin (1), särskilt artikel 8.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EU) 2021/953 fastställer en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) i syfte att underlätta för innehavarna att utöva sin rätt till fri rörlighet under covid-19-pandemin. Förordningen ska också bidra till att på ett samordnat sätt gradvis upphäva de inskränkningar i den fria rörligheten som i enlighet med unionsrätten har införts av medlemsstaterna för att begränsa spridningen av SARS-CoV-2.

(2)

Enligt förordning (EU) 2021/953 kan covid-19-intyg som utfärdas av tredjeländer för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar godtas om kommissionen anser att de utfärdas i enlighet med standarder som ska betraktas som likvärdiga med dem som fastställs i den förordningen. I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/954 (2) ska medlemsstaterna vidare tillämpa bestämmelserna i förordning (EU) 2021/953 på tredjelandsmedborgare som inte omfattas av den förordningens tillämpningsområde men som lagligen vistas eller är bosatta på deras territorium och som har rätt att resa till andra medlemsstater i enlighet med unionsrätten. Fastställande av likvärdighet i detta beslut bör därför gälla intyg om vaccination mot covid-19 som utfärdas av Republiken Filippinerna för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar. På samma sätt bör fastställande av likvärdighet även, på grundval av förordning (EU) 2021/954, gälla intyg om vaccination mot covid-19 som utfärdas av Republiken Filippinerna för tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är bosatta på medlemsstaternas territorium på de villkor som fastställs i den förordningen.

(3)

Den 27 oktober 2021 lämnade Republiken Filippinerna utförlig information till kommissionen om utfärdandet av interoperabla intyg om vaccination mot covid-19 inom ramen för systemet ”VaxCertPH”. Republiken Filippinerna informerade kommissionen om sin uppfattning att dess covid-19-intyg utfärdas i enlighet med en standard och ett tekniskt system som är interoperabla med det tillitsramverk som inrättats genom förordning (EU) 2021/953 och som möjliggör kontroll av intygens äkthet, giltighet och integritet. Republiken Filippinerna informerade kommissionen om att intyg om vaccination mot covid-19 som utfärdas av Republiken Filippinerna i enlighet med systemet ”VaxCertPH” innehåller de uppgifter som anges i bilagan till förordning (EU) 2021/953.

(4)

Republiken Filippinerna informerade även kommissionen om att landet godtar intyg om vaccination, testintyg för nukleinsyraamplifieringstest (dvs. RT-PCR) och intyg om tillfrisknande som utfärdats av medlemsstaterna och EES-länderna i enlighet med förordning (EU) 2021/953.

(5)

Den 14 juli 2022 genomförde kommissionen på Republiken Filippinernas begäran tekniska tester som visade att de intyg om vaccination mot covid-19 som utfärdas av Republiken Filippinerna i enlighet med systemet ” VaxCertPH” är interoperabla med det tillitsramverk som inrättats genom förordning (EU) 2021/953 och som möjliggör kontroll av intygens äkthet, giltighet och integritet. Kommissionen bekräftade också att de intyg om vaccination mot covid-19 som utfärdas av Republiken Filippinerna i enlighet med systemet ”VaxCertPH” innehåller de nödvändiga uppgifterna.

(6)

Vidare informerade Republiken Filippinerna kommissionen om att landet utfärdar interoperabla vaccinationsintyg för covid-19-vacciner. Dessa omfattar för närvarande Comirnaty, Vaxzevria, CoronaVac, Sputnik V, Sputnik Light, Jcovden, Covaxin, Spikevax, och Covovax.

(7)

Republiken Filippinerna informerade också kommissionen om att landet inte utfärdar interoperabla testintyg.

(8)

Vidare informerade Republiken Filippinerna kommissionen om att landet inte utfärdar interoperabla intyg om tillfrisknande.

(9)

Republiken Filippinerna informerade också kommissionen om att när intyg kontrolleras i Filippinerna kommer personuppgifter i intygen att behandlas endast för att kontrollera och bekräfta innehavarens vaccination, testresultat eller tillfrisknande, och uppgifterna kommer inte att lagras efteråt.

(10)

Således föreligger de nödvändiga förutsättningarna för att fastställa att intyg om vaccination mot covid-19 som utfärdas av Republiken Filippinerna i enlighet med systemet ”VaxCertPH” ska betraktas som likvärdiga med dem som utfärdas i enlighet med förordning (EU) 2021/953.

(11)

Intyg om vaccination mot covid-19 som utfärdas av Republiken Filippinerna enligt ”VaxCertPH”-systemet bör därför godtas på de villkor som anges i artikel 5.5 i förordning (EU) 2021/953.

(12)

För att detta beslut ska kunna tillämpas bör Republiken Filippinerna anslutas till det tillitsramverk för EU:s digitala covidintyg som inrättats genom förordning (EU) 2021/953.

(13)

För att skydda unionens intressen, särskilt på folkhälsoområdet, kan kommissionen använda sina befogenheter för att tillfälligt eller slutgiltigt upphäva detta beslut om villkoren i artikel 8.2 i förordning (EU) 2021/953 inte längre är uppfyllda.

(14)

För att så snart som möjligt ansluta Republiken Filippinerna till det tillitsramverk för EU:s digitala covidintyg som inrättats genom förordning (EU) 2021/953 bör detta beslut träda i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 14 i förordning (EU) 2021/953.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Intyg om vaccination mot covid-19 som utfärdas av Republiken Filippinerna i enlighet med systemet ”VaxCertPH” ska, för att underlätta den fria rörligheten inom unionen, betraktas som likvärdiga med de intyg som utfärdas i enlighet med förordning (EU) 2021/953.

Artikel 2

Republiken Filippinerna ska anslutas till det tillitsramverk för EU:s digitala covidintyg som inrättats genom förordning (EU) 2021/953.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 29 juli 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 211, 15.6.2021, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/954 av den 14 juni 2021 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är bosatta på medlemsstaternas territorier under covid-19-pandemin (EUT L 211, 15.6.2021, s. 24).


Top